Ustanowienie zastępstwa, weksel gwarancyjny in blanco, zakaz konkurencji, kara pieniężna? Tak! W umowie kontraktowej pielęgniarki ze szpitalem.

9 min czytania
Aktualności

…………………………….

Poniżej prezentuję zapisy jednej z umów kontraktowych pomiedzy pielęgniarką a podmiotem leczniczym prowadzącym szpital. Przedmiotowa umowa został opublikowana na stronie internetowej szpitala.

Mariusz Mielcarek

 


 

U M O W A   Nr  o świadczenie usług medycznych

zawarta w dniu  ………….. r. roku pomiędzy  …….. reprezentowanym przez Dyrektora ……………………..zwanym dalej  Usługobiorcą  z jednej strony, a  ……………………   prowadzącą indywidualną praktykę pielęgniarską zarejestrowaną w CEIDG w ramach wolnego zawodu na podstawie zezwolenia ………….. zamieszkałą   …………………, zwaną dalej Usługodawcą z drugiej strony.

NIP  …………………    Regon   ……………….

Postanowienia ogólne

§ 1.

Do niniejszej umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa a w szczególności:
1. Kodeks Cywilny
2. Ustawa z dnia 15.IV.2011 r.  o działalności leczniczej  (Dz. U. Nr 112 poz.654).
3. Ustawa z dnia 05.XII.1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 28 poz.152 z późniejszymi zmianami).
4. Ustawa z dnia 05.VII.1996 r. o zawodzie  pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 91 poz.410 z późniejszymi zmianami).    
5. Ustawa z dnia 27.VIII.2004 r. o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / Dz.U. nr 210 /.
6. Statut  ………..
7. Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarte przez …………, z pomiotami finansującymi świadczenia zdrowotne i pozostałe usługi.  
8. Kodeks Etyki Pielęgniarskiej i Kodeks Etyki  Lekarskiej.

§ 2.

Niniejsza umowa reguluje prawa i obowiązki stron. Nadrzędnym celem umowy jest ustalenie  zasad świadczenia usług pielęgniarskich przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy  do realizacji  umowy między Usługobiorcą a podmiotami  finansującymi działalność ……………………………..

Postanowienia szczegółowe

§ 3.

Usługobiorca powierza a Usługodawca przyjmuje na siebie obowiązek  wykonywania usług pielęgniarskich na zasadach i w zakresie określonych w niniejszej umowie a w szczególności o uregulowania wymienione w § 1 ust. 1 do 8.

§ 4.

Obowiązki Usługodawcy:

1.   Strony ustalają  zakres obowiązków Usługodawcy do których w szczególności należy:
a) wykonywanie usług pielęgniarskich w Oddziale ……………………..,
b) rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta przyjętego w oddział.
c) utrzymywanie w należytym porządku stanowiska, na którym pełni dyżur.
d) prowadzenie sprawozdawczości z realizacji świadczonych usług wg wzorów  i terminów określonych przez Usługobiorcę,
e) przestrzeganie Kodeksu Etyki Pielęgniarskiej i Położnej.
f) przestrzeganie przepisów obowiązujących w ………, uregulowań prawnych prowadzonej działalności, oraz innych przepisów porządkowych i zarządzeń wydanych przez Usługobiorcę.
g) dbałość, z należytą starannością, o składniki majątkowe materialne i niematerialne stanowiące własność Usługobiorcy, a oddane Usługodawcom w celu realizacji  Umów.
h) prowadzenie dokumentacji medycznej i innej obowiązującej w oddziale.
i)
podnoszenie kwalifikacji zawodowych stosownie do rozwoju metod pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wprowadzonych w oddziale.
j) wykonywać zadania zlecone przez Usługobiorcę w przypadku
zagrożeń bezpieczeństwa państwa i wojny oraz innych nadzwyczajnych zagrożeń.

2. Na czas nieobecności, bez względu na przyczynę ,Usługodawca zobowiązany jest ustanowić zastępstwo w oparciu o umowę cywilno-prawną,  zawartą z podmiotem o nie niższych kwalifikacjach zawodowych, posiadającym uprawnienia do wykonywania usług objętych niniejszą umową, po uprzednim powiadomieniu o zastępstwie Usługobiorcy.

3. Wszystkie koszty związane z prowadzoną przez Usługodawcę działalnością gospodarczą objętą niniejszą Umową, w tym przede wszystkim składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz inne świadczenia wynikające z obowiązujących  przepisów  obciążają w  pełnym zakresie Usługodawcę.

§ 5.

