Pielęgniarki z Ukrainy – zasady zatrudniania.

4 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek
Pielęgniarki z Ukrainy – zasady zatrudniania.

Pielęgniarki z Ukrainy

Informacja na temat zasad ubiegania się o wizy przez cudzoziemców zamierzających wykonywać zawód lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Od 30.12.2020 r. obowiązują przepisy umożliwiające – na nowych dodatkowych zasadach – podejmowanie pracy w Polsce przez:lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, którzy uzyskali kwalifikacje do wykonywania swoich zawodów w krajach niebędących członkami UE. Postępowanie w sprawie udzielenia zgody na wykonywanie pracy w Polsce w ww. zawodach będzie uproszczone, a procedura ulegnie istotnemu skróceniu.

Pielęgniarka lub położna, która uzyskała kwalifikacje zawodowe poza terytorium UE i spełnia następujące warunki:

– posiada dyplom pielęgniarki lub położnej,
– posiada pełną zdolność do czynności prawnych (dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku będzie własnoręcznie podpisane oświadczenie złożone przez pielęgniarkę/położną),
– wykazuje się odpowiednim stanem zdrowia (dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku będzie stosowne zaświadczenie od lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań lekarskich pracowników),
– wykazuje się nienaganną postawą etyczną (dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku będzie własnoręcznie podpisane oświadczenie złożone przez pielęgniarkę/położną),
będzie mogła ubiegać się o udzielenie przez Ministra Zdrowia zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej w Polsce oraz o przyznanie przez okręgową radę pielęgniarek i położnych warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej w związku ze stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego. Uzyskanie zgody Ministra Zdrowia będzie stanowiło podstawę do ubiegania się o wydanie wizy w celu wykonywania pracy na terytorium RP.

Pielęgniarka albo położna, która uzyskała warunkowe prawo wykonywania zawodu w Polsce, nie będzie mogła wykonywać zawodu poza podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19, chyba, że uzyska na to dodatkową zgodę Ministra Zdrowia. Pielęgniarka lub położna będzie zobowiązana do pracy pod nadzorem innej pielęgniarki albo położnej.

W przypadku, gdy pielęgniarka lub położna, posiadająca warunkowe prawo wykonywania zawodu, legitymuje się co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym jako pielęgniarka lub położna, uzyskanym w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zgodę na pracę w tym trybie, przez pierwsze 3 miesiące zatrudnienia w zawodzie na terytorium RP wykonuje zawód pod nadzorem innej pielęgniarki albo położnej.

Warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej zachowuje ważność przez okres nie dłuższy niż 5 lat od daty jego wydania i wygasa w przypadkach określonych w ustawie. Nie będzie można przedłużyć tego prawa na kolejny okres, ani wydać nowego prawa wykonywania zawodu na tych samych zasadach po upływie 5 lat od daty jego wydania. Po upływie tego czasu pielęgniarka/położna będzie mogła wykonywać zawód w Polsce tylko po nostryfikacji dyplomu lub ukończeniu studiów wyższych I stopnia (licencjat) na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.

W przypadku gdy pielęgniarka lub położna, która uzyskała kwalifikacje zawodowe poza terytorium UE, spełnia dodatkowo następujące warunki:

– złożyła oświadczenie, że wykazuje znajomość języka polskiego wystarczającą do wykonywania powierzonego jej zakresu czynności zawodowych,
– uzyskała zaświadczenie od podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawierające wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego i okres planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu czynności zawodowych zgodnego z posiadanym wykształceniem,
– ma co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe jako pielęgniarka lub położna, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia od podmiotu wykonującego działalność leczniczą w Polsce,

będzie mogła, ubiegać się o udzielenie przez Ministra Zdrowia zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej w Polsce oraz przyznanie przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym. Uzyskanie zgody Ministra Zdrowia będzie stanowiło podstawę do ubiegania się o wydanie wizy w celu wykonywania pracy na terytorium RP.

Pielęgniarka lub położna będzie zobowiązana przez okres 1 roku do pracy pod nadzorem innej pielęgniarki lub położnej wyznaczonej przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym została zatrudniona.

Pielęgniarka i położna posiadająca prawo wykonywania zawodu wydane w tym trybie nie może na terytorium RP wykonywać zawodu poza podmiotem wykonującym działalność leczniczą, który wydał jej zaświadczenie, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej wydane w tym trybie zachowuje ważność przez okres nie dłuższy niż 5 lat od daty jego wydania i wygasa w przypadkach określonych w ustawie. Nie będzie można przedłużyć tego prawa na kolejny okres, ani wydać nowego prawa wykonywania zawodu na tych samych zasadach po upływie 5 lat od daty jego wydania.

Po upływie tego czasu pielęgniarka/położna będzie mogła wykonywać zawód w Polsce tylko po nostryfikacji dyplomu lub ukończeniu studiów wyższych I stopnia (licencjat) na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.

Ubiegając się w tym trybie o uzyskanie zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej, dyplom pielęgniarki lub położnej lub jego duplikat powinien zostać uwierzytelniony a następnie zalegalizowany przez konsula albo opatrzony apostille przez właściwy organ państwa, w którym dokument ten został wydany. O tym, która procedura będzie musiała być zastosowana decyduje to, który kraj wydał dany dokument. W przypadku, gdy uwierzytelnienie lub zalegalizowanie dyplomu lub jego duplikatu albo uzyskanie apostille będzie znacząco utrudnione lub niemożliwe, Minister Zdrowia będzie mógł zwolnić z tego obowiązku osobę wnioskującą.

19 stycznia 2021 roku

źródło: gov.pl 

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8014 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Pielęgniarki - rosną długi szpitali wobec pielęgniarek. Kto je sfinansuje?

3 min czytania
Lawinowo rosną zobowiązania finansowe podmiotów leczniczych wobec pielęgniarek i położnych Sprawy sądowe dotyczące zasad wynagradzania pielęgniarek i położnych zaczynają mieć wpływ na…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki i położnej. 50-80 PLN/godz.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarki i położnej Dynamiczne centrum profilaktyki zdrowia we Wrocławiu, specjalizującym się w terapiach holistycznych poszukuje kompetentnej pielęgniarki lub położnej,…
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – w sejmie podano wysokość ich zarobków. Wzrosły bardziej niż wynagrodzenia lekarzy.

2 min czytania
W sejmie o wysokości wynagrodzeń pielęgniarek na tle innych zawodów medycznych W debacie sejmowej w dniu 29 listopada 2023 roku nad ustawą…
Komentarze