Prezes NFZ zarządzeniem z dnia 19 września określił warunki zawierania umów w zakresie opieki długoterminowej w 2008 roku i latach nastepnych.

17 min czytania
Aktualności

Zarządzenie Nr 61/2007/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 19 września 2007 r.

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka długoterminowa

Na postawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.1) zwanej dalej ustawą zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Zarządzenie reguluje postępowanie w sprawie zawarcia i realizacji umowy w rodzaju opieka długoterminowa, a także warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umowy w tym rodzaju.

§ 2.

1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) dostęp/zapewnienie realizacji – zapewnienie wykonywania świadczeń w innym miejscu lub lokalizacji niż ta, w której realizowane są świadczenia;
2) Fundusz – Narodowy Fundusz Zdrowia;
3) katalog zakresów i świadczeń – wykaz świadczeń kontraktowanych i wykonywanych przez świadczeniodawcę w opiece długoterminowej;
4) lekarz danej specjalności – lekarz, który posiada specjalizację Io w określonej dziedzinie medycyny;
5) lekarz specjalista w danej dziedzinie medycyny – lekarz, który posiada specjalizację IIo lub tytuł specjalisty w określonej podstawowej lub szczegółowej dziedzinie medycyny;
6) lekarz w trakcie specjalizacji – lekarz w trakcie odbywania specjalizacji zgodnie z programem specjalizacji;
7) lokalizacja – budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem, w którym/ ch zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń;
8) miejsce udzielania świadczeń – pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu wykonywania świadczeń określonego zakresu;
9) osobodzień – jednostkowa miara służąca do rozliczenia świadczeń opisanych w katalogach, zawartych w załączniku nr 1a do zarządzenia i w załączniku nr 1b do zarządzenia;
10) pakiet świadczeń – grupa procedur medycznych udzielanych w zakresach świadczeń w rodzaju opieka długoterminowa;
11) porada – jednostkowa miara służąca do rozliczenia świadczeń udzielanych w warunkach ambulatoryjnych lub domowych przez lekarza danej specjalności lub lekarza specjalistę w danej dziedzinie medycznej zawartych w załączniku nr 1b do zarządzenia;
12) przepustka – okresowe przebywanie pacjenta poza zakładem opieki długoterminowej, bez potrzeby wypisywania go z zakładu;
13) stacjonarne zakłady opieki długoterminowej – zakłady opieki zdrowotnej udzielające całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych;
14) świadczenia – świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju opieka długoterminowa, realizowane w warunkach stacjonarnych, domowych, i ambulatoryjnych;
15) zakres świadczeń – świadczenie lub grupa świadczeń wyodrębnionych w rodzaju opieka długoterminowa, dla których w umowie określa się sposób i kwotę finansowania.

2. Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych.

 

 

Rozdział 2

Przedmiot postępowania i umowy

§ 3.

Przedmiotem postępowania jest wyłonienie wykonawców świadczeń opieki długoterminowej, spełniających kryteria określone w załączniku nr 3a do zarządzenia – w przypadku świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz w załączniku nr 3b do zarządzenia – w przypadku świadczeń opieki paliatywno – hospicyjnej.

§ 4.

1. Przedmiotem umowy są świadczenia w rodzaju opieka długoterminowa, udzielane świadczeniobiorcom przez świadczeniodawcę, finansowane przez Fundusz. Umowy określają również zasady ich rozliczania.

2. W rodzaju opieka długoterminowa wyodrębnia się świadczenia:

1) pielęgnacyjne i opiekuńcze;
2) opieki paliatywno – hospicyjnej.

3. Wzór umowy o udzielanie świadczeń stanowi załącznik nr 2a do zarządzenia -w przypadku świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz załącznik nr 2b do zarządzenia – w przypadku świadczeń w opiece paliatywno – hospicyjnej.

4. Umowy o udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz świadczeń w opiece paliatywno – hospicyjnej zawierane są odrębnie.

5. Odstępstwa od wzoru umowy wymagają pisemnej zgody Prezesa Funduszu.

§ 5.

1. Zakresy świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych określa załącznik nr 1a do zarządzenia.

2. Zakresy świadczeń opieki paliatywno – hospicyjnej określa załącznik nr 1b do zarządzenia.

§ 6.

1. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – (Dz. U. UE L 329 z 17.12.2003r.) oraz art. 141 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą", przedmiot umów obejmuje:

1) 85110000-3 – Usługi szpitalne i podobne;
2) 85141210-4 – Usługi leczenia medycznego świadczone w warunkach domowych;
3) 85144000-0 – Usługi placówek opieki zdrowotnej zapewniających zakwaterowanie;
4) 85141200-1 – Usługi świadczone przez pielęgniarki.

