Najpierw UE dyskrymiowała pielęgniarki absolwentki Liceum Medycznego. Po 10 latach naprawiła swój błąd! Teraz polskie ministerstwo zdrowa chce przyznać kompetencje do samodzielnego ordynowania leków i wystawiana recept tylko magistrom, natomiast osobom z tytułem licencjata do wystawiana recept na zlecenie lekarza. Tylko ta grupa pielęgniarek będzie miała kompetencje do wystawiania skierowań na badania diagnostyczne i laboratoryjne. NA TO NIE MOŻE BYĆ ZGODY!

7 min czytania
AktualnościRecepty pielęgniarek

………………………………………….

Projekt, z dnia 3 kwietnia 2014 r.

/opublikowany w dniu 8 kwietnia/

USTAWA
z dnia …. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

oraz niektórych innych ustaw

Art.  1.  W ustawie z dnia  15 lipca 2011  r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, póz. 1039, z późn. zm.) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:

„Art. 15a.   1.  Pielęgniarka  i  położna  posiadające tytuł  zawodowy magistra pielęgniarstwa lub tytuł zawodowy magistra położnictwa mają prawo samodzielnie:
1) ordynować  określone  leki  oraz  środki   spożywcze  specjalnego  przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiać na nie recepty,
2)    ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie zlecenia

– jeżeli ukończą kurs specjalistyczny w tym zakresie.

2. Pielęgniarka i położna posiadające co najmniej tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa lub tytuł zawodowy licencjata położnictwa mają prawo, na zlecenie lekarza, wystawiać recepty na określone leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, jeżeli ukończą kurs specjalistyczny w tym zakresie.
3. Pielęgniarka i położna, o których mowa w ust. l i 2, mają prawo wystawiać skierowanie na wykonanie określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej.
4. Obowiązek ukończenia kursu specjalistycznego, o którym mowa w ust. l i 2, nie dotyczy   pielęgniarek   i   położnych,   które   w   ramach   kształcenia   w   szkołach pielęgniarskich i w szkołach położnych nabyły wiedzę objętą takim kursem.
5.    Minister   właściwy   do   spraw   zdrowia   po   zasięgnięciu   opinii   Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej określi, w drodze rozporządzenia:
1) wykaz:
a) obejmujący określenie substancji czynnych zawartych w lekach,
b)    obejmujący  określenie  składu,  zastosowania  lub  sposobu  przygotowania środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
c)    wyrobów medycznych –    o których mowa w ust. l,
2) sposób i tryb wystawiania recept, o których mowa w ust. l i 2,
3) wzór recepty, o której mowa w ust. l i 2,
4) sposób zaopatrywania w druki recept, o których mowa w ust. l i 2, i sposób ich przechowywania,
5)    sposób realizacji recept, o których mowa w ust. l i 2, oraz kontroli ich wystawiania i realizacji –    biorąc pod uwagę niezbędne kwalifikacje oraz wymagany zakres umiejętności i obowiązków,".

Art. 2. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, póz. 271, z późn. zm.) w art. 23a ust. l pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wydawane z przepisu lekarza albo pielęgniarki, położnej na podstawie art. 15a ust. l i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, póz. 1039, z późn. .zm.) – Rp;".

Art. 3. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, póz. 1027, z późn, zm.) wprowadza się następujące zmiany:
 1) art. 32 otrzymuje brzmienie:
„Art.   32.   Świadczeniobiorca   ma   prawo   do   świadczeń   z   zakresu   badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, wykonywanych na podstawie skierowania  lekarza  ubezpieczenia zdrowotnego,  felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub pielęgniarki i położnej ubezpieczenia zdrowotnego wydanego na podstawie art. 15a ust, 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U, Nr 174, póz. 1039, zpóźn. zm.).";
2) art. 40 otrzymuje brzmienie:
„Art. 40 Zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługuje świadczeniobiorcom na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub pielęgniarki ubezpieczenia zdrowotnego lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego posiadających tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa, których mowa w art. 15a ust. l ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki położnej (Dz. U. Nr 174, póz. 1039, z późn. zm.), na zasadach określonych w ustawie o   refundacji.    Kontynuacja   zabezpieczenia   w   wyroby   medyczne   przysługuje świadczeniobiorcom   także   na   zlecenie  pielęgniarki   lub   położnej   ubezpieczenia zdrowotnego.";
2)    w art. 44 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Osobom, o których mowa w ust. l i la, receptę może wystawić osoba uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji.
3. Osoby, o których mowa w ust. l, są obowiązane do okazania wystawiającemu receptę dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie.";
3)    w art. 45 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Osobom, o których mowa w ust. l i la, receptę może wystawić osoba uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji.
3. Osoby, o których mowa w ust. l, są obowiązane do okazania wystawiającemu receptę dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie.";
4)    w art. 46:
a)    ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Osobom, o których mowa w ust. l i la, receptę może wystawić osoba uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt ] 4 ustawy o refundacji.",
b)    ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Osoby, o których mowa w ust. l, są obowiązane do okazania wystawiającemu receptę dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie."; 5) w art. 188 w ust. 4 pkt 19 i 20 otrzymują brzmienie:
„19) dane dotyczące lekarza, felczera, pielęgniarki lub położnej wystawiających receptę
na   refundowane   leki    lub    środki    spożywcze   specjalnego   przeznaczenia
żywieniowego albo zaopatrzenie na wyroby medyczne;
20)  dane dotyczące świadczeniodawcy zatrudniającego lekarza, felczera, pielęgniarkę lub położną, o którym mowa w pkt 19;".

