MZ zamierza znowelizować rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Rozporządzenie ma w sposób jednoznaczny przekazać odpowiedzialność za szczepienia właściwemu dla dziecka lekarzowi poz.

6 min czytania
Aktualności

 

 


Treść obecnie obowiązującego rozporządzenia.

 


Wersja projektu z dnia 27grudnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia …………………………… 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. Nr 282, poz. 2814), wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1)  lekarz podstawowej opieki zdrowotnej sprawujący profilaktyczną opiekę nad uczniem na podstawie deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;”; 

 
2)  § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje w szczególności: 1)  prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych; 
2)  wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich (bilansów zdrowia) w ustalonych grupach wiekowych oraz prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów według wzorów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia; 
3)  przeprowadzanie kwalifikacyjnych badań lekarskich przed szczepieniem i wykonywanie szczepień ochronnych oraz ich dokumentowanie i sprawozdawanie zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach; 
4)  formułowanie na piśmie zaleceń dla pielęgniarek lub higienistek szkolnych co do dalszego postępowania z uczniami; 
5)  czynne poradnictwo dla uczniów i ich rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych. 
2. Lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem współpracuje w szczególności z: 1)  lekarzem dentystą sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem; 
2)  pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej; 
3)  pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną; 
4)  rodzicami, opiekunami prawnymi lub faktycznymi ucznia; 
5)  dyrektorem szkoły; 
6)  organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.”; 

 
3)  w § 7: a)  w ust. 1 uchyla się pkt 5 i 11, 
b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pielęgniarka albo higienistka szkolna sprawująca profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem współpracuje w szczególności z: 1)  lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem; 
2)  lekarzem dentystą sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem; 
3)  pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej; 
4)  rodzicami, opiekunami prawnymi lub faktycznymi ucznia; 
5)  dyrektorem szkoły; 
6)  radą pedagogiczną; 
7)  organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.”; 
 

 
4)  załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

 
5)  w załączniku nr 3 do rozporządzenia – zakres i terminy wykonywanych testów przesiewowych, profilaktycznych badań lekarskich oraz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych, kolumnie grupowa profilaktyka fluorkowa nadaje się brzmienie: „Grupowa profilaktyka fluorkowa metodą nadzorowanego szczotkowania zębów wykonywana w klasach I –VI, 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni.”. 

§ 2.

W terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia, pielęgniarka albo higienistka szkolna sprawujące profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem przekażą karty uodpornienia lekarzowi sprawującemu profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2007 r.

MINISTER ZDROWIA

w porozumieniu:
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

 


  UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm).

Przedmiotowe rozporządzenie ma w sposób jednoznaczny przekazać odpowiedzialność za organizację, lekarskie badanie kwalifikacyjne ucznia przed szczepieniem, wykonanie szczepienia oraz dokumentowanie i sprawozdawanie tego świadczenia zdrowotnego – właściwemu dla dziecka lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z deklaracją wyboru złożoną przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka.

Obowiązujące aktualnie przepisy umożliwiają realizację obowiązkowych szczepień ochronnych tak w gabinetach lekarzy, jak i w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolne. Obecnie w Polsce, na terenie działania 5 Wojewódzkich Oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia – szczepienia wykonuje się w szkołach, a w pozostałych – w gabinetach lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Analiza efektów dotychczasowych rozwiązań, w wielu przypadkach wskazuje na brak możliwości osiągnięcia porozumienia i współpracy pomiędzy dwoma niezależnymi świadczeniodawcami, tj. lekarzem i pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania, w zakresie realizacji szczepień ochronnych u uczniów. Przykładem jest wielomiesięczny konflikt lekarzy rodzinnych zrzeszonych w Lubelskim Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców z pielęgniarkami środowiska nauczania i wychowania, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami szkół woj. lubelskiego. W wyniku tego konfliktu, na terenie woj. lubelskiego, realizacja obowiązkowych szczepień ochronnych w znacznym stopniu została zdezorganizowana, a w części przypadków, wręcz zaniechano wykonywania szczepień ochronnych u uczniów. Zastosowane w projekcie regulacje, to jedynie skuteczne działanie zapobiegające występowaniu dalszych lokalnych opóźnień w terminowym wykonywaniu szczepień ochronnych uczniów, bądź wręcz zaniechaniu ich wykonywania, z powodu braku porozumienia i współpracy 2 niezależnych świadczeniodawców, zaangażowanych jednoczasowo w realizację procedury szczepiennej.

