Zapoznaj się z przebiegiem dyskusji w sejmie o kontraktach pielęgniarek i położnych oraz w jaki sposób uregulowano w ustawie z dnia 18 marca 2011 roku o działalności leczniczej zagadnienia dotyczące formy zatrudnienia lekarzy oraz pielęgniarek i położnych. Za było 248 posłów, przeciw 170, natomiast 7 się wstrzymało. Ustawa zostanie teraz skierowana do senatu. Wideo – Panie w czepkach nadal protestują w sejmie. Minister Kopacz: Przez cztery dni byłam wprowadzana w błąd!

7 min czytania
AktualnościZwiązkowy zakaz kontraktów
Zapoznaj się z przebiegiem dyskusji w sejmie o kontraktach pielęgniarek i położnych oraz w jaki sposób uregulowano w ustawie z dnia 18 marca 2011 roku o działalności leczniczej zagadnienia dotyczące formy zatrudnienia lekarzy oraz pielęgniarek i położnych. Za było 248 posłów, przeciw 170, natomiast 7 się wstrzymało. Ustawa zostanie teraz skierowana do senatu. Wideo – Panie w czepkach nadal protestują w sejmie. Minister Kopacz: Przez cztery dni byłam wprowadzana w błąd!

Przebieg dyskusji na posiedzeniu sejmu w dniu 17 i 18 marca 2011 roku o ustawie o działalności leczniczej

 

Poniżej prezentuję wybrane fragmenty wypowiedzi posłów dotyczące kontraktów pielęgniarek i położnych:

17 marca 2011 roku

 

 

Poseł Sprawozdawca Beata Małecka-Libera:

Praktyką zawodową natomiast jest działalność gospodarcza wykonywana jako indywidualna lub grupowa praktyka lekarska lub pielęgniarska. Działalność lecznicza w formie praktyk zawodowych zarówno lekarskich, jak i pielęgniarskich wywołała burzliwą dyskusję w trakcie prac komisji. Jej wynikiem była zmiana zapisu w art. 5 dopuszczająca nową formę zatrudnienia dla lekarzy – indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu na podstawie umowy z tym podmiotem. Podobna gorąca dyskusja odbyła się także nad formą zatrudnienia dla pielęgniarek, które już obecnie pracują na podstawie umów cywilnoprawnych.

Poseł Bolesław Grzegorz Piecha:

Chciałbym przywitać na naszej sali przedstawicieli zawodów medycznych, i to wszystkich, i panie pielęgniarki (Oklaski)

Poseł Aleksander Sopliński:

Wysoka Izbo! Uważamy, że formy zatrudnienia lekarzy, pielęgniarek i położnych powinny być takie same.

Poseł Marian Starownik

W art. 5 w niezrozumiały dla nas sposób rozróżniono grupę pracowników opieki zdrowotnej. Jest to rozróżnienie lekarzy i pielęgniarek. Lekarze będą mogli działać we wszystkich formach zatrudnienia, a pielęgniarki nie. Tu trzeba być konsekwentnym. Nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego, aby rozróżniać pielęgniarki i lekarzy i jednym nadawać większe uprawnienia, a drugim mniejsze. W tej sprawie nasz klub złoży poprawkę.

Poseł Antoni Błądek:

Przepisy projektu ustawy o działalności leczniczej wprowadzają nową koncepcję i nowe pojęcie w postaci działalności leczniczej. Chciałbym więc spytać: Czy w ramach prac komisji rozstrzygnięto problemy interpretacyjne dotyczące samej działalności leczniczej? Czy działalność lecznica polega zawsze na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i jest zawsze działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej? Czy jest możliwa interpretacja zakładająca, że udzielanie świadczeń zdrowotnych może następować jedynie w ramach działalności leczniczej jako działalności gospodarczej regulowanej? Czy projekt zawiera przepis, który wyraźnie przesądza o tym, że udzielanie świadczeń zdrowotnych może odbywać się wyłącznie w ramach działalności leczniczej? Czy projekt zawiera wyraźne przepisy wskazujące katalog dopuszczalnych form prawnych, w ramach których lekarze i pielęgniarki mogą wykonywać swój zawód? Czy przepisy projektu w sposób jednoznaczny wykluczają możliwość wykonywania świadczeń zdrowotnych (Dzwonek) poza ramami działalności leczniczej? Dziękuję. (Oklaski)

