Sąd o wynagrodzeniach pielęgniarek: dodatek podwyżkowy należy do całości wynagrodzenia.

Dodatki podwyżkowe dla pielęgniarek należy włączać do całości wynagrodzenia.


Z uzasadnienia Sądu Okręgowego: 

Sąd Rejonowy nakazuje wliczyć dodatek podwyżkowy do całości wynagrodzenia pielęgniarki

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 29 listopada 2018 r., Sąd Rejonowy w Skierniewicach IV Wydział Pracy w sprawie sygn. akt IV P 86/18 z powództwa A. D. przeciwko (...) Centrum Medycznemu spółce z ograniczona odpowiedzialnością w S., o odprawę pieniężną:

1. zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 10.378,38 zł tytułem odprawy pieniężnej wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 października 2017 r. do dnia zapłaty;

2. umorzył postępowanie w pozostałym zakresie.

3. nadał wyrokowi w punkcie 1-szym rygor natychmiastowej wykonalności do kwoty 3.459,46 zł.

Powyższe orzeczenie zapadło w oparciu o następujące ustalenia faktyczne.

Szpital nie zaliczył pielęgniarce dodatku podwyżkowego do wysokości odprawy

Odnośnie do charakteru prawnego odprawy pieniężnej, Sąd podniósł, iż jest ona jednorazowym świadczeniem związanym z ustaniem stosunku pracy przysługującym pracownikowi w oparciu o przepis art. 8 powoływanej ustawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, a więc w warunkach art. 1 tej ustawy, jak i indywidualnego w oparciu o przepis art. 10 tejże ustawy. Przepis art. 10 wskazuje, iż przyczyny rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników muszą stanowić wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy. Oznacza to, iż musi istnieć sytuacja, w której bez zaistnienia tej przyczyny nie zostałaby podjęta przez pracodawcę indywidualna decyzja o zwolnieniu pracownika i zwolnienia te w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w art. 1, w którym przyczyny niedotyczące pracownika nie muszą stanowić wyłącznego powodu. Do stosowania więc ustawy konieczne jest, aby zwolnienia następowały z przyczyn niedotyczących pracowników. Przedmiotowa odprawa stanowi, w istocie, rekompensatę za niezawinioną przez pracownika utratę pracy. Celem jej jest złagodzenie negatywnych dla pracownika skutków związanych ze zwolnieniem go z pracy. Z tego też względu przyjmuje się, iż spełnia ona funkcje socjalną, alimentacyjną. (...) 

Podnieść należy, iż pozwany nie kwestionował, co do zasady, prawa powódki do odprawy pieniężnej, nie zgodził się, jednak, z jej wysokością. W konsekwencji, spornym było zaliczenie dodatku podwyżkowego, do dochodzonej należności. Swoje stanowisko, w zakresie żądania oddalenia powództwa, uzasadniał przedwczesnym wystąpieniem na drogę sądową oraz powoływał się na sprzeczność żądania z zasadami współżycia społecznego oraz nadużyciem prawa, w związku z nie wyczerpaniem próby pozasądowego zakończenia postępowania. Nie podjęcie, przez powódkę, kroków mających na celu polubowne załatwienie sprawy, jak również nie wezwanie do zapłaty. Brak szans pozwanego na dokonanie zapłaty oraz pozasądowe zakończenie sprawy. Wytoczenie powództwa jest zasadne jedynie w razie niepowodzenia negocjacji. Świadczy to o braku woli ze strony powódki dobrowolnego i pozasądowego zakończenia sporu. Powódka naruszyła obowiązek mediacji, wynikający z art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c.

