Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych. MZ powołało zespół ds. opracowania "sposobu ustalania" przedmiotowych norm. Zamiast zespołu, który opracuje normy. Bez sensu. Zobacz komentarz redakcyjny. 1 KOMENTARZ.

4 min czytania
AktualnościNormy zatrudnienia

 

 

Czy stacje benzynowe  mają uprawnienia do mieszania odpowiednich składników aby  następnie sprzedawać paliwa na  „właściwym poziomie"?

Nie! Takie rozwiązanie jest trudne do wyobrażenia.

Natomiast jest stosowane w obszarze ochrony zdrowia. Bowiem to nie minister zdrowia określa ile pielęgniarek i położnych powinno być zatrudnionych na poszczególnych rodzajach oddziałów czy w miejscach wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych. W trosce o bezpieczeństwo pacjentów oraz samych pielęgniarek i położnych. O tym decydują zarządzający zakładami opieki zdrowotnej. I oszczędzają kosztem bezpieczeństwa pacjentów i zdrowia naszej grupy zawodowej. 

Należy zdać sobie sprawę z tego, że normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych nigdy nie zostały określone przez ministra zdrowia. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z 1997 roku zobowiązała ministra zdrowia i opieki społecznej do określenia w drodze rozporządzenia, tylko sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pracowników działalności podstawowej w zakładach opieki zdrowotnej. Podkreślam –  sposobu ustalania minimalnych norm, a nie ich określenia,  natomiast określenie minimalnych norm w poszczególnych zakładach opieki zdrowotnej oddano     w kompetencje ich kierowników. Rozporządzenie w tej sprawie minister wydał w 1999 roku. 

 

Ministerstwo Zdrowia powinno zostać zobligowane ustawowo do określenia rozporządzeniem minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.  Kierownicy zakładów opieki zdrowotnej na podstawie tego rozporządzenia winni określić normy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych zakładów opieki zdrowotnej, wynikające ze specyfiki  tych jednostek. ,,Zakładowe normy” winny stanowić załącznik do umowy z NFZ, a ich realizacja podlegać stałej kontroli organów uprawnionych do nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej.

Mariusz Mielcarek 


 

 

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 9 lipca 2009 r.
w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Sposobu Ustalenia Norm Zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych w Zakładach Opieki Zdrowotnej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
 

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do Spraw Opracowania Sposobu Ustalenia Norm Zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych w Zakładach Opieki Zdrowotnej, zwany dalej „Zespołem”, jako organ opiniodawczo-doradczy Ministra Zdrowia.
2. Do zadań Zespołu należy opracowanie projektu „Sposobu Ustalenia Minimalnych Norm Zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych w Zakładach Opieki Zdrowotnej”.
3. Przed powołaniem Zespołu, osoby wymienione w § 2 pkt 2 lit.a-k wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

 

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Jolanta Skolimowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia;
2) Członkowie Zespołu:

a) prof. dr hab. Anna Ksykiewicz–Dorota,
b) dr Grażyna Kruk–Kupiec – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa,
c) Leokadia Jędrzejewska – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego,
d) dr Danuta Dyk – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
e) dr Anna Koper – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego,
f) dr Bogumiła Kowalczyk–Sroka – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa,
g) mgr Elżbieta Garwacka–Czachor – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
h) dr Mariola Bartusek – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
i) Krystyna Ptok – Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych,
j) Janina Zaraś – Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych,
k) Michał Bedlicki – Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
l) Jolanta Jabłońska – główny specjalista w Departamencie Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia.

 

§ 3.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;
3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;
5) wyznaczenie Zastępcy Przewodniczącego Zespołu i Sekretarza Zespołu;
6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;
7) powoływanie grup roboczych;
8) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.

2. Zastępca Przewodniczącego Zespołu oraz Sekretarz Zespołu pełnią swą funkcję stale.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu zadania określone w ust. 1 wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.
4. Zespół działa na posiedzeniach.
5. Z posiedzeń Zespołu sporządzą się protokoły, które podpisują Przewodniczący Zespołu i Sekretarz Zespołu.

 

§ 4.

W posiedzeniach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.
 

§ 5.

1. Zespół zakończy swoją działalność po zaakceptowaniu projektu „Sposobu Ustalenia Minimalnych Norm Zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych w Zakładach Opieki Zdrowotnej” przez Ministra Zdrowia.
2. Przewodniczący Zespołu przedstawi Ministrowi Zdrowia projekt, o którym mowa w ust. 1, za pośrednictwem członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorującego prace Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia.

 

§ 6.

1. Obsługę organizacyjno-administracyjną Zespołu zapewnia Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia.
2. Członkowie Zespołu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Zespołu.
3. Koszty związane z finansowaniem prac Zespołu, w tym koszty podróży jego członków, pokrywane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85 195 – Pozostała działalność, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Pielęgniarek i Położnych.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 

MINISTER ZDROWIA

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8173 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek na obozie harcerskim. Zobacz wynagrodzenie.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Jak pisaliśmy w poprzednim artykule dotyczącym oferty pracy pielęgniarki na koloniach – okres wakacyjny zbliża się wielkimi krokami,…
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Przypinki – piękny dodatek do odzieży medycznej, torebek, czapek.

1 min czytania
Pinsy dla pielęgniarek i położnych W Sklepie Pielęgniarek i Położnych w dziale gadżety pojawiły się nowe przypinki oraz pinsy. Dodatki te zdecydowanie…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – poprawka zgłoszona w sejmie do ustawy pani Ptok.

2 min czytania
Ministerstwo zdrowia zgłasza poprawkę do projektu ustawy pani Krystyny Ptok… W projekcie ustawy związku zawodowego pielęgniarek (OZZPiP) zapisano: „Podmiot leczniczy jest zobowiązany…
Komentarze