Pielęgniarki z kursem kwalifikacyjnym zaszeregować do grupy 5.

5 min czytania
AktualnościNowa siatka płac
Pielęgniarki z kursem kwalifikacyjnym zaszeregować do grupy 5.

Uwagi do projektu siatki płac pielęgniarek, która ma obowiązywać od 1 lipca 2022 roku

W poniższym artykule przytaczamy wybrane uwagi zgłoszone do projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Projektu datowanego na 1 kwietnia 2022 roku. Pod zgłoszonymi uwagami przytaczamy stanowisko ministerstwa zdrowia.

Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego:

W odpowiedzi na pismo DSZ.0210.2.2022.JP z dnia 1.04.2022 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (UD366) wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji przedstawiam uwagi do przedmiotowego projektu:

Pielęgniarki z kursem kwalifikacyjnym zaszeregować do grupy 5

1. Ustawa obejmuje osoby zatrudnione (pielęgniarki/położne) w ramach umowy o pracę w podmiocie leczniczym. Moim zdaniem istnieje niebezpieczeństwo zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi przez pracodawcę.

2. Do grup zawodowych według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku w punkcie 5, gdzie współczynnik pracy ma wynosić 1,02 zalicza się pielęgniarkę, położną z wykształceniem wyższym na poziomie magisterskim; pielęgniarkę położną wymagającą wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarkę, położną ze średnim wykształceniem i specjalizacją, proponuję rozważyć dodanie zapisu: pielęgniarkę, położną ze średnim wykształceniem i kursem kwalifikacyjnym.

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 551 i 583) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Wykaz dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których mogą być prowadzone kursy kwalifikacyjne zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. poz. 1562).

Stanowisko ministerstwa zdrowia
Nie uwzględnia się. Załącznik do projektu ustawy stanowi odzwierciedlenie zapisów zawartych w załączniku do stanowiska Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z dnia 5 listopada 2021 r. Ustawa nie dotyczy osób zatrudnionych na podstawie innych umów niż umowy o pracę.

Komentarz redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych

Siatka płac pielęgniarek urąga realiom wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarki systemu. Na jakich przesłankach opierał się związek zawodowy pielęgniarek, tworząc siatkę płac, która nie zawiera pozycji: pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny.

Więcej czytaj w artykule pt. Pielęgniarki: kurs kwalifikacyjny daje te same uprawnienia co specjalizacja.

Pielęgniarka ze specjalizacją a specjaliści w innych zawodach medycznych

Uwagi zgłoszone przez osoby prywatne:

Chciałbym zwrócić uwagę na znaczne podniesienie wynagrodzenia pielęgniarkom z wyższym wykształceniem i specjalizacją. Uzyskiwanie specjalizacji przez pielęgniarki trwa znacznie krócej niż w innych zawodach medycznych, np.: fizjoterapeuty, diagnosty laboratoryjnego czy też farmaceuty. W związku z powyższym, pielęgniarki z tytułem magistra w sposób lawinowy dostarczają kierownikom zakładów zaświadczenia o ukończeniu specjalizacji. W niektórych placówkach należących do związku, do lipca 2022 r., liczba pielęgniarek ze specjalizacją nawet się potroi, tj. wzrośnie o 200%.

Oznacza to, że koszty wynagrodzeń pielęgniarek wzrosną znacznie bardziej niż wynika to z analiz przeprowadzonych na podstawie obecnych danych o specjalizacjach. Oczywiście kierownik jednostki, teoretycznie, może nie uwzględnić konieczności posiadania specjalizacji na niektórych stanowiskach, ale takie działania wywołają olbrzymie konflikty z pielęgniarkami.

Reasumując, proszę o uwzględnienie tego faktu w szacunkach wzrostu wynagrodzeń od 01.07.2022.

Stanowisko ministerstwa zdrowia
Nie uwzględnia się. Ustawa z 8 czerwca 2017 r. przypisuje określone wysokości najniższych wynagrodzeń do kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku pracy a nie posiadanych przez określonego pracownika.

Podnieść współczynniki pracy dla pielęgniarek zaszeregowanych w grupie 5 oraz 6

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych:

W załączniku do projektu ustawy w lp. 5 „Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4 wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją” w kolumnie 3 proponujemy zmianę współczynnika pracy na – 1,19.