Uwaga redakcji Portalu – powyższa wypowiedź posła jest bardzo znacząca dla sprawy "związkowego zakazu kontraktów w szpitalach 2011". Na aspekt poruszony przez posła zwracałem uwagę na Portalu w artykule z dnia 14 marca 2011 roku – Sprawa rzekomego projektowanego "zakazu kontraktów pielęgniarek w szpitalach". Aktualny stan prac w sejmie nad ustawą o działalności leczniczej. Gdyby przyjąć tezę postawioną w przedmiotowym artykule oraz odpowiedzieć twierdzącą na pytanie posła to okaże się, że obecna wojna pielęgniarsko – pielęgniarska o kontrakty to przysłowiowa wojna o pietruszkę! 
Poseł Robert Telus:

I jeszcze jedno, pani minister: Co się stanie z pracownikami? Mamy już w tej chwili przykłady (Dzwonek) świadczące o tym, że w tych spółkach, które zostały skomercjalizowane, nie ma umów o pracę, tylko są przyjmowane pielęgniarki… są zmuszane, a nie przyjmowane, do tego, żeby zakładały swoje firmy, i chodzi o to, żeby (Oklaski) je po prostu… (Głos z sali: Brawo!) …wykorzystywać… …żeby były zatrudnione na takich warunkach, które są karygodne. Dlatego, pani minister… …nie można… …za wszelką cenę, kosztem pracowników realizować swoich celów. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

18 marca 2011 roku

 

Poseł Bolesław Grzegorz Piecha:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do Ministerstwa Zdrowia. Wczoraj w trakcie prac komisji, podczas drugiego czytania zostały zaproszone przez klub parlamentarny Sojusz Lewicy Demokratycznej, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego i klub Polska jest Najważniejsza panie reprezentujące Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Wyszła taka sytuacja, był taki incydent, przedmiotem sporu jest właśnie ta poprawka. Pytanie do pani minister: Jak to się stało, że rząd w projekcie ustawy, podczas prac podkomisji, w czasie prac komisji nie był za rozwiązaniem, które proponuje i szeroko propaguje samozatrudnienie pielęgniarek, a teraz zmienił zdanie i jak to argumentuje, skoro podobno wszystko miało być uzgodnione ze stroną społeczną, a częścią tej strony społecznej są nasi dzisiejsi goście? Dziękuję. (Oklaski)

Poseł Elżbieta Streker-Dembińska:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Pani minister Kopacz, sama sobie pani strzeliła gola. Miała pani rozmawiać z pielęgniarkami. Mówiła nam pani, że wszystko jest uzgodnione. To dlaczego dzisiaj na galerii mamy aż takie emocje? (Poseł Stefan Niesiołowski: Jakie emocje?) Emocje wynikają z jednego: każe nam się wybierać między złym i dobrym rozwiązaniem, a może między dwoma dobrymi rozwiązaniami. Tylko że należało je dobrze przedyskutować. Dzisiaj nie ma zgody na to, żebyśmy tworzyli taki system i takie szpitale, w których pielęgniarki będą zatrudnione na kontraktach. (Poseł Stefan Niesiołowski: Czyjej zgody nie ma?) Z tego powodu chociażby, że ich praca jest wybitnie kodeksową pracą. Wykonują pracę pod nadzorem, wykonują pracę pod kierownictwem. Dzisiaj są chronione, jeżeli chodzi o wykonywanie pracy, bo tyle czasu żeśmy tu poświęcali tej sprawie. Teraz ich czas pracy jest dowolny. Pielęgniarka nie jest pielęgniarką. Pielęgniarka jest firmą. Pani minister, dlaczego wcześniej pani tego nie uzgodniła i nie dogadała się z tym środowiskiem? (Oklaski)

Poseł Jarosław Katulski:
Dziękuję bardzo, panie marszałku. Chciałbym mojej przedmówczyni powiedzieć, że to od Wysokiej Izby zależy, czy będzie zgoda, czy nie będzie zgody na taki rodzaj zatrudnienia pielęgniarek. (Poseł Bolesław Grzegorz Piecha: W jakim trybie?) To jest pytanie. A przy okazji chciałbym powitać pielęgniarki, które odeszły od łóżek chorych, a pracują na kontraktach, i dzisiaj przyjechały do nas, żeby domagać się wprowadzenia takich zapisów. Serdecznie witam. (Oklaski)

