Redakcja i Rada Programowa

6 min czytania
AktualnościNowoczesne Pielęgniarstwo i Położnictwo

 

Redakcja Czasopisma Internetowego Pielęgniarek i Położnych
„Nowoczesne Pielęgniarstwo i Położnictwo”

 

Redaktor Naczelny

dr n. hum., mgr pielęgniarstwa Małgorzata Lesińska-Sawicka

Adiunkt w Katedrze Pielęgniarstwa Pomorskiej Akademii w Słupsku, współpracuje z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim i Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Słupsku.
Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Pracę doktorską pt. „Socjomedyczne korelaty spóźnionego macierzyństwa” napisała w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Woźniaka. Autorka i współautorka publikacji z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa i socjologii medycyny. Zainteresowania: rodzicielstwo, socjologia zdrowia i choroby, podstawy teoretyczne pielęgniarstwa.
Kontakt e-mail: [email protected]
 

Redaktor Programowy

mgr pielęgniarstwa Wojciech Kapała

Pracownik Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu oraz wykładowca na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Zdrowiu w Kołobrzegu Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie.
Absolwent Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, absolwent Międzyuczelnianego Podyplomowego Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej Akademii Medycznej i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Marketingowego Zarządzania Jakością w Usługach Medycznych Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu.
Autor książki „Pielęgniarstwo w chirurgii. Wybrane problemy z praktyki pielęgniarskiej oddziałów chirurgii ogólnej” (Wydawnictwo Czelej, Lublin 2006). Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu pielęgniarstwa i wybranych aspektów zarządzania w opiece zdrowotnej – publikował m.in. w: „Pielęgniarstwo Polskie”, „Pielęgniarstwo XXI wieku”, „Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne”, „Magazyn Pielęgniarki i Położnej”, „Antidotum”, „Przewodnik Menedżera Zdrowia”, „Menedżer Zdrowia”, „Zdrowie i Zarządzanie”, „Problemy Jakości”, „Nowiny Lekarskie”.
Zainteresowania: pielęgniarstwo kliniczne, miejsce i rola pielęgniarki w interdyscyplinarnym zespole medycznym, jakość usług medycznych, zagadnienia odbioru usług medycznych z perspektywy pacjenta.
Kontakt e-mail: [email protected]

 

Z Redakcją współpracuje Rada Programowa w składzie:

 

dr n. med., mgr pielęgniarstwa Hanna Kachaniuk

specjalista I° w zakresie medycyny społecznej, specjalista II° w zakresie organizacji ochrony zdrowia

 

Adiunkt w Katedrze Środowiskowej Opieki Zdrowotnej Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, p.o. kierownika Zakładu Pielęgniarstwa Środowiskowego. Wykładowca w Zakładzie Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Konsultant wojewódzki (województwo lubelskie) w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.
Absolwentka Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Pracę doktorską pt. „Opieka pielęgniarska nad osobą starszą w domu” napisała w Katedrze i Zakładzie Pielęgniarstwa Społecznego Akademii Medycznej w Lublinie pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Kawczyńskiej-Butrym.
Współpracuje z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie oraz z Polskim Towarzystwem Geriatrycznym (vice przewodnicząca oddziału lubelskiego).
Autorka i współautorka publikacji z zakresu pielęgniarstwa, geriatrii i gerontologii.
Zainteresowania zawodowe: opieka środowiskowa nad zdrowiem rodziny i jednostki w różnych fazach życia i sytuacjach zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca i zadań pielęgniarki.
 

dr n. biolog., mgr pielęgniarstwa Irena Krysiak

 

Asystent w Zakładzie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki na Wydziale Nauk o Zdrowiu  Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.
Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu i Studium Doktoranckiego na Wydziale Lekarskim I AM w Poznaniu oraz Międzyuczelnianego Podyplomowego Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej Akademii Medycznej i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Autorka licznych publikacji i promotor kilkunastu prac promocyjnych głównie z zakresu problematyki odleżyn i intensywnej opieki. Pracę doktorską pt. „Prognozowanie, profilaktyka i leczenie odleżyn u pacjentów w stanach krytycznych” napisała w Klinice Intensywnej Opieki Medycznej AM w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr hab. Laury Wołowickiej.
Stypendystka programu Tempus na Uniwersytetach w Bielefeld, Getyndze (Niemcy) i Tilburgu (Holandia). Zainteresowania zawodowe: odleżyny, intensywna opieka, pielęgniarstwo anestezjologiczne.

dr n. med., mgr pielęgniarstwa Elżbieta Grygorowicz

Adiunkt w Katedrze Pielęgniarstwa Pomorskiej Akademii w Słupsku, Kierownik Samodzielnej Pracowni Ratownictwa Medycznego. Pracę doktorską pt. „Kształcenie umiejętności CPR – cardiopulmonary resuscitation przy wykorzystaniu bezprzyrządowych i przyrządowych metod postępowania ratowniczego” napisała w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej w Gdańsku pod kierunkiem prof. dr hab. n.med. Janiny Suchorzewskiej.
Absolwentka Studium Przedmiotowo-Metodycznego z Pielęgniarstwa Chirurgicznego organizowanego przez Centrum Metodyczne Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Medycyny Katastrof, Członek Komisji ds. Standardów i Kwalifikacji Zawodowych przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych.
Autorka rozdziału przewodnika metodycznego „Standardy opieki pielęgniarskiej w praktyce” (Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Warszawa 1999). Autorka szeregu artykułów dotyczących procesu pielęgnowania, jakości opieki medycznej i formułowania kryteriów opieki pielęgniarskiej. Prelegent na licznych Konferencjach Naukowych. Zainteresowania zawodowe: medycyna ratunkowa, dydaktyka ratownictwa medycznego, anestezjologia, chirurgia.

