WAŻNE DLA POŁOŻNYCH! Resort zdrowia opracował projekt rozporządzenia, które nadaje uprawnienia do samodzielnego wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych przez położną, biorąc pod uwagę wiedzę zdobytą podczas studiów magisterskich oraz kursu kwalifikacyjnego, a także specjalizacji.

9 min czytania
AktualnościCo może pielęgniarka i położna samodzielnie wykonać bez zlecenia lekarskiego?
WAŻNE DLA POŁOŻNYCH! Resort zdrowia opracował projekt rozporządzenia, które nadaje uprawnienia do samodzielnego wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych przez położną, biorąc pod uwagę wiedzę zdobytą podczas studiów magisterskich oraz kursu kwalifikacyjnego, a także specjalizacji.

Zobacz także: WAŻNE DLA PIELĘGNIAREK! Resort zdrowia opracował projekt rozporządzenia, które nadaje uprawnienia do samodzielnego wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę, biorąc pod uwagę wiedzę zdobytą podczas studiów magisterskich oraz kursów: specjalistycznych, kwalifikacyjnych, a także specjalizacji.

 

PROJEKT!!! z dnia 12 kwietnia 2012 roku

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia ……..

w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego

Na podstawie art, 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 zarządza się, co następuje:

 

– wyciąg –

§7. 

1. Położna jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego:

1) świadczeń zapobiegawczych obejmujących: 
a) prowadzenie poradnictwa przedkoncepcyjnego,    
b) prowadzenie poradnictwa w zakresie przebiegu ciąży fizjologicznej,
c) prowadzenie poradnictwa w zakresie planu opieki okołoporodowej ze wskazaniem miejsca porodu, 
d) prowadzenie poradnictwa w zakresie psychoprofilaktyki okołoporodowej,
e) prowadzenie poradnictwa w zakresie przebiegu porodu fizjologicznego, rodzinnego,
f) prowadzenie poradnictwa w zakresie przebiegu połogu,
g) przygotowanie kobiet do prowadzenia samoobserwacji w zakresie wczesnego wykrywania i  likwidacji czynników ryzyka chorób nowotworowych narządów rodnych i piersi,
h) prowadzenie niezakłóconego kontaktu skóra do skóry, do ukończenia pierwszego karmienia piersią,
i) prowadzenie poradnictwa w zakresie laktacji,
j) prowadzenie poradnictwa w zakresie żywienia noworodków i niemowląt,
k) prowadzenie poradnictwa w zakresie sprawowania     opieki     nad     noworodkiem i niemowlęciem,
l) prowadzenie poradnictwa w zakresie pielęgnowania noworodka i niemowlęcia,
m) prowadzenie poradnictwa w zakresie rozpoznawania zagrożeń zdrowia i życia noworodka i niemowlęcia oraz udzielania pierwszej pomocy,
n) prowadzenie poradnictwa w zakresie żywienia i stylu życia kobiet w poszczególnych okresach życia,
o) prowadzenie   poradnictwa  w  zakresie  zapobiegania   zakażeniom   HIV  oraz   chorobom przenoszonym drogą płciową,
p) prowadzenie poradnictwa w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych,
q) prowadzenie poradnictwa w zakresie profilaktyki      chorób      ginekologicznych i onkologicznych, 
r) wystawianie zaświadczeń zgodnie z odrębnymi przepisami,
s) kierowanie do lekarzy specjalistów, 
t) prowadzenie poradnictwa dotyczącego  niezgodności  w zakresie czynnika Rh, prowadzenie poradnictwa w zakresie tworzenia prawidłowych relacji rodziców z dzieckiem w różnych okresach jego rozwoju (prenatalnym, noworodkowym i niemowlęcym),
u) rozpoznawanie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;