Rozdział 3

Zasady postępowania oraz wymagania wobec świadczeniodawców

§ 7.

1. Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie świadczeniodawcy, wymienionych w "Wykazie podwykonawców", stanowiącym załącznik nr 4 do umowy 06/1/OPD/2008 oraz załącznik nr nr 4 do umowy 06/2/OPD/2008.

2. Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w przepisach odrębnych i w zarządzeniu.

3. Umowa zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a podwykonawcą musi zawierać zastrzeżenie o prawie Oddziału Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy, na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy. Oddział Funduszu informuje świadczeniodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz jej wynikach.

4. Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą wymienionym w załączniku nr 4 do umowy 06/1/OPD/2008 oraz załączniku nr 4 do umowy 06/2/OPD/2008 lub nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą wymaga pisemnego zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany.

§ 8.

1. Umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresach świadczeń określonych w § 5, zawiera się ze świadczeniodawcą, którego oferta została wybrana w drodze przeprowadzonego konkursu ofert albo w przebiegu rokowań.

2. Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, powinien spełniać wymagania określone w załączniku nr 3a lub załączniku nr 3b do zarządzenia oraz w przepisach odrębnych, w zależności od przedmiotu postępowania.

3. Jeżeli świadczeniodawca udziela świadczeń w różnych miejscach na podstawie umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, każde z nich musi spełniać wymagania określone w ust. 2.

4. W przypadku braku możliwości zakontraktowania świadczeń w danym zakresie, zgodnie z planem zakupu określonym przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, dyrektor oddziału w kolejnym postępowaniu, może warunkowo dopuścić do udzielania świadczeń podmioty niespełniające wymagań, określonych w ust. 2 (nie dotyczy to wymagań formalno-prawnych), wskazując jednocześnie termin ich dostosowania do wymagań, z jednoczesnym odpowiednim obniżeniem ceny jednostkowej świadczenia.

5. Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w rodzaju opieka długoterminowa, z wyłączeniem świadczeń w opiece paliatywno-hospicyjnej, zobowiązani są do pisemnego poinformowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego pacjent złożył deklarację wyboru, o objęciu pacjenta opieką długoterminową, w terminie 7 dni od dnia objęcia go tą opieką.

6. Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju opieka długoterminowa udzielane w warunkach domowych, realizowane są we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej oraz z położną podstawowej opieki zdrowotnej.

7. Dopuszczalne jest łączenie realizacji świadczeń w rodzaju opieka długoterminowa, zawartych w katalogu zakresów świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, katalogu zakresów świadczeń w opiece paliatywno – hospicyjnej ze świadczeniami zawartymi w katalogu świadczeń odrębnie kontraktowanych;

§ 9.

1. Świadczeniodawca udziela świadczeń zgodnie z harmonogramem pracy stanowiącym załącznik nr 3 do umowy 06/1/OPD/2008 lub załącznik nr 3 do umowy 06/2/OPD/2008 i wykazem personelu, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy 06/1/OPD/2008 lub załącznik nr 2 do umowy 06/2/OPD/2008, w zależności od przedmiotu umowy.

2. Wszelkie zmiany personelu, o którym mowa w ust.1, w okresie obowiązywania umowy wymagają akceptacji właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu.

3. W przypadku nieobecności personelu realizującego świadczenia zgodnie z umową zawartą z Funduszem, świadczeniodawca zobowiązany jest do poinformowania świadczeniobiorców oraz wojewódzki oddział Funduszu o sposobie zorganizowania opieki w zastępstwie, w miejscu udzielania świadczeń i okresie zastępstwa.

4. Koszty wykonanych badań, leków, jak również wyrobów medycznych i produktów leczniczych, zastosowanych w trakcie udzielania świadczeń przez stacjonarne zakłady opieki długoterminowej, ponosi świadczeniodawca.

5. Świadczeniodawca odpowiada wobec świadczenioborcy za jakość udzielonego świadczenia.

6. Świadczeniodawca jest zobowiązany do systematycznego i ciągłego wykonywania umowy przez cały okres jej obowiązywania.

7. Świadczeniodawca zobowiązany jest do weryfikacji prawa świadczeniobiorcy do uzyskania świadczeń na podstawie karty ubezpieczenia zdrowotnego lub innego dokumentu, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokumentu potwierdzającego opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 4

Zasady udzielania świadczeń

§ 10.

1. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz świadczenia opieki paliatywno – hospicyjnej udzielane są w warunkach:

1) stacjonarnych;
2) domowych;
3) ambulatoryjnych.

2. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze udzielane w warunkach stacjonarnych realizowane są w zakresach świadczeń:

1) świadczenia na oddziale dla przewlekle chorych;
2) świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym;
3) świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym dla dzieci i młodzieży;
4) świadczenia w zakładzie opiekuńczo – leczniczym;
5) świadczenia w zakładzie opiekuńczo – leczniczym dla pacjentów w stanie wegetatywnym/ apalicznym;
6) świadczenia w zakładzie opiekuńczo – leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie;
7) świadczenia w zakładzie opiekuńczo – leczniczym dla dzieci i młodzieży;
8) świadczenia w zakładzie opiekuńczo – leczniczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie.

3. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze udzielane w warunkach domowych realizowane są w zakresach świadczeń:

1) świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie;
2) świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie;
3) świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej.

4. Świadczenia opieki paliatywno – hospicyjnej udzielane w warunkach stacjonarnych realizowane są w zakresach świadczeń:

1) świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej;
2) świadczenia w hospicjum stacjonarnym.

5. Świadczenia opieki paliatywno – hospicyjnej udzielane w warunkach domowych realizowane są w zakresach świadczeń:

1) świadczenia w hospicjum domowym;
2) świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci.

6. Świadczenia opieki paliatywno – hospicyjnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych realizowane są w zakresie świadczeń:

1) porada w poradni medycyny paliatywnej.

Rozdział 5

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w warunkach stacjonarnych

§ 11.

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla osób obłożnie i przewlekle chorych niewymagających hospitalizacji, u których występują istotne deficyty w samoopiece i którzy wymagają całodobowej, profesjonalnej, intensywnej opieki i pielęgnacji oraz kontynuacji leczenia. Do stacjonarnych zakładów długoterminowej opieki zdrowotnej o profilu ogólnym nie mogą być przyjmowane osoby kwalifikujące się do domów pomocy społecznej, lub u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna, zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Tryb kierowania do świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w warunkach stacjonarnych

§ 12.

1. Do oddziału dla przewlekle chorych pacjent kierowany jest bezpośrednio przez lekarza z oddziału szpitalnego. W oddziale dla przewlekle chorych pacjent może przebywać średnio do 30 dni. W przypadku przewidywanej konieczności kontynuacji opieki długoterminowej, świadczeniodawca zobowiązany jest do podjęcia działań, w celu umieszczenia pacjenta przed upływem 30 dni w zakładzie opiekuńczo – leczniczym bądź pielęgnacyjno – opiekuńczym.

2. Sposób i tryb kierowania osób do zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i opiekuńczo – leczniczych oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w zakładach:

1) publicznych – określa rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych oraz szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz. U. Nr 166, poz. 1265) oraz Karta kwalifikacji pacjenta do udzielania świadczeń w ZOL/ZPO według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do zarządzenia;
2) niepublicznych – decyzję o przyjęciu do zakładu podejmuje kierownik zakładu w porozumieniu z lekarzem zakładu w oparciu o dokumentację określoną w pkt 1).

3. Do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego lub opiekuńczo-leczniczego o profilu ogólnym może zostać przyjęty pacjent, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, z rozpoznaniem choroby przewlekłej, który w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskał od 0 do 40 pkt (na podstawie załącznika nr 9 do zarządzenia):

1) w przypadku skierowania chorego na pobyt czasowy do zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego lub opiekuńczo – leczniczego, czas pobytu wynosi do 6 miesięcy. Przedłużenie czasu pobytu w uzasadnionych medycznie przypadkach wymaga pisemnej zgody Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Funduszu, na wniosku wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do zarządzenia;
2) w przypadku skierowania chorego do zakładu opiekuńczo – leczniczego na czas nieokreślony, ocena jego stanu samoobsługi odbywa się co 30 dni wg załącznika nr 10 do zarządzenia. W przypadku gdy pacjent uzyskał więcej niż 40 pkt wg zmodyfikowanej skali Bartel, Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje dalszego pobytu;
3) do zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego lub opiekuńczo – leczniczego o profilu ogólnym nie może być przyjęty pacjent w ostrej fazie choroby psychicznej, uzależniony oraz w schyłkowym okresie życia choroby nowotworowej. W przypadku chorych z rozpoznaną chorobą psychiczną niezbędne jest przedstawienie zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę psychiatrę o braku przeciwwskazań do pobytu w zakładach o profilu ogólnym.

