Ministerstwo zdrowia przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o październikowych podwyżkach z 2006 roku. Pracownicy ochrony zdrowia nie będą mieli ustawowo zagwarantowanych podwyżek w 2008 roku, bo …..

2 min czytania
Aktualności

Projekt z dnia 13.06.2007 r.


USTAWA
z dnia ………. 2007 r.
o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom
na wzrost wynagrodzeń oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 


Art. 1.

W ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 430) wprowadza się następujące zmiany:
1)  po tytule ustawy dodaje się oznaczenie rozdziału 1 w brzmieniu:


„Rozdział 1
Przepisy ogólne”;
 
2)  w art. 1 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Ustawa określa zasady przekazania środków finansowych:”;

 
1)  po art. 2 dodaje się oznaczenie rozdziału 2 w brzmieniu:


„Rozdział 2
Zasady przekazania środków finansowych w 2006 i 2007 roku”;
 
2)  po art. 10a dodaje się rozdział 3 w brzmieniu:


„Rozdział 3
Zasady przekazania środków finansowych w 2008 roku i latach następnych

Art. 10b. Ze świadczeniodawcami, o których mowa w art. 1 ust. 1, 1)  których oferta została wybrana w trybie, o którym mowa w art. 139 ust.1 ustawy o świadczeniach, oraz 
2)  którzy uzyskali środki finansowe z zgodnie z art. 3, 
– Fundusz jest obowiązany zawrzeć umowy, w których suma kwot zobowiązań, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o świadczeniach, będzie nie niższa niż suma kwot zobowiązań Funduszu wynikających z umów zawartych na 2007 r. według stanu na dzień 31 marca 2007 r.
2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się do zawierania umowy ze świadczeniodawcą, o którym mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach.

Art. 10c. 1. Świadczeniodawcy, o których mowa w art. 10b, są obowiązani zapewnić poziom wynagrodzeń, nie niższy niż poziom osiągnięty w wyniku uzyskania przez tych świadczeniodawców środków finansowych zgodnie z art. 3; przepisy art. 5 ust. 1a – 10 i art. 5a stosuje się.
2. Jeżeli z przyczyn nieleżących po stronie Funduszu: 1)  suma kwot zobowiązań, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy o świadczeniach, jest niższa niż suma kwot zobowiązań Funduszu wynikających z umów zawartych na 2007 r. według stanu na dzień 31 marca 2007 r. lub 
2)  świadczeniodawca nie może wykonać umowy 
– świadczeniodawca wykonuje obowiązek określony w ust. 1 odpowiednio do wysokości przekazanych środków.”. 


Art. 2.

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.1)) w art. 132 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej może być zawarta wyłącznie ze świadczeniodawcą, który został wybrany do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach określonych w niniejszym dziale, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 430 i Nr …, poz. …).”.


Art. 3.

Przepisy art. 10b i 10c ustawy, o której mowa w art. 1, oraz art. 132 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz ustawy, stosuje się:
1)  po raz pierwszy do umów zawieranych na 2008 r. w postępowaniu przeprowadzanym w 2007 r.; 
2)  także do zmiany umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a wykonywanych w 2008 r. i w latach następnych. 


Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Zobacz także:

To, czy pielęgniarki i lekarze nadal będą dostawać przyznane w zeszłym roku podwyżki, ma zależeć od dyrektorów szpitali. Można było sądzić, że Sejm przedłuży działanie ustawy podwyżkowej. MZ uważa, że to wcale nie jest pewne! Związkowcy: Najpierw chwalą się największą w historii podwyżką, a potem okazuje się, że ta podwyżka jest tylko na rok i trzy miesiące!

Informator Portalu Pielęgniarek i Położnych – Podwyżki 2006/2007/2008 – Przewodnik po ustawie o podwyżkach w ochronie zdrowia.

Podwyżki wynagrodzeń 2006/2007/2008


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8307 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Forma zatrudnienia: umowa o pracę, zlecenia, samozatrudnienie.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Instytut Ozonoterapii w Warszawie zatrudni pielęgniarkę. Wynagrodzenie: 5 000 – 10 000 zł / mies. bruttoWymiar pracy: Pełny…
Aktualności

Związek pielęgniarek: dziwi nas stanowisko innych związków zawodowych.

3 min czytania
Stanowisko Prezydium Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 lipca 2024 roku W związku z wypowiedziami Marka Kosa, wiceministra zdrowia oraz…
Aktualności

Pielęgniarki o pracy w upały - staramy się chodzić szybciej bo wtedy powstaje przeciąg.

1 min czytania
Praca pielęgniarek w upalne dni Zapytaliśmy pielęgniarki i położne, jak sobie radzą podczas pracy w te upalne dni? Poniżej zdjęcie termometru z…
Komentarze