2) świadczeń diagnostycznych obejmujących:
a) ustalanie diagnozy pielęgniarskiej albo położniczej,
b) oznaczenie glikemii za pomocą glukometru oraz innych testów paskowych,
c) pobieranie materiałów do testów diagnostycznych u noworodka zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur   medycznych    przy   udzielaniu   świadczeń   zdrowotnych   z   zakresu   opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży,  fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz, U. Nr 187, póz. 1259),
d) pobieranie materiałów do badań cytologicznych i cytoonkologicznych,
e) pobieranie materiałów do badań bakteriologicznych,
f) badanie fizykalne piersi,
g) nauka wykonywania samobadania piersi,
h) przygotowanie pacjentki do badań specjalistycznych,
i) osłuchiwanie i ocena ASP wykonywanie i interpretacja zapisu KTG,
j) przygotowanie noworodka do badań specjalistycznych,
k) wykonywanie pomiaru podstawowych czynności życiowych noworodka,
l) rozpoznawanie i ocena  stanów nagłego  zagrożenia  życia  u  pacjentki,   noworodka  lub niemowlęcia,
m) monitorowanie i ocena stanu pacjentki, noworodka, niemowlęcia,
n) monitorowanie i ocena bólu porodowego i pooperacyjnego,
o) ocenę czynników ryzyka ciążowego,
p) monitorowanie i ocenę postępu porodu,
q) ocenę czynników ryzyka powikłań okołoporodowych,
r) ocenę funkcjonowania układu moczowego i płciowego kobiety,
s) ocenę stanu psychicznego i emocjonalnego kobiety,
t) wykonywanie badań i interpretacja wyników służących do oceny stanu zdrowia pacjentki, noworodka/niemowlęcia,
u) wykonywanie pulsoksymetrii u pacjentki, noworodka lub niemowlęcia,
v) pobieranie materiału do badań diagnostycznych (krew, wydzielina, wydalina oraz wymazów z jam ciała) zgodnie z odrębnymi przepisami,
w) ocenę stanu noworodka wg skali Apgar,
x) prowadzenie i ocena bilansu płynów,
za) identyfikowanie czynników ryzyka zaburzeń laktacji,
zb) identyfikowanie czynników ryzyka okresu noworodkowego,
ze) monitorowanie obrzęków u pacjentki,
zd) ocena zabarwienia powłok skórnych u noworodka,   w tym z zastosowaniem schematu Kramera,
ze) kierowanie na badania specjalistyczne,
zf) ocena stanu noworodka z uwzględnieniem zmian powstałych w wyniku stosowanej przemocy w rodzinie,
zg) badanie przesiewowe słuchu noworodka,
zh) ocena stanu noworodka z uwzględnieniem zmian powstałych w wyniku stosowanej przemocy w rodzinie;

3) świadczeń leczniczych (terapeutycznych) obejmujących:
a) prowadzenie i przyjęcie porodu fizjologicznego z zastosowaniem technik porodowych,
b) prowadzenie porodu rodzinnego, 
c) prowadzenie imersji wodnej,
d) łagodzenie bólu porodowego z wykorzystaniem metod niefarmakologicznych,
e) nacięcie, szycie krocza, szycie krocza pękniętego 1°, w znieczuleniu miejscowym,
f) wykonywanie zabiegu Credego u noworodka,
g) usuwanie szwów z ran pooperacyjnych krocza,
h) postępowanie z uszkodzonymi brodawkami, 
i) postępowanie w obniżeniu poziomu laktacji, 
j) postępowanie w obrzęku piersi, nawale pokarmu (zapaleniu piersi i ropniu piersi),
k) płukanie pochwy,
l) wykonywanie zabiegów doodbytniczych, 
m) wykonywanie kąpieli leczniczej,
n) wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna,
o) zastosowanie drenażu ułożeniowego noworodka oraz niemowlęcia,
p) odśluzowanie dróg oddechowych,
q) zakładanie i zmiana opatrunku, bandażowanie,
r) stosowanie baniek próżniowych i ogniowych,
s) wykonywanie inhalacji,
t) doraźne podawanie tlenu,
u) zakładanie cewnika do pęcherza moczowego i usuwanie założonego cewnika,
v) pielęgnacja przetoki, 
w) tamowanie krwawień i krwotoków, 
x) założenie i usunięcie cewnika z żyły obwodowej,  
y) monitorowanie,  ocenę  i  pielęgnację miejsca wkłucia centralnego,  obwodowego  i  portu
naczyniowego,

z) podawanie teków i płynów różnymi drogami,
za) podawanie produktów leczniczych wchodzących w   skład zestawu przeciwwstrząsowego zgodnie z odrębnymi przepisami,
zb) prowadzenie   medycznych   czynności   ratunkowych   w   stanach   nagłego   zagrożenia zdrowotnego,
ze) udzielanie pomocy położniczej w nagłych przypadkach przed przybyciem lekarza,
zd) przygotowanie pacjentki, noworodka lub niemowlęcia do transportu,
ze) zlecanie transportu pacjentki, noworodka lub niemowlęcia,
zf) realizacja procesu pielęgnowania, pacjentki ciężarnej, rodzącej, położnicy, kobiety z problemami ginekologicznymi i onkologicznymi, noworodka i niemowlęcia;

4) świadczeń rehabilitacyjnych obejmujących:
a) ćwiczenia ogólno usprawniające w ciąży, połogu,
b) ćwiczenia usprawniające u kobiet po zabiegach operacyjnych z chorobą nowotworową narządu rodnego i gruczołu piersiowego,
c) prowadzenie  rehabilitacji   przyłóżkowej  w  celu  zapobiegania  powikłaniom  wynikającym z unieruchomienia,
d) prowadzenie usprawnienia ruchowego,
e) stymulacja (dotykiem) noworodka, 
f) kangurowanie wcześniaka oraz noworodka,
g) ćwiczenia Kegla,
h) ćwiczenia wspomagające podczas porodu,
i) prowadzenie ćwiczeń oddechowych.

