Organy samorządu zawodowego pielęgniarek nie mogą badać wymaganych standardów kształcenia w akredytowanych szkołach wyższych – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Pytanie na dziś: w jaki sposób samorząd zawodowy wynagrodzi pielęgniarkom i położnym wyrządzone przez siebie krzywdy. Czy wypłaci odszkodowania? Np. izba w Poznaniu?

7 min czytania
AktualnościOrzecznictwo w zakresie wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej

 

Szczegóły . . .

 

Zobacz także artykuł z Gazety Pielęgniarki i Położnej nr 3 – Pielęgniarki wygrywają w sądzie z władzami samorządu

 

Fragment polecanego artykułu:

Można zadać sobie pytanie: ile godzin „musi” zabraknąć na suplemencie w stosunku do wymaganych w standardzie nauczania, aby izba pip nie uznała prawa wykonywania zawodu? Sto, dwieście, a może tylko 5. Od czego to zależy? I kolejna uwaga: wobec powyższego izba pip powinna sprawdzać także świadectwa maturalne i ilość godzin w szkole średniej. Mam nadzieję, że do podstawówki się nie cofną, kto wie? No i dobrze, że przedszkole nie jest obowiązkowe!

Mariusz Mielcarek

Zobacz także artykuł z Gazety Pielęgniarki i Położnej nr 1 – Absolwenci bez prawa wykonywania zawodu

 

Fragment polecanego artykułu:

W jakim kraju można skończyć wyższą uczelnię, uzyskać tytuł magistra pielęgniarstwa i spotkać się z odmową uznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki? W Polsce, no bo gdzie indziej!!! Sprawa dotyczy kilkuset osób.

Zobacz jedną z wielu uchwał Naczelnej Izby PiP w sprawie odmowy stwierdzenia prawa wykonywania zawodu np. pielęgniarki z Poznania.

 

Uchwała Nr 36/V/2008.
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 12 marca 2008 r.
w sprawie odmowy uchylenia uchwały Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych nr 192/IV/2006 z dnia 7 czerwca 2006 r. utrzymującej w mocy uchwałę Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu Nr 522/IV z dnia 19 kwietnia 2006 r. o odmowie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki Pani …………….. 

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178 – zmiany: Dz. U. z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 91, poz. 410; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2000 r. Nr 120, poz. 1268; z 2002 r. Nr 62, poz. 559, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2004 r. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz.1237) w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 – zmiany Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 969; z 2003 r. Nr 109, poz. 1029; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 92, poz. 885 i Nr 173, poz. 1808; z 2005 r. Nr 175, poz. 1461 oraz z 2007 r. Nr 176, poz.1237) oraz art. 145, art. 149 ust. 2, art. 150 i art. 151 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego uchwala się co następuje: 

W wyniku wznowienia postępowania w przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki Pani ………….. a i przeprowadzenia postępowania co do przyczyn wznowienia, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych postanawia odmówić uchylenia uchwały Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych nr 192/IV/2006 z dnia 7 czerwca 2006 r. utrzymującej w mocy uchwałę Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu Nr 522/IV z dnia 19 kwietnia 2006 r. o odmowie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki Pani ……………., zam. ……….. .  

