Pielęgniarki: NFZ wydał instrukcje jak wypłacać dodatek podwyżkowy.

4 min czytania
1200 PLN do podstawy pielęgniarekAktualności
Pielęgniarki: NFZ wydał instrukcje jak wypłacać dodatek podwyżkowy.


NFZ – instrukcja w sprawie dodatku podwyżkowego dla pielęgniarek 

Zobacz także: Pielęgniarki – Radio Maryja: przedstawiciele tego zawodu naruszyli kluczowe standardy.

 

ZASADY ROZLICZENIA KWOT ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANYMI PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

Świadczeniodawca dokonując wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MInistra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 14 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1628), z późniejszymi zmianami:

        ✓ Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 29 sierpnia 2018 r. (Dz.U.z 2018 r.poz. 1681)

przeznacza środki otrzymane na ten cel z Narodowego Funduszu Zdrowia na:

 1. PODWYŻKĘ WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – § 4a rozporządzenia 

o kwotę  co najmniej 1 200,00 zł miesięcznie (od dnia 1 lipca 2019 r.).

      II PODWYŻKĘ DODATKU ZA WYSŁUGĘ LAT/ STAŻOWEGO 

      do którego pracodawca jest obowiązany, do wysokości określonej w przepisach ustawowych . Jeżeli w danym podmiocie (publicznym lub niepublicznym), który ma zawartą umowę z NFZ istnieje ustawowy obowiązek wypłaty dodatku za wysługę lat, wynikającego wprost z przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z późn.zm), a także z regulaminu wynagradzania obowiązującego u danego świadczeniodawcy, wówczas taki dodatek może zostać sfinansowany z wykorzystaniem środków otrzymanych na podstawie rozporządzeń dotyczących OWU, ale tylko do wysokości określonej w ustawie tj. nie przekraczającej 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika. 

       III POCHODNE 

       wymienione expressis verbis – § 2 ust. 2 rozporządzenia: dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. 

Rozporządzenie  dnia 14 października 2015 r. i rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2018 r. nie regulują kwestii dotyczącej, które ze składników wynagrodzenia powinny być sfinansowane ze środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, a które ze środków na pokrycie pochodnych od wzrostu tych wynagrodzeń. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał Zarządzenie nr 99/2018/DSOZ z dnia 25 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów, dotyczące kwestii finansowania pochodnych od wzrostu wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych. W zarządzeniu tym przyjęto za podstawę kalkulacji koszty wzrostu wszystkich w.w wartości pochodnych wynikających z ustawy, które wzrosty z powodu zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1 200,00 zł brutto miesięcznie.

Ta część pochodnych od wynagrodzeń (w ramach umów o pracę), która nie zostanie objęta mechanizmem przekazywania środków finansowych na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych, która przekroczy kwotę 1 600,00 jest uwzględniona w kosztach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez NFZ. Skutki finansowe wynikające z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz pozostałych składników wynagrodzenia i pochodnych od tych składników leżących po stronie pracodawcy są ponoszone przez tych pracodawców w ramach środków uzyskiwanych z realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z NFZ.

Jakie wypłaty można dokonywać pielęgniarkom z kwoty 1200 zł do podstawy, którą przekazuje świadczeniodawcom NFZ  

 

Dodatkowe środki za świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie zapisów rozporządzenia MInistra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1628 z późn. zm.)

 

TAK

NIE

 

 • wynagrodzenie (umowy o pracę, umowy cywilno – prawne, umowy kontraktowe)

 • dodatek za pracę w porze nocnej i dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy

 • dodatki stażowe nieprzekraczające 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika

 • składki na ubezpieczenie społeczne i Funduszy Pracy (rówież na Fundusz Emerytur Pomostowych) 

 • dodatki stażowe przekraczające 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika

 • wynagrodzenie za pracę w ramach dyżurów medycznych pielęgniarek i położnych

 • dodatki finansowe

 • premie i nagrody 

 • nadgodziny

 • ekwiwlent za urlopy 

 • odprawy emerytalne i rentowe

 • nagrody jubileuszowe 

 • odprawy z przyczyn  ekonomicznych 

 • inne

Opracowano na podstawie :

 1. pismo MInistra Zdrowia PP-WPS.0761.1.2019.ZD z dnia 05.03.2019 r.

 2. pismo Ministra Zdrowia UZ-PR.716.571.2018.KR z dnia 08.01.2019 r. 

 3. pismo MInisterstwa Zdrowia Departamentu Pielęgniarek i Położnych PPWA.024.32.2019 RJ z dnia 22.06.2019 r.

 

​źródło: ZOW NFZ

 

Śródtytuły pochodzą od redakcji portalu

Zobacz więcej: 1200 PLN do podstawy pielęgniarek


Pielęgniarki: dyrektorzy chcą sami dzielić 1200 PLN. Nasze stanowcze NIE!

Pielęgniarski live #18 – "Tak szpitale kantują pielęgniarki."

MZ: pewne kompetencje przekażemy, od lekarzy w kierunku pielęgniarek, od pielęgniarek – opiekunom medycznym.

Pielęgniarki: tak szpitale kantują nas na pensjach.


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8222 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki zszokowane - 43,2 tys. złotych miesięcznie. Rocznie pół miliona. To zarobek w izbach pielęgniarek.

1 min czytania
Gigantyczne wynagrodzenia w izbach pielęgniarek… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych od lat zwraca uwagę na gigantyczne wynagrodzenia w izbach pielęgniarek. Niestety…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Związek pielęgniarek – zaproponowane przez MZ wzrost wskaźników traktujemy jako punkt wyjścia…

2 min czytania
Związek pielęgniarek zawiódł pielęgniarki W bieżącym wydaniu Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych publikujemy fragment listu Krystyny Ptok do Premiera RP. W liście…
AktualnościOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Strata finansowa pielęgniarek z grupy 6 za trzeci rok nierównego traktowania w zatrudnieniu.

2 min czytania
Strata finansowa pielęgniarek z grupy 6 za trzy lata nierównego traktowania w zatrudnieniu względem pielęgniarek z grupy 2… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek…
Komentarze