Prezes NFZ znowelizował zarządzenie w sprawie warunków udzielania świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna. To owoc spotkań przedstawicieli Porozumienia Zielonogórskiego z resortem zdrowia w ostatnich dniach poprzedniego roku.

11 min czytania
AktualnościPielęgniarka i położna rodzinna

Zarządzenie Nr 87/2010/DSOZ

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 29 grudnia 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

Na postawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 74/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów  o udzielanie  świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust.1:

a) skreśla się pkt 1,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) porada lekarska – świadczenie opieki zdrowotnej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 części I załącznika nr I do rozporządzenia MZ, udzielone w warunkach ambulatoryjnych albo w domu świadczeniobiorcy, przeprowadzone zgodnie z zasadami dobrej praktyki lekarskiej przez lekarza posiadającego kwalifikacje określone w niniejszym zarządzeniu, obejmujące:
– badanie przedmiotowe lub,
– badanie podmiotowe lub,
– świadczenia zabiegowe lub,
– badania diagnostyczne niezbędne dla postawienia diagnozy lub kontynuacji prowadzonego przez lekarza procesu leczenia lub,
– ordynację leków;";

2) w § 8 ust.1 otrzymuje brzmienie:

"1. Świadczeniodawca zobowiązany jest do sprawdzenia na podstawie okazanych przez świadczeniobiorcę odpowiednich dokumentów jego uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku świadczeń udzielanych na podstawie deklaracji wyboru, świadczeniodawca zobowiązany jest do dokonania powyższego sprawdzenia przed przyjęciem deklaracji wyboru, a w przypadku świadczeń udzielanych osobom wymienionym w § 9 ust. 8 i 9 zarządzenia – każdorazowo przed udzieleniem świadczenia.";

3) w § 10:

a) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12.  Świadczeniodawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania elektronicznej sprawozdawczości z realizacji świadczeń, w oparciu o określone przez Prezesa Funduszu, na podstawie przepisów odrębnych, na dzień wejścia w życie niniejszego zarządzenia definicje komunikatów XML (odpowiednio: typu: ZBPOZ – "Komunikat szczegółowy NFZ danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ", DEKL – "Komunikat szczegółowy NFZ deklaracji POZ / KAOS", SWIAD – "Komunikaty szczegółowe NFZ świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych). W przypadku konieczności zmiany definicji komunikatów XML w stosunku do definicji obowiązujących na dzień zawarcia umowy o udzielanie świadczeń Fundusz zobowiązany jest do:

1) udostępnienia na okres co najmniej 14 dni propozycji dotyczących zmiany definicji komunikatów XML na stronie internetowej Funduszu i jednoczesnego powiadomienia Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców o ich udostępnieniu drogą pocztową, za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej – w celu zasięgnięcia opinii;

2) zachowania vacatio legis, uwzględniającego co najmniej jeden pełen okres sprawozdawczy. Przepis nie dotyczy zasad sprawozdawczości z realizacji świadczeń profilaktyki chorób układu krążenia, które należy realizować on-line, w udostępnianym bezpłatnie przez Fundusz Systemie Informatycznym Monitorowania Profilaktyki (SIMP).",

b) po ust. 12 dodaje się ust. 13 w brzmieniu:

"13. W przypadkach gdy wyniki dokonanej przez Oddział Funduszu weryfikacji kontrolnej deklaracji lub świadczeń ujawnią nieprawidłowości w zrealizowanym zgodnie z postanowieniami ust. 9 pkt 4 i ust. 10 pkt 2 procesie rozliczeń, wzywając świadczeniodawcę do korekty rozliczenia, Oddział przedstawia pisemne uzasadnienie przyczyny korekty";

4) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

,,§ 10a. 1. W przypadku:

1) zaprzestania przez lekarza poz, pielęgniarkę poz lub położną poz udzielania świadczeń u świadczeniodawcy,

2) zmiany miejsca udzielania świadczeń przez świadczeniodawcę,

3) podziału, zmiany formy organizacyjno-prawnej świadczeniodawcy lub połączenia z innym świadczeniodawcą

– świadczeniodawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie właściwy Oddział Funduszu oraz zamieścić w miejscu udzielania świadczeń stosowne ogłoszenie w celu poinformowania świadczeniobiorców.

2.   W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, świadczeniodawca udziela świadczeń świadczeniobiorcom zadeklarowanym do określonego lekarza poz, pielęgniarki poz lub położnej poz, do czasu dokonania ponownego wyboru lekarza poz, pielęgniarki poz lub położnej poz. Świadczeniodawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających, do zachowania zalecanych norm dotyczących liczby świadczeniobiorców. Złożone uprzednio deklaracje zachowują swoją ważność do czasu ponownego złożenia deklaracji przez świadczeniobiorcę.";

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Organizacja udzielania świadczeń i dostępność do świadczeń lekarza poz

1. Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej będących przedmiotem umowy w dniach i godzinach określonych w części I załącznika Nr 1 do Rozporządzenia MZ, przestrzegając zasad organizacji udzielania świadczeń w nim określonych, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy.

