Przedstawiamy projekt nowelizacji ustawy podwyżkowej, który wpłynął do sejmu. Podwyżki mają objąć właścicieli nzoz oraz podwykonawców kontraktów z NFZ.

3 min czytania
Aktualności

Projekt 

USTAWA
z dnia……………….2006r.
o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na
wzrost wynagrodzeń

Art. 1. W ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076) wprowadza
się następujące zmiany:


1) w art. 2 w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej będących przedmiotem umowy ze świadczeniodawcą innej niż umowa o pracę.”;

 
2) w art. 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Świadczeniodawcy, o których mowa w art. 1 ust. 1:
1) pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 1a, przeznaczają środki finansowe uzyskane zgodnie z art. 3 ust. 1:
a) pkt 1 – od dnia 1 października 2006 r. na wzrost wynagrodzeń za miesiące październik-grudzień 2006 r.,
b) pkt 2 i ust. 3 5 – od dnia 1 stycznia 2007 r. na wzrost wynagrodzeń za 2007 r.;
2) pkt 2, przeznaczają część środków finansowych uzyskanych zgodnie z art. 3 ust. 1:
a) pkt 1 – od dnia 1 października 2006 r. na wzrost wynagrodzeń za miesiące październik-grudzień 2006 r.,
b) pkt 2 i ust. 3 5 – od dnia 1 stycznia 2007 r. na wzrost wynagrodzeń za 2007 r.’,
b) po ust. 1 dodaje się ust.1a w brzmieniu:
’1a. Świadczeniodawcy, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, mogą przeznaczyć część środków finansowych uzyskanych zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 3 – 5 dla osób fizycznych prowadzących niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej lub wspólników spółek prowadzących takie zakłady, jeżeli osoby te udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w tych zakładach w ramach wykonywania umów.’;

3) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:
„Art. 5a. Świadczeniodawcy, o których mowa w art. 1 ust. 1, mogą przeznaczyć środki finansowe uzyskane zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 3 – 5 na wzrost wynagrodzeń za 2007 r. u podwykonawców, o których mowa w art. 133 ustawy o świadczeniach.’;
3) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu:
„Art. 10a. Przepisy art. 5 ust. 2 – 10 oraz art. 6, 7 i 9 stosuje się do środków finansowych uzyskanych przez świadczeniodawców zgodnie z art. 3 ust. 3 – 5.’.


Art. 2. Przepisy niniejszej ustawy stosuje się do środków finansowych uzyskanych przez świadczeniodawców:
1) na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych
w 2007 r.;
2) zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, podlegających zwrotowi
do Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie art. 6 tej ustawy.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Uzasadnienie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń ma na celu zmianę wymienionej ustawy w trzech obszarach:
1) umożliwienia przeznaczania środków uzyskanych przez świadczeniodawcę na
podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych
świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń również dla:
a)  podwykonawców, o których mowa w art. 133 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
z uwagi na to, że podwykonawcy ci nie posiadają umów z Narodowym Funduszem Zdrowia to jednak współuczestniczą w wykonywaniu tych umów udzielając świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów zawartych ze świadczeniodawcami,
b) osób fizycznych prowadzących niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej lub wspólników spółek prowadzących takie zakłady, jeżeli osoby te udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w tych zakładach w ramach wykonywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym
Funduszem Zdrowia (są to osoby, które wykonując zawód medyczny
utworzyły samodzielnie albo poprzez zawarcie umowy spółki niepubliczny zakład opieki zdrowotnej);
2) dostosowania wymagań określonych w ustawie z dnia 22 lipca 2006 r. m.in. w zakresie przeznaczania środków finansowych uzyskanych na jej podstawie, źródła tych środków oraz kontroli ich wykorzystania przez Narodowy Fundusz Zdrowia do środków, jakie w 2007 r. otrzymają świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej w ramach wzrostu stawki kapitacyjnej, o którym mowa w art. 3 ust. 3 – 5 tej ustawy.
W celu optymalnego i efektywniejszego wykorzystania środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację ustawy z dnia 22 lipca 2006 r., projekt zawiera także przepis o charakterze dostosowującym i przejściowym, tj. art. 2.
Ustawa o zmianie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń będzie realizowana w ramach środków określonych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr
149, poz. 1076).
Niniejszy projekt nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jak też negatywnych skutków gospodarczych, społecznych lub prawnych.
Przedmiot ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Zobacz też:

Podwyżki wynagrodzeń

Do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy podwyżkowej. Projekt zakłada, że pielęgniarka, która jest właścicielem lub współwłaścicielem nzoz i jednocześnie wykonuje w tym zakładzie zawód, będzie objęta październikowymi podwyżkami.

 


 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8113 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychNie dla ustawy OZZPiPOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitale

Płace pielęgniarek - ufam pani minister, będzie sprawiedliwie.

2 min czytania
„Minister zdrowia zrobi to tak, że będzie sprawiedliwie” W bieżącym wydaniu Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych publikujemy fragment wywiadu, którego udzieliła posłanka…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek. Płaca: 7300–8500 zł brutto/mies.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Nowoczesna placówka medyczna o ugruntowanej pozycji na rynku usług medycznych poszukuje od zaraz do pracy pielęgniarki. W Przychodni…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarka oddziałowa zeznała w sądzie: pielęgniarki z grupy 2 są kierowane do cięższych przypadków.

4 min czytania
Ustalenia sądu w sprawie organizacji personelu pielęgniarskiego w szpitalu W artykule pt. Pielęgniarka oddziałowa w sądzie: praca pielęgniarek innych niż z grupy…
Komentarze