Panie w czepkach podpisały w dniu 9 lipca porozumienie z ministrem. Teraz krytykują treść porozumienia bo jest… niekorzystne dla pielęgniarek i położnych.

5 min czytania
AktualnościPorozumienie pań w czepkach z ministrem 2018
Panie w czepkach podpisały w dniu 9 lipca porozumienie z ministrem. Teraz krytykują  treść porozumienia bo jest… niekorzystne dla pielęgniarek i położnych.

 

 

Opinia OZZPiP do projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia

w sprawie ogólnych warunków umów

Po zapoznaniu się z przekazanymi do konsultacji społecznych projektami zmian rozporządzeń w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie wnoszę o rozważenie konieczności rozwiązania jeszcze niżej wymienionych problemów.

Projektowane zmiany nie rozwiązują jednej bardzo ważnej kwestii – pominięcia w podwyżce wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych u podwykonawców świadczeń opieki zdrowotnej. W zestawieniu ze skalą działania programu może wydawać się, że problem jest marginalny i dotyczy niewielkiej grupy osób, jednak jego rozwiązanie powinno nastąpić z inicjatywy Ministra Zdrowia choćby po to, aby zapewnić stabilność wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej.

Od 2012r. w trzech województwach (mazowieckie, śląskie i małopolskie) obowiązuje pilotażowy program centralizacji działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. W poszczególnych województwach utworzono po kilka rejonów operacyjnych PRM, a NFZ kontraktuje świadczenia tylko i wyłącznie w ramach danego rejonu z jednym wybranym świadczeniodawcą. Dopiero ten świadczeniodawca zawiera dalsze umowy na podwykonawstwo z innymi podmiotami leczniczymi w celu zabezpieczenia potrzeb ludności na danym obszarze.  W konsekwencji doszło do dziwnej sytuacji. Pielęgniarki pracujące w PRM u świadczeniodawcy mającym kontrakt z NFZ otrzymują wzrosty wynagrodzeń, natomiast pielęgniarki zatrudnione do realizacji tych samych świadczeń PRM u podwykonawcy już nie. Sytuacja jest bardzo niesprawiedliwa społecznie, bowiem podwykonawcami świadczeń PRM są najczęściej szpitale powiatowe, które same również mają własne kontrakty z NFZ tylko na inne rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej. W tych warunkach w jednym szpitalu pielęgniarki na oddziałach szpitalnych otrzymują wzrosty wynagrodzeń, ale te które pracują w systemie PRM realizowanym jako podwykonawca takich wzrostów nie otrzymują.

Podobny problem dotyczy również niewielkiej części pielęgniarek i położnych zatrudnionych u podwykonawców części świadczeń medycznych innego rodzaju niż PRM.

Rozwiązanie tej kwestii nie wymaga przekazania jakichś znaczących dodatkowych nakładów finansowych, tym bardziej że środki te są powinny być zabezpieczone w NFZ (w trakcie rozmów z Ministerstwem Zdrowia przekazane nam zostały informacje o zabezpieczeniu znacząco wyższych środków na realizację podwyżek niż kwoty rzeczywiście zapisane w OSR uzasadnienia projektu rozporządzenia). Kwestia ta w ocenie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych powinna być rozwiązana jednak systemowo, a nie pozostawiona do uregulowania przez rynek pracy. Jeżeli pielęgniarki i położne zatrudnione u podwykonawców świadczeń medycznych nie otrzymają obecnie gwarancji wzrostu wynagrodzeń zasadniczych w kwotach identycznych jak w porozumieniu z dnia 09.07.2018r. to mogą masowo porzucać pracę i przechodzić do zatrudnienia w innych podmiotach leczniczych, które zagwarantują im podwyżkę wynagrodzeń. Może to doprowadzić do rozchwiania systemu świadczeń medycznych, co będzie bardzo niebezpieczne dla części pacjentów w niektórych obszarach kraju.