Szpital do pielęgniarki: podpisz ugodę

W ocenie Sądu I instancji, okoliczności sprawy wskazują, iż pozwany pomimo powoływania się na powyższe i nie wyczerpanie przez powódkę możliwości porozumienia się, do czego również odnosił się w sprzeciwie zapomina, iż to na mim spoczywał z chwilą ustania stosunku pracy obowiązek zapłaty dochodzonego przez powódkę świadczenia. Pomimo posiadania stosownej wiedzy w tym zakresie i dysponowania środkami pieniężnymi w sierpniu 2017 r., kiedy to już biegł okres wypowiedzenia, co podnosił w innych, tożsamych sprawach, rozpoznawanych z jego udziałem przed tutejszym Sądem, gdzie proponował innym pracownikom zapłatę należnych im świadczeń, co sam przyznał. Rozdysponował je, jednak, na inne cele. Nie wskazał jakie. Powódka wskazała również w niniejszym postępowaniu, iż taką propozycję też otrzymała. Treść ugody była niezrozumiała i bezskutecznie próbowała wyjaśnić jej warunki. Pozwany nie podjął z nią, jednak, żadnej rozmowy, co pomija w swoim sprzeciwie. Z tego względu, nie doszło do jej podpisania. (...)

Spornym było, poza powyższymi zarzutami, jedynie w konsekwencji, czy należna powódce odprawa pieniężną, winna uwzględniać, tak zwany dodatek podwyżkowy, co, również, było kwestionowane w sprawie o odszkodowanie, prawomocnie zakończonej, do której to wysokości powódka ograniczyła żądanie pozwu. Podstawą przyznania tego świadczenia, są przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2015 r. poz. 1400 ze zm.). Przepisami tymi wraz ze zmianami zagwarantowano wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w 2015 r. oraz kolejnych latach i uregulowano procedurę przyznawania tych podwyżek (§ 2 ust. 4-5 ). Rozporządzenie powyższe bowiem zmieniono rozporządzeniem z dnia 14 października 2015 r. Dz.U. poz. 1628, tj. z 2016 r. poz. 1146. W rozporządzeniu uregulowano jak wskazano procedurę przyznawania podwyżek pracownikom zatrudnionym na stanowisku pielęgniarki i położnej (§ 2 ust. 4-5). Zasadniczym elementem tej procedury było porozumienie zawierane ze związkiem zawodowym zrzeszającym wyłącznie pielęgniarki i położne określające szczegółowe zasady podziału przekazanych środków na wynagrodzenie pielęgniarek i położnych, na podwyżki. Porozumienie to winno dotyczyć sposobu podziału miesięcznie środków określonych w ust. 3 pkt 1 na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, z uwzględnieniem zapewnienia średniego wzrostu wynagrodzenia wraz z innymi składnikami i pochodnymi o 300 zł w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu. W przypadku nie zawarcia porozumienia albo braku pozytywnej opinii, wskazanych w ustępie 4, w terminie 7 dni, od, przedłożenia przez świadczeniodawcę, propozycji podziału środków, określonych w ust. 3,,, przedstawicielom, o których mowa w ust. 4, sposób podziału tych środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych określa ten świadczeniodawca (pracodawca) i przekazuje jego kopię wraz z podpisanymi umowami dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego (...) w terminie 14 dni od dnia otrzymania tych umów. Powódce więc stosownie do tych przepisów, gdyż zostały zawarte porozumienia gwarantujące wzrost wynagrodzenia przyznano stosowną kwotę, co jest niesporne, która to również zgodnie z tymi przepisami ulegała stosownemu wzrostowi.

