Pielęgniarka oddziałowa z powodu L4 jednej z pielęgniarek, udała się na oddział aby zabezpieczyć odpowiednią obsadę dyżurową. Po wyjściu z pracy upadła na chodniku. Doznała urazu. ZUS odmówił wypłaty odszkodowania… Sprawa trafiła do sądu.

6 min czytania
AktualnościOrzecznictwo sądowe


Fragmenty uzasadnienia wyroku Sądu Rejonowego: 

Decyzją z dnia 1 grudnia 2016r. znak: (…) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. odmówił A. S. prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy z dnia 20.08.2016r.

W uzasadnieniu tejże decyzji (…) Oddział w B. stwierdził, powołując się na treść art. 22 ust.1 pkt.3 w zw. z art. 3 ust.1 ustawy z dnia 30.10.2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, iż jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy nie przysługuje ubezpieczonej, gdyż zaistniałe zdarzenie z dnia 20 .08.2016r. nie posiada znamion wypadku w pracy, ponieważ protokół powypadkowy zawiera stwierdzenia bezpodstawne. W ocenie organu poszkodowana doznała zwichnięcia stawu skokowego po zakończeniu pracy, poza zakładem pracy, na chodniku. Tym samym przedmiotowe zdarzenie, w ocenie organu rentowego, nie może być uznane za wypadek przy pracy (decyzja z dnia 01.12.2016r. akta organu rentowego).

Odwołanie od tejże decyzji za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych złożyła A. S. wnosząc o jej zmianę i przyznanie jej jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu, którego doznała w wyniku wypadku przy pracy zaistniałego w dniu 2.08.2016r.. Nie zgodziła się z uzasadnieniem decyzji. Wskazała, że wypadek nastąpił na chodniku przed głównym wejściem do Szpitala Wojewódzkiego w Ł. ,tj. miejsca jej pracy , w momencie gdy po pracy opuszczała zakład pracy. Oświadczyła, że w dniu wypadku została telefonicznie wezwana do zakładu pracy przez pielęgniarkę J. S., ponieważ musiała zastąpić pracownika który dostarczył zwolnienie lekarskie. Działanie to było konieczne i miało na celu zapewnienie ciągłości pracy na Oddziale Kardiologicznym. Nadmieniła, że inni współpracownicy mogą poświadczyć, że w dniu wypadku była obecna w pracy (protokół z dnia 24.03.2017r. k. 2).

W odpowiedzi na odwołanie (…) Oddział w B. wniósł o jego oddalenie i zasądzenie na jego rzecz od odwołującej się kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Organ rentowy podtrzymał stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji. Wskazał, iż zdarzenie nie pozostawało w związku z pracą, gdyż wnioskodawczyni doznała urazu już po zakończeniu pracy i po opuszczeniu terenu Szpitala Wojewódzkiego w Ł.. Upadła na chodniku idąc do samochodu (vide: odpowiedź k.3).

Sąd Rejonowy ustalił i zważył, co następuje:

A. S. jest zatrudniona w Szpitalu Wojewódzkim im. (…) W. w Ł. w pionie kardiologii . W Sierpniu 2016r. była zatrudniona na stanowisku pielęgniarki oddziałowej .

W dniu 20 sierpnia 2016r. odwołująca się około godz. 17.00 po otrzymaniu informacji od pielęgniarki J. S. o jej absencji chorobowej udała się do Szpitala Wojewódzkiego w Ł., aby zabezpieczyć obsadę dyżurową. Po zakończonej pracy wyszła przez główne drzwi wejściowe w kierunku samochodu zaparkowanego na parkingu szpitalnym od strony ul. (…). Piłsudskiego. Idąc chodnikiem przy budynku szpitala niefortunnie stanęła na kamyk leżący na chodniku, w wyniku czego upadła. Poczuła silny ból kostki nogi prawej, kolana lewego i łokcia lewego. Udała się do Oddziału Ratunkowego szpitala, gdzie udzielono jej pierwszej pomocy (założenie opatrunku gipsowego) i skierowano do (…). Poszkodowana powiadomiła o wypadku Ordynatora Oddziału Kardiologicznego dr R. K.. Rozpoznano u odwołującej się skręcenie i naderwanie stawu skokowego prawego. Nie zastosowano unieruchomienia gipsowego. Do dnia 30.09.2016r. przebywała na zwolnieniach lekarskich (dowód: dokumentacja medyczna). Nie korzystała z rehabilitacji.

