Weszło w życie nowe rozporządzenie MZ w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Uwaga pielęgniarki i położne udzielające świadczeń w miejscu wezwania. Prawo "zobowiązuje do bezzwłocznego dostarczenia wytworzonych odpadów medycznych do odpowiednio przystosowanych do tego celu pomieszczeń . . .".

6 min czytania
Aktualności

.

Dz.U.10.139.940 → z dnia 4 sierpnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Rozporządzenie dotyczy odpadów medycznych:

1) o kodach 18 01 02*, 18 01 03* i 18 01 82*;
2) o kodach 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*;
3) o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09.

2. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi, w tym:

1) postępowanie z odpadami medycznymi powstałymi w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania;
2) zasady zbierania i czasowego magazynowania odpadów medycznych przed poddaniem odpadów procesowi unieszkodliwiania, a w przypadku braku takich możliwości przed ich przetransportowaniem do miejsca unieszkodliwiania;
3) warunki transportu wewnętrznego odpadów medycznych w obiektach, w których udziela się świadczeń zdrowotnych lub prowadzi badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny, zwanego dalej „transportem wewnętrznym odpadów medycznych”.

 

§ 2.

1. Odpady medyczne, z zastrzeżeniem ust. 2, zbiera się w miejscach ich powstawania uwzględniając ich właściwości, sposób ich unieszkodliwiania lub odzysku.
2. Odpady medyczne powstałe w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania powinny zostać usunięte przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych i z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności bezzwłocznie przekazane do pomieszczenia lub urządzenia do magazynowania odpadów medycznych, o którym mowa w § 5.

§ 3.

1. Odpady medyczne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru czerwonego, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.
2. Odpady medyczne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru żółtego, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.
3. Odpady medyczne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia z materiału nieprzezroczystego w kolorze innym niż czerwony lub żółty, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, albo do pojemników wielokrotnego użycia.
4. Worki jednorazowego użycia umieszcza się na stelażach lub w sztywnych pojemnikach (jednorazowego lub wielokrotnego użycia) w sposób pozwalający na uniknięcie zakażenia osób mających kontakt z workiem lub pojemnikiem. Odpady medyczne poszczególnych rodzajów, określonych w ust. 1 – 3, należy w miarę możliwości grupować.
5. Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w pojemnikach jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie. Zasady oznaczania kolorami poszczególnych rodzajów odpadów medycznych stosuje się odpowiednio.
6. Pojemniki lub worki należy zapełniać do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie. Niedopuszczalne jest otwieranie raz zamkniętych pojemników lub worków jednorazowego użycia.
7. Pojemniki lub worki powinny być wymieniane tak często, jak pozwalają na to warunki przechowywania oraz właściwości odpadów medycznych w nich gromadzonych, nie rzadziej niż co 72 godziny.
8. W przypadku uszkodzenia worka lub pojemnika należy go w całości umieścić w innym większym nieuszkodzonym worku lub pojemniku.

§ 4.

Każdy pojemnik i każdy worek z odpadami medycznymi powinien posiadać widoczne oznakowanie identyfikujące zawierające:

1) kod odpadów w nich przechowywanych;
2) adres zamieszkania lub siedzibę wytwórcy odpadu;
3) datę zamknięcia.

 

§ 5.

1. Dopuszczalne jest magazynowanie odpadów medycznych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, w odpowiednio przystosowanych do tego celu pomieszczeniach albo stacjonarnych lub przenośnych urządzeniach chłodniczych, przeznaczonych wyłącznie do magazynowania odpadów medycznych. Przenośne urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do magazynowania niewielkiej ilości odpadów.
2. Pomieszczenie do magazynowania odpadów medycznych powinno:

1) posiadać niezależne wejście;
2) być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych;
3) posiadać ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję;
4) być zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt;
5) posiadać drzwi wejściowe bez progu, których szerokość i wysokość powinna gwarantować swobodny dostęp;
6) posiadać wydzielone boksy i miejsca w zależności od rodzajów magazynowanych odpadów medycznych, zgodne z zasadami ich sortowania w miejscach powstawania;
7) posiadać wentylację zapewniającą podciśnienie, z zapewnieniem filtracji odprowadzanego powietrza. Dopuszcza się zastosowanie wentylacji grawitacyjnej pod warunkiem magazynowania odpadów w szczelnie zamkniętych pojemnikach lub kontenerach i oznakowanych w zależności od rodzaju magazynowanych odpadów medycznych.

