MZ – wprowadzenie jednolitego bazowego katalogu Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP), "mogłoby przynieść skutki odbiegające od oczekiwanych".

5 min czytania
Aktualności

…..

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – z upoważnienia ministra

w sprawie wprowadzenia jednolitego bazowego katalogu diagnoz i procedur pielęgniarskich i położnych

.

   Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na pismo, znak: SPS-023-17352/13, z dnia 7 maja 2013 r. skierowane do ministra zdrowia, dotyczące interpelacji pana posła Kazimierza Moskala w sprawie wprowadzenia jednolitego bazowego katalogu diagnoz i procedur pielęgniarskich i położniczych (ICNP), uprzejmie informuję Panią Marszałek.

   1. Wniosek XXIX Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie wpłynął do Ministerstwa Zdrowia. W wyniku corocznych zjazdów przedstawicieli okręgowych izb pielęgniarek i położnych po I kwartale każdego roku do Ministerstwa Zdrowia kierowane są wnioski i apele, wobec których prezentowane stanowisko ministra zdrowia zamieszczane jest na stronie internetowej ministerstwa.

   Do najczęściej pojawiających się wniosków okręgowych izb w ramach tegorocznych zjazdów ich przedstawicieli można zaliczyć wniosek dotyczący wprowadzenia jednolitego bazowego katalogu diagnoz i procedur pielęgniarskich i położniczych w systemie ochrony zdrowia.

   2. Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP), zwana dalej klasyfikacją, jest międzynarodowym standardem opisującym m.in. diagnozy oraz wynikające z nich czynności pielęgniarskie i położnicze.

   W systemie ochrony zdrowia funkcjonuje kilkanaście różnego rodzaju klasyfikacji dotyczących np. schorzeń, diagnoz, samodzielności psychoruchowej pacjentów itp., które merytorycznie obejmują podstawowe aspekty pracy pielęgniarki/położnej. Dostrzegając główny cel, polegający na potrzebie unifikacji procedur w procesie opieki pielęgniarskiej w Polsce, Ministerstwo Zdrowia nie kwestionuje znaczenia klasyfikacji, jej upowszechnienia i wykorzystania, czego wyrazem są dotychczasowe prace realizowane w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).

   Najczęściej wskazywanym przez przedstawicieli środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych do osiągnięcia celem związanym z wprowadzeniem klasyfikacji jest ujednolicenie języka opisującego praktykę pielęgniarską.

   W przypadku rozważenia podjęcia decyzji o wdrożeniu klasyfikacji wprowadzane w ramach niej dane mogłyby dostarczać do systemu e-Zdrowie bieżącej informacji m.in. o diagnozach pielęgniarskich, planowaniu opieki pielęgniarskiej, stosowanych procedurach, zużywanych lekach, materiałach medycznych itp.

   Wśród istotniejszych zastosowań klasyfikacji w praktyce pielęgniarskiej warto też wymienić jej przydatność w:

   – monitorowaniu liczby personelu pielęgniarskiego w aspekcie m.in. oceny potrzeb kadrowych,

   – rzetelnej wycenie świadczeń,

   – kształtowaniu wysokości wynagrodzeń pielęgniarki w relacji do faktycznie wykonanych zadań,

   – obszarze jakości opieki pielęgniarskiej; zakłada się pozytywny wpływ zastosowania klasyfikacji na wzrost poziomu bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu medycznego, w tym zmniejszenie liczby zdarzeń niepożądanych poprzez bieżące monitorowanie działań i interwencji pielęgniarskich.

   Niemniej proces wprowadzania klasyfikacji będzie niewątpliwie wiązał się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów wynikających m.in. z:

   – potrzeby przeszkolenia kadry pielęgniarskiej i położniczej w zakresie posługiwania się klasyfikacją (prognozowane przez przewodniczącą Rady ds. e-Zdrowia potrzeby szkoleniowe dotyczyłyby przeszkolenia ok. 20 tys. osób, tzw. liderów) oraz docelowo objęcia przeszkoleniem pielęgniarek i położnych, które w tym zakresie nie zostały objęte programem kształcenia;

   – konieczności zakupu przez podmioty lecznicze programów użytkowych (licencji) oraz, przez niektóre z podmiotów, zakupu dodatkowego wyposażenia w postaci sprzętu informatycznego o parametrach użytkowych umożliwiających korzystanie z aplikacji.

   Należałoby również wspomnieć, że dotychczas głównym źródłem informacji m.in. o zasobach kadrowych pielęgniarek i położnych jest statystyka publiczna, w tym resortowa. W ocenie Ministerstwa Zdrowia możliwość zastosowania klasyfikacji o zasięgu ogólnopolskim byłaby uwarunkowana potrzebą wcześniejszego zbadania, czy dzięki jej wykorzystaniu zbierane informacje będą kompletne, rzetelne, aktualne i czy jej zastosowanie będzie przydatne w ramach sprawozdawczości publicznej.

   Przy okazji należy dodać, iż stosowany obecnie system rozliczeń Narodowego Funduszu Zdrowia ze świadczeniodawcami w zakresie świadczeń pielęgniarskich nie wymaga korzystania z klasyfikacji, który bazuje na Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta powszechnie nazywanej ICD-10 (§ 7 ust. 1 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania – Dz. U. Nr 252, poz. 1697, z późn. zm.).

