Zobacz założenia do projektu ustawy o szczególnych uprawnieniach pracowników zakładów opieki zdrowotnej.

6 min czytania
Aktualności

 

1.Projekt ustawy o szczególnych uprawnieniach pracowników zakładów opieki zdrowotnej zawierać będzie regulacje dotyczące czasu pracy pracowników zakładów opieki zdrowotnej, uprawnienia do świadczeń pieniężnych pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz uprawnienia pracowników zatrudnionych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej działających w formie jednostek budżetowych lub utworzonych przez właściwego ministra lub centralny organ administracji rządowej, wojewodę, jednostkę samorządu terytorialnego w celu udzielania świadczeń zdrowotnych swoim pracownikom.

2.Projekt zawierać będzie regulacje systematyzujące i ujednolicające obowiązujące rozwiązania w zakresie trybu kształtowania wynagrodzeń osób zatrudnionych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej działających w formie jednostek budżetowych oraz zakładach utworzonych przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, wojewodę, jednostkę samorządu terytorialnego w celu udzielania świadczeń zdrowotnych swoim pracownikom, w szczególności dokonane zostanie przeniesienie do projektu przepisów obowiązujących obecnie na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 52, poz. 543 z późn. zm).
Przepisy te określać będą w szczególności zasady wynagradzania pracowników, tj. elementy składowe wynagrodzenia, zasady przyznawania dodatków funkcyjnych oraz dodatków za posiadanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego, wysokość oraz sposób nabywania prawa do nagród jubileuszowych, a także warunki obliczania i wysokość odprawa z tytułu przejścia pracownika na rentę lub emeryturę.
Ponadto w przepisach projektu ustawy zawarta zostanie delegacja dla ministra właściwego do spraw zdrowia do wydania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy rozporządzenia określającego stawki wynagrodzenia zasadniczego i tabele zaszeregowania pracowników zatrudnionych we wskazanych wyżej rodzajach publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Uregulowanie w przepisach rozporządzenia stawek wynagrodzenia zasadniczego i tabel zaszeregowania pracowników zatrudnionych w ww. rodzajach publicznych zakładów opieki zdrowotnej uzasadnione jest koniecznością dokonywania częstych zmian tych uregulowań.

3.Projekt w części dotyczącej czasu pracy określać będzie maksymalne dobowe i tygodniowe normy czasu pracy pracowników zakładów opieki zdrowotnej, maksymalną długość okresów rozliczeniowych oraz minimalne okresy dobowego i tygodniowego odpoczynku. Ponadto projekt zawierać będzie regulacje dotyczące wysokości dodatku do wynagrodzenia za pracę w nocy, w niedziele, święta i w dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy oraz dodatku za pracę w zespołach wyjazdowych pogotowia ratunkowego.
Projekt określać będzie również zasady pełnienia dyżuru medycznego oraz pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych poza zakładem opieki zdrowotnej.

W szczególności projekt zawierać będzie przepisy ujednolicające oraz uszczegóławiające rozwiązania w zakresie czasu pracy tj.:
wyrównujące czas pracy pracowników radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej i prosektoriów z czasem pracy obowiązującym innych pracowników medycznych do 7 godzin i 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
Zmiana dokonywana będzie w związku z opinią Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera wskazującą na brak uzasadnienia dla utrzymywania skróconych norm czasu pracy dla pracowników zakładów opieki zdrowotnej.
W opinii Instytutu Medycyny Pracy wskazano w szczególności, że prowadzone przez Instytut badania pozwalają stwierdzić, że:
na stanowiskach pracy gdzie występuje promieniowanie jonizujące dawki promieniowania na które narażeni są pracownicy zoz-ów są na bardzo niskim poziomie (w ponad 98 % przypadków nie przekracza 1/50 limitu dawki rocznej),
na stanowiskach pracy gdzie występuje narażenie na czynniki chemiczne, które używane są w pracowniach patomorfologii, histopatologii, cytologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej oraz w prosektoriach nie ma ryzyka wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych w postaci ostrych i przewlekłych zatruć zawodowych wśród narażonych pracowników; ilości środków chemicznych używanych w poszczególnych pracowniach są niewielkie w porównaniu z używanymi w warunkach przemysłowych i nie przekraczają wartości dopuszczonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla Zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833, z późn. zm.)
na stanowiskach pracy gdzie występuje narażenie na czynniki pochodzenia biologicznego, w tym o charakterze zakaźnym jest ono równie powszechne wśród innego nie objętego skróconymi normami czasu pracy personelu medycznego, zwłaszcza wśród specjalności zabiegowych; na zmniejszenie narażenia na niekorzystny wpływ czynników biologicznych największy wpływ ma nie skrócony wymiar czasu pracy, lecz stosowanie odpowiednich procedur w kontakcie z materiałem biologicznym i zakaźnym,
na stanowiskach pracy gdzie skrócone normy czasu pracy uzasadniane były narażeniem na szczególne obciążenia psychiczne (pracownicy prosektoriów mający kontakt ze zwłokami) brak jest uzasadnienia dla ich stosowania, gdyż szereg innych specjalności lekarskich, szczególnie zabiegowych, związanych jest ze znacznie wyższym obciążeniem psychicznym,
na stanowiskach pracy gdzie występuje narażenie na oddziaływanie pól elekromagnetycznych stosowane są powszechnie obowiązujące przepisy określające maksymalne dopuszczalne wskaźniki ekspozycji pracownika (na stanowiskach pracy gdzie występuje narażenie powinna być stosowana taka organizacja pracy, aby indywidualne wskaźniki ekspozycji poszczególnych pracowników spełniały przewidziane prawem kryteria).
Zdaniem Instytutu Medycyny Pracy skracanie czasu pracy nie jest skuteczną i optymalną metodą zapobiegania negatywnym skutkom wykonywania pracy w szkodliwych warunkach. Jako najbardziej efektywną i zalecaną Instytut wskazuje respektowanie przez pracodawców przepisów Kodeksu pracy, a w szczególności obowiązku przestrzegania przepisów bhp oraz systematycznego monitorowania wszystkich zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy.

