(Pół)pielęgniarka poda leki, pobierze krew.

8 min czytania
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek
(Pół)pielęgniarka poda leki, pobierze krew.


Opiekun medyczny przejmie kompetencje pielęgniarki

W uzasadnieniu do rozporządzenia w sprawie zwiększenia kompetencji opiekuna medycznego czytamy:

Na wniosek Ministra Zdrowia zmianie uległa podstawa programowa kształcenia w zawodzie opiekun medyczny, przyporządkowanym do branży opieki zdrowotnej, w którym dotychczasowa kwalifikacja MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej została zastąpiona kwalifikacją MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. Zmiana nazwy kwalifikacji łączy się z rozszerzeniem zakresu efektów kształcenia i kryteriów weryfikacji tych efektów. W zmienianej podstawie programowej kształcenia w zawodzie opiekun medyczny zmodyfikowano cele kształcenia i dodano efekty kształcenia dotyczące wykonywania usług medycznych. W związku z tym zmianie uległy również nazwy dotychczasowych jednostek efektów kształcenia MED.03.2., MED.03.3., MED.03.5., które otrzymały następujące brzmienie:

– MED.14.2. Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną oraz podstawy opieki medycznej,
– MED.14. 3. Rozpoznawanie problemów opiekuńczych i medycznych w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną,
– MED.14.5. Organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych oraz wykonywanie wybranych czynności opieki pielęgnacyjnej 
Jednocześnie dodano nowe jednostki efektów kształcenia:
– MED.14.6. Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej, 
– MED.14.7. Wykonywanie wybranych czynności z zakresu asystowania przy operacji,
– MED.14.9. Sprawowanie opieki nad pacjentem dializowanym na zlecenie i pod nadzorem pielęgniarki dializacyjnej,
– MED.14.10. Prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji z wykorzystaniem elementów gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – Metoda Hoppe.

Ponadto w związku z wydłużeniem okresu nauczania w zawodzie opiekun medyczny z jednego roku do półtora roku, zmianie uległa minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Biorąc pod uwagę zmiany merytoryczne wprowadzone w zakresie kształcenia w zawodzie „Opiekun medyczny” oraz w zakresie minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego w zawodzie „Dekarz” w projekcie rozporządzenia przewidziano przepisy przejściowe dotyczące osób, które rozpoczęły kształcenie w tych zawodach przed wprowadzeniem tych zmian na mocy niniejszego rozporządzenia. W przypadku zawodu „Opiekun medyczny”, w którym wyodrębniono dotychczasową kwalifikację „MED.03.

Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej” słuchacze szkół policealnych prowadzących kształcenie w tym zawodzie oraz słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych i uczestnicy kursów umiejętności zawodowych prowadzonych w zakresie tego zawodu, którzy rozpoczęli kształcenie przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, będą kontynuowali to kształcenie do zakończenia cyklu kształcenia zgodnie z przepisami zmienianego rozporządzenia w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, tj. zgodnie z postanowieniami dotychczasowej podstawy programowej kształcenia w zawodzie „Opiekun medyczny”.

Natomiast w projekcie rozporządzenia zapisano między innymi:

OPIEKUN MEDYCZNY                                                                            
KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE MED.

14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 

CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji 

MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej: 

rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku; 
świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku; 
doboru procedur terapeutycznych odpowiednich dla określonego pacjenta; 
współpracy z pielęgniarkami i lekarzami; 
wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych; 
wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – Metoda Hoppe; 
wykonywania wybranych czynności na rzecz pacjenta dializowanego; 
wykonywania wybranych czynności asystujących przy operacji; 
asystowania pielęgniarce oraz udzielania wybranych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad pacjentem leczonym hemodializą, dializą otrzewnową i technikami pokrewnymi.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I KRYTERIA WERYFIKACJI TYCH EFEKTÓW 
MED.14.6. Wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej, uczeń:

I. wykonuje określone zabiegi i czynności na zlecenie lekarza lub pielęgniarki: 

omawia kompetencje opiekuna medycznego w zakresie wykonywania zabiegów i czynności na zlecenie i pod nadzorem lekarza lub pielęgniarki 
wykonuje badanie glukometrem celem oznaczenia stężenia glukozy we krwi osoby chorej i niesamodzielnej 
dokumentuje dokonanie pomiaru i przekazuje informację o wynikach pomiaru lekarzowi lub pielęgniarce 
identyfikuje zaburzenia połykania u osoby chorej i niesamodzielnej 
obserwuje i rejestruje rodzaj i objętość przyjmowanych posiłków oraz płynów u osób ze stwierdzonymi zaburzeniami odżywiania 
karmi osobę chorą i niesamodzielną drogą doustną oraz dojelitową – przez zgłębnik lub gastrostomię, w tym PEG (percutaneous endoscopic gastrostomy) (metodą porcji) lub pomaga podczas karmienia 
omawia zasady pomocy osobie chorej i niesamodzielnej przy przyjmowaniu leków 
utrzymuje higienę i pielęgnuje skórę wokół niepowikłanej tracheostomii, gastrostomii, ileostomii, kolostomii oraz wykonuje wymianę worka stomijnego w przypadku stomii wydalniczej 
opisuje rodzaje stomii, w tym tracheostomię, ileostomię, kolostomię, urostomię, gastrostomię (PEG), oraz rodzaje stosowanego sprzętu stomijnego 
dokonuje wymiany worka stomijnego 
omawia monitorowanie bilansu płynów i procedurę dobowej zbiórki moczu 
wymienia cewnik zewnętrzny i worek na mocz 
dobiera, zakłada i wymienia produkty chłonne 
prowadzi dobową zbiórkę moczu i bilans płynów, 
rozróżnia zabiegi przeciwzapalne i kąpiele lecznicze 
wykonuje (na zlecenie pielęgniarki) zabiegi przeciwzapalne i kąpiele lecznicze 
omawia stosowanie diet terapeutycznych w wybranych schorzeniach, 
rozpoznaje powikłania leczenia dietetycznego w zakresie podstaw opieki pielęgnacyjnej
wykonuje płukania jamy ustnej, gardła, oka i rany 
zmienia opatrunek z zachowaniem zasad postępowania higienicznego, aseptycznego i antyseptycznego

II) wykonuje wybrane czynności opieki nad pacjentem z trudnościami oddychania 

wykonuje gimnastykę oddechową 
wykonuje odśluzowywanie dróg oddechowych, w tym czyszczenie rurki tracheotomijnej 
wykonuje nacieranie, oklepywanie, ćwiczenia czynne i bierne 
pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w korzystaniu z tlenu oraz w wykonywaniu inhalacji

III.  podaje leki osobie chorej i niesamodzielnej 

opisuje poszczególne grupy leków, substancje czynne zawarte w lekach, zastosowanie leków oraz postacie i drogi ich podawania 
podaje leki przez układ pokarmowy (doustnie, podjęzykowo, okołopoliczkowo, doodbytniczo) 
podaje leki przez układ oddechowy (nebulizatory, inhalatory ciśnieniowe z dozownikiem pojedynczych dawek, z dozownikiem uruchamiającym wdech, inhalatory proszkowe) 
podaje leki podskórnie 
stosuje zasady przechowywania i przygotowywania leków zgodnie z obowiązującymi standardami

IV. wykonuje testy diagnostyczne dla oznaczenia ciał ketonowych i glukozy we krwi i w moczu oraz cholesterolu we krwi oraz inne testy paskowe 

wykonuje test diagnostycznych dla oznaczenia ciał ketonowych 
wykonuje test diagnostyczny dla oznaczania glukozy we krwi i w moczu oraz cholesterolu we krwi oraz inne 
wykonuje testy paskowe 

V.  wykonuje określone czynności z zakresu pobierania materiału do badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych 

asystuje lekarzowi, pielęgniarce przy badaniach diagnostycznych 
wykonuje czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej 
pobiera materiał do badań laboratoryjnych, z wyłączeniem przerwania ciągłości skóry 
pobiera materiał do badań mikrobiologicznych, z wyłączeniem przerwania ciągłości skóry

MED.14.7. Wykonywanie wybranych czynności z zakresu asystowania przy operacji 

I. wykonuje zadania związane z zabezpieczeniem funkcjonowania bloku operacyjnego 

przygotowuje narzędzia chirurgiczne, pakiety z bielizną, sprzęt, materiał szewny i opatrunkowy do zabiegu operacyjnego 
otwiera pakiet z obłożeniem i pakiet narzędziowy 
określa przeznaczenie instrumentów, szwów i innego sprzętu stosowanego w procedurach chirurgicznych 
kontroluje stan ilościowy użytych podczas zabiegu instrumentów, materiału opatrunkowego i szewnego 
5.przygotowuje salę operacyjną w zależności od wykonywanego zabiegu operacyjnego 
6. przygotowuje pacjenta w zależności od wykonywanego zabiegu operacyjnego 
7. porządkuje salę operacyjną po zabiegu operacyjnym 