Mając powyższe na uwadze proponujemy dokonać zmiany treści § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i zobowiązanie świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do przekazywania oprócz informacji o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód pielęgniarki lub położnej i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej także dodatkowo informacji o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących zawód pielęgniarki i położnej oraz realizujących świadczenia opieki zdrowotnej także u podwykonawcy.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14.03.2017r., gdy w warunkach zawierania umów lub we wzorze umowy z NFZ dopuszczone jest zlecanie podwykonawcom udzielania świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniodawca ubiegający się o kontrakt ma prawo w formularzu ofertowym ująć wykaz podwykonawców z informacją o zawartych umowach podwykonawstwa (§ 10 ust. 4 pkt. 2 Zarządzenia). Ponadto świadczeniodawca ubiegający się o kontrakt z NFZ jest również zobowiązany do przedłożenia wraz z ofertą wykazu personelu wraz z opisem kompetencji. Oferent obowiązany jest na wezwanie komisji prowadzącej postępowanie udokumentować gotowość udzielania świadczeń od pierwszego dnia obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez każdą z osób wymienionych w wykazie. Dokumentem potwierdzającym gotowość udzielania świadczeń jest zawarta z oferentem lub podwykonawcą umowa cywilnoprawna, w szczególności umowa o pracę lub pisemne zobowiązanie do zawarcia jednej z ww. umów (§ 10 ust. 4 pkt. 3 Zarządzenia). Oferta musi zawierać dokładny wykaz miejsc udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z danymi identyfikacyjnymi obejmującymi również miejsca udzielania świadczeń przez podwykonawców (§ 10 ust. 4 pkt. 5 Zarządzenia).

Dodatkowo składana w formie pisemnej oferta – w przypadku gdy jest dopuszczone przez NFZ zlecanie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej podwykonawcom – powinna zawierać kopię zawartej umowy z podwykonawcą (bez postanowień określających finansowanie) albo zobowiązanie podwykonawcy do zawarcia umowy z oferentem, zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z dyrektorem oddziału NFZ (§ 14 ust. 1 pkt. 7) Zarządzenia).

Reasumując zatem dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ w każdym przypadku kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej z udziałem podwykonawców zna dokładnie :

– dane identyfikacyjne podwykonawcy,

– zna treść umowy zawartej z podwykonawcą,

– posiada szczegółowy wykaz personelu pielęgniarek i położnych wraz z opisem kompetencji zatrudnionych u podwykonawcy,

– ma informację o gwarancji w/w personelu do natychmiastowej gotowości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej od pierwszego dnia obowiązywania umowy,

– posiada dokładny wykaz miejsc udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez pielęgniarki
i położne zatrudnione u podwykonawcy oraz

– co najważniejsze ma gwarancję prawa przeprowadzenia bezpośredniej kontroli podwykonawcy na zasadach określonych w  art. 64 ust. 1 ustawy z 27-08-2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1938 z póź. zm.).

W tych warunkach w naszym przekonaniu nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby środki publiczne mogły być również przekazywane za pośrednictwem świadczeniodawców do podwykonawców z przeznaczeniem na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne zatrudnione u podwykonawców. Na podstawie przekazanej liczby pielęgniarek i położnych, w tym pielęgniarek i położnych zatrudnionych u podwykonawcy dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ będzie zobowiązany do przygotowania zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i na jej podstawie przekaże środki na wzrosty wynagrodzeń pielęgniarek i położnych u świadczeniodawcy oraz dodatkowo ze zobowiązaniem do przekazania części tych środków do podwykonawcy. NFZ zawsze będzie mógł przeprowadzić kontrolę bezpośrednio u podwykonawcy na podstawie art. 64 w/w ustawy w celu sprawdzenia czy środki zostały wypłacone pielęgniarkom i położnym przez podwykonawcę zgodnie z przeznaczeniem.

Wnosimy również o rozważenie możliwości zwiększenia w rozporządzeniu częstotliwości przekazywania przez świadczeniodawców do NFZ informacji o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących zawód u danego świadczeniodawcy i podwykonawcy np. do czterech razy w roku. Było by to celowe, z uwagi na możliwość częstszego aktualizowania list o osoby kończące kształcenie i wchodzące do wykonywania zawodu, a także o osoby, które zdecydują się odnowić prawo do wykonywania zawodu. Byłby to jeden z elementów umożliwiających zwiększenie liczby osób faktycznie zatrudnionych w podmiotach leczniczych w zawodzie pielęgniarki i położnej.

Za Zarząd

Przewodnicząca

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

/-/ Krystyna Ptok

źródło: strona internetowa OZZPiP – 20 sierpnia 2018 roku 


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7695 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Zarobki pielęgniarek - czy siatka płac jest bezwzględnie obowiązująca?

4 min czytania
Poseł pyta ministra zdrowia o siatkę płac pielęgniarek i położnych Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych…
Aktualności

5 najlepszych kremów do twarzy na trądzik – ranking 2023

6 min czytania
Krem do twarzy to kosmetyk, bez którego trudno wyobrazić sobie codzienną pielęgnację. Wybór tego rodzaju preparatu nie jest jednak łatwym zadaniem i…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Związek pielęgniarek – 2 tys. PLN różnicy jest kompromisem.

4 min czytania
Związek pielęgniarek wyjaśnia cel ustawy autorstwa OZZPiP w sprawie siatki płac pielęgniarek Na konferencji prasowej w dniu 21 marca 2023 roku zorganizowanej…
Komentarze