dr n. med. Agnieszka Grochulska

Adiunkt w Katedrze Pielęgniarstwa Pomorskiej Akademii w Słupsku, współpracuje z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim.
Dyplomowana pielęgniarka, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, absolwentka Międzyuczelnianego Podyplomowego Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Pracę doktorską pt. „Zachowania zdrowotne osób po przebytym zawale mięśnia sercowego w zależności od miejsca zamieszkania” napisała na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Jerzemowskiego.
Uczestniczka licznych Międzynarodowych Konferencji Naukowych oraz autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu pielęgniarstwa i wybranych aspektów zdrowia publicznego.
Zainteresowania: pielęgniarstwo internistyczne, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, miejsce i rola pielęgniarki w interdyscyplinarnym zespole medycznym, zdrowie publiczne.

dr n. med. Monika Waśkow

 

Z wykształcenia biolog i analityk medyczny, adiunkt w Katedrze Pielęgniarstwa Pomorskiej Akademii w Słupsku. Pracę doktorską napisała w Zakładzie Anatomii i Neurobiologii Akademii Medycznej w Gdańsku po kierunkiem prof. dr hab. med. Janusza Morysia na temat „Wpływ diety na morfologię komórek jelita cienkiego myszy typu dzikiego C57BL/6J – i myszy transgenicznych C57BL/6J – APCMin+”.
Autorka i współautorka publikacji z zakresu mikrobiologii, anatomii i fitoterapii publikowanych m.in. w: „Folia Morphologica” oraz zamieszczanych w materiałach konferencyjnych.
Zainteresowania: dieta a karcynogeneza, fitoterapia, zakażenia szpitalne, współczesne zachowania zagrażające zdrowiu.

 

 

 

dr n. med., mgr pielęgniarstwa, położna Anna Pilewska – Kozak

 

Adiunkt w Katedrze i Klinice Rozrodczości i Andrologii Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Położna specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego.
Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego Wydziału Położnych przy Zespole Szkół Medycznych im. Marii Skłodowskiej–Curie w Słupsku, a następnie Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie.
Rozprawę doktorską na temat: „Poziom stresu u kobiet operowanych z różnych powodów ginekologicznych a opinia o opiece okołooperacyjnej” napisała w Katedrze Macierzyństwa i Prokreacji Akademii Medycznej w Lublinie, pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Grzegorza Jakiela.
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Położnych – pełnomocnik ds. Współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Położnych (ICM) oraz sekretarz Zarządu Oddziału Akademickiego Polskiego Towarzystwa Położnych w Lublinie. Ponadto członek Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie.
Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu pielęgniarstwa położniczo–ginekologicznego i zdrowia publicznego w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, licznych programów nauczania. Autor dwóch rozdziałów podręcznika dla studentów „Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii” pod red. Celiny Łepeckiej–Klusek (Wydawnictwo Czelej, Lublin 2003). Promotor kilkudziesięciu prac licencjackich. Uczestnik kilkudziesięciu Sympozjów i Konferencji Naukowych o zasięgu Ogólnopolskim i Międzynarodowym (referaty, sesje plakatowe). Stypendystka programu Leonardo da Vinci w Our Lady’s Hospital for Sick Children w Dublinie (Irlandia) w 2002 roku.
Zainteresowania: pielęgniarstwo położnicze, ginekologiczne i neonatologiczne, psychologia prenatalna, optymalizacja opieki położniczo–ginekologicznej i neonatologicznej, zdrowie prokreacyjne i zdrowie publiczne.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8113 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościGazeta Pielęgniarek i Położnych

Pielęgniarki - czy pracodawcy łamią prawo odprowadzając składki na izby?

3 min czytania
Pracodawca nie ma prawa przekazywać informacji imiennej Poniższy fragment artykułu pochodzi z lutowego wydania Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych. Zachęcamy do zapoznania…
Aktualności

Jakie cechy powinny mieć spodnie ratownicze?

2 min czytania
Szukasz spodni ratowniczych, które spełnią wymagania Twoje oraz Twojego zawodu? Podświadomie wiesz, że odpowiedni kolor i oznakowanie to za mało – spodnie…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki: sąd wskazuje na oryginalny sposób działania OZZPiP.

3 min czytania
Ustalenia sądu w sprawie oryginalnego sposobu działania związku pielęgniarek…  W artykule pt. Pielęgniarka oddziałowa w sądzie: praca pielęgniarek innych niż z grupy…
Komentarze