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr 522/IV z dnia z dnia 19 kwietnia 2006 r. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu odmówiła ………… stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki. Okręgowa Rada wskazała w uzasadnieniu, iż program studiów licencjackich na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – kierunek pielęgniarstwo, studia niestacjonarne I stopnia, które ukończyła wnioskująca w latach 2002/2003-2004/2005 nie spełniał wymagań co do ilości godzin kształcenia, wobec wymaganej ilości 4600 godzin.
Na skutek wniesionego przez ………. odwołania, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych uchwałą Nr 192/IV/206 z dnia 7 czerwca 2006 r. utrzymała w mocy wspomnianą wyżej uchwałę Okręgowej Rady, podtrzymując pogląd wyrażony przez organ I instancji. Naczelna Rada, w odróżnieniu od Okręgowej Rady, szczegółowo uzasadniła przedstawione stanowisko wskazując, iż ………… otrzymała dyplom ukończenia studiów na kierunku pielęgniarstwo uzyskując tytuł licencjata w dniu 12 października 2005 r. Z suplementu do dyplomu wynika, iż były to 3-letnie (6 semestrów) wyższe studia zawodowe. W suplemencie wskazane zostało, iż uczelnia realizowała standardy nauczania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów (Dz. U. Nr 116, poz. 1004 z późn. zm.), a od roku akademickiego 2003/2004 standardy nauczania zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 listopada 2003 r. zmieniające poprzednio wskazane rozporządzenie (Dz. U. Nr 210, poz. 2040). Zgodnie ze zmienionymi standardami, studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo trwają nie mniej niż 3 lata (6 semestrów), a łączna liczba godzin dydaktycznych ma wynosić 4.780 godzin, z czego 4.600 godzin ma być przeznaczonych na kształcenie zawodowe (po 2.300 godzin kształcenia praktycznego i teoretycznego). Z podliczenia godzin wskazanych w suplemencie do dyplomu przedstawionym przez ………… wynika, iż liczba godzin nauczania wynosiła 3.200, w tym 927 godzin samokształcenia i 1.280 godzin praktyk zawodowych. Konkludując Naczelna Rada wskazała, iż należy uznać, że studia odbyte przez ………. nie spełniają standardów kształcenia określonych w obowiązujących przepisach i nie mogą być podstawą do przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki. 
………… nie wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi od przedmiotowej uchwały Naczelnej Rady. 
Pismem z dnia 20 listopada 2007 r. …………. wniosła na podstawie, jak wskazała „art. 145 punkt 8” Kodeksu postępowania administracyjnego o wznowienie postępowania w sprawie przyznania jej prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, motywując to przyznaniem takiego prawa przez ORPiP w Poznaniu osobom znajdującym się w takiej samej sytuacji prawnej co wnioskująca oraz faktem, że żaden przepis prawa nie upoważnia samorządu zawodowego do kwestionowania dyplomu wyższej uczelni, powołanej zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadającej uprawnienia do prowadzenia studiów wyższych.
Naczelna Rada wezwała wnioskującą do uzupełnienia podania o wznowienie postępowania poprzez wskazanie, kiedy dowiedziała się o okolicznościach stanowiących podstawę podania (wydania lub też uchylenia decyzji w przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki). W odpowiedzi na to wezwanie, pismem z dnia 16 stycznia 2008 r. …………. wyjaśniła, iż podstawą jej podania były uzyskane przez nią w Internecie informacje o podobnych sprawach, w szczególności zaś stanowiskach organów sądowych, z których wynika, iż samorząd zawodowy nie ma uprawnień do kwestionowania dyplomu wyższej uczelni, nadającej tytuł zawodowy. Informacje te znalazła zaś po otrzymaniu pisma z dnia 8.11.2007 r. z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy, którego kserokopię załączyła, gdzie okazało się, że nie może ona uzupełnić studiów lub poszerzyć wykształcenia bez prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uznało, iż …………… uprawdopodobniła zachowanie miesięcznego terminu do wniesienia podania o wznowienie postępowania, liczonego od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania. W związku z powyższym, oraz istnieniem pozostałych przesłanek (wniesienie podania przez osobę uprawnioną, ostateczność decyzji Naczelnej Rady Nr 192/IV/206), uchwałą Nr 40/V/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. Prezydium Naczelnej Rady wznowiło odnośnie …………………. postępowanie w przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.    
