Wzór deklaracji wyboru poz będzie określał nie Prezes NFZ tylko minister zdrowia.

6 min czytania
AktualnościZamach na pielęgniarki i położne rodzinne
Wzór deklaracji wyboru poz będzie określał nie Prezes NFZ tylko minister zdrowia.

………………….

Projekt zmian w zakresie deklaracji wyboru poz zaproponowany przez zespół ds. poz powołany przez ministra zdrowia  spotkał się z ogromą krytyką i wywołał 630 komentarzy użytkowników Portalu. Szczegóły znajdziesz tutaj. Nastąpiła pewna modyfikacja zapisów. Czy wystarczająca? Czy nadal  realizowany jest – zamach na pielęgniarki i położne rodzinne, które prowadzą własne podmioty lecznicze, konkurujące z podmiotami prowadzonymi przez lekarzy (zatrudniający także pielęgniarki i położne)? 

Mariusz Mielcarek

 

 

Interpelacja
do ministra zdrowia
w sprawie wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

 

Szanowny Panie Ministrze! Działając na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z późn. zm.), proszę o podjęcie działań w przedstawionej poniżej sprawie.

Pielęgniarki i położne w skierowanym do mnie apelu domagają się pozostawienia bez zmian przepisu w sprawie wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu POZ. Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadza bowiem dwa sprzeczne zapisy, które mogą skutkować zmuszaniem pacjentów do wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej u tego samego świadczeniodawcy.

Chodzi o zapis, według którego świadczeniobiorca, dokonując wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu POZ, wskazuje lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ. Jednocześnie ustawa przewiduje, że to świadczeniobiorca, dokonując ww. wyboru, może wskazać lekarza, pielęgniarkę lub położną udzielających świadczeń u tego samego świadczeniodawcy, u różnych świadczeniodawców albo będących świadczeniodawcami.

W ocenie pielęgniarek i położnych jest to nieuzasadniona ingerencja w rynek usług medycznych, skutkująca ograniczeniem prawa pacjenta do swobodnego, niczym nieograniczonego i niezależnego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ. Ponadto taki zapis niesie zagrożenie dla funkcjonujących i grupowych praktyk zawodowych pielęgniarek.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:
1. Jakie jest Pana stanowisko w tej sprawie?
2. Czy dostrzega Pan zagrożenia zarówno dla pacjentów, jak i środowiska pielęgniarek i położnych płynące z tak sformułowanych przepisów?
3. Czy ministerstwo podejmie działania, by wyeliminować powyższą nieprawidłowość?

Z poważaniem
Poseł Kazimierz Moskal
Warszawa, dnia 10 lipca 2013 r.

————————————————————

 

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację pana Kazimierza Moskala, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przesłaną przy piśmie pana Marka Kuchcińskiego, wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 16 lipca 2013 r. (znak: SPS-023-19502/13) w sprawie wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej uprzejmie informuję, że w dniu 15 maja 2013 r. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt przewiduje zmianę polegającą na dodaniu do obowiązującej deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej również deklaracji wyboru świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej, tak aby deklaracja nie traciła ważności w przypadku zmiany miejsca pracy przez lekarza, pielęgniarkę czy położną. Jest to ułatwienie pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych, a świadczeniodawcom – zarządzania i rozliczania usług z Narodowym Funduszem Zdrowia w przypadku występujących po stronie świadczeniodawców zmian podmiotowych (np. odejścia lekarza, pielęgniarki czy położnej). Obecnie deklaracja wyboru ma charakter deklaracji imiennej, co powoduje, że w przypadku zmian w tym zakresie zarówno pacjenci, jak i świadczeniodawcy mają problemy z uzyskaniem czy rozliczeniem świadczeń.

Nowelizacja art. 28 i 56 nie wprowadza żadnych zmian czy ograniczeń w zakresie prawa wyboru przez pacjenta różnych świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, czyli np. praktyk zawodowych lekarskich czy pielęgniarskich. W szczególności nowelizacja nie wprowadza obowiązku jednoczesnego wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej u tego samego świadczeniodawcy. Wynika to z dodawanych do art. 28 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ustępów 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Świadczeniobiorca, dokonując wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wskazuje lekarza, pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej.
1b. Świadczeniobiorca, dokonując wyboru, o którym w ust. 1a, może wskazać lekarza, pielęgniarkę lub położną udzielających świadczeń u tego samego świadczeniodawcy, u różnych świadczeniodawców albo będących świadczeniodawcami”.

