Pielęgniarki - jest ustawa o urlopie szkoleniowym. To jakiś dramat...

Urlop szkoleniowy pielęgniarek i położnych.

JEST USTAWA O URLOPIE SZKOLENIOWYM PIELĘGNIAREK.

TO JAKIŚ DRAMAT...

W dniu 7 czerwca 2019 roku do sejmu wpłynął projekt ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, dotyczący między innymi urlopu szkoleniowego, który rząd zatwierdził 6 czerwca br. Mało która pielęgniarka będzie mogła skorzystać z tego "wirtualnego przywileju". Zresztą czytajcie projekt ustawy i oceńcie sami. Poniżej także uzasadnienie do projektu. 

Mariusz Mielcarek

Projekt 

U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

po art. 61 dodaje się art. 61a w brzmieniu:

„Art. 61a. 1. Pielęgniarce i położnej podnoszącej kwalifikacje zawodowe w formach innych niż określone w art. 66 ust. 1, zgodnie z zakresem obowiązków wykonywanych na danym stanowisku pracy, przysługuje, na jej wniosek i za zgodą pracodawcy, urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. 
2. Wymiar urlopu szkoleniowego dla pielęgniarki i położnej, o której mowa w ust. 1, jest ustalany przez pracodawcę w zależności od czasu trwania poszczególnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
3. Pielęgniarka i położna ma obowiązek niezwłocznie przedstawić pracodawcy dokument poświadczający jej udział w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych innych niż określone w art. 66 ust. 1.”.
Art. 2. W 2019 r. urlop szkoleniowy, o którym mowa w art. 61a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wynosi do 6 dni roboczych.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE

Ponadto projekt ustawy wprowadza regulację dotyczącą możliwości skorzystania z urlopu szkoleniowego przez pielęgniarkę i położną celem stałego aktualizowania swojej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach innych niż określone w art. 66 ust. 1 ustawy (tj. szkolenia specjalizacyjnego, kursu kwalifikacyjnego, kursu specjalistycznego i kursu dokształcającego), zgodnie z zakresem obowiązków wykonywanych na danym stanowisku pracy przez pielęgniarkę i położną – na jej wniosek i za zgodą pracodawcy – w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatnego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Wymiar urlopu szkoleniowego dla pielęgniarki i położnej będzie ustalany przez pracodawcę w zależności od czasu trwania poszczególnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Pielęgniarka i położna ma obowiązek przedstawić pracodawcy dokument poświadczający jej udział w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych innych niż określone w art. 66 ust. 1 ustawy. Zmiana dotycząca płatnego urlopu szkoleniowego jest realizacją ustaleń, o których mowa w § 1 ust. 7 Porozumienia zawartego w dniu 9 lipca 2018 r. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia.

W projekcie ustawy wprowadzono również przepis przejściowy mający na celu zagwarantowanie pielęgniarkom i położnym do 6 dni urlopu szkoleniowego w 2019 r. niezależnie od dnia wejścia w życie przedmiotowej ustawy.

Zmiana przepisów dotyczących płatnego urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek i ołożnych będzie miała pozytywny wpływ na działalność dużych przedsiębiorstw, gdyż wpłynie na wzrost zainteresowania podjęciem pracy w tych przedsiębiorstwach oraz poprawę warunków pracy pielęgniarek i położnych. Jednocześnie powyższa zmiana będzie miała wpływ na koszty pracodawców poniesione z tytułu nieobecności pracownika w pracy.

Zmiana przepisów dotyczących płatnego urlopu szkoleniowego dla pielęgniarek i położnych będzie miała również pozytywny wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Zmiana ta wpłynie na wzrost zainteresowania podjęciem pracy w tych przedsiębiorstwach oraz poprawę warunków pracy pielęgniarek i położnych.

Ponadto zmiana wprowadzająca urlop szkoleniowy dla pielęgniarki i położnej może wpłynąć na większe zainteresowanie przedsiębiorstwami prowadzącymi usługi szkoleniowe i tym samym może zwiększyć ich przychody. Powyższa zmiana będzie miała wpływ na koszty pracodawców poniesione z tytułu nieobecności pracownika w pracy.

źródło: strona internetowa sejmu RP