Jak wynika z art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych w zw. z art. 149 ust. 2, art. 150 i 151 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, stosując przepisy ww. Kodeksu, jest właściwa zarówno do podjęcia uchwały w sprawie wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, jak również w wyniku tego wznowienia przeprowadzenia postępowania co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy.  
Jako podstawę prawną wznowienia postępowania ……………….. wskazała „art. 145 punkt 8 Kpa”, co należy traktować jako oczywista omyłkę, i uznać, iż chodziło tu o art. 145 § 1 pkt 8 Kpa, tj. okoliczność, iż decyzja (uchwała) została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione. Potwierdza to treść podania o wznowienie oraz pisma ……………… z dnia 16 stycznia 2008 r., gdzie mowa jest o przyznaniu prawa wykonywania zawodu przez ORPiP w Poznaniu osobom znajdującym się w takiej samej sytuacji prawnej co wnioskująca oraz o stanowiskach organów sądowych (potwierdzających stanowisko wnioskującej).
Nie może budzić wątpliwości, iż pomiędzy sytuacją prawną ………………, a jakimikolwiek decyzjami okręgowych rad pielęgniarek i położnych czy też Naczelnej Rady uchylającymi lub zmieniającymi uchwały w przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu dotyczące  innych osób nie może zachodzić związek, o jakim mowa w art. 145 § 1 pkt 8 Kpa. Decyzje organów samorządu odnośnie ……………….. ze swej natury nie mogą bowiem opierać się na decyzjach dotyczących innych osób. Można tu ewentualnie mówić o jednolitym bądź nie stanowisku organów samorządu w przedmiotowej kwestii. Jest to jednak nieistotne dla rozpatrzenia sprawy niniejszej. Podobne stwierdzenie należy odnieść do decyzji sądów administracyjnych (czy też Sądu Najwyższego) rozpatrujących sprawy z zakresu stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki. Ewentualne pozytywne rozstrzygnięcie sądu w podobnej sprawie nie stanowi w żadnym wypadku podstawy uchylenia w drodze wznowienia postępowania ostatecznej decyzji wydanej w innej sprawie.
Z materiału zgromadzonego w sprawie, ani z informacji posiadanych przez Naczelną Radę nie wynika przy tym, aby istniały inne podstawy uchylenia decyzji organów samorządu w drodze wznowienia postępowania, o których mowa w art. 145 § 1 i 145a § 1 Kpa.    
Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, iż brak jest w ramach postępowania co do przyczyn wznowienia postępowania podstaw do uchylenia uchwały Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych nr 192/IV/2006 z dnia 7 czerwca 2006 r. utrzymującej w mocy uchwałę Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu Nr 522/IV z dnia 19 kwietnia 2006 r. o odmowie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki Pani ………………
Wskazać należy ponadto, iż jeżeli organ w ramach tego postępowania ustali, iż nie występuje żadna z podstaw wznowienia postępowania, jak to ma miejsce w sprawie niniejszej, nie przechodzi do merytorycznego rozpoznania sprawy administracyjnej, nie może bowiem, nawet w przypadku gdy stwierdzi innego rodzaju wadliwość decyzji, uchylić jej w tym trybie (wskazuje na to B. Adamiak w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa 2005, str. 677).     

POUCZENIE

Od niniejszej uchwały przysługuje Stronie środek zaskarżenia w postaci wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, który należy złożyć do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.    

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8005 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnychUprawnienia pielęgniarek

Pielęgniarka ze specjalizacją ma uprawnienie do pielęgnowania chorego z centralką. Poważnie?

1 min czytania
Szkolenie specjalizacyjne pielęgniarek Celem szkolenia w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego,…
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Pomysły na prezent dla pielęgniarek i położnych. 20 - 50 zł.

1 min czytania
Prezenty dla personelu medycznego Wybór odpowiedniego prezentu to zawsze trudne zadanie. Jeśli szukasz podarunku dla bliskiej Ci pielęgniarki lub położnej to trafiłaś/eś…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki ze związku OZZPiP o informacji, że 12 tys. PLN to wynagrodzenie osób z grupy 2.

3 min czytania
Związek pielęgniarek komentuje podawane podczas debaty sejmowej, informacje o zarobkach pielęgniarek Za portalem cowzdrowiu.pl podajemy treść wywiadu, którego udzieliły w sejmie przedstawicielki…
Komentarze