Sąd: dodatek podwyżkowy, należy zaliczać do całości wynagrodzenia pielęgniarek 

Świadczenie to, jak wynika wprost z przepisów, choć zwane dodatkiem, zapewnia i gwarantuje, wzrost wynagrodzenia pielęgniarek i położonych. Jest przeznaczane na ich wynagrodzenia, co również wynika z przepisów. Stanowi ono, w istocie, choć nazywane jest dodatkiem, ze względu na zasady jego przydziału oraz sposób finansowania z NFZ, podwyżkę wynagrodzenia, które pielęgniarkom i położnym, wypłaca pracodawca, będący świadczeniodawcą usług medycznych, nie zaś inny podmiot. Zgodnie z § 2 ust. 1 powyższego rozporządzenia (przed zmianami), w terminie 14 dni od ogłoszenia niniejszego rozporządzenia świadczeniodawca posiadający umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z enumeratywnie określonymi wyłączeniami, które nie dotyczą niniejszej sprawy, przekazać miał dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego (...) informacje, według stanu na dzień ogłoszenia rozporządzenia o liczbie pielęgniarek i położnych, wykonujących, u tego świadczeniodawcy, zawód, w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 ze zm. obecnie tj. z 2016 r. poz. 1251) i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w przeliczeniu na liczbę etatów realizujących te świadczenia. Ustęp 2 tego przepisu wskazywał, jakie dane o których mowa w ustępie 1 winny być wskazane. Podnieść należy, iż powyższe rozporządzenie zostało wydane na kanwie protestów pielęgniarek i położnych odnośnie wysokości otrzymywanego wynagrodzenia za pracę. Z rozporządzenia wynika wprost, co już podkreślano, iż ma ono zapewniać średni wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położonych. Środki te są przeznaczone, bowiem, na wynagrodzenia tych osób. Nie dotyczą one, więc, innych świadczeń należnych powódce z innego tytułu. Nie wskazują tego, bowiem, powołane przepisy, które mówią wprost o podwyżkach, wzroście wynagrodzeń w 2015 r. i kolejnych latach. U podstaw jego wyodrębnienia i nazywania go dodatkiem leżą jedynie powyższe przepisy, które to jak wynika z ich treści stanowią podstawę prawną dla wypłaty tego świadczenia przez pracodawcę, według określonych zasad ich ustalania i finansowania. Przepisy te stały się więc źródłem prawa. Stanowisko pozwanego odmawiające uznania tego świadczenia jako wynagrodzenia za pracę nie może się ostać i tym bardziej nie może rodzić negatywnych skutków dla powódki w tym zakresie. Przepisami tymi bowiem zagwarantowano wzrost średniego wynagrodzenia za pracę o określone kwoty. Nie ma podstaw, aby obecnie nie traktować ich jako wynagrodzenia za pracę, które powódka otrzymywała podwyższone w każdym miesiącu, a które to wpływa na wysokość odprawy. Wynagrodzenie pracownika jak wskazano stanowi podstawę dla jego obliczenia. W ocenie Sądu nie można pozbawiać powódki, jak oczekiwałby pracodawca należnej jej z mocy przepisów podwyżki wynagrodzenia, która winna być uwzględniona w wysokości przedmiotowej odprawy, która winna obejmować całe jej wynagrodzenie, w tym podwyżkę jego przyznaną stosownie do powyższych przepisów, które to wprost mówią o wzroście wynagrodzenia pielęgniarek i położnych. Z tego względu Sąd uwzględnił również w wysokości zasądzonego świadczenia pełne wynagrodzenia powódki, w tym z tytułu podwyżki zwanej dodatkiem, a która to była jedynie sporną w zakresie wysokości dochodzonego świadczenia. Z tego względu Sąd orzekł zgodnie z żądaniem pozwu. Na marginesie należy podkreślić, iż podnoszenie, że przedmiotowy dodatek aktualnie wszedł do wynagrodzenia w następstwie zmian prawnych, nie oznacza to w żadnym razie, iż było odmiennie. Potwierdza to rzeczywistą wolę ustawodawcy, która nie została wcześniej wprost wskazana. W ocenie Sądu regulacja ta wręcz potwierdza, iż stanowisko Sądu było dotychczas słuszne. Pozwany również wcześniej wypłacał przedmiotowe świadczenia z uwzględnieniem tegoż dodatku. (...)

źródło: uzasadnienie do wyroku Sądu Okręgowego - orzeczenia.ms.gov.pl

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Zobacz także: Orzecznictwo sądowe w zakresie wykonywania zawodu pielęgniarki.


Pielęgniarki: dyrektorzy chcą sami dzielić 1200 PLN. Nasze stanowcze NIE!

Pielęgniarski live #18 - "Tak szpitale kantują pielęgniarki."

MZ: pewne kompetencje przekażemy, od lekarzy w kierunku pielęgniarek, od pielęgniarek - opiekunom medycznym.

Pielęgniarki: tak szpitale kantują nas na pensjach.


Komentarze użytkowników

#1  2019.09.18 11:27:29 ~Pyt

Czesc, czy jak do podstawy 3200 doliczono mi od sierpnia 100 zł (3300), ale od wrzesnia podniesli place w szpitalu do 3300, a nowe osoby maja 3300+100, to przysluguje mi rowniez wzrost wynagrodzenia podstawy mimo ze z zembalowym mam juz 3300? Musialabym czekac do podpisania nowej umowy, czy nie przysluguje mi podniesienie placy, bo spelniam juz ten próg?

