Sejm znowelizował ustawę wprowadzającą studia pomostowe. Nowelizacja dostosowuje zapisy ustawy do ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym.

3 min czytania
Aktualności

USTAWA

z dnia 6 lipca 2007 r. 

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

Art. 3.

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawo­dach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 885) w art. 11 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Studia, o których mowa w ust. 1, są prowadzone w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Treści programowe stu­diów realizowanych w systemie stacjonarnym i niesta­cjonarnym są takie same, przy czym czas trwania studiów prowadzonych w systemie niestacjonarnym nie może być krótszy niż czas trwania studiów prowadzonych w systemie stacjonarnym.

4. Dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji przez absolwenta studiów, o których mowa w ust. 1, na kierunku pielęgniarstwo jest dyplom licencjata pielę­gniarstwa, a studiów na kierunku położnictwo – dyplom licencjata położnictwa.”.


Wobec powyższych zmian ustawa wprowadzająca studia pomostowe po podpisaniu przez prezydenta i opublikowaniu w Dzienniku Ustaw będzie miała nastepujące brzmnienie:

USTAWA
z dnia 20 kwietnia 2004 r.
O ZMIANIE USTAWY O ZAWODACH
PIELĄGNIARKI I POŁOŻNEJ
ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW
(Dz. U. Nr 92, poz. 885)


–  Wyciąg –


Art. 11. 1. Szkoła wyższa może prowadzić studia zawodowe na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, przeznaczone dla pielęgniarek, położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą w zawodzie pielęgniarki, położnej.
2. Studia, o których mowa w ust. 1, mogą trwać krócej niż 6 semestrów, jeżeli po ich ukończeniu pielęgniarka, położna uzyska wiedzę, kwalifikacje i umiejętności odpowiadające wiedzy, kwalifikacjom i umiejętnościom uzyskiwanym po ukończeniu studiów, o których mowa w art. 7 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1 ustawy niniejszej.

3. Studia, o których mowa w ust. 1, są prowadzone w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Treści programowe stu­diów realizowanych w systemie stacjonarnym i niesta­cjonarnym są takie same, przy czym czas trwania studiów prowadzonych w systemie niestacjonarnym nie może być krótszy niż czas trwania studiów prowadzonych w systemie stacjonarnym.

///Dotychczasowy zapis tego punktu brzmiał:
3. Studia, o których mowa w ust. 1, są prowadzone w systemie dziennym, zaocznym lub wieczorowym. Treści programowe studiów realizowanych w systemie dziennym, zaocznym i wieczorowym są takie same, przy czym czas trwania studiów prowadzonych w systemie zaocznym lub wieczorowym nie może być krótszy niż czas trwania studiów prowadzonych w systemie dziennym. ///

4. Dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji przez absolwenta studiów, o których mowa w ust. 1, na kierunku pielęgniarstwo jest dyplom licencjata pielę­gniarstwa, a studiów na kierunku położnictwo – dyplom licencjata położnictwa.

///Dotychczasowy zapis tego punktu brzmiał:

4. Absolwent studiów, o których mowa w ust. 1, na kierunku pielęgniarstwo uzyskuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa, a studiów na kierunku położnictwo – tytuł zawodowy licencjata położnictwa.///

Wniosek: sejm dostosował zapis punktu 3 do brzmienia ustawy o szkolnictwie wyższym – nie wystepuje w niej pojęcie studiów dziennych i wieczorowych oraz reguluje, że ’Absolwenci studiów otrzymują dyplomy państwowe ukończenia studiów wyższych, potwierdzające uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego’.

5. Ostatnia rekrutacja na studia, o których mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzona na rok akademicki 2010/2011.
6. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia studiów, o których mowa w ust. 1, w tym w szczególności:
 1) świadectwa i dyplomy uzyskane przez pielęgniarki i położne uprawniające do podjęcia studiów,
 2) minimalną długość kształcenia uzależnioną od ukończonej szkoły,
 3) warunki i sposób ustalania programu nauczania, w tym wymiaru zajęć teoretycznych i praktycznych, w oparciu o porównanie standardów nauczania dla kierunków studiów pielęgniarstwo i położnictwo, określonych w odrębnych przepisach, z programem kształcenia zrealizowanym w ukończonej szkole,
 4) warunki i sposób zaliczania zajęć praktycznych i praktyki zawodowej, w oparciu o doświadczenie zawodowe,
 5) sposób i tryb przeprowadzania teoretycznego i praktycznego egzaminu kończącego studia
– biorąc pod uwagę zapewnienie realizacji wszystkich treści kształcenia zawartych w standardach nauczania, a także zapewnienie właściwej jakości i dostępności kształcenia.

Mariusz Mielcarek

Zobacz także:

Ministerstwo zdrowia: w KE omawiana jest sprawa przedłużenia poza rok 2010/2011 naboru na studia pomostowe. Dzięki intensywnym staraniom strony polskiej sprawa ta ma szansę być pozytywnie załatwiona w najbliższym czasie.

Informator Gazety Pielęgniarki i Położnej – STUDIA POMOSTOWE


 

 

 


 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8163 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka: to powinien być nasz przywilej.

2 min czytania
Pielęgniarka o zdrowiu pielęgniarek W minionym tygodniu zacytowaliśmy na profilu na Facebooku poniższą wypowiedź pielęgniarki. Trudno się z nią nie zgodzić, urlop…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. 120-150 zł/godz.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Dom seniora – prywatna placówka, znajdującą się na terenie województwa podlaskiego poszukuje do pracy pielęgniarki. Wynagrodzenie: Forma zatrudnienia:…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Związek pielęgniarek zawarł porozumienie.

2 min czytania
Związek pielęgniarek podpisał porozumienie. Podobno „niesamowite”… Jedna z organizacji zakładowych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w dniu 10 kwietnia 2024 roku…
Komentarze