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Jakub Szulc:

Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! (Poseł Andrzej Mikołaj Dera: Hańba!) (Poseł Marek Matuszewski: Wstyd!) W kontekście zaproponowanej zmiany, która została zgłoszona przez Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, musimy wiedzieć i pamiętać o kilku rzeczach. (Poseł Jadwiga Wiśniewska: Antyobywatelska.) Po pierwsze, Wysoka Izbo, informuję, że obecnie pod rządami ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, a więc obowiązującego prawa, mamy do czynienia z dwoma rodzajami praktyk: tzw. gabinetową i w miejscu wezwania. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby czy to lekarz, czy pielęgniarka podejmowali pracę na zasadzie zarówno kodeksowej, a więc na podstawie umowy o pracę, bądź stosunku cywilnoprawnego. Umożliwiają to dwa rodzaje praktyk, które obowiązują. Dzięki projektowi, faktycznie dyskutując ze stroną społeczną, chcieliśmy doprowadzić do sytuacji, w której będziemy mieli w jak największym stopniu zapewnione bezpieczeństwo wykonywania zawodu pielęgniarki. Natomiast zwracam uwagę, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego mówi o tym, że nie można zakazywać prowadzenia działalności gospodarczej w takiej formie… (Poseł Bolesław Grzegorz Piecha: Tam się nic nie zakazuje!) Propozycja takiego przepisu już była i opinia konstytucjonalisty, o którą poprosiliśmy, wskazuje, że nie ma możliwości różnicowania tych zawodów. Stąd propozycja takiej zmiany. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Powyższe wypowiedzi posłów wybrano ze stenogramu posiedzenia sejmu z dnia 17 i 18 marca 2011 roku opublikowanego na stronie internetowej sejmu. Natomiast poniżej przedstawiam fragment uchwalonej ustawy, która zostanie skierowana teraz pod obrady senatu.

 

 

 

 

 

Ustawa o działalności leczniczej

z dnia 18 marca 2011 roku

(…)

Art. 5.
1. Lekarze i pielęgniarki mogą wykonywać swój zawód w ramach działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych, po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100.
2. Działalność lecznicza:
1) lekarzy może być wykonywana w formie:
a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,
b) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska,
2) pielęgniarki może być wykonywana w formie:
a) jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka pielęgniarki, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,
b) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek  – zwanych dalej „praktykami zawodowymi”.
3. Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego.

Uwaga! W ustawie zapisano, że "Ilekroć w ustawie jest mowa o pielęgniarce rozumie się przez to także położną".

Natomiast ustawa o działalności leczniczej zawiera jeszcze inne liczne zapisy. Między innymi takie:

Art. 17. ust. 3

W celu monitorowania przestrzegania przepisów prawa pracy, kierownik raz na kwartał przekazuje Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną.

Art. 33.
W przypadku wykonywania działalności leczniczej przez lekarza jako indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem albo indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem albo wykonywania działalności leczniczej przez pielęgniarkę jako indywidualnej praktyki pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem albo indywidualnej specjalistycznej praktyki  pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem, odpowiedzialność za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, ponoszą solidarnie odpowiednio lekarz i podmiot leczniczy albo pielęgniarka i podmiot leczniczy.

Analizę szczegółową w zakresie zapisów dotyczących form wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej zawartych w ustawie o działalności leczniczej przedstawię jeszcze w tym tygodniu.

Mariusz Mielcarek

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7912 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPielęgniarki w liczbach.Szkolenia pielęgniarek i położnych

Wzrasta liczba pielęgniarek specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.

1 min czytania
Ponad 193 tys. pielęgniarek specjalistek czynnych zawodowo Według danych prezentowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w 2022 roku ponad 193 tys. pielęgniarek i…
Aktualności

Jak dbać o skórę problematyczną z niedoskonałościami?

2 min czytania
Wiele osób ma kompleksy z powodu stanu swojej skóry. Naprawdę jest niewiele kobiet czy mężczyzn, którzy mogą pochwalić się piękną i zdrowo…
Aktualności

Lekarz przeprosił pielęgniarki. Oświadczenie.

1 min czytania
Prezes zarządu prywatnego podmiotu leczniczego przeprasza pielęgniarki, które poczuły się urażone treścią i formą komunikatu W dniu wczorajszym redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek…
Komentarze