Studia pomostowe dla absolwentów LM będą trwały nie krócej niż dwa semestry lub 1 150 godzin. Te zmiany mają objąć także studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2009/2010?! Część teoretyczna nie mniej niż 400 godzin, część praktyczna nie mniej niż 750 godzin. 30% zajęć praktycznych może zostać zaliczonych na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego. Zobacz wykaz przedmiotów. 92 KOMENTARZE.

7 min czytania
AktualnościStudia pomostowe będą jeszcze krótsze!

MZ rozpoczęło dostosowywanie polskiego ustawodawstwa w zakresie studiów pomostowych dla absolwentek liceów medycznych do ustaleń z UE z 2009 roku. Więcej informacji w przedmiotowej sprawie uzyskasz po kliknięciu na poniższy baner.

 

Poniżej prezentuję zakres i kierunek zaproponowanej przez MZ projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie studiów pomostowych. Dla lepszego zobrazowania projektowanych zmian kolorem zielonym zaznaczono te zapisy, które ulegają skreśleniu, natomiast kolorem czerwonym zanaczono zapisy w nowym brzmieniu. Fragmenty rozporządzenia oznaczone czarnym kolorem to treść nie ulegająca modyfikacji.

 

                                                                  PROJEKT

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 11 maja 2004 r.
w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej

 

(Dz. U. z dnia 13 maja 2004 r.)

 

Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 885) zarządza się, co następuje:

§ 1. Do podjęcia studiów, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, zwanych dalej "studiami zawodowymi", uprawnia świadectwo lub dyplom:
 1) w przypadku pielęgniarki:
a) pięcioletniego liceum medycznego,
b) dwuletniej medycznej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie pielęgniarki,
c) dwuipółletniej medycznej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie pielęgniarki,
d) trzyletniej medycznej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie pielęgniarki;
 2) w przypadku położnej:
a) dwuletniej medycznej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie położnej,
b) dwuipółletniej medycznej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie położnej.

§ 2. Czas kształcenia na studiach zawodowych nie może być krótszy niż:
 1) w stosunku do pielęgniarek:
a) dwa semestry lub 1.150 godzin – dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, (trzy semestry lub 1.633 godziny – dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 1980/81 lub później),
b) (pięć semestrów lub 3.000 godzin – dla absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę wcześniej niż w roku szkolnym 1980/81),
c) trzy semestry lub 2.410 godzin – dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych,
d) dwa semestry lub 1.984 godziny – dla absolwentów dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych,
e) dwa semestry – dla absolwentów trzyletnich medycznych szkół zawodowych;
 2) w stosunku do położnych:
a) trzy semestry lub 1.479 godzin – dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych,
b) dwa semestry lub 1.086 godzin – dla absolwentów dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych.

§ 3. 1. Szkoła wyższa jest zobowiązana do zapewnienia takich warunków kształcenia, aby jakość i poziom studiów zawodowych prowadzonych w systemie zaocznym lub wieczorowym nie były niższe niż studiów zawodowych prowadzonych w systemie dziennym.
2. Program nauczania na studiach zawodowych, w tym wymiar zajęć teoretycznych, praktycznych i praktyk zawodowych, ustala uczelnia, uwzględniając różnice pomiędzy treściami programowymi określonymi w standardach nauczania dla kierunków pielęgniarstwo, położnictwo dla poziomu zawodowego określanymi w odrębnych przepisach oraz programami kształcenia realizowanymi odpowiednio w szkołach, o których mowa w § 1.

2a. Program nauczania dla pielęgniarek, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, uczelnia ustala, uwzględniając standardy nauczania określone w załączniku do rozporządzenia.
3. Program nauczania obejmuje część teoretyczną stanowiącą nie mniej niż 33 % całości programu i praktyczną stanowiącą nie mniej niż 50 % całości programu.

3. Program nauczania:

1)  dla pielęgniarek, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, obejmuje część teoretyczną stanowiącą nie mniej niż 400 godzin programu nauczania i część praktyczną stanowiącą nie mniej niż 750 godzin tego programu; 
2)  dla pielęgniarek, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. c i d oraz położnych, o których mowa w § 2 pkt 2, obejmuje część teoretyczną stanowiącą nie mniej niż 33% całości programu nauczania i praktyczną stanowiącą nie mniej niż 50 % całości tego programu.
 

4. Przewidziane w programie nauczania zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, nie więcej jednak niż 50 % wymiaru tych zajęć i praktyk, mogą zostać zaliczone na wniosek studenta przez kierownika jednostki organizacyjnej szkoły wyższej prowadzącej studia zawodowe na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego, w szczególności długości stażu pracy oraz zakresu wykonywanych czynności.

4. Przewidziane w programie nauczania zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe mogą zostać zaliczone na wniosek studenta przez kierownika jednostki organizacyjnej szkoły wyższej prowadzącej studia zawodowe na podstawie udokumentowanego doświadczenia zawodowego, w szczególności długości stażu pracy oraz zakresu wykonywanych czynności, w przypadku:

1) pielęgniarek, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, nie więcej jednak niż 30% wymiaru tych zajęć i praktyk;
2) pielęgniarek, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. c i d oraz położnych, o których mowa w § 2 pkt 2, nie więcej jednak niż 50% wymiaru tych zajęć i praktyk.

5. Zaliczenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych kierownik jednostki, o którym mowa w ust. 4, dokonuje po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego.
6. W sprawach, o których mowa w ust. 4, przysługuje odwołanie do rektora.
7. Zajęcia zrealizowane w ramach programu kształcenia w szkołach, o których mowa w § 1, odnotowuje w indeksie kierownik jednostki, o którym mowa w ust. 4.

 

§ 4. 1. Po zaliczeniu przewidzianych planem i programem studiów zawodowych zajęć teoretycznych i praktycznych oraz praktyk zawodowych student przystępuje do teoretycznego i praktycznego egzaminu kończącego studia zawodowe.
2. Terminy egzaminów oraz komisję egzaminacyjną wyznacza kierownik jednostki, o którym mowa w § 3 ust. 4.
3. O terminach i miejscach egzaminów kierownik jednostki, o którym mowa w § 3 ust. 4, zawiadamia studenta, o którym mowa w ust. 1, oraz komisję egzaminacyjną, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia egzaminu.
4. Egzamin teoretyczny i praktyczny, obejmujący treści programowe określone dla przedmiotów zawodowych, nie może być przeprowadzany w tym samym dniu.
5. Egzamin teoretyczny odbywa się pod nadzorem przewodniczącego komisji egzaminacyjnej oraz osób wyznaczonych przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej spośród pozostałych członków komisji.
6. Komisja egzaminacyjna ocenia łącznie wyniki egzaminu teoretycznego i praktycznego, podejmując, w głosowaniu tajnym, uchwałę większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
7. Ocenę łączną egzaminu kończącego studia zawodowe określa się łącznym stopniem: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny.
8. Z przebiegu i wyniku egzaminu kończącego studia zawodowe wyznaczony przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej członek komisji sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej oraz jej przewodniczący.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Uwaga do rozporządzenia dodano załącznik! Zobacz jego treść 

 


Uwaga!!!

 

W nowelizacji powyższego rozporządzenia zapisano, że:

"Przepisy rozporządzenia (…) , stosuje się również do pielęgniarek absolwentów pięcioletnich liceów medycznych, które rozpoczęły kształcenie, (…) w roku akademickim 2009/2010, w zakresie w jakim dotychczasowy program nauczania nie został zrealizowany".

a w ocenie skutków rozporzadzenia zapisano: 

"Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny.
Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia będzie oddziaływać na szkoły wyższe, prowadzące kształcenie na tzw. studiach pomostowych (konieczna zmiana wartości zawartych umów z uwagi na objęcie rozporządzeniem studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2009/2010) oraz pielęgniarki chcące skorzystać z tej formy kształcenia (możliwość objęcia dofinansowaniem większej liczby studentów, szacunkowo ok. 5.000 osób)."

 

 

Jestem ciekaw jak poszczególnym pielęgniarkom, absolwentkom LM, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2009/2010 uda się wyegzekwować na uczelniach zmianę umów o kształcenie na studiach pomostowych i skrócenie czasu kształcenia, zgodnie z powyższym rozporzadzeniem, które i tak najwcześniej wejdzie w życie w marcu br. Uczelnie będą miały argument kontra: prawo nie działa wstecz! Jestem też ciekaw jakie uwagi do projektu złożą poszczególne uczelnie i jaki te uwagi będą miały wpływ na ostateczny kształt rozporządzenia. Propozycja MZ jest zaskakująca. Po myśli pielęgniarek Ale czy zgodna z prawem? Jak ta propozycja ma się do dofinansowanych studiów pomostowych. O tej sprawie na bieżąco będę informował na Portalu.

 

Chcesz otrzymywać na skrzynkę pocztową bieżące informacje w zakresie wdrażania skróconego czasu kształcenia na studiach pomostowych dla absolwentów liceów medycznych?

 

Zapisz się tutaj.

Mariusz Mielcarek 

Zobacz bieżące informacje w sprawie dofinansowanych studiów pomostowych 2010

Zobacz artykuł z Gazety Pielęgniarki i Położnej – Fikcyjne praktyki zawodowe na studiach pomostowych . Artykuł w internetowym wydaniu czytano ponad 3 500 razy. Zobacz komentarze użytkowników Portalu i Gazety Pielęgniarki i Położnej.

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8005 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnychUprawnienia pielęgniarek

Pielęgniarka ze specjalizacją ma uprawnienie do pielęgnowania chorego z centralką. Poważnie?

1 min czytania
Szkolenie specjalizacyjne pielęgniarek Celem szkolenia w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego,…
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Pomysły na prezent dla pielęgniarek i położnych. 20 - 50 zł.

1 min czytania
Prezenty dla personelu medycznego Wybór odpowiedniego prezentu to zawsze trudne zadanie. Jeśli szukasz podarunku dla bliskiej Ci pielęgniarki lub położnej to trafiłaś/eś…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki ze związku OZZPiP o informacji, że 12 tys. PLN to wynagrodzenie osób z grupy 2.

3 min czytania
Związek pielęgniarek komentuje podawane podczas debaty sejmowej, informacje o zarobkach pielęgniarek Za portalem cowzdrowiu.pl podajemy treść wywiadu, którego udzieliły w sejmie przedstawicielki…
Komentarze