Odpowiedzialność Usługodawcy:

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za swoje działania  w zakresie odpowiedzialności cywilnej, karnej, zawodowej, dyscyplinarnej,  i kontraktowej, określonej w Umowie.
2.
Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działania podmiotu określonego w § 4  ust. 2  jak za swoje własne w rozumieniu przepisów niniejszej umowy.
3. Za szkody  w majątku Usługobiorcy, udostępnionym do realizacji Umowy, Usługodawca odpowiada  w pełnej wysokości.
4. Koszty związane z naturalnym zużyciem, naprawami i konserwacjami sprzętu i majątku Usługobiorcy użytkowanym przez Usługodawcę w celu realizacji Umowy obciążają Usługobiorcę.
5. Usługodawca zobowiązany jest do ubezpieczenia swojej działalności z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone pacjentom jedynie w ramach określonych przepisami prawnymi.
6. Usługodawca wykonujący na rzecz Usługobiorcy samodzielnych usług pielęgniarskich jest odpowiedzialny za wykonywanie tych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wyrządzone z winy umyślnej.
8. Usługodawca świadczący usługi na rzecz SPZZOZ Gryfice zobowiązany jest do przestrzegania dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania.
9.
Usługodawca na wezwanie Usługobiorcy zobowiązuje się  przedłożyć aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych / badania wstępne, okresowe, kontrolne/.
10. Usługodawca przyjmuje do wiadomości możliwość narażenia na działania szkodliwych czynników biologicznych przy wykonywaniu usług objętych niniejszą umową, a Usługobiorca nie ponosi żadnych odpowiedzialności z tego tytułu.
11. Usługodawca zobowiązuje się posiadać aktualną książeczkę zdrowia do celów epidemiologicznych, którą zdeponuje w komórce w której świadczy usługi.

§ 6.

Obowiązki Usługobiorcy

1. Usługobiorca zobowiązuje  się przekazać  kwotę wynagrodzenia za wykonane usługi,  do dnia  30-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
2. Usługobiorca zobowiązuje się do zlecania Usługodawcy
minimum 14 dyżurów w miesiącu  zgodnie z planem  zatwierdzonym przez Lekarza kierującego oddziałem.
3. Usługobiorca zleci Usługodawcy
pełnienie 15-tego i kolejnych dyżurów jedynie w sytuacji wyczerpania możliwości ich zabezpieczenia przez pracowników oddziału.
4. Usługobiorca zobowiązuje się na czas trwania umowy do zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w art. 25 ustawy o działalności leczniczej.
5. Usługobiorca zobowiązuje się przekazać  Usługodawcy  w bezpłatne użytkowanie składniki majątkowe materialne i niematerialne stanowiące  mienie zakładu w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy wg planu rzeczowo-finansowego komórki organizacyjnej, w której Usługodawca świadczy usługi.
6. Usługobiorca może przekazać zaliczkę na poczet wynagrodzenia w terminie wcześniejszym niż określony w ust. 1.
7. Usługobiorca realizuje swoje uprawnienia kontrolne wynikające z niniejszej umowy poprzez Lekarza kierującego oddziałem.

§ 7.

1. Za wykonywane czynności określone w niniejszej umowie w § 4 Usługodawca otrzyma należność w wysokości uzależnionej od poziomu wykonania planu rzeczowo-finansowego komórki.
2. Całość należności naliczonej za usługi wykonane w miesiącu kalendarzowym zostaje podzielona na: na dwie równe części: część stała w wysokości połowy należności za wykonane usługi i część zmienna należności stanowiącej drugą połowę należności skorygowaną o wskaźnik wykonania plany budżetu komórki, wyliczany comiesięcznie narastająco według wzoru:

W = [(Po – Ko – Wp) x 200%]/ Po

W     – wskaźnik wykonania planu rzeczowo-finansowego komórki
Po    – przychód komórki narastająco miesięcznie
Ko    – koszty komórki narastająco miesięcznie
Wp    – wynik komórki planowany

3. Za wykonane usługi pielęgniarskie Usługodawcy przysługuje:  

a) należność za pierwsze 14 dyżurów 12 godzinnych w miesiącu w wysokości …….. zł,- za każdy dyżur 12 godzinny powyżej 14 – tego w miesiącu należność w wysokości ………zł,- za dyżur,
b) inne należności ustalane indywidualnie.

4. Należność będzie płatna na podstawie faktury, opisanej merytorycznie przez Lekarza kierującego oddziałem kontrolującego bezpośrednio wykonane usługi w terminie do dnia 30-go następnego miesiąca  z zastrzeżeniem  § 6 ust. 6 i  § 13 ust. 3.

5. W części stałej obowiązek wystawienia faktury upływa z dniem 15-tego następnego miesiąca, a części zmiennej niezwłocznie po wyliczeniu przez Dział Płac należności zmiennej.
6. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia Usługodawcy jest przedłożenie sprawozdań wymienionych  w § 4 ust. 1 d) do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, za który wystawiana jest faktura.

7. Usługodawca  zobowiązany jest do złożenia Usługobiorcy stosownego zabezpieczenia umowy w postaci weksla gwarancyjnego in blanco bez protestu na kwotę równoważną 12-krotnemu wynagrodzeniu stałemu lub polisę ubezpieczeniową  w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie niższą niż określona wekslem w terminie do 30 dni od podpisania niniejszej Umowy.

§ 8.

