Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych. MZ powołało zespół ds. opracowania "sposobu ustalania" przedmiotowych norm. Zamiast zespołu, który opracuje normy. Bez sensu. Zobacz komentarz redakcyjny. 1 KOMENTARZ.

4 min czytania
AktualnościNormy zatrudnienia

 

 

Czy stacje benzynowe  mają uprawnienia do mieszania odpowiednich składników aby  następnie sprzedawać paliwa na  „właściwym poziomie"?

Nie! Takie rozwiązanie jest trudne do wyobrażenia.

Natomiast jest stosowane w obszarze ochrony zdrowia. Bowiem to nie minister zdrowia określa ile pielęgniarek i położnych powinno być zatrudnionych na poszczególnych rodzajach oddziałów czy w miejscach wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych. W trosce o bezpieczeństwo pacjentów oraz samych pielęgniarek i położnych. O tym decydują zarządzający zakładami opieki zdrowotnej. I oszczędzają kosztem bezpieczeństwa pacjentów i zdrowia naszej grupy zawodowej. 

Należy zdać sobie sprawę z tego, że normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych nigdy nie zostały określone przez ministra zdrowia. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z 1997 roku zobowiązała ministra zdrowia i opieki społecznej do określenia w drodze rozporządzenia, tylko sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pracowników działalności podstawowej w zakładach opieki zdrowotnej. Podkreślam –  sposobu ustalania minimalnych norm, a nie ich określenia,  natomiast określenie minimalnych norm w poszczególnych zakładach opieki zdrowotnej oddano     w kompetencje ich kierowników. Rozporządzenie w tej sprawie minister wydał w 1999 roku. 

 

Ministerstwo Zdrowia powinno zostać zobligowane ustawowo do określenia rozporządzeniem minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.  Kierownicy zakładów opieki zdrowotnej na podstawie tego rozporządzenia winni określić normy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych zakładów opieki zdrowotnej, wynikające ze specyfiki  tych jednostek. ,,Zakładowe normy” winny stanowić załącznik do umowy z NFZ, a ich realizacja podlegać stałej kontroli organów uprawnionych do nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej.

Mariusz Mielcarek 


 

 

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 9 lipca 2009 r.
w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Sposobu Ustalenia Norm Zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych w Zakładach Opieki Zdrowotnej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
 

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do Spraw Opracowania Sposobu Ustalenia Norm Zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych w Zakładach Opieki Zdrowotnej, zwany dalej „Zespołem”, jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Zdrowia.
2. Do zadań Zespołu należy opracowanie projektu „Sposobu Ustalenia Minimalnych Norm Zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych w Zakładach Opieki Zdrowotnej”.
3. Przed powołaniem Zespołu, osoby wymienione w § 2 pkt 2 lit.a-k wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

 

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Jolanta Skolimowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia;
2) Członkowie Zespołu:

a) prof. dr hab. Anna Ksykiewicz–Dorota,
b) dr Grażyna Kruk–Kupiec – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa,
c) Leokadia Jędrzejewska – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego,
d) dr Danuta Dyk – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
e) dr Anna Koper – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego,
f) dr Bogumiła Kowalczyk–Sroka – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa,
g) mgr Elżbieta Garwacka–Czachor – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
h) dr Mariola Bartusek – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
i) Krystyna Ptok – Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych,
j) Janina Zaraś – Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych,
k) Michał Bedlicki – Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
l) Jolanta Jabłońska – główny specjalista w Departamencie Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia.

 

§ 3.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5) wyznaczenie Zastępcy Przewodniczącego Zespołu i Sekretarza Zespołu;
6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
7) powoływanie grup roboczych;
8) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.

2. Zastępca Przewodniczącego Zespołu oraz Sekretarz Zespołu pełnią swą funkcję stale.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu zadania określone w ust. 1 wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
4. Zespół działa na posiedzeniach.
5. Z posiedzeń Zespołu sporządzą się protokoły, które podpisują Przewodniczący Zespołu i Sekretarz Zespołu.

 

§ 4.

W posiedzeniach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.
 

§ 5.

1. Zespół zakończy swoją działalność po zaakceptowaniu projektu „Sposobu Ustalenia Minimalnych Norm Zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych w Zakładach Opieki Zdrowotnej” przez Ministra Zdrowia.
2. Przewodniczący Zespołu przedstawi Ministrowi Zdrowia projekt, o którym mowa w ust. 1, za pośrednictwem członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorującego prace Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia.

 

§ 6.

1. Obsługę organizacyjno-administracyjną Zespołu zapewnia Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia.
2. Członkowie Zespołu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Zespołu.
3. Koszty związane z finansowaniem prac Zespołu, w tym koszty podróży jego członków, pokrywane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85 195 – Pozostała działalność, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Pielęgniarek i Położnych.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 

MINISTER ZDROWIA

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7700 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Skuteczne sposoby na blizny

2 min czytania
Blizny to bardzo nieestetyczne defekty kosmetyczne, których czasami bardzo trudno się pozbyć. Powstają na skutek urazów mechanicznych bądź oparzenia skóry. Niosą ze…
Aktualności

Pielęgniarka zaobserwowała na kardiomonitorze liczne zakłócenia. To był początek tragedii.

2 min czytania
Dramat w jednym ze szpitali Portal igryfino.pl zamieścił w dniu 26 marca 2023 roku poniższą informację. Zdarzenie miało miejsce 23 marca 2023…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki na obozie harcerskim. Zobacz terminy i zakres obowiązków.

1 min czytania
Dodatkowa praca dla pielęgniarki Wkrótce wkroczymy w okres wakacyjny, a w związku z tym w wyszukiwarce ofert pracy coraz częściej możemy zauważyć…
Komentarze