2. Świadczenia lekarskie realizowane są w miejscu udzielania świadczeń oraz w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi – poprzez porady udzielane w domu świadczeniobiorcy; dni i godziny przyjęć, w tym czas przeznaczony na realizację porad udzielanych w warunkach domowych, określa harmonogram pracy lekarza.

2a. Harmonogram pracy świadczeniodawcy oraz harmonogram pracy lekarza, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz zmiany w tych harmonogramach świadczeniodawca składa do Funduszu z wykorzystaniem Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia. Złożenie harmonogramów jest warunkiem zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

3. Wzór skierowania na realizację zleceń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki poz, o którym mowa w pkt 4 części I załącznika Nr 1 do Rozporządzenia MZ, określa załącznik nr 16 do zarządzenia.

4. Skierowanie, o którym mowa w ust. 3, w odniesieniu do populacji świadczeniobiorców zadeklarowanych jednocześnie do lekarza poz i pielęgniarki poz, nie dotyczy świadczeniodawców realizujących umowy w obydwu zakresach świadczeń. Podstawą realizacji zleceń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki poz u tych świadczeniodawców jest opis zlecenia w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy. Pielęgniarka poz dokumentuje wykonanie zlecenia zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

5. Lekarz poz może wystawiać zadeklarowanym świadczeniobiorcom skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych i domowych, z wyjątkiem skierowań na zabiegi fizjoterapeutyczne związane z leczeniem wad postawy oraz dysfunkcji narządu ruchu, których przyczyną są te wady, a także na rehabilitację ogólnoustrojową w przypadkach zaostrzeń chorób przewlekłych oraz rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, realizowane w warunkach ośrodka/oddziału dziennego rehabilitacji, na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy, dotyczących świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

6. W przypadkach stwierdzenia u świadczeniobiorcy wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej lub dysfunkcji narządu ruchu, których przyczyną są wady postawy, lekarz poz wystawia świadczeniobiorcy skierowanie do poradni rehabilitacyjnej lub ortopedycznej.

7. W odniesieniu do dzieci i młodzieży szkolnej, w przypadkach nie kwalifikujących się do rehabilitacji leczniczej, lekarz poz kieruje świadczeniobiorcę na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane w szkołach i finansowane ze środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów.

8. Lekarz poz, w medycznie uzasadnionych przypadkach wynikających z prowadzonego przez niego procesu leczenia i diagnostyki, może kierować świadczeniobiorcę na badania finansowane przez Fundusz na podstawie odrębnych umów zawartych ze świadczeniodawcami ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i na zasadach w nich określonych.

9. W przypadku zlecenia przez świadczeniodawcę świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy, zlecenie musi być zgodne z tymi przepisami oraz z załącznikiem nr 1, 4 i 5 do aktualnego zarządzenia Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi.";

6)   w § 14 ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) liczba porad lekarskich udzielonych w związku z leczeniem cukrzycy lub przewlekłych chorób układu krążenia jest nie mniejsza niż 1 w ciągu trzech miesięcy;";

7) w § 17:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń będących przedmiotem umowy w dniach i godzinach oraz z uwzględnieniem zasad organizacji udzielania świadczeń określonych w części I załącznika Nr 2 do Rozporządzenia MZ, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy.

2. Świadczenia pielęgniarskie realizowane są w miejscu udzielania świadczeń oraz w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi – poprzez wizyty domowe. Dni i godziny przyjęć, w tym czasu przeznaczonego na realizację wizyt domowych, określa harmonogram pracy pielęgniarki.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Harmonogram pracy świadczeniodawcy oraz harmonogram pracy pielęgniarki, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz zmiany w tych harmonogramach świadczeniodawca składa do Funduszu z wykorzystaniem Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia. Złożenie harmonogramów jest warunkiem zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.";

8) w § 21:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń będących przedmiotem umowy w dniach i godzinach oraz przestrzegając zasad organizacji udzielania świadczeń określonych w części I załącznika Nr 3 do Rozporządzenia MZ, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy.

2. Świadczenia położnej realizowane są poprzez wizyty ambulatoryjne w miejscu udzielania świadczeń oraz w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi – poprzez wizyty domowe: dni i godziny przyjęć, w tym wizyt domowych, określa harmonogram pracy położnej.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Harmonogram pracy świadczeniodawcy oraz harmonogram pracy położnej, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz zmiany w tych harmonogramach świadczeniodawca składa do Funduszu z wykorzystaniem Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia. Złożenie harmonogramów jest warunkiem zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.";

9) w § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pielęgniarka szkolna zapewnia dostępność do świadczeń w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką, z uwzględnieniem zasad określonych w § 24 oraz planu godzin lekcyjnych, zgodnie z harmonogramem pracy pielęgniarki szkolnej.";

10) w § 36:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Zawarcia umowy o udzielanie świadczeń transportu sanitarnego w poz dokonuje się z podmiotem spełniającym następujące wymagania:

