Zobacz ile Ministerstwo Zdrowia planuje miejsc na studiach pomostowych na poszczególnych uczelniach w najbliższym roku akademickim. Ta informacja ma znaczenie w kontekście dofinansowanych studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych.

7 min czytania
AktualnościDofinansowane studia pomostoweStudia pomostoweStudia pomostowe - fikcyjne praktyki
Zobacz ile Ministerstwo Zdrowia planuje miejsc na studiach pomostowych na poszczególnych uczelniach w najbliższym roku akademickim. Ta informacja ma znaczenie w kontekście dofinansowanych studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych.

.

Zobacz planowaną liczbę miejsc na studiach pomostowych dla pielęgniarek i położnych w roku akademickim 2010 / 2011 na kierunku:

Zobacz także:

5 maja 2010 roku – Kiedy będzie wiadomo ostatecznie, które uczelnie będą prowadzić dofinansowane studia pomostowe na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo w roku akademickim 2010/2011?

 

PROJEKT

.ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 2010 r.
w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się limity przyjęć na studia, na kierunkach medycznych, w uczelniach medycznych i uczelniach prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych w roku akademickim 2010-2011.

§ 2. Limity, o których mowa w § 1, są określone w załącznikach nr 1-16 do rozporządzenia.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne (Dz. U. Nr 109, poz. 914 i Nr 215, poz. 1673).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 

Minister Zdrowia

w porozumieniu:
Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

 


 

 

UZASADNIENIE

Wydanie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

Konieczność corocznego wydania rozporządzenia, wynika z faktu, iż limity przyjęć na studia medyczne nie są wielkością stałą, bowiem uczelnie w każdym roku akademickim proponują inne limity miejsc podyktowane aktualną sytuacją uczelni, możliwościami dydaktycznymi oraz oceną zapotrzebowania, w tym zainteresowaniem przyszłych studentów kształceniem na danych kierunkach.

Uczelnie medyczne potwierdziły, iż spełniają warunki, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 144, poz. 1048 oraz z 2009 r. Nr 163, poz. 1299), w szczególności dotyczące zapewnienia kadry i bazy dydaktycznej adekwatnej do proponowanych limitów przyjęć i zapotrzebowania na absolwentów tych kierunków studiów w danym regionie. Ponadto Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych Uchwałą Nr 36/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. przedstawiła stanowisko, w którym uczelnie medyczne potwierdzają dysponowanie bazą i kadrą dydaktyczną oraz odpowiednimi warunkami praktycznego kształcenia do zwiększenia limitów przyjęć na studiach stacjonarnych na kierunku lekarskim o 474 oraz lekarsko-dentystycznym o 70.

Zawarte w rozporządzeniu limity przyjęć dla poszczególnych kierunków medycznych prowadzonych w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostały wprowadzone w oparciu o propozycje przedstawione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Natomiast limity przyjęć dla kierunków medycznych prowadzonych w uczelniach medycznych tj. w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Zdrowia zostały wprowadzone w oparciu o propozycje zgłoszone przez ww. uczelnie. Z analizy ww. zgłoszeń wynika, iż we wszystkich uczelniach zgodnie z przesłanymi propozycjami uczelni medycznych i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na studiach stacjonarnych, w odniesieniu do roku akademickiego 2009/2010, limit miejsc na kierunku:

 

analityka medyczna uległ zwiększeniu o 48 miejsc,
dietetyka uległ zwiększeniu o 367 miejsc,
farmacja uległ zwiększeniu o 49 miejsc,
fizjoterapia uległ zmniejszeniu o 210 miejsc,
lekarskim uległ zwiększeniu o 208 miejsc,
lekarsko-dentystycznym uległ zwiększeniu o 24 miejsca,
pielęgniarstwo uległ zmniejszeniu o 696 miejsc,
pielęgniarstwo – tzw. studia pomostowe, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1237) uległ zmniejszeniu o 115 miejsc,
położnictwo uległ zwiększeniu o 71 miejsc,
położnictwo – tzw. studia pomostowe, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1237) uległ zmniejszeniu o 51 miejsc,
ratownictwo medyczne uległ zwiększeniu o 201 miejsc,
techniki dentystyczne uległ zmniejszeniu o 5 miejsc,
zdrowie publiczne uległ zwiększeniu o 82 miejsca.

W odniesieniu do studiów, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, tzw. unikatowych, limit miejsc na studiach stacjonarnych dla kierunku:

 

elektroradiologia uległ zwiększeniu o 56 miejsc,
logopedia z fonoaudiologią uległ zmniejszeniu o 4 miejsca.

Natomiast dla kierunku „unikatowego” – higiena dentystyczna na studia stacjonarne limit miejsc nie uległ zmianie (30 miejsc).

We wszystkich uczelniach prowadzących studia stacjonarne na kierunkach medycznych nastąpił globalny wzrost limitu o 65 miejsc, a na studiach niestacjonarnych limit uległ zwiększeniu o 1732 miejsca.

