Pielęgniarki – minister o wytycznych dzielenia na grupy.

4 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Pielęgniarki – minister o wytycznych dzielenia na grupy.

Senator pisze do ministra w sprawie wynagrodzeń pielęgniarek

Senator Janusz Pęcherz napisał oświadczenie senatorskie, w sprawie zasad zaszeregowania pielęgniarek i położnych w nowej siatce płac, która stanowi załącznik do ustawy o wynagrodzeniach zasadniczych pracowników podmiotów leczniczych. Całą treść przedmiotowego wystąpienia opublikowaliśmy na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych w dniu 30 września 2021 roku, który jest dostępny w poniższym linku.

Senator w oświadczeniu napisał między innymi:

Do mojego biura senatorskiego zwrócili się pielęgniarki, pielęgniarze i położne z tytułem magistra pielęgniarstwa i specjalizacją, zatrudnieni w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, z prośbą o pomoc w rozwiązaniu ich problemów wynagrodzeniowych w związku z ostatnimi regulacjami płacowymi obowiązującymi od 1 lipca 2021 r. Osoby te czują się bardzo pokrzywdzone faktem, że najbardziej wykwalifikowany ich zdaniem personel pielęgniarsko-położniczy, który powinien być zaszeregowany do grupy VII z najniższym wynagrodzeniem 5 tysięcy 478 polskich złotych, został w grupie VIII z najniższym wynagrodzeniem wynoszącym 4 tysiące 186 zł.

Źródło: senat.gov.pl

Minister zdrowia o wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych

To stanowisko ministra zdrowia jest przełomowe dla środowiska pielęgniarek i położnych w zakresie polityki wynagradzania. Dlaczego? O tym w kolejnych artykułach na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych. Poniżej cytujemy całą odpowiedź podsekretarza stanu pana Piotra Brombera, datowaną na 12 października 2021 roku.

W odpowiedzi na pismo z dnia 22 września 2021 r. (znak: BPS/043-30-1251/21) zawierające w załączeniu oświadczenie złożone przez Pana senatora Janusza Pęcherza na 30. posiedzeniu senatu w dniu 21 września 2021 r., uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1801) – dalej: „ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r.”, określa sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych, uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy oraz sposób osiągania najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

Minister zdrowia o regułach przypisywania pielęgniarek i położnych do grup w siatce płac

Należy wskazać, że załącznik do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. ustanawiający 11 grup zawodowych i przynależne im współczynniki pracy określa, że podział na grupy zawodowe został oparty o kwalifikacje wymagane od pracownika na zajmowanym stanowisku. Pracodawca (kierownik podmiotu leczniczego) realizując postanowienia ww. ustawy w zakresie kwalifikowania danego pracownika do właściwej grupy zawodowej, powinien więc brać pod uwagę wykształcenie, nie tyle posiadane, co wymagane na stanowisku, na którym zatrudniony jest pracownik. W przypadku gdy na stanowisku pracy zajmowanym przez danego pracownika określono wymagania mieszczące się w zakresie:

  • „Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia” – współczynnik pracy wynosi dla niego 1,06;
  • „Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym licencjat albo magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym licencjat albo magister położnictwa” – współczynnik pracy wynosi dla niego 0,81;
  • „Pielęgniarka albo położna inna niż określona powyżej, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia” – współczynnik pracy wynosi dla niego 0,73.

Należy pamiętać, że przyporządkowanie pracownika do właściwej grupy zawodowej pozostaje w gestii pracodawcy (kierownika podmiotu leczniczego), gdyż to kierownik podmiotu leczniczego ponosi odpowiedzialność za kształtowanie poziomu wynagrodzeń i ich konkretną strukturę w danej placówce.

Jednocześnie należy wskazać, że organem uprawnionym do kontroli prawidłowości realizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. jest Państwowa Inspekcja Pracy i tam należy zgłaszać przypadki naruszeń jej przepisów.

Siatka płac pielęgniarek a współczynniki korygujące NFZ

Odnosząc się do pytania dotyczącego refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia kosztów zatrudnienia pracownika zaszeregowanego do grupy 8 załącznika do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r., który na dzień 31 maja 2021 r. był zatrudniony u danego pracodawcy, ale po 1 lipca 2021 r. rozwiązał z pracodawcą stosunek pracy, a następnie zawarł nową umowę o pracę z dotychczasowym pracodawcą i wymagane kwalifikacje uzasadniają zaszeregowanie takiego pracownika do grupy zawodowej z wyższym współczynnikiem pracy np. do grupy 7, należy wskazać na przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1235) – dalej: „rozporządzenie”.

Zgodnie z § 2 ust. 1 tego rozporządzenia, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia określa współczynniki korygujące, uwzględniając wysokość dodatkowych środków wykazanych w informacji przekazanej przez świadczeniodawcę, posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Świadczeniodawca powinien sporządzić informację według stanu na dzień 31 maja 2021 r. i przekazać w niej dane o pracownikach wykonujących zawód medyczny oraz pracownikach działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. Informacja, o której mowa w § 2 rozporządzenia powinna zostać przekazana przez świadczeniodawcę do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia (rozporządzenie weszło w życie 8 lipca 2021 r.).

Ponadto należy wskazać, że zgodnie z § 16 ust. 4d załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.), Prezes NFZ określa współczynniki korygujące mające na celu w szczególności polepszenie jakości i zwiększenie dostępności udzielanych świadczeń, dotyczące świadczeń udzielanych przez pracowników objętych zakresem podmiotowym ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r., w celu przeznaczenia dodatkowych środków na pokrycie kosztów podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego tych pracowników do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze, z uwzględnieniem warunków określonych w tej ustawie.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Piotr Bromber
Podsekretarz Stanu

Śródtytuły pochodzą od redakcji portalu

źródło: senat.gov.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 2.7 / 5. Ilość głosów: 31

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8003 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki w sejmie wystąpiły w czepkach. Słusznie?

2 min czytania
Władze związku pielęgniarek wystąpiły w sejmie w czepkach Sprawa noszenia przez władze pielęgniarskie czepków pielęgniarskich wzbudza ogromne kontrowersje. Kiedy przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku…
AktualnościPielęgniarki z Ukrainy

Izba pielęgniarek o liczbie Ukrainek wykonujących zawód pielęgniarki.

2 min czytania
Prezes Izby Pielęgniarek o prawach wykonywania zawodu wydanych obywatelom Ukrainy 23 listopada 2022 r. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych udzieliła wywiadu…
Aktualności

Jak wzmocnić odporność zimą i wczesną wiosną?

2 min czytania
Dobra odporność organizmu nie pozwala na rozwój infekcji oraz skraca czas ich trwania. Skuteczne zwalczanie drobnoustrojów chorobotwórczych i niedopuszczenie do ich namnażania…
Komentarze
×
Aktualności

Kobiety w ciąży pokrzywdzone przemocą domową i wyzwania przed nimi stojące u progu macierzyństwa.