Powyższe zdarzenie zostało uznane przez pracodawcę za wypadek przy pracy (dowód- protokół Nr (…) ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy z dnia 26.10.2016. akta ZUS). A. S. w dniu wypadku podlegała ubezpieczeniu wypadkowemu.

Organ rentowy na posiedzeniu kolegialnym w dniu 30.11.2016r. wniósł o nie uznanie powyższego zdarzenia za wypadek przy pracy stwierdzając ,że zdarzenie, któremu uległa odwołująca się bezpodstawnie zostało uznane przez pracodawcę za wypadek przy pracy. W ocenie organu wypadek miał miejsce w drodze z pracy (akta ZUS).

(…)

Jak wynika z przesłanej do tut. Sądu informacji przez Szpital Wojewódzki w Ł. chodnik z kostki brukowej przy drzwiach głównych do szpitala oraz parking od strony ul. (…). Piłsudskiego są we władaniu i administrowaniu szpitala (dowód: pismo z dnia 10.05.2017r. k. 10).

W ocenie Sądu odwołanie jest zasadne.

W przedmiotowej sprawie bezsporne było, że w dniu 20 sierpnia 2016r. odwołująca się A. S. uległa wypadkowi na chodniku przy budynku szpitala , podczas wychodzenia z budynku Szpitala Wojewódzkiego w Ł. po zakończonej pracy (konkretnie na chodniku z kostki brukowej przy drzwiach głównych) i doznała w wyniku tego wypadku skręcenia stawu skokowego prawego.

Sporne było natomiast zakwalifikowanie przedmiotowego zdarzenia jako wypadku w rozumieniu art.3 ust.1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W ocenie organu poszkodowana doznała zwichnięcia stawu skokowego po zakończeniu pracy, poza zakładem pracy na chodniku. Tym samym przedmiotowe zdarzenie nie może być uznane za wypadek przy pracy. Na rozprawie w dniu 28.04.2017r. pełnomocnik organu rentowego stwierdził, że z uwagi na fakt, że teren parkingu nie był ogrodzony to nie stanowi on terenu zakładu pracy.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż definicję wypadku przy pracy zawiera art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 31 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U.z 2015r.poz. 1242 ze zm .). Należy stwierdzić, iż na pojęcie wypadku przy pracy w rozumieniu art. 3 ust. 1 w/w ustawy składają się trzy elementy: nagłość zdarzenia, przyczyna zewnętrzna oraz zaistnienie tego zdarzenia w związku z pracą: podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych; podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia lub w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

W opinii Sądu, A. S. uległa w dniu 20.08.2016r. wypadkowi na terenie zakładu pracy. Nieuzasadnionymi są twierdzenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jakoby zdarzenie z 20 .08.2016r. nie stanowiło wypadku przy pracy, ponieważ miało miejsce po jej zakończeniu w miejscu nie stanowiącym terenu zakładu pracy, tj. na chodniku przed szpitalem. Jak wynika bowiem z przesłanej do tut. Sądu informacji przez dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Ł. chodnik z kostki brukowej przy drzwiach głównych do szpitala oraz parking od strony ul. (…). Piłsudskiego są we władaniu i administrowaniu szpitala (dowód: pismo z dnia 10.05.2017r. k. 10).

(…)

Z tych względów zdarzenie z dnia 20.08.2016r. bez wątpienia spełnia kryteria wypadku przy pracy.

