Przedstawiamy przeprowadzoną przez redakcję Portalu analizę projektu ustawy o państwowym ratownictwie medycznym.

4 min czytania
Aktualności

Analiza zapisów projektu z dnia 9 czerwca ustawy o państwowym ratownictwie medycznym w zakresie miejsca i roli pielęgniarki w karetkach pogotowia ratunkowego.


Obecnie obowiązujące regulacje prawne określające miejsce i rolę pielęgniarki w systemie ratownictwa znajdziesz tutaj


Stan obecny w sprawie kompetencji pielęgniarki i ratownika medycznego znajdziesz tutaj


Omawiany projekt ustawy znajdziesz tutaj


Na wstępie ustawa określa w słowniku pojęcie pielęgniarka systemu:

’pielęgniarka systemupielęgniarkę posiadającą tytuł specjalisty lub specjalizującą się w dziedzinie pielęgniarstwa: ratunkowego, anestezjologicznego i intensywnej opieki, chirurgicznego, pediatrycznego, a także pielęgniarkę posiadającą ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresie pielęgniarstwa: ratunkowego, anestezjologicznego i intensywnej opieki, zachowawczego i rodzinnego oraz posiadającą co najmniej 3 – letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym;’

Ustawa stwierdza, że:

’osoba udzielająca pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podejmująca medyczne czynności ratunkowe korzysta z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych’

Do wszystkich podstaw programowych na wszystkich poziomach i typach kształcenia (szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach średnich) proponuje się wprowadzenie  edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Uprawnieni do prowadzenia takiej edukacji będą: 

’1)  lekarze systemu; 

2)  pielęgniarki systemu; 

3)  ratownicy medyczni; 

4)  nauczyciele – w zakresie edukacji przedszkolnej oraz w szkołach podstawowych.’

Szkolenia te będą finansowane z budżetu państwa.

Ustawa ustanawia  dzień 13 października Dniem Ratownictwa Medycznego na cześć prowansalskiego rycerza Gerarda z miasta Amalii, który jako pierwszy zorganizował służbę Szpitalników Św. Jana, niosącą pomoc pielgrzymom zmierzającym do Jerozolimy.

Ustawa określa, że wykonywanie zawodu ratownika medycznego polega na: 

’1)  zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska; 

2)  dokonywaniu oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i podejmowaniu medycznych czynności ratunkowych; 

3)  transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; 

4)  komunikowaniu się z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielaniu jej wsparcia w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego; 

5)  organizowaniu i prowadzeniu zajęć edukacyjnych.’ 

’Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego, w tym pod nadzorem lekarza systemu, kierując się zakresem wiedzy i umiejętności nabytych przez tego ratownika w ramach kształcenia przed – i podyplomowego.’

Zakres czynności wykonywanych przez ratownika w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy według projektu ustawy ma obejmować:

’1)  resuscytację krążeniowo-oddechową, bezprzyrządową i przyrządową, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego; 

2)  tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran; 

3)  unieruchamienie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć; 

4)  ochronę przed wychłodzeniem lub przegrzaniem; 

5)  prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego poprzez właściwe ułożenie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, bierną podaż tlenu, ochronę termiczną osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; 

6)  stosowanie tlenoterapii biernej; 

7)  ewakuację z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; 

8)  wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; 

9)  prowadzenie wstępnej segregacji medycznej’

Zgodnie z projektem ustawy dyspozytorem medycznym może być osoba, która:

’1)  posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

2)  posiada co najmniej 5- letnie doświadczenie w zakresie ratownictwa medycznego; 

3)  posiada wykształcenie medyczne w zakresie pielęgniarstwa ratunkowego lub uprawnienia ratownika medycznego.’ 

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące doświadczenia w zakresie ratownictwa medycznego osób pełniących funkcje dyspozytora medycznego oraz sposób dopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 3, mając na celu zapewnienie profesjonalnego wykonywania zadań dyspozytora medycznego.

Jednostkami systemu mają być między innymi zespoły ratownictwa medycznego dzielące się na:

’1)  zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny; 

2)  zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny, nieposiadające w swoim składzie lekarza systemu. 

3. Lotniczy zespół ratownictwa medycznego składa się co najmniej z trzech osób, w tym co najmniej z jednego pilota zawodowego, lekarza systemu oraz ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu.’

Akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych ma kierować wyznaczony przez dyspozytora medycznego kierujący.

Wnioski: 

W porównaniu z projektem ustawy o państwowym ratownictwie medycznym z dnia 1 marca 2006 roku należy odnotować, że obecny projekt wymienia pielęgniarkę jako ewentualnego członka zespołu ratownictwa medycznego, ale znacznie ograniczył dostęp pielęgniarek do pełnienia funkcji dyspozytora medycznego.W poprzednim projekcie pielęgniarka mogła ewentualnie być członkiem tylko lotniczego zespołu ratowniczego(!), a nie karetki. Dyspozytorem będzie mógł być ratownik i pielęgniarka z pięcioletnim doświadczeniem w ratownictwie medycznym. W przypadku pielęgniarki ma być to osoba, która 'posiada wykształcenie medyczne w zakresie pielęgniarstwa ratunkowego’. Jest to bardzo nieprecyzyjne określenie. Nie wiadomo czy chodzi o specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego?  Obecnie funkcję dyspozytora może pełnić pielęgniarka, która była zatrudniona przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez okres co najmniej 6 miesięcy w pogotowiu ratunkowym, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala. Ponad to zdziwienie budzi fakt, że 'pielęgniarką systemu’ będzie mogła być pielęgniarka posiadającą ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresie pielęgniarstwa zachowaczego i rodzinnego. Dlaczego pielegniarką systemu nie będzie mogła być pielęgniarka z ukończoną specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego? Zapisy dotyczące kompetencji ratownika medycznego powinny w sposób jasny określić jego kompetencje w zespole lekarskim oraz szczególnie jego kompetencje w zakresie czynności wykonywanych bez zlecenia lekarskiego. 

W roku 2005 na 1025 pielęgniarek, które zdały egzamin państwowy i uzyskały tytuł specjalisty, tylko 61 osób uzyskało tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa  anestezjologicznego i intensywnej opieki. Nie było absolwentów specjalizacji ratunkowe. Obecnie specjalizację ratunkową odbywa 287 osób, natomiast z anestezjologii i intensywnej terapii 460. Natomiast kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pelęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2005 roku zakończyło 497 osób. W 2005 roku odbyło się 7 edycji kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego.


Więcej informacji o specjalizacjach znajdziesz tutaj

Mariusz Mielcarek

Źódło informacji o specjalizacjach i kursach kwalifikacyjnych: http://www.ckppip.edu.pl/

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7917 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki w punkcie pobrań. Od 9 tys. PLN brutto.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Resort nad morzem w Jarosławcu zatrudni dwie pielęgniarki. Zakres obowiązków: Praca w przychodni POZ, w punkcie pobrań/ Praca…
Aktualności

Najczęstsze skutki uboczne radioterapii - zapobieganie, zarządzanie i poprawa jakości życia pacjentów

9 min czytania
Radioterapia jest jedną z podstawowych metod leczenia chorób nowotworowych. W terapii tej wykorzystuje się promieniowanie, które nie tylko działa destrukcyjnie na komórki…
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnychUprawnienia pielęgniarekWymogi kwalifikacyjne w pielęgniarstwie

Izba pielęgniarek zdecydowała – te specjalizacje tylko dla magistrów.

2 min czytania
Warunki pracy pielęgniarek – czas nieprzerwanej pracy Uchwała Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 września 2023 r. w sprawie rekomendacji…
Komentarze