Zapowiedź przez rząd stworzenia "sieci szpitali" wzbudza emocje. Ta kontrowersyjna sprawa będzie przedmiotem wielu sporów w najbliższej przyszłości.

8 min czytania
Aktualności

Interpelacja do ministra zdrowia

w sprawie planów likwidacji małych szpitali oraz sposobu realizacji ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń

   Szanowny Panie Ministrze! W ostatnim czasie otrzymałem wiele niepokojących informacji o zamiarach kierowanego przez Pana resortu dotyczących likwidacji małych szpitali gminnych, w których znajduje się mniej niż 150 łóżek. Kwestia ta dotyczy także oddziałów noworodkowych, na których odbiera się mniej niż 400 porodów rocznie. Są to często placówki po przebytym uprzednio trudnym procesie restrukturyzacji, posiadające dobre wyposażenie techniczne oraz zmodernizowane obiekty.

   Niepokój środowiska medycznego budzi również sposób realizacji ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Coraz częściej pojawiają się bowiem sygnały, że 30-procentowa podwyżka nie obejmie pracowników diagnostycznych, administracyjnych czy salowych – będących ważnym ogniwem prawidłowego funkcjonowania placówek służby zdrowia.

   Obawy w powyższych kwestiach wyraża m.in. Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.

   Zwracam się zatem do Pana Ministra o osobiste zainteresowanie się poruszonymi problemami i odniesienie się do wymienionych wyżej informacji. Proszę również o odpowiedź na pytania:

   1. W jakim zakresie i w jaki sposób realizowana jest zapowiedź podwyżek płac w odniesieniu do wszystkich pracowników służby zdrowia?

   2. Czy kierowany przez Pana resort planuje likwidację małych szpitali gminnych oraz oddziałów noworodkowych?

   3. Jakie kryteria zamierza Pan minister przyjąć w przypadku ewentualnej likwidacji takich placówek szpitalnych?

   4. Czy w razie podjęcia decyzji o likwidacji małych szpitali gminnych będą brane pod uwagę takie czynniki, jak: jakość oferowanych przez szpital usług medycznych, warunki lokalowe i wyposażenie placówki, rachunek ekonomiczny, potrzeby lokalnego środowiska etc?

   Z poważaniem

   Poseł Jerzy Szmajdziński


Interpelacja do ministra zdrowia

w sprawie ograniczenia dostępu pacjentów do opieki zdrowotnej poprzez likwidację małych szpitali

   Szanowny Panie Ministrze! Dostęp polskich pacjentów do opieki zdrowotnej pozostawia bardzo wiele do życzenia. Brak specjalistów, a jeżeli już są, to kolejki do nich sięgające kilku tygodni, a nawet miesięcy, brak miejsc w szpitalach, to trudności, z jakimi na co dzień muszą się zmierzyć chorzy w wielu regionach naszego kraju. Szczególnie jest to odczuwalne w mniejszych miejscowościach oddalonych od dużych ośrodków miejskich.

   Tymczasem, jak wynika z informacji przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, planowana jest likwidacja szpitali mających mniej niż 150 łóżek. Wśród kryteriów, które mają być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, które z placówek mają pozostać, a które nie, wymieniane są także: odległość od najbliższego szpitala, zadłużenie ośrodka oraz obłożenie szpitalnych łóżek.

   W ten sposób widmo likwidacji zawisło nad wieloma niedużymi szpitalami, które dla lokalnych społeczności są często jedyną szansą na szukanie skutecznej pomocy w chorobie. Nic nie mówi się także o dalszych losach pracowników takich ośrodków. Tylko na Lubelszczyźnie problem ten może dotyczyć kilku placówek, między innymi SP ZOZ-ów w Bychawie, Szczebrzeszynie, Tarnogrodzie czy Bełżycach.

   W związku z powyższym pytam Pana Ministra:

   – Czym uzasadniony jest pomysł likwidacji małych szpitali? Nie wszystkie z nich, mimo niedużej ilości łóżek, mają przecież problemy finansowe.

   – Kiedy rząd zamierza wprowadzać w życie ten pomysł?

   – Czy zdaniem Pana Ministra likwidacja takich placówek, jak na przykład w Bychawie, nie pogorszy dostępu Polakom do opieki medycznej?

   – Co stanie się z personelem likwidowanych szpitali? Czy wraz z decyzjami o zamykaniu placówek Minister Zdrowia będzie przedstawiał im alternatywne miejsca zatrudnienia?