4. Do zakładu opiekuńczo – leczniczego dla dzieci i młodzieży stosuje się tryb przyjęcia określony odpowiednio w ust. 3.

Zasady udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w warunkach stacjonarnych

§ 13.

1. Stacjonarne zakłady długoterminowej opieki zdrowotnej udzielają świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w zakresach określonych w § 10 ust. 2.

2. Podstawowy pakiet świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, udzielanych w stacjonarnych zakładach długoterminowej opieki zdrowotne obejmuje:

1) świadczenia lekarskie;
2) świadczenia pielęgniarskie;
3) rehabilitację zgodnie z zaleceniem lekarza;
4) badania i terapię psychologiczną;
5) terapię zajęciową;
6) leczenie farmakologiczne;
7) leczenie dietetyczne;
8) zabezpieczenie w leki i wyroby medyczne, zlecone przez lekarza, z czego środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne określone zostały w załączniku nr 4 do zarządzenia;
9) zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych;
10) zapewnienie zleconych badań;
11) edukację i poradnictwo zdrowotne;
12) zapewnienie zleconego transportu.

3. Stacjonarne zakłady długoterminowej opieki zdrowotnej udzielające świadczeń pielęgnacyjno – opiekuńczych powinny stosować zasady postępowania profilaktyki i leczenia odleżyn zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

4. Świadczenia w oddziale dla przewlekle chorych:

1) w oddziale dla przewlekle chorych zapewnia się całodobową opiekę i leczenie osobom, które przebyły fazę leczenia szpitalnego w oddziałach opieki krótkoterminowej, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, lecz wymagają dalszej hospitalizacji;
2) świadczenia w oddziale dla przewlekle chorych obejmują świadczenia zawarte w podstawowym pakiecie świadczeń.

5. Świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym; świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym dla dzieci i młodzieży:

1) zadaniem zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacja leczenia osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym są niezdolne do samoopieki oraz wymagają kontroli lekarskiej, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji oraz zapewnienia opieki pielęgniarskiej;
2) świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym (dla dorosłych, dla dzieci i młodzieży) obejmują świadczenia wymienione w podstawowym pakiecie świadczeń, określonym w ust. 2 oraz:
a) przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych;
b) zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia;
c) zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnianie ruchowe poprzez działanie fizjoterapeutyczne oraz stosowanie rehabilitacji ogólnolnoustrojowej, zgodnie z zaleceniem lekarza.
3) świadczeniodawca zobowiązany jest do prowadzenia karty czynności pielęgnacyjnych, której wzór stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

6. Świadczenia w zakładzie opiekuńczo – leczniczym; świadczenia w zakładzie opiekuńczo – leczniczym dla pacjentów w stanie wegetatywnym/ apalicznym; świadczenia w zakładzie opiekuńczo – leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie:

