NFZ – projekt nowelizacji warunków kontraktowania ratownictwa medycznego.

8 min czytania
AktualnościPielęgniarstwo ratunkowe

PROJEKT

Zarządzenie Nr ……. /2008/DSM
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia ………………………. 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny – ratownictwo medyczne.

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i pkt 25 oraz art. 146 pkt 1 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.1) zwanej dalej ,,ustawą”, zarządza się, co następuje:

§ 1.

W  zarządzeniu Nr 82/2007/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny – ratownictwo medyczne, zmienionego zarządzeniem Nr 106/ /2007/DSM z dnia 10 grudnia 2007r., wprowadza się następujące zmiany:
 1) § 2 otrzymuje brzmienie:
1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:
1)stan nagłego zagrożenia zdrowotnego – stan, o którym mowa w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410) zwaną dalej ,,ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym”;
2)medyczne czynności ratunkowe – świadczenia opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielane przez jednostkę systemu, o której mowa
w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, realizowane w ramach rodzaju świadczeń: ratownictwo medyczne, zwane dalej „świadczeniami";
3)gotowość dobowa – warunki organizacyjno-techniczne pozwalające na wykorzystanie zasobów kadrowych oraz niezbędnego sprzętu i wyposażenia, pozostających w dyspozycji do udzielania świadczeń w ciągu całej doby;
4)ryczałt dobowy – uśredniona kwota przeznaczona na sfinansowanie świadczeń zespołu ratownictwa medycznego i funkcjonowanie dyspozytora medycznego w ramach gotowości do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w ciągu całej doby;
5)miejsce wyczekiwania – miejsce stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego, oczekującego na dyspozycję dyspozytora medycznego;
6)Fundusz – Narodowy Fundusz Zdrowia.
2.  Określenia inne niż wymienione ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych.

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

1.W rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny – ratownictwo medyczne, ramach świadczeń ratownictwa medycznego, zgodnie z założeniami do planu,
o którym mowa w § 4 ust 2, wyodrębnia się zakresy świadczeń:
1)świadczenia udzielane przez zespół ratownictwa medycznego podstawowy;
2)świadczenia udzielane przez zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny;
3)świadczenia udzielane przez wodny zespół ratownictwa medycznego podstawowy;
4)świadczenia udzielane przez wodny zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

1.Umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach świadczeń określonych w § 5 zawiera się ze świadczeniodawcą, którego oferta została wybrana w drodze przeprowadzonego postępowania w trybie konkursu ofert albo w przebiegu rokowań.
2.Świadczeniodawca ubiegający się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powinien spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych dla świadczeniodawców oraz wymagania dla zespołów ratownictwa medycznego określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3.Konieczność spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 2 dotyczy każdego z miejsc wyczekiwania.
4.Oferta świadczeniodawcy ubiegającego się o zawarcie z Funduszem umowy,
o której mowa w ust. 1 powinna zawierać informację o miejscu wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego według wzoru określonego w załączniku nr 4 do zarządzenia.
5.W przypadku braku możliwości zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, dyrektor oddziału w porozumieniu z wojewodą może warunkowo dopuścić do udzielania świadczeń podmioty nie spełniające wymagań określonych dla składu zespołów ratownictwa medycznego oraz kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych (nie dotyczy to wymagań formalno-prawnych).
6.  Zmiana wymagań dla zespołów ratownictwa medycznego może nastąpić
na podstawie pisemnego oświadczenia świadczeniodawcy, że korzysta on z zapisu art. 63 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
7.  Oświadczenie, o którym mowa w § 7 ust. 5 szczegółowo określa składy zespołów ratownictwa medycznego, które realizować będą świadczenia w zakresach świadczeń określonych w § 5.

