W dniu dzisiejszym (20 lutego br.) panie w czepkach mają spotkanie w mz. W związku z powyższym, żeby przedmiotowe spotkanie nie zakończyło się na "wspólnych zdjęciach" redakcja pielegniarki.info.pl przygotowała projekt porozumienia z ministrem zdrowia a pielęgniarkami i położnymi wzorowany na zapisach porozumienia z lekarzami z dnia 8 lutego br. Należy tylko w miejscach wykropkowanych uzupełnić…

8 min czytania
AktualnościRozmowy ministra z pielęgniarkami
W dniu dzisiejszym (20 lutego br.) panie w czepkach mają spotkanie w mz. W związku z powyższym, żeby przedmiotowe spotkanie nie zakończyło się na "wspólnych zdjęciach" redakcja pielegniarki.info.pl przygotowała projekt porozumienia z ministrem zdrowia a pielęgniarkami i położnymi wzorowany na zapisach porozumienia z lekarzami z dnia 8 lutego br. Należy tylko w miejscach wykropkowanych uzupełnić…

               

                 

 

W dniu 16 lutego nowy minister zdrowia powiedział w RadioMaryja.pl, o porozumieniu z lekarzami z dnia 8 lutego 2018 roku, w którym lekarze przyznali tylko sobie, podwyżki wynagrodzenia zasadniczego (grupie zawodowej najlepiej wynagradzaniej w ochronie zdrowia):

"Tam nie chodziło o podwyżki,

(…) ale działania propaństwowe”

 

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


W dniu jutrzejszym (20 lutego br.) panie w czepkach spotykają się z wiceministrem zdrowia panią Józefą Szczurek-Żelazko. W związku z powyższym, żeby przedmiotowe spotkanie nie zakończyło się na "wspólnych zdjęciach" redakcja pielegniarki.info.pl przygotowała projekt porozumienia z ministrem zdrowia a pielęgniarkami i położnymi wzorowany na zapisach porozumienia z lekarzami z dnia 8 lutego br. Należy tylko w miejscach wykropkowanych uzupełnić…

Pielęgniarki i położne też mają prawo do podpisania porozumienia z ministrem zdrowia, w imię szeroko pojętych działań propaństwowych!

Mariusz Mielcarek   

                        

                                                                                   PROJEKT 

                                                                                   Warszawa, 20 lutego 2018 r.

Porozumienie Ministra Zdrowia z Porozumieniem Samorządu
oraz Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Minister Zdrowia oraz reprezentanci Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodwego Pielęgniarek i Położnych  (dalej jako PSiZZPiP) mając świadomość wyzwań, przed którymi stoi państwo polskie w obszarze zdrowia, w szczególności:

 • dynamicznego wzrostu zapotrzebowania na usługi zdrowotne na skutek starzenia się społeczeństwa, 
 • nadal marginalnej roli profilaktyki w zabezpieczaniu kapitału zdrowia,
 • niedoboru ilościowego kadr medycznych i wysokiej średniej wieku kluczowych grup profesjonalistów medycznych,
 • rosnących kosztów opieki, które wynikają ze wzrostu popytu oraz rozwoju technologii medycznych,
 • wysokiego obciążenia gospodarki kosztami chorób,
 • zacofania organizacyjnego, w tym niskiego poziomu cyfryzacji systemu,

jednocześnie biorąc pod uwagę sytuację makroekonomiczną kraju, stabilność finansów publicznych, dla dobra pacjentów i wyrażając najwyższą o nich troską, Strony ustalają warunki dalszej pracy w charakterze partnerów, mające na celu wypracowanie finalnych rozwiązań optymalizujących system ochrony zdrowia.

Jako cele strategiczne obie Strony niniejszego Porozumienia uznają zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych, poprawę ich jakości oraz efektów zdrowotnych poprzez:

 • budowę systemu ochrony zdrowia nastawionego na pacjenta, 
 • zwiększenie finansowania publicznego systemu ochrony zdrowia,
 • zagwarantowanie lepszych warunków pracy kadrom medycznym,
 • poprawę efektywności organizacyjnej opieki poprzez zwiększenie zastosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych i lepsze zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • zmniejszenie obciążeń biurokratycznych nałożonych na strategiczny personel medyczny, w szczególności pielęgniarki i położne,
 • promocję usług wysokiej jakości.