Pacjent będzie mógł wybrać dowolnego lekarza, pielęgniarkę lub położną, składając, tak jak dotychczas, jedną lub kilka deklaracji wyboru – z tą formalną różnicą, że będzie to również wybór świadczeniodawcy, u którego dany lekarz, pielęgniarka lub położna udzielają świadczeń. Tak jak dotychczas, w przypadku zmiany miejsca zatrudnienia przez wybranego przez siebie lekarza, pielęgniarkę czy położną pacjent będzie mógł wybrać nowego świadczeniodawcę, u którego osoba ta rozpoczęła udzielanie świadczeń zdrowotnych. Powyższe przepisy ust. 1a i 1b zostały wprowadzone do projektu ustawy w związku z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi zgłoszonymi przez środowisko pielęgniarek i położnych rodzinnych w ramach konsultacji społecznych projektu nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), zakładającego zmianę art. 28 i art. 56 w zakresie wyboru świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej, przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia w październiku 2011 r. Proces legislacyjny tego projektu zakończył się na etapie uzgodnień międzyresortowych.

Projekt ustawy z października 2011 r. został oparty na wynikach prac zespołu do opracowania zmian systemu organizacji podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie weryfikacji deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej, limitu pacjentów, którzy mogą zapisać się na listę prowadzoną przez lekarza, pielęgniarkę, położną podstawowej opieki zdrowotnej oraz szczepień wykonywanych w gabinecie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, powołanego przez ministra zdrowia zarządzeniem z dnia 21 września 2011 r. Propozycja zmian art. 28 i 56 ww. ustawy została zgłoszona podczas obrad tego zespołu przez jego członków, przedstawicieli Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie i Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Przedstawiona propozycja wynikała z wielokrotnie składanych wcześniej postulatów zmian przepisów prawnych, związanych z dokonywaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia weryfikacji złożonych do świadczeniodawców deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Weryfikacja ta w niektórych oddziałach wojewódzkich NFZ pozostawała w sprzeczności z § 10a zarządzenia prezesa NFZ nr 74/2010/DSOZ z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Kwestie związane z weryfikacją deklaracji wyboru przeprowadzaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia były m.in. przedmiotem porozumienia zawartego w dniu 22 grudnia 2010 r. pomiędzy Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie a ministrem zdrowia i prezesem
NFZ oraz spotkania ministra zdrowia z przedstawicielami Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie oraz Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców, które odbyło się 20 lipca br.

Wobec powyższego obecnie nie rozważa się zmiany przepisów w zakresie sposobu wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej zawartych w projekcie ww. ustawy z maja 2013 r.

Należy jednak wskazać, że projekt przewiduje dodanie ust. 3 do art. 56 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zawierającego upoważnienie ustawowe dla ministra zdrowia do wydania rozporządzenia określającego wzór deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Obecnie wzór deklaracji wyboru jest określany przez prezesa NFZ. Proponuje się, aby rozporządzenie było wydawane po uprzednim zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, co umożliwi uwzględnienie w rozporządzeniu głosu tych podmiotów.

*link w powyższej odpowiedzi pochodzi od redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych
 

Z poważaniem

Sławomir Neumann – sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

data opublikowania odpowiedzi – 29-08-2013

.

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7794 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościWynagrodzenia pielęgniarek

Na co mogą liczyć pielęgniarki od izb, przechodząc na emeryturę.

3 min czytania
Podziękowanie dla pielęgniarek emerytek W niedziele 28 maja 2023 r. na fanpage’u Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych zapytaliśmy użytkowników Portalu, czy pielęgniarki…
AktualnościMiesięcznik branżowy Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i PołożnychOrzecznictwo sądowe

Chory, mimo zakazu od pielęgniarki wstał z łóżka. Zażądał odszkodowania.

4 min czytania
Szpital musi zapewnić pacjentom bezpieczeństwo Na Ogólnopolskim Portalu Pielęgniarek i Położnych często poruszamy tematykę związaną z praktyką zawodową w kontekście orzecznictwa sądowego. Warto…
Aktualności

Przykład na pomiatanie pielęgniarkami.

11 min czytania
Oświadczenie złożone przez senator Alicję Chybicką w dniu 26 maja 2023 r. w sprawie dramatycznej sytuacji pielęgniarek. Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia…
Komentarze