Pielęgniarki: tak szpitale kantują nas na pensjach.


Na każdy wymiar jednego etatu pielęgniarki lub położnej pracodawcy otrzymują  z NFZ 1600 zł brutto brutto. NFZ przekazuje także środki finansowe na tzw. pochodne od 1200 PLN do podstawy. Właśnie sposób wypłaty tych środków na "pochodne" wzbudza kontrowersje. 

Ważne: MZ: "pewne" kompetencje lekarzy damy pielęgniarkom, pielęgniarek - opiekunom medycznym.

Stanowisko ministerstwa zdrowia

W dniu 5 marca 2019 roku ministerstwo zdrowia wydało komunikat w zakresie sposobu wypłaty części wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych z części przeznaczonej na pochodne. Cytuję:

"Świadczeniodawca, dokonując wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych na podstawie rozporządzenia z dnia 14 października 2015 r., przeznacza środki otrzymane na ten cel z Narodowego Funduszu Zdrowia na:

- podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych (o której mowa w § 4a rozporządzenia z 14 października 2015 r.) o kwotę co najmniej 1100 zł/1200 zł miesięcznie,

- podwyżkę dodatku za wysługę lat do wypłaty którego pracodawca jest obowiązany (do wysokości określonej w przepisach ustawowych) oraz

- pochodne wymienione expressis verbis w § 2 ust. 2 rozporządzenia z dnia 14 października 2015 r. (tj. dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy).

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, wydając Zarządzenie nr 99/2018/DSOZ z dnia 25 września 2018 r. przyjął za podstawę kalkulację, koszty obejmujące koszty wzrostu wszystkich w/w wartości pochodnych wynikających z ustawy, które wzrosły z powodu zwiększenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1100 zł brutto i 1200 zł brutto.

W pozostałym zakresie Ministerstwa Zdrowia podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 26 lipca 2018 r. znak PPP.024.25.2018.RJ. Świadczeniodawcy do średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia przeznaczonego na podwyżki dla pielęgniarek i położnych wynikającego z rozporządzenia OWU nie powinni uwzględniać m.in. świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych, premii, nagród, czy też pracy w ramach dyżurów medycznych pielęgniarek i położnych. Ponadto wykładania przepisów rozporządzenia OWU nie daje również podstawy do zmniejszania przez świadczeniodawców otrzymanych od NFZ kwot celem wypłaty pielęgniarkom i położnym określonych świadczeń (np. tworzenia rezerwy finansowej, z przeznaczeniem jej na wypłacenie zwiększonych kwot świadczeń; ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych, ewentualnych odpraw z przyczyn ekonomicznych)".

Koniec cytatu. 

Wniosek: środki finansowe przekazywane przez NFZ na pochodne od 1200 PLN do podstawy mogą być wydatkowane na: dodatek za wysługę lat, dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy. Natomiast nie można ich wydatkować na: ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, nagrody jubileuszowe; odprawy emerytalno-rentowe. Na te cele szpital powinien wydatkować "własne środki finansowe". 

Jakie kwoty przekazuje NFZ na pochodne oprócz kwoty 1600 PLN brutto brutto? 

NFZ na pokrycie pochodnych związanych z podwyższeniem wynagrodzenia zasadniczego (1100 zł) przekazywał 431, 28 zł (od 1 września 2018 r.).  Natomiast o 1 lipca 2019 roku kwota ta wzrosła do  615,94 zł (1100 zł + 100 zł).

NFZ przekazuje te kwoty ryczałtem. I teraz dochodzimy do sena sprawy. 

Pracodawca dzieląc te kwoty dla poszczególnych pielęgniarek i położnych może "zaoszczędzić" znaczne środki finansowe. Dlaczego? Bowiem w przypadku nie każdej pielęgniarki lub położnej, pochodne od 1200 PLN wyniosą pełną kwotę 615 zł. Tak będzie zapewne w przypadku osób bez dodatku za wysługę lat, bez dyżurów nocnych i świątecznych. Według związku pielęgniarek "zaoszczędzone" środki finansowe przeznaczone na pochodne powinny zostać ponownie podzielone pomiędzy pielęgniarki i położne. Dlatego związek uważa, że 1200 PLN do podstawy to minimum! A poprzez podział środków finansowych przekazywanych przez NFZ, zgodne z instrukcją ministra z dnia 5 marca 2019 roku, wzrost wynagrodzenia zasadniczego powinien wynieść 1300 - 1400 PLN plus pochodne. 

Skąd wiemy, że są nieprawidłowości przy wypłatach środków przeznaczonych na wzrost płacy zasadniczej 1200 PLN oraz pochodne?

Takie są wnioski z kontroli przeprowadzonej przez ministra zdrowia w jednym ze szpitali. Związek pielęgniarek informuje na swojej stronie, że:

"Ustalono w toku kontroli, iż Szpital wypłacał pielęgniarkom i położnym ze środków OWU, w części proporcjonalnej – zależnej od indywidualnego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego, wysługę lat, stałą premię regulaminową w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego, dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w niedzielę i święta, dodatek funkcyjny, nadgodziny wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, FEP, w tym także w części obciążającej Pracodawcę, w przeliczeniu na pełny etat lub równoważnik etatu. Dodatkowo, jak ustalono w toku kontroli, w kontrolowanym okresie Szpital wypłacał również inne świadczenia związane z pracą, tj. nagrody jubileuszowe.