1) zadaniem zakładu opiekuńczo – leczniczego jest okresowe lub stałe objęcie całodobową pielęgnacją i kontynuacja leczenia2 osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia, stopień niepełnosprawności, brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym są niezdolne do samoopieki oraz wymagają kontroli lekarskiej, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji oraz zapewnienia opieki pielęgniarskiej:
a) pacjentom w stanie wegetatywnym/ apalicznym z niekorzystnym rokowaniem, niewymagającym hospitalizacji w oddziałach szpitalnych, a którzy wymagają kompleksowej opieki lekarsko-pielęgniarskiej i rehabilitacji i w stosunku do których zakończono postępowanie lecznicze, zapewnia się całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej;
b) zapewnienie całodobowej wentylacji mechanicznej dotyczy pacjentów obłożnie chorych z niewydolnością oddechową, wymagających stosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora, lecz niewymagających hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii.
2) zakład opiekuńczo-leczniczy o profilu ogólnym może prowadzić opiekę nad chorymi w stanie wegetatywnym/apalicznym i nad chorymi wentylowanymi mechanicznie, po spełnieniu warunków określonych w załączniku nr 3a do zarządzenia.
3) świadczenia w zakładzie opiekuńczo – leczniczym obejmują świadczenia wymienione w podstawowym pakiecie świadczeń oraz:
a) przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych;
b) zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia;
c) zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnianie ruchowe poprzez działania fizjoterapeutyczne oraz stosowanie rehabilitacji ogólnoustrojowej, zgodnie z zaleceniem lekarza;
d) dla pacjentów w stanie wegetatywnym/apalicznym zapewnienie odpowiedniego do stanu zdrowia pacjenta sposobu odżywiania, zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym.
4) do zakładu opiekuńczo – leczniczego dla pacjentów w stanie wegetatywnym/ apalicznym kwalifikowani są pacjenci, których stan jest zgodny z następującymi kryteriami:
a) chorzy pozostają zazwyczaj, bez kontaktu z otoczeniem mimo otwartych oczu i zachowanych ruchów gałek ocznych;
b) brak słownego czy pisemnego porozumiewania się pomiędzy badającym i chorym;
c) brak reakcji emocjonalnych na bodźce słowne;
d) brak zrozumiałej mowy czy ruchów warg naśladujących wyrazy;
e) zachowany rytm snu i czuwania;
f) zmiennie odruchy pniowe i rdzeniowe, np. zachowane ssanie, żucie, połykanie, odruch źrenic na światło, odruch oczno-mózgowy, odruch chwytny i odruchy ścięgniste;
g) brak ruchów dowolnych, brak czynności ruchowych sugerujących wyuczone zachowanie; brak naśladownictwa.;
h) na bodźce bólowe reakcja ucieczki lub ruchy patologiczne;
i) zazwyczaj nienaruszone parametry ciśnienia tętniczego krwi i czynności sercowo-oddechowej;
j) nietrzymanie moczu i stolca.
5) świadczeniodawca zobowiązany jest do prowadzenia karty czynności pielęgnacyjnych, której wzór stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

7. Świadczenia w zakładzie opiekuńczo – leczniczym dla dzieci i młodzieży; świadczenia w zakładzie opiekuńczo – leczniczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie:

1) zapewnienie całodobowej wentylacji mechanicznej dotyczy pacjentów obłożnie chorych z niewydolnością oddechową, wymagających stosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora, lecz niewymagających hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii, którzy wyrażą świadomą zgodę na ten typ leczenia. W przypadku dzieci wymagana jest zgoda opiekunów prawnych.
2) zakład opiekuńczo-leczniczy dla dzieci i młodzieży może prowadzić opiekę nad dziećmi wentylowanymi mechanicznie, po spełnieniu warunków określonych odpowiednio w załączniku nr 3a do zarządzenia.
3) świadczenia w zakładzie opiekuńczo – leczniczym dla dzieci i młodzieży; świadczenia w zakładzie opiekuńczo – leczniczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie obejmują świadczenia wymienione w podstawowym pakiecie świadczeń oraz:
a) przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych;
b) zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia;
c) zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnianie ruchowe poprzez działania fizjoterapeutyczne oraz stosowanie rehabilitacji ogólnoustrojowej, zgodnie z zaleceniem lekarza.
4) świadczeniodawca zobowiązany jest do prowadzenia karty czynności pielęgnacyjnych, której wzór stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

8. W porozumieniu z lekarzem zakładu opieki zdrowotnej udzielającym świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych pacjent może uzyskać przepustkę. Na czas trwania przepustki zakład zapewnia pacjentowi leki i wyroby medyczne.

9. Świadczeniodawca zobowiązany jest do udokumentowania pobytu świadczeniobiorcy na przepustce. Łączny czas pobytu świadczeniobiorcy na przepustkach nie może być dłuższy niż 10% czasu pobytu w zakładzie świadczeniodawcy w danym roku.

10. Jeśli w trakcie pobytu pacjenta w zakładzie opieki długoterminowej, pacjent zostanie skierowany i przyjęty do leczenia szpitalnego, po jego wypisaniu ze szpitala nie jest konieczne ponowne składanie wniosku o przyjęcie pacjenta do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, opiekuńczo-leczniczego bądź o objęcie pielęgniarską opieką długoterminową.

 

Tryb kierowania do świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w warunkach domowych

§ 14.

1. Podstawą do objęcia opieką pacjentów wentylowanych mechanicznie przez zespół długoterminowej opieki domowej jest skierowanie lekarza oddziału szpitalnego. Do skierowania należy dołączyć:

1) kartę informacyjną leczenia szpitalnego;
2) wyniki badań będących w posiadaniu pacjenta lub jego rodziny/ opiekunów;
3) kwalifikację do leczenia wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii.

2. Dokumentacją wymaganą do objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest:

1) skierowanie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do zarządzenia, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz
2) kwalifikacja pielęgniarki opieki długoterminowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do zarządzenia.