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

1.Świadczeniodawca zobowiązany jest do zorganizowania udzielania świadczeń w miejscach wyczekiwania, w sposób umożliwiający dojazd do pacjentów będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz poszkodowanych w wypadkach, zgodny z określonymi w art. 24 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym parametrami czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla zespołu ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego.
2.W trakcie realizacji umowy, o której mowa w § 7 ust. 1, świadczeniodawca udziela świadczeń poprzez podejmowanie i wykonywanie medycznych czynności ratunkowych u każdej osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz realizuje związane z tym inne zadania wynikające z przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w szczególności:
1)przyjmuje powiadomienia o zdarzeniach, ustala priorytety i niezwłocznie dysponuje zespołami ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia;
2)przekazuje niezbędne informacje osobom udzielającym pierwszej pomocy;
3)utrzymuje łączność radiową z osobą kierującą akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia;
4)powiadamia lekarza koordynatora ratownictwa medycznego w razie konieczności użycia jednostek systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1 i 2 ustawy Państwowym Ratownictwie Medycznym, spoza obszaru działania dysponenta jednostki;
5)zapewnia wymienność sprzętu używanego w akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych (nosze, szyny, itp.) pomiędzy zespołami ratownictwa medycznego a izbami przyjęć i szpitalnymi oddziałami ratunkowymi oraz jednostkami organizacyjnymi szpitala, wyspecjalizowanymi w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego;
6)zapewnia wyposażenie stanowiska przyjmującego zgłoszenia w system rejestracji zgłoszeń;
7)powiadamia lekarza koordynatora ratownictwa medycznego w razie konieczności transportu osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego poza rejon działania dysponenta jednostki, zgodnie z art. 45 ustawy
o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
3.Świadczeniodawca udzielający świadczeń ratownictwa medycznego objętych warunkami umowy zapewnia dobową gotowość do udzielania świadczeń utrzymując w stałej dyspozycji przez całą dobę środki transportu sanitarnego wraz z niezbędnymi elementami wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, zestawami leków i wyrobów medycznych oraz obsadą kadrową, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach odrębnych oraz załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4.Zespoły ratownictwa medycznego zapewniające dobową gotowość do udzielania świadczeń nie mogą realizować w tym czasie zleceń od innych podmiotów oraz udzielać świadczeń, wynikających z realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w innych rodzajach świadczeń, a w szczególności leczenia szpitalnego, nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej.
5)załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
6)załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Paszkiewicz

 

Załączniki do zarządzenia:
Załącznik nr 1 – „Katalog zakresów świadczeń";
Załącznik nr 2 – „Wymagania dla zespołów ratownictwa medycznego";

 

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr …………….

Prezesa NFZ

z dnia …………. 2008 r.

 

 

Wymagania dla zespołów ratownictwa medycznego

 

1. Kwalifikacje personelu uprawnionego do wykonywania medycznych czynności ratunkowych

1.1 lekarz systemu

posiadający tytuł specjalisty lub specjalizujący się w dziedzinie medycyny ratunkowej
lub
posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii, lub pediatrii

1.1.2 pielęgniarka systemu

posiadająca tytuł specjalisty lub specjalizująca się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarka posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadająca co najmniej 3 letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym

1.1.3 ratownik medyczny

spełniający wymagania określone w art. 10 i 58 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

2.Wymagania dotyczące składu osobowego zespołów ratownictwa medycznego

1.1 Specjalistyczne

2.1.1 wymagany skład osobowy zespołu

co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny

2.1.2 inne wymagania dotyczące składu osobowego zespołu

w skład zespołu wchodzi kierowca w przypadku gdy żaden z członków zespołu nie posiada prawa jazdy kategorii B oraz nie spełnia warunków, o których mowa w art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. W przypadku zespołów ratownictwa wodnego w skład zespołu wchodzi sternik posiadający co najmniej patent stermotorzysty i uprawnienia ratownika wodnego.