   Zdaniem Ministerstwa Zdrowia dotychczasowa wiedza w kwestii efektów pełnego praktycznego zastosowania klasyfikacji do rozliczania procedur pielęgniarskich w systemie ochrony zdrowia w Polsce jest jeszcze niewystarczająca, aby pozwalała na arbitralne wprowadzenie klasyfikacji do systemu poprzez zmianę ww. rozporządzenia, albowiem mogłoby to przynieść skutki odbiegające od oczekiwanych.

   Poza ogólnym algorytmem postępowania medycznego, wynikającym z bezpośredniego przetłumaczenia procedur na język polski, przygotowanie takich procedur powinno również uwzględniać m.in.: dostępność środków w systemie, w tym przewidzianych na finansowanie skutków wprowadzenia klasyfikacji, poziom wyposażenia podmiotów leczniczych w sprzęt i materiały, a także zawierać uregulowania w kwestiach organizacyjnych bezpośrednio związanych z opieką pielęgniarską/położniczą.

   Ponadto wydaje się, że procedury powinny być skorelowane zarówno ze strukturą organizacyjną podmiotu, jak i obowiązującą w nim organizacją i trybem pracy oraz wynikającymi z nich zakresami odpowiedzialności pracowników medycznych (pielęgniarek/położnych), np. w poszczególnych oddziałach, izbie przyjęć, szpitalnym oddziale ratunkowym lub w podstawowej opiece zdrowotnej.

   Powyższe uwarunkowania wskazują na potrzebę opracowania i doprecyzowania wynikających z klasyfikacji, odpowiednich procedur, które byłyby właściwe dla profilu działalności leczniczej, uwzględniając specyfikę poszczególnych podmiotów leczniczych.

   Nieodzowne zatem wydawałoby się uruchomienie klasyfikacji w formie pilotażowej, sprawdzenie i poddanie ocenie uzyskanych wyników na bazie tzw. próbki reprezentatywnej, a następnie porównanie ich z dotychczas funkcjonującym systemem prowadzenia dokumentacji pielęgniarskiej oraz rozliczeń z płatnikiem świadczeń pielęgniarskich.

   3. W kwestii realizacji postulatu XXIX zjazdu delegatów, wpisującego się w realizację programu e-Zdrowie, Ministerstwo Zdrowia już od kilku lat pilotuje zadania wynikające z ww. programu.

   Nadmieniam, iż w tej sprawie zostały uruchomione czynności zlecone podległej jednostce, tj. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). Jednostka ta od kilku lat realizuje projekt systemu informacji medycznej pn. e-Zdrowie. Wprowadzenie zatem klasyfikacji będącej częścią programu e-Zdrowie byłoby możliwe po wcześniejszym uruchomieniu systemu informatycznego w ramach ww. programu.

   W toku realizacji prac wdrożeniowych programu e-Zdrowie pod roboczą nazwą platformy P1, obejmującej elektroniczną platformę gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych, oraz platformy P2 (platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych), stanowiących części składowe elektronicznego projektu e-Zdrowie, CSIOZ poinformowało Ministerstwo Zdrowia o uzyskaniu zgody Międzynarodowej Rady Pielęgniarskiej na niekomercyjne udostępnianie klasyfikacji podmiotom wykonującym działalność leczniczą, stanowiąc przyczynek do dalszych prac nad wdrożeniem spójnej terminologii.

   Powołana przez dyrektora CSIOZ Rada ds. e-Zdrowia w pielęgniarstwie, z zadaniem współdziałania z CSIOZ w zakresie projektów e-Zdrowia, aktualnie prowadzi prace nad elektroniczną dokumentacją pacjenta w odniesieniu do opieki pielęgniarskiej. Poza eksperckim wsparciem projektu e-Zdrowie, kolejnym istotnym zadaniem rady w opiece pielęgniarskiej jest również przedstawianie rekomendacji dla przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i informacyjno-promocyjnym.

   W toku kontynuacji podjętych prac pozwalających na sukcesywne wypracowywanie kolejnych elementów modelu klasyfikacji, stanowiących bazę do podjęcia ewentualnej decyzji o jej wdrożeniu, której nadrzędnym założeniem jest poprawa funkcjonowania systemu opieki pielęgniarskiej, Ministerstwo Zdrowia nadal liczy na aktywną współpracę ze środowiskiem pielęgniarek i położnych w tej sprawie.

   Z poważaniem

   Sekretarz stanu

   Sławomir Neumann

   Warszawa, dnia 29 maja 2013 r.

.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8165 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka: nie mam sumienia zwracać uwagi seniorom.

2 min czytania
Pielęgniarki o zwrotach „siostrzyczko” i „siostro” Wiele tematów wzbudza żywą wymianę opinii wśród pielęgniarek i położnych. Tak też właśnie było z postem…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek w szpitalu. Wynagrodzenie zgodne z ustawą.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek na różnych oddziałach Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc zatrudni pielęgniarki na cały etat na pulmonologię, endoskopię i blok…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – ministerstwo podało ile zarabiają.

3 min czytania
Resort zdrowia o obecnych zarobkach pielęgniarek… Artykuł redakcyjny Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych z dnia 26 marca 2024 roku pt. Pielęgniarki –…
Komentarze