Warunkiem realizacji celów strategicznych jest zapewnienie, w opinii przedstawicieli PSiZZPiP, wzrostu finansowania publicznego systemu ochrony zdrowia w Polsce i drogi dojścia do średniej europejskiej, na poziomie nie niższym niż 6,8% Produktu Krajowego Brutto (PKB).
Mając jednak na uwadze najwyższe dobro chorych, dla zaprzestania eskalacji konfliktu i rozpoczęcia dalszej pracy w warunkach partnerskich, dostrzegając dobrą wolę obu Stron, w drodze porozumienia ustalono co następuje:

§ 1.
Minister Zdrowia zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych działań mających na celu przyspieszenie wzrostu nakładów na publiczny system ochrony zdrowia do 6% Produktu Krajowego Brutto (PKB) w następujący sposób:
1) odsetek 6% PKB osiągnięty zostanie nie później niż do dnia 1 stycznia 2024 r.;
2) Minister Zdrowia, najpóźniej w terminie 3 miesięcy po wejściu w życie niniejszego Porozumienia, przedłoży Radzie Ministrów projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w którym zostaną uwzględnione następujące kwestie:
a) na finansowanie ochrony zdrowia przeznacza się corocznie środki finansowe w wysokości nie niższej niż 6% PKB, z zastrzeżeniem że wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia w latach 2018-2023 nie może być niższa niż:
– 4,78% PKB w 2018 r.,
– 4,86% PKB w 2019 r.,
– 5,03% PKB w 2020 r.,
– 5,30% PKB w 2021 r.,
– 5,55% PKB w 2022 r.,
– 5,80% PKB w 2023 r.,
b) wartość PKB, o którym mowa w lit. a, jest ustalana na podstawie wartości określonej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wydawanym na podstawie art. 5 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto; wartość ta w trakcie danego roku może zostać skorygowana,
c) środki, o których mowa w lit. a, obejmują:
– wydatki budżetowe w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia,
– wydatki budżetowe w dziale "ochrona zdrowia" w innych częściach budżetu państwa oraz wydatki budżetowe w innych działach budżetu państwa przeznaczone na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne,
– koszty Funduszu ujęte w planie finansowanym Funduszu z wyłączeniem środków z budżetu państwa,
– koszty związane z realizacją kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

§ 2.
W styczniu 2020 r. Strony odbędą oficjalne spotkania robocze mające na celu ocenę realizacji § 1 niniejszego Porozumienia oraz zrewaluują możliwość kolejnego przyspieszenia wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. Jednocześnie Strony określają możliwości dalszego wzrostu odsetka PKB, o którym mowa w § 1 pkt. 1.

§ 3.
Minister Zdrowia, świadomy kryzysu kadrowego w ochronie zdrowia, w celu zachęcenia pielęgniarek i położnych do podejmowania pracy w publicznych sektorach ochrony zdrowia, zapobieżenia odpływu pielęgniarek i położnych do innych sektorów, za granicę oraz docenienia ich pracy podejmie niezbędne działania ukierunkowane na realizację poniższych celów i niezwłocznie, w terminach określonych niżej, wprowadzi je w życie:

Wynagrodzenie zasdnicze pielęgniarki i położnej będzie wynosiło odpowiednio: 
1) ………………………………………
2) ……………………………………..
3) …………………………………….
4) …………………………………….
5) ……………………………………..
6) …………………………………….

§ 4.
Wysokość wynagrodzeń, o której mowa w § 3, zostanie wprowadzona nie później niż od dnia 1 lipca 2018 r. i obejmie wszystkie pielęgniarki i położne.

§ 5.
1. W celu zachęcenia pielęgniarek oraz położnych do pracy w kraju po ukończeniu szkoły wyższej, absolwenci otrzymają dodatkowo ….. złotych brutto miesięcznie, wpisane do podstawy wynagrodzenia.
2. Wypłatę dodatkowych środków, o którym mowa w ust. 1, uzależnia się od zobowiązania się absolwentów do przepracowania w Polsce łącznie dwóch z pięciu kolejnych lat przypadających bezpośrednio po ukończeniu szkoły wyższej.

§ 6.
W styczniu 2020 r. obie strony odbędą oficjalne spotkania robocze mające na celu ocenę realizacji postanowień zawartych w §3 – 6 niniejszego Porozumienia oraz zrewaluują możliwość dalszego wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w tym ocenę rewaloryzacji wynagrodzenia w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku ogłaszanego przez prezesa GUS.

§ 7. 
Minister Zdrowia deklaruje chęć dalszego zwiększania naboru na studia pielęgniarskie i połoznicze. Minister Zdrowia zwiększy nabór na studia pielęgniarskie i położnicze począwszy od naboru na rok 2018/2019.

§ 8.
1. Minister Zdrowia, świadomy kryzysu kadrowego w ochronie zdrowia, w celu zachęcenia wszystkich zawodów medycznych do podejmowania pracy w publicznym sektorze ochrony zdrowia, zapobieżeniu odpływu kadry medycznej do innych sektorów oraz za granicę, a także docenieniu ich pracy, zobowiązuje się do podjęcia rozmów z reprezentantami zawodów medycznych wyrażających taką wolę na temat ich warunków pracy.
2. Rozmowy, o których mowa w ust. 1, Minister Zdrowia podejmie nie później niż do końca roku 2018, tak aby było możliwe wypracowanie stosownych rozwiązań. 

