Punkty edukacyjne.

6 min czytania
AktualnościListy i pytania do redakcji

Dzień dobry! Jestem pielęgniarką odcinkową z Poznania i mam pytanie odnośnie punktów przyznawanych za udział w określonych szkoleniach. Jedna z naszych koleżanek otrzymała zaproszenie do udziału w szkoleniu, w związku z którym otrzymałaby 12 punktów, ale nie wiemy co to za punkty i czemu miałyby służyć. Może państwo będziecie mogli udzielić odpowiedzi na to pytanie. Z góry dziękuję!

I drugie pytanie: Nurtuje mnie problem, otóż wiele konferencji, szkoleń,warsztatów dla pielęgniarek, prenumerata czasopisma specjalistycznego mają przyznane punkty edukacyjne jak zdobywanie tych punktów ma się do polskiej rzeczywistości czy jest prowadzona jakaś ewidencja tych punktów?


Odpowiedź redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

Te punkty, to tak zwane punkty edukacyjne. System taki wprowadzono w odniesieniu do lekarzy, którzy chcą prowadzić ewidencję przebiegu swojego doskonalenia zawodowego. Taki system wprowadziła Izba Lekarska. Jest nieobowiązkowy! Dobrowolny. W uchwale z 2000 roku Izba Lekarska określiła procedurę uzyskiwania punktów edukacyjnych. Punkty przyznawane są za: uzyskanie stopnia naukowego, szkolenie podyplomowe, za publikacje. Np. za udział czynny w konferencji można otrzymać do 70 punktów, natomiast za udział bierny do 20 punktów. Punkty przyznawane są za indywidualną prenumeratę czasopism naukowych i zakup książki itd. Lekarz, który uzyskał w ciągu 2 lat ponad 150 punktów edukacyjnych może wnioskować do izby o pisemne zaświadczenie o uzyskanej liczbie punktów. Lekarz, który uczestniczy w postępowaniu konkursowym na stanowisko
kierownicze może komisji przedstawić dokument poświadczajacy liczbę uzyskanych punktów.

W odniesieniu do zawodu pielęgniarki i położnej taki system nie został wprowadzony.

Pozdrawiam

Mariusz Mielcarek


 

Uchwała Nr 013/97/00/III

Naczelnej Rady Lekarskiej

z dnia 14 kwietnia 2000 r.

w sprawie określenia sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy.

Naczelna Rada Lekarska świadoma obowiązków, które spoczywają na lekarzach a wynikają z art. 56 Kodeksu Etyki Lekarskiej, pragnąc dać tym kolegom, którzy mimo często bardzo trudnych warunków pracy poświęcają swój czas, a często także środki finansowe, ustawicznemu doskonaleniu swojej wiedzy, możliwość formalnego potwierdzenia ich wysiłków oraz na podstawie

art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158, zm. z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668). uchwala co następuje:

1.

Lekarz może dopełniać obowiązek doskonalenia zawodowego poprzez samokształcenie oraz uczestniczenie w następujących formach kształcenia podyplomowego:

1) udział (czynny, bierny) w szkoleniu wewnętrznym,

2) odbycie szkolenia podyplomowego organizowanego przez podmiot

uprawniony do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy,

3) odbycie stażu klinicznego krajowego lub zagranicznego,

4) uzyskanie tytułu specjalisty w określonej dziedzinie medycyny,

5) uzyskanie świadectwa potwierdzającego posiadanie umiejętności z

zakresu węższych dziedzin medycyny,

6) indywidualną prenumeratę roczną czasopisma lub zakup książki

fachowej,

7) korzystanie z biblioteki lekarskiej lub internetu,

8) uzyskanie tytułu profesora,

9) uzyskanie stopnia doktora habilitowanego,

10) uzyskanie stopnia doktora,

11) opublikowanie książki, artykułu, recenzji lub komunikatu z badań o

charakterze naukowym,

12) opublikowanie książki lub artykułu o charakterze

popularnonaukowym,

13) przetłumaczenie książki, artykułu i innej pracy naukowej lub

popularnonaukowej,

14) udział (czynny, bierny) w konferencji naukowej, zjeździe

naukowym, sympozjum,

15) kierowanie specjalizacją lekarzy,

16) prowadzenie szkolenia lekarzy stażystów,

17) udział w komisjach egzaminów specjalizacyjnych

2.

1. Lekarz uczestniczący w formach doskonalenia zawodowego, o których mowa

w § 1 może prowadzić ewidencję przebiegu doskonalenia zawodowego

zwaną dalej „ewidencją” według wzoru stanowiącego załącznik do

rozporządzenia.