Jednocześnie Minister Zdrowia biorąc pod uwagę ustalenia kontroli, na podstawie § 25 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1331), zalecił Pracodawcy :

Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Zdrowia na dokonanie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w przypadku pochodnych od tego wynagrodzenia, przeznaczać wyłącznie na:

– podwyżkę dodatku za wysługę lat do wypłaty którego pracodawca jest obowiązany (do wysokości określonej w przepisach ustawowych);

– pochodne wymienione expressis verbis w § 2 ust. 2 rozporządzenia z dnia 14 października 2015 r. (tj. dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy).

Wniosek: szpital powinien, pieniądze wypłacone na inne cele niż wymienione w komunikacie ministra zdrowia z dnia 5 marca 2019 roku, przekazać do ponownego podziału pomiędzy pielęgniarki i położne. Dzieki tej operacji kwota wzrostu wynagrodzenia zasadniczego wyniesie więcej niż 1200 PLN. 

Związek informuje także, że:

W konsekwencji oczekujemy, że wszyscy świadczeniodawcy niezwłocznie rozliczą oraz wyrównają pielęgniarkom i położnym nieprawidłowo „podbierane” środki publiczne otrzymywane z NFZ na podstawie OWU za okres od 01-09-2018 r. do chwili obecnej.

W przeciwnym wypadku konieczne będzie inicjowanie kolejnych postępowań kontrolnych, które mogą skończyć się obowiązkiem zwrotu do NFZ nieprawidłowo wydatkowanych środków publicznych powiększonych o karę umowną, a w skrajnych przypadkach nawet odebraniem kontraktu.

Mariusz Mielcarek 


Ważne - z pieniędzy na 1200 PLN pielęgniarek nie wolno wypłacać: nadgodzin, dodatków, jubileuszówek.

Pielęgniarka o wyścigu szczurów do bycia kimś "obok lekarza".

O pielęgniarkach wypowiedziała się "celebrytka".

Brak pielęgniarek? "Szybko zróbmy z opiekunów pielęgniarki".


Chcesz przeczytać cały artykuł?
Zamów wrześniowy numer Gazety Pielęgniarek i Położnych!

► Kliknij i poznaj opcje prenumeraty

Komentarze użytkowników

#1  2019.09.10 19:34:45 ~Oddzialowe

Nie traktują równo pielęgniarki w wieku przedemerytalne.

#2  2019.09.10 19:37:36 ~Co zrobić

Z oddzialowymi które są niesprawiedliwe dla pielęgniarek w wieku przed emerytalnym. Dla jednej chronią, a drugą wykorzystują do ciężkiej pracy.

#3  2019.09.10 22:06:28 ~Pie.

Gorzkie żale przybywajcie, szkoda,że nie na temat.

#4  2019.09.10 22:56:24 ~Czy

To prawda, że oddzialowe zarabiają 12 000 brutto miesięcznie i dlatego nie wybierają się na emeryturę.

#5  2019.09.10 23:16:49 ~Dlaczego

Nikt nie pisze ile oddzialowe otrzymały podwyżki.

#6  2019.09.10 23:22:59 ~Wiek

Emerytalny smutny i trudny, brak szacunku

#7  2019.09.10 23:24:00 ~Szacunek a

Raczej brak go w wieku przed emerytalnym.

#8  2019.09.10 23:31:42 ~Mobbing

Grafikowy istnieje.

#9  2019.09.10 23:53:20 ~Straszne

Być w wieku przed emerytalnym.

#10  2019.09.10 23:56:23 ~Boimy się

ŚWIĄT Bożego Narodzenia, mobbingu grafikowego

#11  2019.09.11 00:48:45 ~do 1,2

Te, które się podlizywały i najczęściej opierdalały były i są dobrze traktowane, te które uczciwie i ciężko pracowały ale się nie podlizywały i nie donosiły mają przesrane. Klasyka.

#12  2019.09.11 00:53:49 ~wiadomo

Do 8 , coraz większy, ale nie dla wszystkich

#13  2019.09.11 06:34:05 ~Prosimy o

Ujawnienie podstaw zasadniczych pielęgniarek oddzialowych i zarządu pielegniarskie go w szpitalach

#14  2019.09.11 06:36:56 ~Do11

Czyli masz rację, oddzialowe potrafią schować na dyzurach swoje pupili, żeby tylko nie musiały iść do łóżek do ciężkiej pracy.

#15  2019.09.11 06:39:07 ~Za długie

Kadencję pielęgniarek oddzialowych, mają układy, to pielęgniarki związkowe, tach się. Bać.

#16  2019.09.11 09:06:16 ~Oddzialowe

Mobbinguja ppodwladnych

#17  2019.09.11 12:21:46 ~Nie ma

Pielęgniarek, bo nie ma awansow, ciągle te same zasiedziale starsze panie, oddzialowe. Pod ochroną związków zawodowych. To takie żałosne.

#18  2019.09.11 21:26:45 ~Do 17

Żałosne jest to, co wypisujesz!

#19  2019.09.20 20:08:30 ~Irena

Co wy wypisuje ie? Na kontrakcie oddziałów ej mam 4880 zł. Od tego zus 1300 i podatek. Dobralam do kontraktu dodatkowe 60 gdz. na dyżurach. Mamy 24 zł na gdz. Umiesz liczyć? To może Ci wyjdzie za 230 gdz 12000zl. Jeśli tak to brawo.

Dodaj komentarz