1)  dysponującym ambulansami do transportu sanitarnego drogowego typu A1, A2 o cechach technicznych i jakościowych oraz podstawowym wyposażeniu dla środków transportu medycznego określonych w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane;

2)  posiadającym miejsce udzielania świadczeń (stacjonowania) dostępne dla świadczeniobiorców, wyposażone w telefon i podstawowe urządzenia biurowe oraz zapewniające bezpieczeństwo przechowywania dokumentacji z realizacji przewozów;

3)  posiadającym własną listę świadczeniobiorców zadeklarowanych do lekarza poz i/lub oświadczenia o objęciu opieką, o których mowa w § 10 ust. 9 pkt 8 zarządzenia udzielone przez świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie świadczeń lekarza poz, cedujące temu podmiotowi prawa do objęcia świadczeniobiorców zadeklarowanych u nich do lekarzy poz, opieką w zakresie świadczeń transportu sanitarnego w poz.

2.   Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 3, podmiot ubiegający się o zawarcie umowy w zakresie świadczeń transportu sanitarnego w poz składa wraz z wnioskiem o zawarcie umowy.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Świadczenia transportu sanitarnego w poz mogą być udzielane przez świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców spełniających warunki określone w przepisach odrębnych i warunkach zawierania umów.";

11) § 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wnioskujący składa wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 8 lub 8a, do zarządzenia do oddziału Funduszu właściwego ze względu na miejsce udzielania świadczeń, w sposób określony przez ten oddział Funduszu.";

12) w § 40:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wnioskujący składa wniosek w formie pisemnej i elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 5.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku, gdy w dniu składania wniosku oddział wojewódzki Funduszu posiada w swoim systemie informatycznym, zgodne ze stanem faktycznym, informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 2 – 5, pkt 6 lit. b-d i pkt 7, a potwierdzony w nich stan prawny lub faktyczny nie uległ zmianie, wniosek jest składany wyłącznie w formie pisemnej. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 8a do zarządzenia.",

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W przypadku wystąpienia zmian w danych, o których mowa w ust. 5, świadczeniodawca zobowiązany jest do aktualizacji tych danych.";

13) w załączniku nr 2a do zarządzenia (umowie):

a) w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

"1. Świadczenia udzielane są przy wykorzystaniu zasobów i zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, określonym odrębnie dla każdego miejsca udzielania świadczeń.",

b) w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Świadczeniodawca zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń wraz z ich harmonogramami pracy oraz i sprzęt, z zastrzeżeniem ust. 5a.",

c)   w § 2 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Obowiązek zgłoszenia zmiany w harmonogramie pracy lekarza, pielęgniarki, położnej, o którym mowa w ust. 5, nie dotyczy przypadku, gdy zaistniała zmiana nie przekracza okresu 14 dni. Powyższe nie może spowodować przerwy w ciągłości realizacji umowy ani też wpłynąć na ograniczenie dostępności do świadczeń dla świadczeniobiorców objętych opieką.",

d) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Świadczeniodawca udziela świadczeń świadczeniobiorcom zadeklarowanym do określonego lekarza poz, pielęgniarki poz lub położnej poz, do czasu dokonania ponownego wyboru lekarza poz, pielęgniarki poz lub położnej poz. Świadczeniodawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających, do zachowania norm dotyczących liczby świadczeniobiorców, określonych warunkami zawierania umów. Złożone uprzednio deklaracje zachowują swoją ważność do czasu ponownego złożenia deklaracji przez świadczeniobiorcę.",

e) załącznik nr 1 do umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1  do niniejszego zarządzenia,

f)    załącznik nr 3a do umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2  do niniejszego zarządzenia,

g)   załącznik nr 3b do umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3  do niniejszego zarządzenia;

14) w załączniku nr 2b do zarządzenia (umowie):

a)   załącznik nr 3a do umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4  do niniejszego zarządzenia,

b)   załącznik nr 3b do umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5  do niniejszego zarządzenia;

15) dodaje się załącznik nr 8a do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;

16) załącznik nr 12 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia;

17) dodaje się załącznik nr 16 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Paszkiewicz

.

 

 

.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8012 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Siatka płac pielęgniarek - wiceminister zdrowia poprze podwyżki dla pielęgniarek.

2 min czytania
Wiceminister zdrowia: będę głosował za ustawą, którą do sejmu skierował związek pielęgniarek Obecny wiceminister zdrowia pan Waldemar Kraska, podczas wywiadu udzielonego w…
Aktualności

Czy zamrażanie tkanki tłuszczowej działa?

3 min czytania
W klinikach medycyny estetycznej jest dostępnych coraz więcej zabiegów wspomagających proces odchudzania. Przy zrzucaniu zbędnych kilogramów podstawą są oczywiście dieta i odpowiednia…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Wynagrodzenia pielęgniarek - dlaczego większość sejmowa już nie kocha ustawy związku pielęgniarek?

3 min czytania
Sejmowa debata nad ustawą autorstwa związku pielęgniarek ukazuje znaczącą zmianę w podejściu do projektu ustawy o wynagrodzeniach pielęgniarek W pierwszym artykule redakcyjnym…
Komentarze