II. przygotowuje się do zabiegu operacyjnego w roli opiekuna medycznego wspomagającego pielęgniarkę instrumentującą 

stosuje procedury zmiany rękawic chirurgicznych w trakcie zabiegu operacyjnego 
współpracuje z pielęgniarką operacyjną instrumentującą do poszczególnych zabiegów operacyjnych 
przestrzega standardów i procedur postępowania na bloku operacyjnym 
uczestniczy w zorganizowaniu stanowiska pracy pielęgniarki instrumentującej w zależności od wykonywanego zabiegu operacyjnego 
rozpoznaje poszczególne etapy operacji 
uczestniczy w poszczególnych etapach operacji w ramach swoich kompetencji 
wykonuje czynności szybko i sprawnie podczas nagłych interwencji chirurgicznych 
stosuje zasady bezpieczeństwa korzystania z narzędzi i sprzętu podczas zabiegu operacyjnego 
przestrzega procedur zapobiegania i rozprzestrzeniania się zakażeń na sali operacyjnej 
przyjmuje odpowiedzialność za podejmowane czynności na sali operacyjnej zgodnie ze swoimi kompetencjami 

III.  realizuje opiekę nad pacjentem w trzech fazach: przedoperacyjnej, śródoperacyjnej i pooperacyjnej w bloku operacyjnym 

przestrzega zasad postępowania z materiałem skażonym biologicznie 
przestrzega procedur zapobiegania i rozprzestrzeniania się zakażeń podczas opieki nad pacjentem

MED.14.10. Prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji z wykorzystaniem elementów gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – Metoda Hoppe  

I. charakteryzuje efekty zastosowania ćwiczeń w systemie osiowo-symetrycznym w trzech płaszczyznach jednocześnie (SOS 3D) w profilaktyce i chorobach przewlekłych podopiecznych 

wymienia podstawowe pojęcia z zakresu oceny postawy ciała 
rozpoznaje zaburzenia narządu ruchu i określa skutki zmian
określa czucie ułożenia ciała w przestrzeni i pojęcie postawy habitualnej 
wyjaśnia neurologiczne wspomaganie ćwiczeniami SOS 3D*w jednostkach chorobowych: wylewy, udary, stwardnienie rozsiane, bólach stawowo-kostnych, 
wymienia zaburzenia neurologiczne, kardiologiczne, ortopedyczne, cukrzycy, chorobach serca, astmie, nietrzymaniu moczu 

II.  opisuje indywidualne przyrządy dla podopiecznego(drewniane kątowniki z pionami i poziomicą do zastosowania i wyegzekwowania mikroruchów w trzech płaszczyznach jednocześnie 

wymienia elementy zestawu drewnianych przyrządów 
dobiera przyrządy do ćwiczeń SOS 3D* do indywidualnych wymiarów antropologicznych podopiecznego 
wyjaśnia znaczenie układu stałych punktów odniesienia dla budowania nowego wzorca prawidłowej postawy w rehabilitacji ruchowej 

III. wprowadza ćwiczenia w systemie osiowosymetrycznym w trzech płaszczyznach jednocześnie (SOS 3D) 

indywidualizuje ułożenie ciała w systemie osiowo-symetrycznym w trzech płaszczyznach jednocześnie 
stosuje w praktyce nowy wzór prawidłowej postawy tzw. „prostopadłościan prawidłowej postawy” 
stosuje system osiowo-symetryczny w trzech płaszczyznach jednocześnie do wyegzekwowania prawidłowego chodu, tj. równoległego układania kończyn dolnych podczas stania i podczas chodzenia oraz symetrycznego ich obciążania  
prowadzi edukację usprawniania ruchowego w czynnościach dnia codziennego 
pomaga w doborze przyrządów do ćwiczeń osiowo-symetrycznych 
wspomaga indywidualne wykonywanie ćwiczeń przez podopiecznego 
monitoruje postęp uzyskiwanych efektów, po zastosowaniu przyrządów do mikroruchów
prowadzi edukację podopiecznego i rodziny w zakresie autodiagnozy zaburzeń narządu ruchu 
stosuje feedback dla tworzenia się nowych wzorców prawidłowego układania narządu ruchu podczas czynności dnia codziennego podopiecznych 
stosuje indywidualne działania terapeutyczne i rehabilitacji ruchowej w zgodzie z nowymi osiągnięciami naukowymi.

Zobacz projekt rozporządzenia 

Wybrał: Mariusz Mielcarek  

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 3.7 / 5. Ilość głosów: 15

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8294 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarki liczą czas do emerytury.

2 min czytania
Komentarze pielęgniarek Poniżej zamieszczamy kilka wybranych komentarzy zamieszczonych na profilu na Facebooku pod cytatem jednej z pielęgniarek. Pielęgniarka: Liczę już lata do…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Pracodawca podaje stawkę godzinową.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Grupa, która oferuje prawie 1500 miejsc w nowoczesnych Domach opieki dla seniorów i Klinikach rehabilitacyjnych, specjalizujących się w…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Odszkodowania pielęgniarek - jak prawidłowo uzasadnić pozew.

1 min czytania
Wzór uzasadnienia pozwu pielęgniarki o odszkodowanie W bieżącym wydaniu Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych, które zostało wydane 11 lipca 2024 r. publikujemy…
Komentarze