T.. Sąd oceniając stan faktyczny odnośnie stanu zdrowia odwołującej się oparł się na pisemnej opinii biegłego sądowego z zakresu ortopedii. U badanej rozpoznano stan po skręceniu stawu skokowego prawego z częściowym uszkodzeniem części przedniej więzozrostu piszczelowo – strzałkowego. Biegły stwierdził u wnioskodawczyni długotrwały uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy z dnia 20.08.2016r. w wysokości 3 %. Wskazał, że uraz stawu skokowego prawego został wygojony z ograniczeniem ruchów w obrębie prawego stawu skokowego w stopniu niewielkim – szczególnie zgięcia grzbietowego stopy, co upośledza funkcję statyczno – dynamiczną stopy i stawu skokowego prawego w niewielkim stopniu (opinia k. 16-18).

Biegły dokonał analizy zgromadzonego materiału dowodowego i na tej podstawie sformułował wnioski opinii. Opinia zawiera rzeczową, logiczną i spójną argumentację ustaloną po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną leczenia odwołującej się oraz po zapoznaniu się z wynikami jej badań. Sąd doszedł do przekonania, że ustalenia poczynione przez biegłego w niniejszej sprawie są rzetelne, dokonane obiektywnie, a sformułowane wnioski poparte zostały logicznym uzasadnieniem. Opinia została wydana przez lekarza specjalistę, mającego szeroką wiedzę i doświadczenie zawodowe i orzecznicze, została specjalistycznie uzasadniona. Brak jest jakichkolwiek podstaw, które mogłyby podważyć rzetelność i prawdziwość wydanej opinii. Z uwagi na powyższe okoliczności w ocenie Sądu opinia ta może stanowić miarodajny i wiarygodny materiał pozwalający na ferowanie rozstrzygnięcia sprawy. Wskazać należy, że pełnomocnik organu rentowego na rozprawie w dniu 13.07.2017r. nie zakwestionował opinii biegłego ustalającej 3 % uszczerbek na zdrowiu i pozostawił odwołanie do uznania Sądu (k. 27).

Dlatego tut. Sąd orzekając o uszczerbku na zdrowiu A. S. oparł się na ustaleniach zawartych w tejże opinii.

Wobec powyższego Sąd uznał ,że protokół powypadkowy nie zawiera bezpodstawnych stwierdzeń i dlatego stosownie do art. 3 ust.1 pkt.1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych ustalił, iż zdarzenie z dnia 20.08.2016r., któremu uległa A. S. było wypadkiem przy pracy. Było to zdarzenie nagłe, spowodowane przyczyną zewnętrzną, pozostające w związku z pracą i które miało miejsce na terenie zakładu pracy. W związku z tym odwołującej się przysługują świadczenia z ustawy wypadkowej.

Odwołująca się w wyniku tego wypadku doznała 3 % stałego uszczerbku na zdrowiu, więc przysługuje jej jednorazowe odszkodowanie w kwocie: 2.340 zł. 

(…)

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji, zmieniając zaskarżoną decyzję na podstawie art. 477 14 § 2 k.p.c.

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 5 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8014 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Pielęgniarki - rosną długi szpitali wobec pielęgniarek. Kto je sfinansuje?

3 min czytania
Lawinowo rosną zobowiązania finansowe podmiotów leczniczych wobec pielęgniarek i położnych Sprawy sądowe dotyczące zasad wynagradzania pielęgniarek i położnych zaczynają mieć wpływ na…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki i położnej. 50-80 PLN/godz.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarki i położnej Dynamiczne centrum profilaktyki zdrowia we Wrocławiu, specjalizującym się w terapiach holistycznych poszukuje kompetentnej pielęgniarki lub położnej,…
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – w sejmie podano wysokość ich zarobków. Wzrosły bardziej niż wynagrodzenia lekarzy.

2 min czytania
W sejmie o wysokości wynagrodzeń pielęgniarek na tle innych zawodów medycznych W debacie sejmowej w dniu 29 listopada 2023 roku nad ustawą…
Komentarze