Sejm przeprowadza procedurę nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa ta zawiera definicję pojęcia Ustawa ta zawiera definicję pojęcia "pielęgniarki i położnej poz".

8 min czytania
Aktualności

Obecnie art. 5 pkt. 25 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określający definicję pojęcia "pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej" brzmi następująco:

25)  pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnejpielęgniarkę, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących oraz środowiska nauczania i wychowania lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących oraz środowiska nauczania i wychowania, udzielającą świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Natomiast pkt. 28 określający definicję pojęcia "położna podstawowej opieki zdrowotnej" ma treść:

28)  położna podstawowej opieki zdrowotnej – położną, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, udzielającą świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W dniu 3 lipca 2007 roku podczas posiedzenia sejmowej komisji zdrowia w sprawie nowelizacji przedmiotowej ustawy głos zabrała prezes Naczelnej Izby PiP:

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Elżbieta Buczkowska:

Jeśli chodzi o zmianę nr 3, w zakresie art. 5 pkt 25, zwracamy się do państwa z prośbą o zmianę definicji pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Poza tym nie zauważyłam w tej nowelizacji nowej definicji położnej podstawowej opieki zdrowotnej. A te definicje, w związku z wejściem do Unii Europejskiej i zmianą systemu kształcenia, powinny mieć inne brzmienie. Pozwolą państwo, że przedstawię nowe brzmienie tych definicji. Art. 5 pkt 25 powinien brzmieć: „pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej – pielęgniarkę, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, zachowawczego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz środowiska nauczania i wychowania lub odbywa szkolenie specjalizacyjne…” – w wymienionych przeze mnie dziedzinach pielęgniarstwa – „…lub ukończyła kurs kwalifikacyjny…” – w tożsamych dziedzinach z wyłączeniem pielęgniarstwa pediatrycznego, bo nie ma takiego szkolenia – „…lub odbywa kurs kwalifikacyjny…” – a więc nie tylko te, które ukończyły, ale i te, które rozpoczęły kurs – „…oraz magistra pielęgniarstwa…”.

Natomiast w przypadku definicji położnej proponowalibyśmy następujące brzmienie – bardzo o to zabiegamy i mamy nadzieję, że spotkamy się ze zrozumieniem – „położna podstawowej opieki zdrowotnej – położną, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, środowiskowego, promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej lub odbywa szkolenie specjalizacyjne…” – w tożsamych dziedzinach pielęgniarstwa – „…oraz odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, środowiskowego, promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej lub posiada tytuł zawodowy magistra położnictwa…”.

Czym to jest podyktowane? Tym, że te dziedziny pielęgniarstwa w sposób właściwy przygotowały i przygotowują zarówno pielęgniarkę jak i położną do sprawowania kompleksowej opieki w podstawowej opiece zdrowotnej. Ponadto, jeżeli chodzi o magistrów pielęgniarstwa i magistrów położnictwa, panie z tym tytułem zawodowym są jednocześnie kierownikami kursów kwalifikacyjnych. Trudno więc nie zauważyć, że nie może dojść do sytuacji dość dziwnej, że jako nauczyciel akademicki, nauczyciel zawodu, wykonują te świadczenia i nadzorują pracę, są kierownikami kursów, a jednocześnie nie mogą wykonywać tych czynności jako świadczeniodawca. Zatem bardzo proszę, aby te definicje w rozszerzonym brzmieniu znalazły się w tej nowelizacji.

Przewodnicząca poseł Małgorzata Stryjska (PiS):

Panie ministrze, czy po wysłuchaniu tych propozycji może się pan do nich odnieść?

Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Bolesław Piecha:

Są pewne kontrowersje, które dotyczą szkoleń specjalizacyjnych. Części takich szkoleń już nie ma. Rozumiem, że jest to wyraz troski o tak zwane prawa nabyte. To jest pierwsza sprawa.

Druga sprawa dotyczy magistrów pielęgniarstwa – konieczności odbywania szkolenia specjalizacyjnego oraz stażu pracy. O wyjaśnienie dotyczące tych zmian poproszę panią dyrektor.

Przewodnicząca poseł Małgorzata Stryjska (PiS):

Pani prezes, czy ma pani przygotowane propozycje poprawek w formie pisemnej, żeby posłowie mogli się z nimi zapoznać?

Wypowiedzi na podstawie stenogramu z posiedzenia sejmowej komisji zdrowa odbytego w dniu 3 lipca 2007 roku.

Następnie w dniu 4 lipca br. sejmowa komisja zdrowia  ponownie zajęła się sprawą zmiany powyższych definicji.

Przewodnicząca poseł Małgorzata Stryjska (PiS):

W takim razie wracamy do nierozpatrzonych zmian. Chodzi o poprawkę w zmianie nr 3 lit. f), w zakresie art. 5 pkt 25 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jest to definicja pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Proszę o przedstawienie definicji.

Podsekretarz stanu w MZ Anna Gręziak:

Propozycja poprawki została państwu rozdana w formie pisemnej. Propozycja ta wychodzi naprzeciw postulatom środowiska pielęgniarskiego, a dotyczy definicji pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Proponujemy następujące brzmienie pkt 25: „pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej – pielęgniarkę, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki…”

Przewodnicząca poseł Małgorzata Stryjska (PiS):

Pani minister, proszę powiedzieć, czym ten zapis różni się od aktualnego.

Podsekretarz stanu w MZ Anna Gręziak:

Poproszę panią dyrektor Beatę Cholewkę o przestawienie różnic.

Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w MZ Beata Cholewka:

Ta propozycja porządkuje definicję pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, a w ślad za nią położnej podstawowej opieki zdrowotnej, dając możliwość dalszej realizacji świadczeń wszystkim osobom realizującym świadczenia w podstawowej opiece zdrowotnej, które ukończyły kursy specjalizacyjne lub kwalifikacyjne z zakresów, które były dotychczas realizowane i dawały takie możliwości jakby na zasadzie przepisu przejściowego, a także rozszerza ten katalog o inne kwalifikacje, które – zarówno naszym zdaniem, jak i środowiska, z którym te poprawki były przedyskutowane – umożliwiają szerszemu gronu osób pracę w podstawowej opiece zdrowotnej. Ponadto rozszerza definicję o magistra pielęgniarstwa z 3-letnim stażem pracy w podstawowej opiece zdrowotnej.

Przewodnicząca poseł Małgorzata Stryjska (PiS):

Są to więc nowe definicje pielęgniarki oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawie zaproponowanej poprawki? Nikt się nie zgłasza. Przystępujemy do głosowania nad poprawką w zamianie nr 3 lit. f) w zakresie pkt 25 i 25a w art. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgłasza się pan mecenas.

Legislator Bogdan Cichy:

Mamy problem techniczny. Państwo proponują następującą poprawkę: „pkt 25 otrzymuje brzmienie:”. Chodzi o definicję położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Według tekstu, którym dysponujemy, definicja położnej podstawowej opieki zdrowotnej zawarta jest w pkt 28. Nie możemy zorientować się, o co chodzi.

Przewodnicząca poseł Małgorzata Stryjska (PiS):

Definicja położnej podstawowej opieki zdrowotnej w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych rzeczywiście znajduje się w pkt 28. Proszę powiedzieć, dlaczego w poprawce mówi się o pkt 25.

Podsekretarz stanu w MZ Anna Gręziak:

Jest to oczywista pomyłka w numerowaniu. Zgodnie z tym, co zauważył pan mecenas, definicja położnej podstawowej opieki zdrowotnej zawarta jest w pkt 28, a definicja pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w pkt 25.

Przewodnicząca poseł Małgorzata Stryjska (PiS):

W takim razie pkt 2 w proponowanej poprawce dotyczy pkt 28, a nie pkt 25a.

Czy ma pan jeszcze jakieś uwagi, panie mecenasie?

Legislator Bogdan Cichy:

W tej chwili nie.

Przewodnicząca poseł Małgorzata Stryjska (PiS):

W takim razie przystępujemy do głosowania.

Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Komisja przyjęła proponowaną poprawkę. Sprzeciwu nie słyszę.

Stwierdzam, że Komisja przyjęła tę poprawkę.

Wypowiedzi na podstawie stenogramu z posiedzenia sejmowej komisji zdrowa odbytego w dniu 4 lipca 2007 roku.

Ostatecznie sejm przesłał do senatu nowelizację w interesującym nas zakresie w następującym brzmieniu:

25) pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej – pielęgniarkę, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego,  przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących,    środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz co najmniej trzyletni staż pracy w podstawowej opiece zdrowotnej, będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;”,

oraz

"28) położna podstawowej opieki zdrowotnej – położną, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, środowiskowego, środowisko-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub posiada tytuł zawodowy magistra położnictwa oraz co najmniej trzyletni staż pracy w podstawowej opiece zdrowotnej udzielającą świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;”.

Zobacz całość nowelizacji sejmowej ….

Senat wniósł w powyższym zakresie porawkę do definicji pojęcia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Dla lepszego zobrazowania poprawki senatu, zaproponowane przez senat zmiany zaznaczono na czerwono:

25) pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej – pielęgniarkę, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego,  przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego (dodano), środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia pracujących,    środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych (skreślono), opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych (skreślono), pediatrycznego (dodano) opieki długoterminowej, środowiska nauczania i wychowania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz co najmniej trzyletni staż pracy w podstawowej opiece zdrowotnej, będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

Do definicji pojęcia "położna podstawowej opieki zdrowotnej" senat nie wnósł poprawek.

Zobacz całość poprawek senatu ….

Opracował

Mariusz Mielcarek

Zobacz także:

Kto ma większe uprawnienia magister pielęgniarstwa czy … higienistka szkolna? Zobacz do jakich paradoksów doprowadzają obecnie obowiązujące regulacje prawne – rozporządzenia MZ oraz zarządzenia prezesa NFZ.  Poseł sejmowej komisji zdrowia: "Wygląda to tak, jakby ściągano pieniądze z pielęgniarek, które przecież dużo nie zarabiają". Okres dostosowawczy na spełnienie wymogów kwalifikacyjnych określono na 10 miesięcy! Zobacz szczegóły.

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8265 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Została ukarana. Poszła do sądu.

3 min czytania
Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru. Jakie zarzuty postawił pielęgniarce pracodawca… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych przytacza kolejny fragment uzasadnienia do wyroku Sądu…
AktualnościPraca w Norwegii

Jak bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę jako pielęgniarka?

3 min czytania
Dzisiaj chciałbym podzielić się moimi doświadczeniami z pracy z pielęgniarkami wyjeżdżającymi za granicę. Na podstawie dziewięciu lat pracy w Open Europe, specjalizując…
AktualnościOrzecznictwo sądowe

Pracodawca zarzucił pielęgniarce "dezorganizację pracy w oddziale".

6 min czytania
Pielęgniarka odmówiła przyjęcia dyżuru Z uzasadnienia (fragment) wyroku Sądu Okręgowego:  Bezpośrednią przełożoną powódki była M. K., która pełni obowiązki Pielęgniarki Oddziałowej. Przełożoną wszystkich pielęgniarek…
Komentarze