Projekt będzie zawierać regulacje wskazujące, że maksymalna długość czasu pracy obejmującego także dyżur medycznego wynosi 24 godziny na dobę (np.: 7,35 godz. + 16,25 godz. dyżuru medycznego albo 24 godz. dyżuru medycznego w dzień wolny od pracy dla danego pracownika).
Projekt będzie zawierać przepisy wyłączające stosowanie przepisu art. 150 § 3 Kodeksu pracy dotyczącego maksymalnej liczby godzin nadliczbowych 150 w roku kalendarzowym do czasu pełnienia dyżuru medycznego w sytuacjach nadzwyczajnych. Przepis ten będzie dotyczył wyjątkowych sytuacji, w których z przyczyn niezależnych od zakładu, po zakończeniu przez danego lekarza maksymalnie 24-godz. dyżuru brak będzie jego zmiennika, który np. nagle zachoruje.
Projekt określać będzie również, że w przypadku, gdy w związku z pełnieniem dyżuru medycznego dojdzie do nieudzielania pracownikowi w danej dobie 11 godzinnego odpoczynku dobowego, należy mu udzielić w kolejnej dobie pracowniczej co najmniej 11 godzinny odpoczynek. Odpoczynek ten będzie musiał być udzielony bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru.
Ponadto projekt będzie zawierać regulacje (poprzez wprowadzenie zastrzeżenia do art. 132 § 2 i 3 Kodeksu pracy) umożliwiające, aby w przypadkach nagłych konieczności prowadzenia akcji ratowniczej równoważny okres odpoczynku mógł być udzielany dopiero po zakończeniu tej akcji.
Projekt zawierać będzie przepisy umożliwiające wydłużenie do 52 godzin maksymalnej tygodniowej normy czasu pracy dla lekarzy stażystów oraz lekarzy odbywających specjalizację zatrudnionych w ramach stosunku pracy. Dotychczasowe rozwiązania w tym zakresie obowiązujące w aktach wykonawczych dotyczących specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów oraz stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów są trudne do pogodzenia z normami czasu pracy zawartymi w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej. Zarówno program stażu jak i programy specjalizacji zakładają wykonanie określonych zadań w pewnym ograniczonym okresie. Powoduje to, że przyjęcie ogólnie obowiązujących zasad w zakresie czasu pracy jest trudne do zaakceptowania ze względu na konieczność wydłużenia okresów kształcenia.

4. Projekt zawierać będzie uregulowania określające szczególe uprawnienia pracowników zatrudnionych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności przepisy określające mechanizm gwarantujący wzrost kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia pracowników samodzielnych publicznych zakładów w przypadku wzrostu kwoty zobowiązania Funduszu w stosunku do kwoty z poprzedniej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącej tego samego rodzaju lub zakresu świadczeń. Przepisy projektu określać także będą zasady nabywania przez pracowników samodzielnych publicznych zakładów prawa do nagród jubileuszowych, odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę oraz dodatku za wieloletnią pracę.

źródło informacji: MZ

 

Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8115 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościSklep Pielęgniarek i Położnych

Baleriny medyczne dla personelu medycznego.

1 min czytania
Obuwie medyczne na pielęgniarek i położnych W Sklepie Pielęgniarek i Położnych można znaleźć obuwie medyczne męskie oraz damskie stworzone z myślą o…
AktualnościNie dla ustawy OZZPiPNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LMPielęgniarki z mgr pozywają szpitaleWynagrodzenia pielęgniarek

Zaskoczone pielęgniarki usłyszały w sejmie: stawka lekarza to 60 zł/godz.

3 min czytania
Stanowisko lekarzy wobec projektu ustawy autorstwa związku pielęgniarek Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych w kilku ostatnich artykułach redakcyjnych przekazuje czytelnikom portalu…
AktualnościSzkolenia pielęgniarek i położnych

Na kurs specjalistyczny dla pielęgniarek zapisało się ponad 700 osób.

1 min czytania
Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek Według danych prezentowanych na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie dowiadujemy się, że kurs specjalistyczny, któremu…
Komentarze