W odniesieniu do uczelni medycznych zgodnie z przesłanymi propozycjami na studiach stacjonarnych, w odniesieniu do roku akademickiego 2009/2010, limit miejsc na kierunku:

 

analityka medyczna uległ zwiększeniu o 48 miejsc,
dietetyka uległ zwiększeniu o 337 miejsc,
farmacja uległ zwiększeniu o 49 miejsc,
fizjoterapia uległ zwiększeniu o 58 miejsc,
lekarskim uległ zwiększeniu o 208 miejsc,
lekarsko-dentystycznym uległ zwiększeniu o 24 miejsca,
pielęgniarstwo uległ zmniejszeniu o 125 miejsc,
pielęgniarstwo – tzw. studia pomostowe, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz.1237) uległ zmniejszeniu o 50 miejsc,
położnictwo uległ zwiększeniu o 111 miejsc,
położnictwo – tzw. studia pomostowe, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1237) uległ zmniejszeniu o 51 miejsc,
ratownictwo medyczne uległ zwiększeniu o 11 miejsc,
techniki dentystyczne uległ zmniejszeniu o 19 miejsc,
zdrowie publiczne uległ zwiększeniu o 94 miejsca.

W odniesieniu do studiów, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, tzw. unikatowych, limit miejsc na studiach stacjonarnych dla kierunku:

 

elektroradiologia uległ zwiększeniu o 56 miejsca,
logopedia z fonoaudiologią uległ zmniejszeniu o 4 miejsca.

Natomiast dla kierunku „unikatowego” – higiena dentystyczna na studia stacjonarne limit miejsc nie uległ zmianie (30 miejsc).
Uczelnie zgłosiły również limity przyjęć dla następujących kierunków „unikatowych”:

 

zdrowie środowiskowe – 30 miejsc,
biotechnologia – 108 miejsc oraz
kosmetologia – 60 miejsc.

Wnioski uczelni dotyczące uwzględnienia w rozporządzeniu limitów przyjęć na kierunki biotechnologia, kosmetologia oraz zdrowie środowiskowe nie zostały uwzględnione z uwagi na fakt, iż ukończenie przedmiotowych kierunków studiów nie będzie uprawniało do wykonywania zawodu medycznego, a tym samym do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.
Globalnie w uczelniach medycznych na studiach stacjonarnych limit uległ zwiększeniu o 777 miejsc, a na studiach niestacjonarnych o 484 miejsc.
W stosunku do roku akademickiego 2009/2010, zgodnie z przesłanymi przez wszystkie uczelnie propozycjami, limit miejsc (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz prowadzonych w języku innym niż język polski) na kierunku:

 

analityka medyczna uległ zwiększeniu o 113 miejsc,
dietetyka uległ zwiększeniu o 675 miejsc,
farmacja uległ zwiększeniu o 47 miejsc,
fizjoterapia uległ zwiększeniu o 729 miejsc,
lekarskim uległ zwiększeniu o 124 miejsca,
lekarsko-dentystycznym uległ zmniejszeniu o 5 miejsc,
pielęgniarstwo uległ zmniejszeniu o 1511 miejsc,
pielęgniarstwo – tzw. studia pomostowe, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz.1237) uległ zwiększeniu o 1223 miejsca,
położnictwo uległ zmniejszeniu o 203 miejsca,
położnictwo – tzw. studia pomostowe, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1237) uległ zwiększeniu o 19 miejsc,
ratownictwo medyczne uległ zwiększeniu o 290 miejsc,
techniki dentystyczne uległ zwiększeniu o 60 miejsc,
zdrowie publiczne uległ zwiększeniu o 61 miejsc.

W odniesieniu do studiów, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, tzw. unikatowych, limit miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunku:

 

elektroradiologia uległ zwiększeniu o 59 miejsc,
logopedia z fonoaudiologią uległ zmniejszeniu o 1 miejsce.

Natomiast dla kierunku „unikatowego” – higiena dentystyczna limit miejsc nie uległ zmianie (30 miejsc).
Dotacja budżetowa na działalność dydaktyczną została rozdysponowana, zatem wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych na rok 2010. Natomiast zwiększenie liczby przyjęć należy uwzględnić przy planowaniu wielkości dotacji dydaktycznej przy projektowaniu budżetu na rok 2011.
Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95)
w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. Projekt przewiduje, iż rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Termin ten jest uwarunkowany koniecznością podania do publicznej wiadomości limitu przyjęć na kierunki medyczne przed rozpoczęciem procesu rekrutacji na studia. Wejście w życie rozporządzenia nie jest sprzeczne z zasadami demokratycznego państwa prawnego.
Projektowana regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej, określenie „cudzoziemcy” użyte w załącznikach do projektu rozporządzenia odnosi się do cudzoziemców, o których mowa w art. 43 ust. 3 pkt 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym tj. do cudzoziemców kierowanych na te studia przez Ministra Zdrowia w drodze decyzji.
Projekt nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

Powyższa informacja pochodzi ze strony internetowej MZ 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7905 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościPielęgniarki - wybory 2023

Premier zastał pielęgniarki w czepkach.

1 min czytania
Premier odwiedził szpital w Pionkach. Zastał tam pielęgniarki… w czepkach Jeden z użytkowników Twittera napisał: Ale ustawka, prawdziwy PRL. Pielęgniarki nie noszą…
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnychUprawnienia pielęgniarek

Pielęgniarki – wiekopomna propozycja nowej specjalizacji.

2 min czytania
Minister zdrowia powołuje zespół, który ma opracować zmiany w szkoleniach pielęgniarek i położnych Minister zdrowia powołał zespół, który ma „opracować zmiany w…
Aktualności

Opalanie a ryzyko nowotworu skóry: jak uniknąć nadmiernego narażenia na promieniowanie UV?

3 min czytania
Ekspozycja na promieniowanie słoneczne ma niezaprzeczalnie negatywny wpływ na nasze zdrowie. Nie tylko znacząco pogarsza stan skóry, przyspieszając procesy odpowiedzialne za jej…
Komentarze