Narodowy Fundusz Zdrowia stawia położnym rodzinnym warunek, że albo każda z nich zbierze 6600 deklaracji od pacjentek, że chcą, by opiekowały się nimi w domach, albo nie dostaną kontraktów. Położne mówią, że urzędnicy utrudniają im pracę i życie.

5 min czytania
Aktualności

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie zmuszania położnych rodzinnych do zbierania podpisów od pacjentek

   Szanowny Panie Ministrze! Pragnę wyrazić głębokie zaniepokojenie w imieniu swoim i swoich wyborców faktem, iż Narodowy Fundusz Zdrowia postawił położnym rodzinnym warunek, że albo każda z nich zbierze do końca roku 6600 deklaracji od pacjentek, że chcą, by opiekowały się nimi w domach, albo nie dostaną kontraktów na przyszły rok. A bez kontraktów stracą źródło utrzymania.

   Na kłopoty z zebraniem deklaracji narzekają położne w całym województwie opolskim. Łącznie jest ich około osiemdziesiąt. Z relacji położnych rodzinnych wynika, że pacjentki je popierają, ale nie chcą podpisywać deklaracji – tłumaczą, że jak będą potrzebowały pomocy, to wtedy je znajdą. A nikogo nie można zmuszać do wypełnienia deklaracji.

   Położne nie zajmują się tylko opieką nad kobietami po porodzie oraz ich potomstwem. Zakres świadczonych przez nich usług jest znacznie szerszy, obejmuję między innymi: edukację (np. naukę samobadania piersi), przygotowanie par do rodzicielstwa, prowadzenie ciąży oraz porady w okresie menopauzy.

   Ta grupa zawodowa uważa, że to, co teraz przechodzi, jest upokarzające. Mówią, że urzędnicy utrudniają im pracę i życie.

   Największy niepokój wzbudza fakt, że jeśli położne rodzinne nie zbiorą tych deklaracji, to aż 2/3 z nich straci pracę.

   Proszę o udzielenie mi odpowiedzi na następujące pytanie: Dlaczego położne rodzinne muszą zebrać aż tyle podpisów? Jeżeli ta grupa zawodowa nie zbierze dostatecznej ilości deklaracji, to czy straci ona pracę? Czy NFZ przedłuży im terminy zbierania podpisów?

   Z poważaniem

   Poseł Józef Stępkowski

   Warszawa, dnia 25 października 2006 r.


Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – z upoważnienia ministra – na interpelację w sprawie zmuszania położnych rodzinnych do zbierania podpisów od pacjentek

   Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana Posła Józefa Stępkowskiego, przekazaną przy piśmie Pana Marszałka z dnia 31 października 2006 r., znak: SPS-023-5319/06, w sprawie wymaganej od położnych podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) liczby deklaracji wyboru, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

   Jedną z podstawowych i obowiązujących do dziś zasad wprowadzonego w 1999 r. systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego jest zasada swobodnego wyboru przez ubezpieczonego (świadczeniobiorcę): lekarza, pielęgniarki i położnej – udzielających świadczeń w POZ, świadczeniodawców udzielających świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, szpitali oraz lekarzy dentystów. Na gruncie obecnie obowiązującej w tym zakresie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.), zwanej dalej ˝ustawąË, zagadnienia te regulowane są przepisami art. 28-31.

   Jednocześnie w przypadku wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej udzielających świadczeń w zakresie POZ ustawa, w art. 56 ust. 1, wymaga potwierdzenia tego wyboru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli, zwanego deklaracją wyboru. Zgodnie z art. 56 ust. 3 ustawy wzór deklaracji wyboru określa prezes Funduszu.

   Zasadniczym powodem wprowadzenia w przypadku świadczeń POZ deklaracji wyboru był stosowany w przypadku tych świadczeń system rozliczeń świadczniodawców z Funduszem. O ile bowiem w przypadku większości rodzajów świadczeń kontraktowanych przez Fundusz (np. lecznictwo zamknięte, specjalistka) obowiązuje zasada płacenia za usługę (wycenioną za pomocą systemu punktowego), to w przypadku świadczeń POZ system rozliczeń oparty jest o tzw. stawkę kapitacyjną. Oznacza to, że wielkość środków otrzymanych przez lekarza, pielęgniarkę czy położną będzie uzależniona od liczby ubezpieczonych, którzy złożą u nich deklaracje wyboru. Za tych ubezpieczonych (świadczeniobiorców), którzy złożyli deklaracje wyboru u danego świadczeniodawcy, Fundusz przekazuje świadczeniodawcy środki finansowe.