Zakaz konkurencji

1. W czasie trwania niniejszej umowy  Usługodawca  zobowiązuje się do niewykonywania usług objętych  niniejszą umową na rzecz innego Publicznego lub   Niepublicznego Zakładu  Opieki  Zdrowotnej, oraz innych czynności zawodowych mogących zagrozić interesom Usługobiorcy.
2. Naruszenie powyższej zasady skutkuje rozwiązaniem niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym z jednoczesną możliwością nałożenia kary pieniężnej w kwocie trzykrotnej należności określonej w § 7.
3. Usługobiorca zastrzega sobie prawo do kontroli innych umów Usługodawcy pod względem zgodności z zapisem § 8 ust. 1 pod rygorem rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.
4. Powyższy zakaz nie obowiązuje w przypadku uzyskania zgody Usługobiorcy na świadczenie usług na rzecz innego podmiotu medycznego.

§ 9.

Okres  obowiązywania  umowy:  

Umowę niniejszą zawarto na czas określony od dnia  …………….. r. do dnia ………….. r.

§ 10.

Tryb i zasady rozwiązywania umowy:

1. Usługobiorca ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy przed terminem określonym w § 9:

1.1. Ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy Usługodawca:
a/  dopuścił się  rażącego  naruszenia postanowień umowy,
b/  został tymczasowo aresztowany na okres  powyżej  1 m-ca,
c/  utracił prawo wykonywania zawodu lub został w tym prawie zawieszony  przez organ uprawniony,
d/  został po raz trzeci przedstawiony do karania w trybie  określonym  w § 13 ust. 1 i 2.
e/  dopuścił się czynu zabronionego regulaminem porządkowym lub wyłudził nienależne opłaty od pacjenta.
1.2. Za  jedno-miesięcznym okresem wypowiedzenia z woli każdej ze stron umowy.
2. Umowa wygasa w przypadku:
a/  śmierci Usługodawcy,
b/ likwidacji ……  w trybie określonym Ustawą  
c/
wygaśnięcia umowy zawartej pomiędzy Usługobiorcą  a podmiotami finansującymi działalność SPZZOZ w Gryficach.

§ 11.

1. W razie śmierci Usługodawcy na skutek wypadku przy realizacji niniejszej  umowy  Usługobiorca zobowiązuje się wypłacić spadkobiercom jednorazowe świadczenie w   wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia określonego w §  7.
2. Wypłata  świadczenia o którym mowa w ust. 1  nastąpi  w terminie trzech miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku na pisemny wniosek spadkobierców.

§ 12.

1. Po ustaniu obowiązywania umowy Usługodawca zobowiązany jest do  :
a) przekazania mienia Zakładu w formie przyjętej dla jego przejęcia  
b) zwrotu wszelkiej dokumentacji służbowej będącej własnością Zakładu  nie później niż  w terminie  7 dni  od daty ustania umowy.
2. Zwrotowi podlegają wszelkie dokumenty bez względu na ich nośniki.

Kary umowne

§ 13.

1. W przypadku  nieprzestrzegania zakresu świadczonych usług, Regulaminu udzielania świadczeń, lub niestosowania się Usługodawcy do zarządzeń porządkowych Usługobiorcy, Usługobiorca może wymierzyć usługodawcy karę  pieniężną w wysokości od połowy jednomiesięcznej należności do jednej średniej miesięcznej należności określonej w § 7., wyliczonej ze średniej z ostatnich trzech miesięcy.
2. W przypadku ponownego wnioskowania przez Lekarza kierującego oddziałem o nałożenie kary pieniężnej za nie przestrzeganie zasad określonych w umowie Usługobiorca ma prawo wymierzyć
karę w wysokości pełnej średniej miesięcznej należności.
3. Egzekucja kary pieniężnej z wynagrodzenia Usługodawcy nastąpi w pierwszym po wymierzeniu kary terminie płatności określonym w § 7.  lub z weksla gwarancyjnego ewentualnie z polisy ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Postanowienia końcowe

§ 13.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 14.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15.

1. Niniejsza umowa została zawarta na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego i nie dotyczą jej w żadnej mierze przepisy Kodeksu Pracy.
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy poddaje się  rozstrzygnięciu przez  Sąd Rejonowy  w ……..

§ 16.

Umowę  sporządzono w  2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

 

        Usługobiorca:                         Usługodawca:

 

……………………………………                    ……………………………………

.

Zobacz komentarze na Facebooku

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7273 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNormy zatrudnienia

Głos pielęgniarek o normach zatrudnienia.

2 min czytania
Trwa walka o przywrócenie czegoś, co nigdy nie weszło w życie… Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 5 października 2021 r….
AktualnościNowa siatka płac

Współczynniki pracy pielęgniarek– jest ważny kompromis.

4 min czytania
Obowiązująca tabela wynagrodzeń pielęgniarek i położnych jest niesprawiedliwa i dyskryminująca w zakresie podziału na grupy W dniu wczorajszym na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek…
AktualnościOferty pracy

Dodatkowa praca dla pielęgniarki. 82 godziny miesięcznie.

1 min czytania
Oferta pracy dodatkowej dla pielęgniarek Miejsce pracy: Chełm. Zakres obowiązków: Obsługa PEG, zmiana opatrunków przy PEG-u, odsysanie, zakładanie cewnika zewnętrznego. Rodzaj umowy:…
Komentarze