Art. 4. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego ora/ wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, póz. 696, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)    w art. 2 w pkt 14 po lit. c dodaje się lit. d-f w brzmieniu:
,,d) pielęgniarka i położna ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 15a ust. l i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, póz. 1039, z późn. zm.),
e) pielęgniarka i położna, o których mowa w art. 15a ust. l i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, z którymi Fundusz zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych,
f) pielęgniarka, położna, o których mowa w art. 15a ust. l i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, posiadające prawo wykonywania zawodu, które zaprzestały wykonywania zawodu, a z którymi Fundusz zawarł umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych dla wystawiającego, jego małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa;";
2)    w art. 48:
a)    w ust. 2 zdanie l otrzymuje brzmienie:
„Umowa upoważniająca osoby wykonujące zawód medyczny, o których mowa w art. 2 pkt 14 lit. b-f, do wystawiania recept refundowanych zawierana jest na czas nieokreślony.",
b)    w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Umowę zawiera dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza, lekarza dentystę, felczera, starszego felczera, pielęgniarkę, położną.".

Art. 5. Pielęgniarki i położne mogą korzystać z uprawnień wynikających z przepisów zmienionych niniejszą ustawą od dnia l stycznia 2016 r.
Art, 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

.


.

UZASADNIENIE

-WYCIĄG-

"Powyższe zmiany uzasadnia liczba 90 tyś. pielęgniarek i 13 tyś. położnych posiadających wyższe wykształcenie na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz 16 tyś. pielęgniarek i 3 tyś. położnych posiadających wyższe wykształcenie na poziomie studiów drugiego stopnia, co w odniesieniu do liczby aktywnych zawodowo pielęgniarek w systemie ochrony Zdrowia, stanowi połowę tej liczby."

.

Komentarz redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

.

Po wstępnej analizie zapisów powyższego projektu jedno jest pewne: NIE MA ZGODY, na dzielenie pielęgniarek i położnych na "lepsze" i "gorsze". To próba dyskryminacji połowy czynnych zawodowo polskich pielęgniarek i położnych!

Ministerstwo zdrowia wraz departamentem pielęgniarek i położnych poszło na łatwiznę. Dlaczego uznano, że jedynym kryterium przyznania przedmiotowych kompetencji (kontrowersyjnych) jest posiadanie tytułu magistra lub licencjata? Dlaczego nie tytuł zawodowy pielęgniarki lub położnej? Co z osobami posiadającymi tytuł specjalisty?

Zadziałało lobby szkolnictwa wyższego oraz organizatorów szkoleń dla pielęgniarek i położnych (kurs specjalistyczny)?

Czy samodzielne skierowanie pacjenta przez pielęgniarkę, położną na badanie ogólne moczu, poziomu glukozy we krwi wymaga tytułu magistra, licencjata?

Zobacz komentarze na facebooku

.

(1) Uporządkujmy dyskusję w zakresie "recept". Tutaj wypowiadamy się ZA lub PRZECIW propozycji, aby pielęgniarki i położne "ordynowały leki i wystawiały na nie recepty".

(2) Uporządkujmy dyskusję w zakresie "recept". Tutaj wypowiadamy się ZA lub PRZECIW propozycji, aby TYLKO pielęgniarki z tytułem magistra lub licencjata "ordynowały leki i wystawiały na nie recepty". Czyli takich kompetencji nie powinny mieć absolwentki Liceum Medycznego i Studium.

Zapraszam do dyskusji

Mariusz Mielcarek

 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8263 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Pielęgniarki zgłosiły się do biura poselskiego.

3 min czytania
Posłanka pisze do ministra zdrowia po spotkaniu z pielęgniarkami w biurze poselskim… Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie nieuznawania przy ustalaniu minimalnego…
Aktualności

Młodzi pasjonaci medycyny i nauk biologicznych - co oferuje CosinusYoung przyszłym lekarzom?

2 min czytania
Wybór liceum to ważny krok w kierunku przyszłej kariery zawodowej. Rozwój zainteresowań w szkole ponadpodstawowej z pewnością zaprocentuje w przyszłości i ułatwi…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Starsze pielęgniarki zarabiają gorzej od młodych pielęgniarek, ponosząc odpowiedzialność za wdrażanie absolwentek do zawodu.

1 min czytania
Dyskusja w Senacie Na stronie internetowej Senatu poinformowano, że w dniu 1 marca br. z inicjatywy wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego w Senacie…
Komentarze