Ważne – z pieniędzy na 1200 PLN pielęgniarek nie wolno wypłacać: nadgodzin, dodatków, jubileuszówek.

3 min czytania
1200 PLN do podstawy pielęgniarekAktualności
Ważne – z pieniędzy na 1200 PLN pielęgniarek nie wolno wypłacać: nadgodzin, dodatków, jubileuszówek.


Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych zawiadamia, że uzyskał z Ministerstwa Zdrowia – w trybie dostępu do informacji publicznej – trzy pisma skierowane do Dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie dotyczące zakończenia czynności kontrolnych jakie były prowadzone u tego świadczeniodawcy w zakresie oceny prawidłowości wypłaty środków finansowych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych, wynikających z 1 100 PLN do podstawy. 

Zobacz więcej informacji w sprawie:

Pielęgniarki: tak szpitale kantują nas na pensjach. 

Pismem z dnia 02-09-2019r. znak NKK1.094.14.2019.9 świadczeniodawca został poinformowany o zakończeniu kontroli oraz o rozpatrzeniu wniesionych przez świadczeniodawcę zastrzeżeń wraz ze zobowiązaniem do poinformowania Ministra Zdrowia w terminie 30 dni od daty otrzymania dokumentu o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, o sposobie wykorzystania wniosków pokontrolnych, a także o podjętych działaniach w celu ich realizacji lub przyczyn ich nie podjęcia. Jednocześnie świadczeniodawca został w tym piśmie pouczony, że dokumenty pokontrolne wraz z informacją świadczeniodawcy o realizacji zaleceń pokontrolnych zostaną przekazane Prezesowi NFZ, celem zweryfikowania zastosowania się przez świadczeniodawcę do zaleceń pokontrolnych wydanych przez Ministra Zdrowia w wyniku prowadzonej kontroli i zastosowanie uprawnień jakie przysługują NFZ jako płatnikowi środków finansowych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych przekazywanych świadczeniodawcy na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Wraz z powyższym pismem uzyskaliśmy Wystąpienie Pokontrolne Ministra Zdrowia z dnia 02-09-2019r. znak NKK1.094.14.2019.8 wraz z klauzulą, że od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują już świadczeniodawcy środki odwoławcze. Dodatkowo uzyskaliśmy pismo Ministra Zdrowia z dnia 02-09-2019r. NKK1.094.14.2019.7 informujące świadczeniodawcę, że wszystkie wniesione przez niego zastrzeżenia do projektu Wystąpienia Pokontrolnego zostały oddalone. Ponadto świadczeniodawca został w tym ostatnim piśmie pouczony, że stosownie do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych, nie przewiduje się środków odwoławczych od oddalenia zastrzeżeń do projektu Wystąpienia Pokontrolnego.

Informuję, że z uwagi na wagę sprawy oraz bardzo korzystny dla naszej grupy zawodowej wynik kontroli, który wiemy że był niecierpliwie oczekiwany przez całe środowisko pielęgniarek i położnych, Zarząd Krajowy OZZPiP roześle do Przewodniczących Zakładowych i Międzyzakładowych Organizacji Związkowych OZZPiP w/w dokumenty celem wewnętrznego wykorzystania w swoich podmiotach leczniczych.

Informuję, że ustalono w toku kontroli, iż Szpital wypłacał pielęgniarkom i położnym ze środków OWU, w części proporcjonalnej – zależnej od indywidualnego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego, wysługę lat, stałą premię regulaminową w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego, dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w niedzielę i święta, dodatek funkcyjny, nadgodziny wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, FEP, w tym także w części obciążającej Pracodawcę, w przeliczeniu na pełny etat lub równoważnik etatu. Dodatkowo, jak ustalono w toku kontroli, w kontrolowanym okresie Szpital wypłacał również inne świadczenia związane z pracą, tj. nagrody jubileuszowe.

Jednocześnie Minister Zdrowia biorąc pod uwagę ustalenia kontroli, na podstawie § 25 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1331), zalecił Pracodawcy :

Środki otrzymane z Narodowego Funduszu Zdrowia na dokonanie wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, w przypadku pochodnych od tego wynagrodzenia, przeznaczać wyłącznie na:

– podwyżkę dodatku za wysługę lat do wypłaty którego pracodawca jest obowiązany (do wysokości określonej w przepisach ustawowych);

– pochodne wymienione expressis verbis w § 2 ust. 2 rozporządzenia z dnia 14 października 2015 r. (tj. dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy oraz składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy).

Zarząd Krajowy OZZPiP ma nadzieję, że ta wywołana staraniem Związku Zawodowego jednostkowa w skali kraju kontrola tego świadczeniodawcy ostatecznie przerwie analogiczne nieprawidłowości jakie powstały w innych podmiotach leczniczych. Oczekujemy, że wszyscy pozostali świadczeniodawcy w Polsce ostatecznie podporządkują się stanowisku Ministra Zdrowia zawartym w piśmie z dnia 5 marca 2019 r. (znak: PPWPS.0761.1.2019.ZD) i potwierdzonym wyżej opisaną kontrolą.

W konsekwencji oczekujemy, że wszyscy świadczeniodawcy niezwłocznie rozliczą oraz wyrównają pielęgniarkom i położnym nieprawidłowo „podbierane” środki publiczne otrzymywane z NFZ na podstawie OWU za okres od 01-09-2018r. do chwili obecnej.

W przeciwnym wypadku konieczne będzie inicjowanie kolejnych postępowań kontrolnych, które mogą skończyć się obowiązkiem zwrotu do NFZ nieprawidłowo wydatkowanych środków publicznych powiększonych o karę umowną, a w skrajnych przypadkach nawet odebraniem kontraktu.

źródło: 4 września 2019 roku – strona internetowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Zobacz więcej informacji w sprawie: 1200 PLN do podstawy pielęgniarek


Pielęgniarka o wyścigu szczurów do bycia kimś "obok lekarza".

O pielęgniarkach wypowiedziała się "celebrytka".

Brak pielęgniarek? "Szybko zróbmy z opiekunów pielęgniarki".

Pielęgniarki: na dyżury pielęgniarskie skierowani lekarze.


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

8255 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
Aktualności

Najwyższe standardy kształcenia - nauka, praktyka, innowacje.

2 min czytania
Warszawska Uczelnia Medyczna prowadzi rekrutację na rok akademicki 2024/25. Dynamiczny rozwój to podstawa strategii uczelni przy Bobrowieckiej 9, w Warszawie. W ciągu…
AktualnościNowa siatka płacOdszkodowania dla pielęgniarek LM

Pielęgniarki – wezwanie przedsądowe uwzględniające dodatek stażowy.

2 min czytania
Odszkodowanie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu pielęgniarek z grupy 6 od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2024 uwzględniające stratę finansową na…
AktualnościOferty pracy

Praca dla pielęgniarki. Umowa o pracę: 9-10 tys. brutto. Kontrakt: 11,5-13 tys. netto.

1 min czytania
Oferta pracy dla pielęgniarek Szybko rozwijająca się, nowoczesna Przychodnią POZ położona w centrum Ochoty poszukuje do pracy dwóch pielęgniarek – Pielęgniarka POZ…
Komentarze