2. Właściwa okręgowa izba lekarska przekazuje nieodpłatnie, lekarzom

będącym jej członkami, formularze ewidencji przebiegu doskonalenia

zawodowego.

3. Uczestniczenie lekarza w formach doskonalenia zawodowego, o których

mowa § 1 uprawnia go do wpisania do ewidencji punktów edukacyjnych,

których liczba zależna jest od rodzaju doskonalenia zawodowego.

4. Liczbę punktów edukacyjnych należną za uczestniczenie w określonych

formach doskonalenia zawodowego ustalają § § 3-13 rozporządzenia.

3.

1. Za uzyskanie tytułu naukowego profesora przysługuje 500 punktów od dnia

nadania tytułu naukowego.

2. Za uzyskanie stopnia naukowego:

1) doktora habilitowanego – przysługuje 300 punktów,

2) doktora – przysługuje 200 punktów od dnia zatwierdzenia nadania stopnia.

3. Za uzyskanie tytułu specjalisty w określonej dziedzinie medycyny

przysługuje 250 punktów od dnia złożenia egzaminu państwowego.

4. Za uzyskanie świadectwa potwierdzającego posiadanie umiejętności z

zakresu węższej dziedziny medycyny przysługuje 150 punktów od dnia zdania

egzaminu państwowego.

4.

Uczestniczenie w szkoleniu podyplomowym w określonym zakresie,

zorganizowanym przez podmiot uprawniony do prowadzenia kształcenia

podyplomowego lekarza, uprawnia do zaliczenia po 1 punkcie za jedną

godzinę zajęć szkoleniowych przewidzianych programem szkolenia (jednak

nie więcej niż 80 punktów) od dnia jego ukończenia potwierdzonego

zaświadczeniem (dyplomem).

5.

1. Za opublikowanie:

1) książki naukowej – przysługuje 300 punktów od dnia potwierdzonego

przyjęcia do druku,

2) artykułu naukowego oryginalnego – przysługuje 150 punktów od dnia potwierdzonego przyjęcia do druku w czasopiśmie fachowym,

3) artykułu naukowego o charakterze poglądowym – przysługuje 100 punktów

od dnia potwierdzonego przyjęcia do druku w czasopiśmie fachowym,

4) recenzji książki – przysługuje 50 punktów od dnia potwierdzonego przyjęcia recenzji do druku w czasopiśmie fachowym,

5) komunikatu z badań – przysługuje 50 punktów od dnia potwierdzonego

przyjęcia do druku w czasopiśmie fachowym,

6) głosu w dyskusji naukowej – przysługuje 10 punktów od dnia

potwierdzonego przyjęcia do druku w czasopiśmie fachowym.

2. Za opublikowanie:

1) książki popularnonaukowej – przysługuje 200 punktów,

2) artykułu popularnonaukowego – przysługuje 15 punktów od dnia

potwierdzonego przyjęcia do druku.

3. Za opublikowanie tłumaczenia pozycji wymienionych w ust. 1 i 2 przysługuje

40% punktów przyznawanych za odpowiednie wersje polskojęzyczne.

4. Za wznowienie wydania książki przysługuje 50% liczby punktów

przewidzianych za jej napisanie.

6.

1. Za udział w konferencji naukowej, zjeździe naukowym i sympozjum

przysługuje w zależności od formy udziału:

1) za wygłoszenie referatu na określony temat – 50 punktów od dnia jego

wygłoszenia,

2) za wygłoszenie referatu na zaproszenie – 70 punktów od dnia jego

wygłoszenia,

3) za opracowanie plakatu (komunikatu) przedstawiającego wyniki badań – 50

punktów od dnia przedstawienia,

4) za bierne uczestnictwo w konferencji naukowej, zjeździe naukowym,

sympozjum – 20 punktów od dnia potwierdzonego udziału,

2. Za opublikowanie referatu przygotowanego na konferencję naukową (zjazd,

sympozjum) nie dolicza się punktów, które przysługują za wygłoszenie

referatu.

7.

1. Za przygotowanie referatu na określony temat na szkolenie wewnętrzne

przysługuje 30 punktów od dnia jego wygłoszenia.

2. Za bierne uczestnictwo w szkoleniu wewnętrznym na określony temat

przysługuje 10 punktów od dnia potwierdzonego udziału.

3. Za przygotowanie referatu na określony temat na szkolenie wewnętrzne

dolicza się punkty tylko jeden raz, niezależnie od liczby szkoleń, na których

był wygłaszany.