W załączniku do projektu ustawy w lp. 6 „Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-5 wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej wymagający średniego wykształcenia albo pielęgniarka albo położna wymagająca średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia” w kolumnie 3 proponujemy zmianę współczynnika pracy na – 1,09.

Stanowisko ministerstwa zdrowia
Nie uwzględnia się. Załącznik do projektu ustawy stanowi odzwierciedlenie zapisów zawartych w załączniku do stanowiska Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z dnia 5 listopada 2021 r. Dokonanie zmiany skutkowałyby dodatkowymi kosztami wdrożenia nowelizacji.

Kwalifikacje pielęgniarki czy wymagane na danym stanowisku pracy

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych:

W załączniku do projektu ustawy w tabeli „Współczynniki pracy” nazwa „Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku” powinna przyjąć nowe brzmienie „Grupy zawodowe według kwalifikacji posiadanych na zajmowanym stanowisku”.

Stanowisko ministerstwa zdrowia
Nie uwzględnia się.

Zasadą w polskim prawie pracy wyrażoną w art. 78 Kodeksu pracy jest ustalenie wynagrodzenia w oparciu o następujące kryteria:

„Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.”.

W związku z powyższym również na gruncie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. przyjęto, że kwalifikację do danej grupy określonej w załączniku dokonywać należy w oparciu o kwalifikacje wymagane na danym stanowisku pracy.

Należy również wskazać, że w stanowisku TZdsOZ w załączniku wskazano, że kwalifikacja do poszczególnej grupy odbywać powinna się w oparciu o wymagane kwalifikacje.

Komentarz redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych

Stanowisko ministerstwa zdrowia stoi w sprzeczności stanowiskiem Sądu Rejonowego, który orzekł w wyroku:

„Wbrew stanowisku strony pozwanej (powołującej się na tożsamą interpretację Ministerstwa Zdrowia i NFZ) tytuł kolumny tabeli „Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku” nie oznacza, że pracodawca może wymagać na danym stanowisku niższych kwalifikacji niż ma pracownik i płacić mu wówczas wynagrodzenie według mniej korzystnego współczynnika”.

Czytaj więcej w artykule pt. Pielęgniarki – sąd o tabeli płac. Zmiażdżył interpretację ministra.

Doświadczone pielęgniarki z takim samym wynagrodzeniem jak pielęgniarki wchodzące do zawodu

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Bloku Operacyjnego, Anestezjologii i Intensywnej Terapi:

Pielęgniarki i położne, które uzyskują kwalifikacje zawodowe w obowiązującym systemie kształcenia (studia I stopnia), czyli wchodzące do zawodu będą otrzymywały takie samo wynagrodzenie zasadnicze jak pielęgniarki i położne wykonujące zawód 20 lub więcej lat, które uzyskały kwalifikacje zawodowe w poprzednio obowiązującym systemie (szkoły pomaturalne) .

Stanowisko Związku. Wskazane jest dokonanie rozgraniczenia pomiędzy pielęgniarkami i położnymi posiadającymi wieloletnie doświadczenie zawodowe a pielęgniarkami i położnymi wchodzącymi do zawodu.

Stanowisko ministerstwa zdrowia
Nie uwzględnia się. Załącznik do projektu ustawy stanowi odzwierciedlenie zapisów zawartych w załączniku do stanowiska Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z dnia 5 listopada 2021 r.

źródło: mz.gov.pl

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.5 / 5. Ilość głosów: 26

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7409 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – kominy płacowe. Sąd pisze do Trybunału Konstytucyjnego.

4 min czytania
Pielęgniarka podaje szpital do sądu. Sąd zadaje pytanie prawne Trybunałowi Konstytucyjnemu Sąd Rejonowy w Chorzowie, V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (dalej:…
Aktualności

Pieluchomajtki dla dorosłych - kiedy można ubiegać się o refundację?

3 min czytania
Ludzie ciało, jak każdy wie, nie jest pozbawione wad. Wstydliwe niedoskonałości manifestują się coraz bardziej wraz z upływem lat. Nietrzymanie moczu jest…
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Płace pielęgniarek – szpitale liczą ile zaoszczędzą na likwidacji stażowego.

2 min czytania
Składowe wynagrodzenia pielęgniarek i położnych – szpital chce pozbawić pielęgniarki i położne dodatku stażowego Sytuację w szpitalu omawiano na ostatnim posiedzeniu komisji…
Komentarze
×
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Idealny upominek dla pielęgniarki.