2.1.3 rankingujące

lekarz posiadający tytuł specjalisty lub specjalizujący się w dziedzinie medycyny ratunkowej

1.2 Podstawowe

2.2.1 wymagany skład osobowy zespołu

co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych

1.2.2 inne wymagania dotyczące składu osobowego zespołu

w skład zespołu wchodzi kierowca w przypadku gdy żaden z członków zespołu nie posiada prawa jazdy kategorii B oraz nie spełnia warunków, o których mowa w art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. W przypadku zespołów ratownictwa wodnego w skład zespołu wchodzi sternik posiadający co najmniej patent stermotorzysty i uprawnienia ratownika wodnego.

3. Wymagania dotyczące środka transportu

3.1.2 wymagania techniczne środka transportu

Spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane zgodnie z przepisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

3.1.1 rankingujące

Wyposażenie w system nadzoru obiektów mobilnych w oparciu o monitoring satelitarny.

4. Wymagania dotyczące wyposażenia środka transportu

4.1.1 wymagania dotyczące wyposażenia medycznego

Minimalne wyposażenie w środkach transportu medycznego dostosowane do udzielania medycznych czynności ratunkowych dla dzieci i dorosłych, określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane zgodnie z przepisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

 

6. Inne wymagania

Zespoły

Specjalistyczne

Podstawowe

6.1.1 inne wymagania

posiadanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy aktywnego łącza umożliwiającego przyjmowanie powiadomień o zdarzeniach z centrów powiadamiania ratunkowego lub numerów alarmowych

6.1.1 rankingujące

posiadanie certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych

6.1.2 rankingujące

Zapewnienie przez oferenta kompleksowej realizacji świadczeń nas obszarze objętym rejonem działania*.

Zapewnienie przez oferenta kompleksowej
realizacji świadczeń nas obszarze objętym
rejonem działania*.

* przez zapewnienie przez oferenta kompleksowej realizacji świadczeń należy rozumieć możliwość złożenia ofert na wszystkie zespoły ratownictwa medycznego przewidziane dla danego miejsca wyczekiwania, określonego w Wojewódzkim Planie Działania Systemu.

 

Uzasadnienie

W Zarządzeniu nr 82/2007/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny- ratownictwo medyczne, zmienionego następnie Zarządzeniem 106/2007/DSM z dnia 10 grudnia 2007r, wprowadzone zostały zmiany polegające m.in. na:

1) wykreśleniu pojęcia „rejon operacyjny”;

2) wprowadzenie dwóch dodatkowych zakresów świadczeń:

– świadczenia udzielane przez wodny zespół ratownictwa medycznego podstawowy;

– świadczenia udzielane przez wodny zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny;

3) zmiana załącznika nr 3 zawierającego wymagania dla zespołów ratownictwa medycznego.

Zmiany te wynikają z potrzeby dostosowania zapisów powyższego zarządzenia do potrzeb prawidłowego zabezpieczenia świadczeń ratownictwa medycznego zgodnie z przepisami Ustawy Państwowym Ratownictwie Medycznym.

 


 

 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8178 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Rola hurtowni medycznych w poprawie dostępności opieki zdrowotnej.

3 min czytania
Hurtownie medyczne są bardzo ważnym ogniwem w skutecznej opiece zdrowotnej. Dostarczają niezbędne materiały, sprzęt oraz leki do placówek na całym świecie. Tym…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Pielęgniarka z grupy drugiej słyszy: "masz najwyższe wykształcenie, to pomykaj".

2 min czytania
Ustawa skłóciła pracowników W kwietniowym numerze Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych opublikowaliśmy wiadomość pielęgniarki skierowaną do Redakcji Portalu. Pielęgniarka „zaszeregowana do grupy…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Wynagrodzenia pielęgniarek – pani posłanka "nie ogarnia tej kuwety".

4 min czytania
Wypowiedź posłanki na posiedzeniu sejmowej podkomisji zakłamuje, rzeczywisty problem w zakresie wynagrodzeń pielęgniarek… W dzisiejszym artykule redakcyjnym Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych…
Komentarze