2. Rodzaje badań diagnostycznych i materiałów do tych badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§8.

1. Położna pod warunkiem odbycia kształcenia podyplomowego lub posiadająca tytułem magistra położnictwa jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego:

1) świadczeń profilaktycznych obejmujących:
a) rozpoznawanie i podejmowanie interwencji w sytuacji przemocy w rodzinie,
b) prowadzenie poradnictwa w zakresie przygotowania rodziny do pełnienia funkcji prokreacyjnej,
c) prowadzenie poradnictwa w zakresie porodu w wodzie,
d) prowadzenie poradnictwa w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii,
e) prowadzenie poradnictwa w zakresie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu,
f) prowadzenie poradnictwa w zakresie żywienia kobiety z cukrzycą ciężarnych,
g) prowadzenie profilaktyki bólu,
h) prowadzenie profilaktyki przeciwzakrzepowej,
i) prowadzenie profilaktyki przeciwodleżynowej,
j) dobór sposobów łagodzenia objawów   niepożądanych i powikłań występujących w trakcie chemioterapii,
k) prowadzenie poradnictwa w zakresie żywienia pacjentki z chorobą nowotworową,
l) prowadzenie poradnictwa dietetycznego w różnych okresach życia kobiet,
m) poradnictwo dietetyczne w jednostkach chorobowych w chorobach współistniejących z ciążą, n)  wykonywanie szczepień ochronnych kobiet, noworodków oraz niemowląt,
o) prowadzenie poradnictwa w zakresie nietrzymania moczu,
p)   prowadzenie poradnictwa z zakresu zaburzeń laktacji;

2) świadczeń diagnostycznych obejmujących:
a) wykonywanie i interpretacja EKG,
b) wykonywanie i interpretacja zapisu KTG,
c) rozpoznawanie zaburzeń czynności serca płodu na podstawie zapisu KTG i EKG płodu,
d) wykonywanie badania USG narządu rodnego, ocena budowy i dobrostanu płodu w ciąży niskiego ryzyka,
e) rozpoznawanie zagrożeń występujących w ciąży powikłanej cukrzycą;

3) świadczeń leczniczych obejmujących;
a) prowadzenie porodu w wodzie,
b) dobór sposobów i opatrywanie ran, odleżyn (do III° włącznie),
c) podawanie dożylne leków oraz kroplowe   przetaczanie   dożylne   płynów   w   ramach postępowania w resuscytacji krążeniowo-oddechowej według obowiązujących standardów,
d) doraźną modyfikację dawki leczniczej   leku   przeciwbólowego   w   leczeniu   choroby nowotworowej u chorych przewlekle,
e) terapia bólu przewlekłego, 
f) wykonywanie defibrylacji, 
g) doraźna modyfikacja dawki leczniczej insuliny szybko i krótko działającej i podanie insuliny,
h) podawanie glukagonu w iniekcji domięśniowej lub podskórnej,
i) prowadzenie i eliminowanie zaburzeń w laktacji,
j) edukacja w zakresie samoobserwacji i samokontroli kobiety ciężarnej z cukrzycą,
k) pomiar, ocena i monitorowanie bólu;

4) świadczeń rehabilitacyjnych obejmujących:
a) aktywizację podopiecznych z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej,
b) trening pęcherza moczowego.

§9.

Położna jest uprawniona do wykonywania samodzielnie po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego:
a) świadczeń   diagnostycznych   obejmujących  wykonywanie   pomiarów  stężenia   gazów biorących udział w procesie oddychania: gazometrii i kapnometrii;
b) świadczeń   zapobiegawczych   obejmujących   przeprowadzanie   wizyt   patronażowych u położnicy oraz noworodka i niemowlęcia.

 

§10.

