Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości wynagrodzenia pielęgniarki i położnej odbywającej staż podyplomowy. Dotychczas było to 962 zł. Proponuje się 1251 zł w 2008 roku. Natomiast w 2009 roku 47% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

4 min czytania
Aktualności

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia …………………. 2008r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 69, poz. 815 oraz z 2004 r. Nr 258, poz. 2586) w § 20 wprowadza się następujące zmiany:

1)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pielęgniarka, położna odbywająca staż otrzymuje wynagrodzenie miesięczne ustalane corocznie przez ministra właściwego do spraw zdrowia do dnia 30 marca roku poprzedzającego rok, w którym pielęgniarka, położna rozpoczyna lub odbywa staż, na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w drodze obwieszczenia do dnia 15 stycznia każdego roku, w wysokości nie mniejszej niż 47 % tego wynagrodzenia.”;

2) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:
„3b. O wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, Minister Zdrowia informuje w formie komunikatu na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.”.

§ 2.
1. Wynagrodzenie miesięczne pielęgniarki, położnej odbywającej staż w 2008 r. wynosi 1 251 zł. Wynagrodzenie w tej wysokości przysługuje od dnia 1 stycznia 2008 r.
2. Wynagrodzenie miesięczne pielęgniarki, położnej odbywającej staż w 2009 r. zostanie ustalone w trybie określonym w § 20 ust. 3 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, do dnia 30 czerwca 2008 r.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

———————————————————————————————- 

UZASADNIENIE

Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 69, poz. 815 oraz z 2004 r. Nr 258, poz. 2586) jest związana ze zmianą wysokości oraz sposobu określania wysokości wynagrodzenia miesięcznego pielęgniarki lub położnej odbywającej staż podyplomowy. Dotychczas zgodnie z obowiązującym brzmieniem § 20 ust. 3 ww. rozporządzenia pielęgniarka lub położna odbywająca staż otrzymywała wynagrodzenie miesięczne w wysokości 962 zł. Tak więc była to kwota określona na stałym poziomie. Tym samym każdorazowa jej zmiana wymagała nowelizacji przedmiotowego rozporządzenia.

Projektowana zmiana zakłada, że pielęgniarka lub położna odbywająca staż będzie otrzymywała wynagrodzenie miesięczne w wysokości nie mniejszej niż 47% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok) ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” ustalanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw zdrowia do dnia 30 marca. O wysokości tego wynagrodzenia Minister Zdrowia informuje w formie „Komunikatu” na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Przyjęta konstrukcja omawianego wyżej przepisu pozwoli co roku ustalić wynagrodzenie miesięczne pielęgniarki lub położnej odbywającej staż podyplomowy, z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez konieczności nowelizacji samego rozporządzenia. Jednocześnie w 2008 r. z wyrównaniem od dnia 1 stycznia wynagrodzenie to wynosić będzie 1251 zł.

W związku z tym, że zakończenie prac legislacyjnych nad przedmiotowym rozporządzeniem przewiduje się po dniu 30 marca 2008 r. wprowadza się rozwiązanie umożliwiające Ministrowi Zdrowia ogłoszenie wynagrodzenia w 2009 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.

Jednocześnie należy podkreślić, iż w związku ze zmianą sytemu kształcenia pielęgniarek i położnych z poziomu średniego szkolnictwa medycznego na poziom wyższych studiów zawodowych (absolwent studiów licencjackich nie jest zobowiązany do odbycia stażu podyplomowego), zadanie związane z finansowaniem staży podyplomowych pielęgniarek i położnych jest zadaniem wygasającym, co również przekłada się na corocznie zmniejszającą się kwotę środków finansowych zarezerwowanych na ten cel.

Mając na uwadze, że przyjęte rozwiązanie jest korzystne dla adresatów zmienianego aktu wykonawczego należy uznać, że wejście w życie omawianej nowelizacji z dniem ogłoszenia nie narusza zasad demokratycznego państwa prawnego.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597) i w związku z tym nie podlega przedmiotowej notyfikacji.

Projektowana regulacja nie jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia zostanie umieszczony na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.

źródło informacji: MZ

Komentarz redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

Należy podkreślić, że przedmiotowa regulacja odnosi sie do pielęgniarek i położnych absolwentek szkół pielęgniarskich nie mających statusu szkoły wyższej. Wobec powyższego obecnie dotyczy niewielkiej liczby osób, gdyż pielęgniarka i położna która ukończyła szkołę wyższą na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo nie jest zobowiązana do odbycia stażu podyplomowego. Warto jednak odnieść wysokośc wynagrodzenia osoby odbywającej staż podyplomowy (ograniczone prawo wykonywania zawodu) do zarobków pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach "pełnego" prawa wykonywania zawodu.  

Mariusz Mielcarek

 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8271 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Gazeta Pielęgniarek i Położnych - wydanie czerwiec 2024 r.

2 min czytania
Czerwcowe wydanie miesięcznika branżowego dla personelu pielęgniarskiego Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych każdego miesiąca trafia do ponad 500 szpitali w całej Polsce….
Aktualności

Wyczerpanie nerwowe

2 min czytania
W języku potocznym mówi się, że ktoś jest wyczerpany po ciężkim dniu w pracy, długiej podróży czy nieprzespanej nocy. Jednak nie zawsze…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Odszkodowania dla pielęgniarek – wzór uzasadnienia pozwu.

3 min czytania
Uzasadnienie pozwu sądowego pielęgniarki przeciwko pracodawcy w sprawie nierównego traktowania w zatrudnieniu… W związku z licznymi zapytaniami do redakcji Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek…
Komentarze