   Z poważaniem

   Poseł Wojciech Wilk 


 Interpelacja do ministra zdrowia

w sprawie informacji na temat utworzenia i kryteriów kwalifikujących do krajowej sieci szpitali

   Szanowny Panie Ministrze! Projekt utworzenia krajowej sieci szpitali jest jedną ze zmian systemowych funkcjonowania sektora ochrony zdrowia mających bardziej efektywnie wydatkować fundusze publiczne. Wiele placówek oczekuje na utworzenie sieci, wiążąc z nią nadzieję na wyjście z obecnych problemów finansowych. Jedną z nich jest Szpital Specjalistyczny w Puławach, który znajduje się w sytuacji kryzysowej. Obecne zadłużenie szpitala przekracza 30 mln zł nie licząc kosztów niezbędnych inwestycji potrzebnych na przystosowania szpitala do wymaganych standardów. Szpital realizuje program naprawczy zaakceptowany przez Wojewodę Lubelskiego, jednak działania dotychczasowych władz szpitala nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

   Kondycja finansowa puławskiego szpitala budzi wiele obaw wśród mieszkańców Puław i powiatu puławskiego, jak i władz samorządowych. Jedną z koncepcji zapewnienia przyszłości puławskiemu szpitalowi jest wejście tej placówki do projektowanej krajowej sieci szpitali. Niestety cały czas nieznane są planowane kryteria i wskaźniki wyboru kwalifikujące szpitale do krajowej sieci, ani termin tworzenia sieci. Informacja o możliwości wejścia Szpitala Specjalistycznego w Puławach ma bardzo duże znaczenie dla obecnie podejmowanych przez dyrekcję szpitala i władze powiatowe, działań mających zapewnić dalsze funkcjonowanie szpitala.

   W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji:

   1. Kiedy zostaną przedstawione kryteria wyboru szpitali do krajowej sieci szpitali oraz kiedy zostanie ona stworzona?

   2. Czy w struktury sieci będą mogły wchodzić szpitale niepubliczne?

   3. W jaki sposób wejście w struktury krajowej sieci szpitali może pomóc zadłużonym placówkom?

   Z poważaniem

   Poseł Włodzimierz Witold Karpiński 


Interpelacja do ministra zdrowia

w sprawie likwidacji szpitali na Lubelszczyźnie

   Trudna sytuacja służby zdrowia w Polsce wywołuje konieczność podejmowania przez Ministerstwo Zdrowia działań w celu opanowania trudnej sytuacji związanej z funkcjonowaniem placówek medycznych. Z doniesień prasowych wynika, iż najbliższe zamierzenia Ministerstwa mają się sprowadzać do tego, że co najmniej kilkanaście szpitali na Lubelszczyźnie może zostać zamkniętych.

   Ministerstwo Zdrowia tłumaczy swoją decyzję chęcią lepszego wykorzystania środków finansowych na leczenie chorych w placówkach, które utworzą sieć szpitali publicznych. Nie podawana jest jednak dokładna liczba szpitali ani kryteria, na podstawie których szpitale będą kwalifikowane do zamknięcia. Sytuacja ta stanowi duże zagrożenie dla lubelskich szpitali, z których raczej żaden nie ma większych szans na znalezienie się w sieci szpitali publicznych.

   Plany Ministerstwa Zdrowia to ciężka próba dla samorządów, które otrzymały szpitale bez zaplecza finansowego, teraz zaś chce się je zamykać. Niewątpliwie jednak zamknięcie szpitali będzie największym problemem dla korzystających z tamtejszej opieki pacjentów, jak również zatrudnionych lekarzy i pielęgniarek.

   W związku z powyższym problemem uprzejmie zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

   1. Jakie są dokładne kryteria, na podstawie których będą wybierane szpitale przeznaczone do zamknięcia?

   2. Jeżeli podstawowym kryterium, w oparciu o które szpitale mają być zamykane jest ich wielkość, to jakie rozwiązanie widzi Ministerstwo Zdrowia dla potencjalnych pacjentów małych placówek szpitalnych, biorąc pod uwagę to, że kolejki do większych szpitali istnieją i niejednokrotnie związane są z długim oczekiwaniem na miejsce w szpitalu?

   3. Jakie rozwiązanie dotyczące zatrudnienia dla personelu zamkniętych szpitali, które nie wejdą w skład sieci szpitali publicznych, przewiduje Ministerstwo Zdrowia?

   4. Czy Ministerstwo Zdrowia bierze pod uwagę to, że małe szpitale są dla pracujących tam lekarzy i pielęgniarek jedyną możliwością zatrudnienia, a perspektywa ich zamknięcia stwarza warunki do zwiększenia emigracji absolwentów Akademii Medycznych, a w przyszłości obecnych studentów?