1. Położna    jest    uprawniona    do    wykonywania    samodzielnie    po    ukończeniu    szkolenia specjalizacyjnego:

1) świadczeń zapobiegawczych obejmujących: ;
a) prowadzenie poradnictwa w zakresie wyboru metod i środków antykoncepcyjnych,
b) prowadzenie edukacji dzieci i młodzieży dotyczącej okresu dojrzewania i wynikających
problemów zdrowotnych,
c) prowadzenie edukacji pacjentek w zakresie profilaktyki powikłań w trakcie chemioterapii,
d) prowadzenie czynnego poradnictwa w zakresie edukacji seksualnej dzieci i młodzieży,
e) opracowanie, wdrożenie i monitorowanie realizacji programów zdrowotnych,
f) prowadzenie edukacji rodziców/opiekunów w zakresie metod wspierających rozwój
noworodka,
g) prowadzenie edukacji rodziców dziecka z wadą wrodzoną i urazem okołoporodowym,
h)   prowadzenie edukacji przedporodowej,
i) prowadzenie poradnictwa w sytuacji niepowodzeń położniczych,
j) prowadzenie poradnictwa w rodzinach dotkniętych uzależnieniami,
k) rozpoznawanie, monitorowanie i profilaktyka zakażeń szpitalnych;

2) świadczeń diagnostycznych obejmujących:
a) wykonywanie badania fizykalnego, 
b) ocenę stanu świadomości chorej z wykorzystaniem właściwych metod oceny (schematów, klasyfikacji), 
c) wykonywanie  badania  fizykalnego umożliwiające wczesne wykrywanie chorób gruczołu piersiowego, ;.
d) opracowanie ogniska endemicznego,
e) rozpoznawanie problemów seksualnych partnerów i kierowanie ich do specjalistów,
f) diagnoza sytuacji społecznej i stanu zdrowia rodziny,
g) rozpoznawanie stopnia czynników ryzyka i prognozowanie przebiegu ciąży,
h) ocena stopnia dojrzałości noworodka,
i) pobieranie krwi do badań z tętnicy promieniowej i innych tętnic u noworodka;

3) świadczeń leczniczych obejmujących:
a) tlenoterapię,
b) wykonywanie intubacji dotchawiczej w sytuacjach nagłych,
c) usprawnianie kobiet z chorobą narządu rodnego i gruczołu piersiowego,
d) przyjmowanie porodu siłami natury w warunkach domowych,
e) zakładanie zgłębnika do żołądka u noworodka;

4) świadczeń rehabilitacyjnych obejmujących:
a) przeprowadzenie ćwiczeń i masażu ułatwiającego odpływ chłonki,
b) prowadzenie wczesnej rehabilitacji noworodka.

 

 

§11.

W związku z samodzielnym wykonywaniem świadczeń leczniczych położona jest uprawniona do podania pacjentowi doraźnie w nagłych przypadkach, bez zlecenia lekarza, leków zamieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia, a w przypadku braku możliwości interwencji lekarskiej, gdy zwłoka w ich podaniu stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia matki lub dziecka -również leków zamieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§12.

1. Położna wykonująca zawód w podmiocie leczniczym informuje bez zbędnej zwłoki lekarza zatrudnionego w tym podmiocie o samodzielnym wykonaniu świadczeń wymienionych w § 7-9 oraz o podanych lekach.
2. Przepis ust   1 stosuje się odpowiednio do położne) sprawującej opiekę nad pacjentem poza przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego, jeżeli w jej obecności pacjent zostanie objęty opieką lekarską.

 

 

Ze względu na obszerność powyższego projektu rozporządzenia fragment dotyczący uprawnień pielęgniarki opublikowałem tutajnatomiast fragmenty dotyczące uprawnień pielęgniarki systemu tutaj, a uzasadnienie do całego projektu tutaj.

Uwaga! Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210, poz, 1540) z 2007 roku, które utraci moc z dniem wejścia w życie niniejszego projektu rozporządzenia. Należy pamietać, że przedmiotowy projekt zostanie jeszcze skierowany do konsultacji społecznych i może ulec zmianom.

Mariusz Mielcarek

Zobacz także:

Projekt zmian w wykazie kursów i specjalizacji, które będzie mogła odbyć pielęgniarka i położna. PRAWIE 250 KOMENTARZY!

 

 

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 1 / 5. Ilość głosów: 1

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7998 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Izby pielęgniarskie - wotum nieufności dla wiceprezesa.

2 min czytania
Działalność Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnychul. Romana Maya 5664-500 Szamotuły Szamotuły, dnia 16.10.2023г. Stanowisko w sprawie artykułu opublikowanego…
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Szkolenia pielęgniarek - ponad 6 tys. pielęgniarek odbywa specjalizacje w jednej dziedzinie pielęgniarstwa.

1 min czytania
Szkolenie specjalizacyjne dla pielęgniarek Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki pozwala pielęgniarce objąć specjalistyczną opieką pacjentów w okresie okołooperacyjnym,…
AktualnościOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Zarobki pielęgniarek – poseł: ustawa jest zła, trzeba napisać ją od początku.

3 min czytania
W środę debata o wynagrodzeniach pielęgniarek. Zwycięży wazeliniarstwo czy potrzeba rozwiązania gigantycznego problemu W ostatnich artykułach redakcyjnych Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych…
Komentarze