Za powierzeniem odpowiedzialności za realizację procedury szczepiennej lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej, a nie pielęgniarkom środowiska nauczania i wychowania sprawującym samodzielnie profilaktyczną opiekę nad uczniami (w wyniku niezależnych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia) przemawia fakt, że pielęgniarki nie posiadają kompetencji do realizacji tej procedury w całości. Warunkiem wykonania szczepienia przez pielęgniarkę w szkolnym gabinecie jest bowiem wykonane bezwzględnie w dniu planowanego szczepienia lekarskie badanie kwalifikacyjne ucznia do szczepienia. Niezbędna jest także obecność lekarza w czasie szczepienia i przez 30 minut po jego wykonaniu. Jak wynika z powyższego, pielęgniarka szkolna nie może przejąć pełnej odpowiedzialności za realizację szczepień ochronnych uczniów. Należy również mieć na uwadze fakt, że nie we wszystkich szkołach funkcjonują już gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Zgodnie z Programem Rządowym: „Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania”, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 2 listopada 2004 r.– uzupełnienie brakujących obecnie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach przez organy prowadzące szkoły było zaplanowane do końca 2006 r.

Przewidziana w Programie Rządowym możliwość zawierania przez pielęgniarki szkolne umowy cywilno-prawnej z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej na wykonanie badań kwalifikacyjnych uczniów do szczepień i jego obecność przy szczepieniu, w praktyce również nie jest możliwa do realizacji, ze względu na nisko opłacane kontrakty pielęgniarskie przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, nie przewiduje się także w najbliższym czasie „wprowadzenia” dodatkowo lekarzy do szkół, bowiem sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad ubezpieczonymi, w tym uczniami, jest już zadaniem lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej opłacanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia w wyniku zawartych kontraktów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Za „przejęciem” obowiązkowych szczepień ochronnych wnioskowali już wcześniej lekarze rodzinni zrzeszeni w Porozumieniu Zielonogórskim. Zasadność „przejęcia szczepień ochronnych” argumentowali tym, że posiadają w swoich gabinetach pełną dokumentację chorobową podopiecznych, która ich zdaniem jest niezbędna przy kwalifikowaniu ucznia do szczepienia.

Przedkładany projekt koryguje również dotychczasowy błędny zapis w załączniku nr 3 do rozporządzenia, dotyczący terminów wykonywania grupowej profilaktyki fluorkowej ( z dotychczasowego: 6 razy w roku w odstępach 1-6 tygodni, na: 6 razy w roku w odstępach co 6 tygodni).

Wejście w życie rozporządzenia z dniem 1 kwietnia 2007r. podyktowane jest koniecznością uwzględnienia czasu do negocjacji i zawarcia umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania szczepień ochronnych pomiędzy świadczeniodawcami podstawowej opieki zdrowotnej, a Narodowym Funduszem Zdrowia.

 


 

Uwagi do projektu:

NZOZ "PROMED"

Krajowy Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

NZOZ Ośrodek Madycyny Szkolnej "TERMED"

Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego

Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

Porozumienie Zielonogórskie

Porozumienie Zielonogórskie

źródło informacji: http://www.mz.gov.pl/

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7794 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Ponad 3 tys. pielęgniarek zapisało się na ten kurs specjalistyczny.

5 min czytania
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek Według danych podawanych przez Centrum kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie kurs specjalistyczny, który jest przedmiotem poniższego…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Na co mogą liczyć pielęgniarki od izb, przechodząc na emeryturę.

3 min czytania
Podziękowanie dla pielęgniarek emerytek W niedziele 28 maja 2023 r. na fanpage’u Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych zapytaliśmy użytkowników Portalu, czy pielęgniarki…
AktualnościMiesięcznik branżowy Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Chory, mimo zakazu od pielęgniarki wstał z łóżka. Zażądał odszkodowania.

4 min czytania
Szpital musi zapewnić pacjentom bezpieczeństwo Na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych często poruszamy tematykę związaną z praktyką zawodową w kontekście orzecznictwa sądowego. Warto…
Komentarze