4. Liczba punktów uzyskanych za czynne i bierne uczestnictwo w szkoleniach

wewnętrznych może stanowić najwyżej 70% wszystkich punktów

wymaganych w okresie rozliczeniowym.

8.

1. Za indywidualną prenumeratę roczną czasopisma fachowego przysługuje 5

punktów za jeden tytuł (nie więcej jednak niż za cztery tytuły).

2. Za indywidualny zakup książki fachowej przysługuje 5 punktów za jedną

pozycję książkową (nie więcej niż 5 pozycji).

3. Za korzystanie z biblioteki lekarskiej i internetu przysługuje 5 punktów.

9.

1. Za kierowanie specjalizacją jednego lekarza przysługuje jeden jego
opiekunowi 50 punktów na cały

okres rozliczeniowy.

2. Za prowadzenie szkolenia jednego lekarza stażysty przysługuje jego

opiekunowi 20 punktów na cały okres rozliczeniowy.

3. Za udział w komisjach egzaminów specjalizacyjnych – 20 punktów.

10.

1. Za odbycie stażu klinicznego krajowego poświęconego określonej

problematyce przysługuje:

1) 6 punktów za staż jednodniowy,

2) 14 punktów za staż dwudniowy,

3) 24 punktów za staż trzydniowy,

4) 1 punkt za każdy dzień trwania stażu powyżej trzech dni, jednak nie więcej

niż 35 punktów łącznie od dnia potwierdzonego ukończenia stażu.

2. Za odbycie stażu klinicznego zagranicznego przysługuje:

1) 10 punktów za staż jednodniowy,

2) 20 punktów za staż dwudniowy,

3) 30 punktów za staż trzydniowy,

4) 2 punkty za każdy dzień trwania stażu powyżej trzech dni, jednak nie

więcej niż 50 punktów łącznie od dnia potwierdzonego ukończenia stażu.

11.

Jeżeli książka, artykuł, referat, recenzja, plakat, komunikat, głos w dyskusji zostały napisane (przedstawione) w języku obcym liczbę punktów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-6 i § 6 pkt 1-3, zwiększa się dwukrotnie.

12.

Jeżeli książka, artykuł, referat, recenzja, plakat, komunikat zostały napisane przez więcej niż jedną osobę liczbę punktów dzieli się zgodnie z rzeczywistym wkładem poszczególnych osób.

13.

1. Za opublikowanie rozprawy habilitacyjnej nie dolicza się punktów, które

przysługują za opublikowanie książki.

2. Za opublikowanie rozprawy doktorskiej albo jej zmienione wersji nie dolicza

się punktów, które przysługują za opublikowanie książki.

14.

1. Lekarz, który uzyskał w okresie 24 miesięcy, 150 punktów edukacyjnych

może wystąpić do okręgowej izby lekarskiej, której jest członkiem o wpisanie

do dokumentu, uprawniającego do wykonywania zawodu lekarza, uzyskania

tej liczby punktów, bądź o wydanie stosownego zaświadczenia.

2. Lekarz, który przystępuje do konkursu na stanowisko kierownicze w

publicznym zakładzie opieki zdrowotnej może przedstawić jako dodatkowy

dokument potwierdzający posiadanie odpowiednich kwalifikacji kserokopię

wpisu lub zaświadczenia o których mowa w ust. 1.

15.

Okręgowa rada lekarska może ustanowić i przyznawać nagrody pieniężne dla lekarzy, którzy wykazali się uczestniczeniem w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzyskali w okresie 24 miesięcy, co najmniej 150 punktów edukacyjnych.

16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8177 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa. Mamy kolejnych specjalistów.

2 min czytania
Egzaminy pielęgniarek i położnych Szkolenie w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych przygotowuje położne do profesjonalnego i samodzielnego sprawowania opieki nad kobietą i…
AktualnościOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pielęgniarka zaprowadziła pacjentkę do RTG. Sama wróciła na oddział. Chora straciła przytomność. Jak sąd ocenił postępowanie pielęgniarki?

7 min czytania
Sąd ocenił postępowanie pielęgniarki… Publikujemy wyrok sądu w sprawie, która mogła dotyczyć każdej z pielęgniarek lub położnej. Na końcu artykułu można odnieść…
AktualnościOrzecznictwo sądowePraktyka zawodowa

Pielęgniarki - pacjentka w sądzie: wzywane pielęgniarki nie przychodziły.

4 min czytania
Sąd o prawa pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia, także w kontekście wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarki… W jednym uzasadnień do…
Komentarze