   Odnosząc się do wskazanej przez Pana Posła kwestii limitu deklaracji położnej POZ, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

   Warunki kontraktowania świadczeń POZ w roku 2007 zostały określone zarządzeniem prezesa Funduszu nr 102/2006 z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie przyjęcia ˝Informacji o warunkach zawarcia umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna˝. Zgodnie z §19 ww. zarządzenia na jedną położną POZ nie powinno przypadać więcej niż 6600 osób, do których zalicza się osoby płci żeńskiej oraz noworodki i niemowlęta do ukończenia 2 miesiąca życia. Z przedstawionego przepisu nie wynika więc, że warunkiem podpisana kontraktu z Funduszem jest konieczność zebrania przez każdą z położnych 6600 deklaracji – określa on jedynie maksymalną wielkość populacji, którą powinna opiekować się jedna położna, tzn. jedna położna nie powinna zgromadzić więcej niż 6600 deklaracji. Ustalenie takiej maksymalnej liczby ubezpieczonych (świadczeniobiorców) objętych opieką jednej położnej jest uzasadnione koniecznością zapewnienia dostępu do świadczeń odpowiedniej jakości. Zauważyć należy, że podobne limity zostały ustalone w przypadku świadczeń udzielanych przez lekarzy i pielęgniarki – w tym przypadku zostały one ustalone na poziomie 2750 ubezpieczonych (świadczeniobiorców).

   Fundusz nie określa natomiast minimalnej liczby ubezpieczonych (świadczeniobiorców), którzy powinni złożyć deklaracje wyboru. W tym przypadku decydować będzie każdorazowo ocena przez lekarza, pielęgniarkę i położną progu opłacalności prowadzonej inwestycji.

   Odnosząc się natomiast do wskazanej również przez Pana Posła sytuacji położnych POZ w województwie opolskim, uprzejmie informuję, że z uzyskanych z Centrali Funduszu wyjaśnień wynika, iż Opolski Oddział Wojewódzki Funduszu potwierdził istnienie problemów tworzenia list świadczeniobiorców przez położne POZ.

   W związku z tym Oddział podjął działania mające na celu wypracowanie rozwiązań kompromisowych, które umożliwiłyby zawarcie umów i które polegałyby na tymczasowym finansowaniu świadczeń położnych POZ na zasadzie ryczałtu obliczonego jako iloczyn przyjętej stawki kapitacyjnej i zalecanej dla jednej położnej liczby osób.

   Ponadto Oddział skierował do świadczeniodawców posiadających umowy w zakresie POZ stosowną informację charakteryzującą kompleksowo zagadnienie składania deklaracji wyboru.

   Jednocześnie, jak wynika z wyjaśnień Funduszu, wskazana przez Pana Posła sytuacja, jaka zaistniała w województwie opolskim, ma charakter wyjątkowy. W innych województwach opisywane w interpelacji problemy nie występują wcale lub maja znacznie mniejszy wymiar.

   Biorąc pod uwagę podstawowe zadanie Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, jakim jest zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców danego województwa w ramach posiadanych środków finansowych, oraz powyższe wyjaśnienia, pragnę poinformować Pana Posła, że wszelkie aktualnie podejmowane przez NFZ, jak i Ministerstwo Zdrowia działania mają na celu stworzenie takiego systemu ochrony zdrowia, który zapewni pełną realizację zasady solidaryzmu społecznego oraz równego dostępu obywateli naszego państwa do świadczeń opieki zdrowotnej, jak też będzie przyjazny zarówno dla pacjentów, jak i pracowników ochrony zdrowia.

   Z wyrazami szacunku

   Sekretarz stanu

   Bolesław Piecha

   Warszawa, dnia 8 grudnia 2006 r.

 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8268 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka: iniekcje, kroplówki, pobrania krwi, tłumaczenie rodzinom…

1 min czytania
Komentarze pielęgniarek Pod jednym z zamieszczony postów na Facebooku pojawił się poniższy komentarz pielęgniarki. Wywołał on dyskusję wśród pielęgniarek i położnych. Polska…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek. 80–85 zł / godz. brutto

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Prywatna placówka medyczna poszukuje pielęgniarki/pielęgniarza do pracy w szpitalu w Łodzi i w Brzezinach. Wynagrodzenie: 80 – 85…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Sąd Rejonowy skazał a Sąd Okręgowy...

3 min czytania
Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza kolejny fragment uzasadnienia do wyroku Sądu Okręgowego. Zobacz część pierwszą sprawy w artykule pt. Pracodawca…
Komentarze