   Z wyrazami szacunku

   Poseł Janusz Palikot

—————————————————————————

   Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia – z upoważnienia ministra – na interpelację

w sprawie likwidacji szpitali na Lubelszczyźnie

   Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją Pana Janusza Palikota w sprawie likwidacji szpitali na Lubelszczyźnie, przekazaną pismem z dnia 19 września br. znak: SPS-023-4580/06, uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

   Z przykrością stwierdzam, iż znaczna część informacji prasowych dotyczących projektu utworzenia sieci szpitali nie jest zgodna z faktycznymi ustaleniami i proponowanymi w tym projekcie rozwiązaniami. Przede wszystkim należy wyjaśnić, iż projekt nie różnicuje szpitali pod względem formy prawnej prowadzonej działalności. Do sieci, na równych prawach, wejdą szpitale publiczne i niepubliczne. Z tego względu błędem jest używanie sformułowania ˝sieć szpitali publicznych˝.

   Zakres obecnie prowadzonych w Ministerstwie prac związanych z przygotowaniem przedmiotowego projektu nie obejmuje działań zmierzających do wyznaczenia szpitali do sieci ani też określenia liczby szpitali, które miałyby ulec likwidacji. Wynika to z przyjętej przez Ministra Zdrowia koncepcji, która opiera się na podejściu funkcjonalnym. Przyjęto, że na poziomie centralnym ustalone zostaną kryteria i wskaźniki, które będą wytyczną dla regionów do podjęcia stosownych działań dostosowawczych. Proponuje się powołanie regionalnych rad, z których każda byłaby odpowiedzialna za koordynację i nadzór nad realizacją działań dostosowawczych na obszarze województwa. W tej strukturze Minister Zdrowia sprawowałby zwierzchni nadzór nad tworzeniem sieci na terenie całego kraju, przy wsparciu merytorycznym ze strony powoływanej przez niego rady. Rada ta pełniłaby funkcje ciała opiniodawczo-doradczego Ministra w sprawach związanych z zarządzaniem siecią szpitali.

   Odnosząc się do zapytania Pana Posła o warunki, jakie szpital powinien spełniać, by został włączonym do sieci, wyjaśniam, iż w projekcie zaproponowano, by włączenie, a następnie funkcjonowanie szpitala w sieci było zależne od spełnienia wymagań jakościowych i kryteriów ekonomicznych oraz stopnia dostosowania danej jednostki do wskaźników strukturalnych. O wyborze szpitali do sieci decydowałyby również dodatkowe czynniki, tj. realizacja zadań wynikających z ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, uczestnictwo w systemie kształcenia kadr medycznych, realizacja zadań wynikających z ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, wykonywanie i upowszechnianie nowych technologii medycznych i standardów medycznych opartych na Evidence Based Medicine.

   Nierozwiązanym problemem systemu ochrony zdrowia w Polsce jest niewłaściwa struktura łóżek stacjonarnej opieki zdrowotnej, w tym również niewystarczająca liczba łóżek opieki długoterminowej. Fakt ten sprawia, iż konieczne jest stymulowanie procesu łączenia mniejszych, kilkudziesięciołóżkowych szpitali o znaczeniu lokalnym, w określonych przypadkach zmiany profilu ich działalności. Oczekuje się, iż w mniejszym stopniu realizacja projektu będzie wymagała likwidacji szpitali. Dąży się do racjonalnej konsolidacji infrastruktury, która będzie sprzyjała poprawie efektywności zarządzania szpitalami, racjonalizacji kosztów związanych z ich funkcjonowaniem, a w rezultacie pozytywnie wpłynie na poprawę ich sytuacji ekonomicznej.

   Podsumowując, pragnę zaznaczyć, iż projekt w obecnym kształcie stanowi propozycję rozwiązania, która po ostatecznym dopracowaniu zostanie przedstawiona Radzie Ministrów przez Ministra Zdrowia. Ustalenia Rady Ministrów określą kierunek dalszych prac nad projektem. Dopiero akceptacja koncepcji i założeń projektu przez Radę Ministrów stworzy podstawę do jednoznacznych wypowiedzi odnośnie do sposobu jego realizacji.

   Podsumowując, pragnę wyrazić przekonanie, iż powyższe informacje wyjaśnią wątpliwości przedstawione w interpelacji Pana Posła.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu Marek Ludwik Grabowski

  

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8163 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Pielęgniarka: to powinien być nasz przywilej.

2 min czytania
Pielęgniarka o zdrowiu pielęgniarek W minionym tygodniu zacytowaliśmy na profilu na Facebooku poniższą wypowiedź pielęgniarki. Trudno się z nią nie zgodzić, urlop…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. 120-150 zł/godz.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Dom seniora – prywatna placówka, znajdującą się na terenie województwa podlaskiego poszukuje do pracy pielęgniarki. Wynagrodzenie: Forma zatrudnienia:…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Związek pielęgniarek zawarł porozumienie.

2 min czytania
Związek pielęgniarek podpisał porozumienie. Podobno „niesamowite”… Jedna z organizacji zakładowych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w dniu 10 kwietnia 2024 roku…
Komentarze