3. Stacjonarne urządzenie chłodnicze do magazynowania odpadów medycznych powinno:

1) być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych;
2) posiadać ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję;
3) być zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt;
4) posiadać drzwi wejściowe bez progu, których szerokość i wysokość powinna gwarantować swobodny dostęp;
5) być wyposażone w termometr wewnętrzny;
6) posiadać zamknięcie drzwi wejściowych umożliwiające ich otwarcie od wewnątrz;
7) posiadać pomieszczenie izolujące przed wejściem do urządzenia.

4. Przenośne urządzenie chłodnicze powinno:

1) posiadać wnętrze wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję;
2) być zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt;
3) być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

5. W sąsiedztwie pomieszczenia lub stacjonarnego urządzenia chłodniczego powinna znajdować się umywalka z ciepłą i zimną wodą, wyposażona w dozowniki z mydłem i środkiem do dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowego użytku.

§ 6.

1. Magazynowanie odpadów medycznych o kodzie 18 01 02* może odbywać się tylko w temperaturze do 10 °C, a czas ich przechowywania nie może przekroczyć 72 godzin.
2. Magazynowanie odpadów medycznych o kodach 18 01 03* 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10* i 18 01 82* w temperaturze od 10 °C do 18 °C może odbywać się tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużej niż 72 godziny, natomiast w temperaturze do 10 °C nie dłużej niż 30 dni.
3. Odpady medyczne o kodach wymienionych w § 1 ust.1 pkt 3 mogą być magazynowane tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużej niż 30 dni.
4. Po każdym usunięciu odpadów medycznych pomieszczenie lub urządzenie, o których mowa w ust. 1, powinno być poddane dezynfekcji, a następnie umyte.

§ 7.

1. Transport wewnętrzny odpadów medycznych z miejsca powstawania do miejsca magazynowania, unieszkodliwiania lub odbioru odbywa się środkami transportu przeznaczonymi wyłącznie do tego celu.
2. Do transportu wewnętrznego odpadów medycznych, o których mowa w § 1 ust.1 pkt 1, używa się wózków zamykanych lub wózków przewożących pojemniki zamykane. W przypadku niewielkich ilości odpadów do transportu wewnętrznego można używać transportowych pojemników zamykanych.
3. Transport wewnętrzny odpadów medycznych wykonuje się w sposób uniemożliwiający uszkodzenie worka lub pojemnika.
4. Środki transportu wewnętrznego odpadów medycznych i pojemniki wielokrotnego użycia należy zdezynfekować i umyć po każdym użyciu.
5. Transport wewnętrzny odpadów medycznych odbywa się w sposób uniemożliwiający narażenie na bezpośredni kontakt z tymi odpadami.

§ 8.

1. W obiektach, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne lub prowadzone są badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny, należy wyznaczyć miejsce przeznaczone do dezynfekcji, mycia i przechowywania wewnątrzzakładowych środków transportu wewnętrznego odpadów medycznych i pojemników wielokrotnego użycia.
2. Miejsce, o którym mowa w ust. 1, powinno posiadać:

1) ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję;
2) dostęp do wody bieżącej z możliwością jej odprowadzenia do kanalizacji;
3) możliwość swobodnego wjazdu i wyjazdu środka transportu wewnętrznego odpadów medycznych oraz dostępu pracowników obsługi.

 

§ 9.

1. Podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych lub prowadzące badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny opracują szczegółową procedurę postępowania z odpadami medycznymi na stanowiskach pracy, gdzie wytwarza się odpady medyczne.
2. Procedura postępowania z odpadami medycznymi przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania powinna także zawierać oznaczenie miejsca magazynowania odpadów medycznych przez te osoby.

§ 10.

W ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia odpady medyczne mogą być gromadzone w workach lub pojemnikach innego koloru niż określone w § 3.

§ 11.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. Nr 162, poz. 1153).

§ 12.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

w porozumieniu:
MINISTER ŚRODOWISKA

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8299 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki – siatka płac zostanie zastąpiona "nowym rozwiązaniem prawnym".

10 min czytania
Doradca ministra zdrowia zapowiada zmiany polegające na zastąpieniu siatki płac pielęgniarek i położnych „nowym rozwiązaniem prawnym”… Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych…
AktualnościGazeta Pielęgniarek i PołożnychNowa siatka płacWynagrodzenia pielęgniarek

Pielęgniarki - szokująca różnica w wynagrodzeniach zasadniczych.

1 min czytania
Nierówne traktowanie w zatrudnieniu pielęgniarek z grupy 5 i 6 ulegnie pogłębieniu Od 1 lipca 2024 roku wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek i położnych…
AktualnościOferty pracy

Praca dla dwóch pielęgniarek. Do 110 zł brutto/godz.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Ośrodek Medical Concierge Centrum Medyczne prowadzi badania kliniczne II i III fazy. Aktualnie ośrodek poszukuje do pracy dwóch…
Komentarze