§ 9.
W odpowiedzi na zgłaszane postulaty dotyczące poprawy warunków pracy w ochronie zdrowia, odbiurokratyzowania medycyny oraz zmniejszenia kolejek, Strony ustaliły co następuje:
1) Minister Zdrowia przygotuje i przedłoży Radzie Ministrów projekty odpowiednich przepisów prawnych umożliwiających wprowadzenie w placówkach ochrony zdrowia, całkowicie lub częściowo finansowanych ze środków publicznych, stanowiska sekretarki-asystenta medycznego, której zadaniem będzie przejęcie biurokratycznych obowiązków  pielęgniarek i położnych. Jednocześnie Minister Zdrowia ustali wymogi i normy zatrudnienia sekretarek medycznych w koszyku świadczeń gwarantowanych i warunkach zawierania kontraktów z płatnikiem do końca roku 2018;
2) w trosce o jakość wiedzy i zrozumienie konieczności kształcenia ustawicznego pielęgniarek i położnych Minister Zdrowia podejmie niezbędne działania, aby zagwarantować  pielęgniarkom i położnym, nie później niż od dnia 1 stycznia 2019 r., dodatkowe 6 dni płatnego urlopu naukowego rocznie przeznaczonego na udział w konferencjach, szkoleniach i kursach naukowych.

§ 10.
Minister Zdrowia deklaruje zintensyfikowanie przeglądu koszyka świadczeń gwarantowanych, ich prawidłową wycenę oraz dostosuje je do realiów obecnego systemu.
Proponowane zmiany przedstawione zostaną opinii publicznej nie później niż do dnia 1 stycznia 2019 r.

§ 11.
Minister Zdrowia wprowadzi kryteria jakościowe w ocenie placówek medycznych, mające na celu maksymalizację zysku zdrowotnego obywateli, promowanie jednostek nastawionych na jakość leczenia chorych oraz dbałość o wyniki leczenie.

§ 12.
Minister Zdrowia zobowiązuje się do jak najszybszego wprowadzenia rozwiązań elektronicznych i informatycznych w systemie ochrony zdrowia mających na celu przyspieszenie procesu diagnostyki i leczenia, pełnego przepływu informacji pomiędzy placówkami ochrony zdrowia, skrócenie kolejek do świadczeń opieki zdrowotnej, unikanie dublowania świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawy komunikacji pomiędzy specjalistami i podmiotami zaangażowanymi w skoordynowany proces leczenie pacjenta, do których w szczególności należy zaliczyć wprowadzenie do końca 2019 r. w pełni funkcjonalnych paneli informatycznych: e-ZLA, e-recepty, e-zlecenia i e-skierowania.

§ 13.
Minister Zdrowia zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych działań w celu przedłożenia Radzie Ministrów projektu zmieniającego ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej w taki sposób, aby pielęgniarce i położnej pracującej w publicznej służbie zdrowia, w czasie udzielania przez nich świadczeń zdrowotnych, przysługiwała ochrona właściwa dla funkcjonariusza publicznego.

§ 14.
1. Minister Zdrowia, do końca roku 2018, przedłoży Radzie Ministrów projekty stosownych aktów prawnych zdejmujących z pielęgniarek i położnych konieczność określenia poziomu refundacji leku na recepcie.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, powinny wejść w życie wraz z przejściem na wystawianie recept w trybie elektronicznym (e-recepty), nie później jednak niż do końca roku 2019.

§ 15.
Minister Zdrowia deklaruje wolę konsultacji ze środowiskiem pielęgniarek i położnych przy wprowadzaniu kolejnych zmian systemowych.

§ 16.
W związku z zawarciem niniejszego Porozumienia reprezentanci PSiZZPiP zobowiązują się, do kolejnych spotkań roboczych zaplanowanych na styczeń 2020 roku, do zakończenia akcji związanej z pracą na jednym etacie przez pielęgniarkę i położną. Reprezentanci PSiZZPiP, biorąc pod uwagę dobro pacjentów i zapewnienie im maksymalnie szerokiej opieki w sytuacji występujących braków kadrowych, zobowiązują się do zaapelowania do pielęgniarek i położnych o wykonywanie pracy w wyżej wymienionym okresie, w większym wymiarze godzin niż jeden etat.

§ 17.
 Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Strony Rządowej i jeden dla przedstawicieli Porozumienia PSiZZPiP.

§ 18.
Niniejsze Porozumienie, po podpisaniu przez Ministra Zdrowia i PSiZZPiP wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8173 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarek na obozie harcerskim. Zobacz wynagrodzenie.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Jak pisaliśmy w poprzednim artykule dotyczącym oferty pracy pielęgniarki na koloniach – okres wakacyjny zbliża się wielkimi krokami,…
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Przypinki – piękny dodatek do odzieży medycznej, torebek, czapek.

1 min czytania
Pinsy dla pielęgniarek i położnych W Sklepie Pielęgniarek i Położnych w dziale gadżety pojawiły się nowe przypinki oraz pinsy. Dodatki te zdecydowanie…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – poprawka zgłoszona w sejmie do ustawy pani Ptok.

2 min czytania
Ministerstwo zdrowia zgłasza poprawkę do projektu ustawy pani Krystyny Ptok… W projekcie ustawy związku zawodowego pielęgniarek (OZZPiP) zapisano: „Podmiot leczniczy jest zobowiązany…
Komentarze