3. Okres objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest uzależniony od stanu zdrowia pacjenta. Ocena jego stanu samoobsługi odbywa się co 6 miesięcy wg załącznika nr 12 do zarządzenia. W przypadku gdy pacjent uzyskał więcej niż 40 pkt wg zmodyfikowanej skali Bartel, Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje dalszego objęcia pielęgniarską opieką długoterminową.

Zasady udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w warunkach domowych

§ 15.

1. Świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie; świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie:

1) zespół długoterminowej opieki domowej realizuje opiekę nad obłożnie chorymi z niewydolnością oddechową, wymagającymi stosowania inwazyjnej, prowadzonej przy pomocy respiratora (przez rurkę tracheostomijną), bądź nieinwazyjnej (prowadzonej przez różnorodne ustniki, maski czy kaski), ciągłej lub okresowej terapii oddechowej, niewymagającej hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii lub pobytu w zakładach opieki całodobowej, wymagającymi jednak stałego specjalistycznego nadzoru lekarza, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. Chorzy powinni wyrazić świadomą zgodę na ten typ leczenia, a w przypadku dzieci zgodę powinien wyrazić opiekun prawny. Zgoda ta jest elementem dokumentacji medycznej.

2) świadczeniami zespołu długoterminowej opieki domowej mogą być objęci chorzy, którzy mają zapewnione odpowiednie warunki domowe i przeszkoloną rodzinę (opiekunów prawnych) w zakresie obsługi aparatury medycznej i udzielania pierwszej pomocy, tak aby podczas stosowania terapii mogło być zapewnione bezpieczeństwo pacjenta.

3) do obowiązków zespołu długoterminowej opieki domowej należy:
a) wyposażenie chorych w niezbędny sprzęt medyczny, zgodnie z załącznikiem 3a do zarządzenia;
b) stworzenie chorym i ich najbliższym poczucia bezpieczeństwa poprzez zabezpieczenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej przez 24 h na dobę we wszystkie dni w tygodniu.

4) pakiet świadczeń dla pacjentów wentylowanych mechanicznie obejmuje:
a) świadczenia lekarskie, pielęgniarskie i rehabilitacyjne;
b) zapewnienie realizacji badań diagnostycznych umożliwiających właściwą terapię oddechową w warunkach domowych, w tym:
pełny zakres badań obrazowych w tym: RTG, USG;
badanie potencjałów wywołanych;
badania równowagi kwasowo-zasadowej krwi w pełnym zakresie.

5) świadczeniami zespołu długoterminowej opieki domowej mogą być objęci pacjenci:
a) z udokumentowanym zakończonym leczeniem przyczynowym oraz
b) w pełni zdiagnozowani (wykonano wszelkie niezbędne badania diagnostyczne, uzasadniające rozpoznanie i potwierdzające niemożność stosowania innej formy terapii niż ciągła wentylacja).

2. Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej:

1) pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Pacjenci objęci pielęgniarską opieką długoterminową nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej do, którego złożona jest deklaracja wyboru.

2) celem pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest:
a) zapewnienie pacjentom obłożnie chorym świadczeń pielęgniarskich w warunkach domowych;
b) przygotowanie chorego (i jego rodziny) do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością.

3) do zadań pielęgniarskiej opieki długoterminowej należy:
a) realizacja świadczeń pielęgnacyjnych zgodnie z procesem pielęgnowania;
b) pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;
c) edukacja zdrowotna osób objętych opieką oraz członków ich rodzin;
d) pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.

4) do pielęgniarskiej

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8229 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka: pielęgniarstwo nigdy nie będzie zawodem prestiżowym

1 min czytania
Komentarze pielęgniarek Pod jednym z postów na temat różnic w wynagrodzeniach pielęgniarek pojawiły się dwa poniższe komentarze. Pielęgniarki wskazują, że odwieczne kłótnie…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek. Umowa o pracę, kontraktowa - do 11 tys. PLN.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Poradnia kardiologiczna oferującą diagnostykę nieinwazyjną i konsultacje lekarskie na wysokim poziomie zarówno dorosłym, jak i dzieciom od pierwszych…
AktualnościOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pielęgniarka złożyła skargę. NFZ nałożył 82 tys. kary.

8 min czytania
Pielęgniarka pisze skargę do ministra zdrowia i zawiadamia prokuraturę… NFZ nakłada karę na pogotowie… Pogotowie odwołuje się na drodze sądowej… Redakcja Ogólnopolskiego…
Komentarze