#2  2019.09.18 12:47:34 ~Pytanie

Czy jak pielęgniarka poLM ma 4650zl zasadniczej pensji, to magister otrzyma z 4200zl do 4650zl,a ta po liceum 5 letnim będzie stała w miejscu

#3  2019.09.18 12:49:37 ~Szpital

Uniwersytecki wyruwna pensje, bo jak. Po liceum medycznym ma mieć 4650zl, a magisterki że specjalizacja 4200zl.

#4  2019.09.18 12:52:19 ~Czy kadry

Nie widzą różnicy w siatce plac 4650zl po liceum medycznym 5 letnim, a po magisterce że specjalizacja 4200zl

#5  2019.09.18 12:53:52 ~Czy

Żeby zarabiać więcej należy zapisać się do związku zawodowego w szpitalu?

#6  2019.09.18 12:55:26 ~Jak

Będę w związkach zawodowych to dyrekcja da mi podwyżkę

#7  2019.09.18 12:57:22 ~Warto być

W związkach zawodowych, będę wówczas więcej zarabiać i będę chroniona przez związki.

#8  2019.09.18 12:58:12 ~Związek

Zawodowy to potęga.

#9  2019.09.18 12:59:45 ~Muszę

Się spieszyć i zapiszę się do związku zawodowego zostanę oddzialowa i będę mogła pracować do 75 lat

#10  2019.09.18 13:09:15 ~1-9

Dobrze się czujesz?

#11  2019.09.18 13:56:32 ~Piel

Proszę sobie przeczytać poniższy link. Ponawiam pytanie do pana Mielcarka- dlaczego nie wspomina pan o tym ani słowa? Dlaczego nie porusza pan kwestii podwyżki minimalnego wynagrodzenia w styczniu przyszłego roku i jego stosunku do minimalnego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych? https://www.medexpress.pl/wzrosnie-placa-minimalna-co-z-wynagrodzeniami-pielegniarek/74953.

#12  2019.09.19 07:43:42 ~Barbara

4650zl zasadniczej plus za staż 20 procent po liceum medycznym 5 letnim, a magisterki że specjalizacją 4200zlzasadniczej plus20 procent stażu

#13  2019.09.19 07:45:25 ~Co na to.

Kierownik kadr taka różnica w płacy w jednym szpitalu Uniwersyteckim.

#14  2019.09.19 07:46:36 ~Mobbing

Placowy, po co się doksztalcac.

#15  2019.09.19 07:47:50 ~A związki

Zawodowe wiedzą, bo składki procentowe i nic z tym ie robią.

#16  2019.09.19 07:49:49 ~Małgosia

Izby pielęgniarskie nie reagują na to.

#17  2019.09.19 07:53:06 ~Blagamy

Izby pielęgniarskie o sprawiedliwość.

#18  2019.09.19 07:55:37 ~Stanislawa

Związki zawodowe obucie się.

#19  2019.09.19 08:12:16 ~Marzena

O sprawiedliwości. Czy studia wówczas są potrzebne.

#20  2019.09.19 08:44:38 ~Dariusz

Siatka plac nie potrzebna i tak jest tak jak jest komu chcą to nawet licencjat nie jest potrzebny.

#21  2019.09.19 08:45:43 ~Swoi

Dla swoich i tyle na ten temat.

#22  2019.09.19 08:46:38 ~Po prostu

Należy należeć do związku zawodowego.

#23  2019.09.19 08:47:52 ~Tak

4650zl zasadniczej to dopiero eldorado.

#24  2019.09.19 12:49:27 ~Piel

Co tu za śmietnik się robi? Jakąś zakompleksiona baba wkleja wszędzie te same posty .4650 dla LM etc:( Weź się lecz trolu!

#25  2019.09.19 13:29:43 ~Plg

Takie poborki to super .Chciałabym chociaż 3500

#26  2019.09.19 13:31:23 ~Plg

Dopisuję do powyższego,z nockami i dyżurami świątecznymi.

#27  2019.09.19 15:00:37 ~B do 12

Moze ty po prostu mlodsza jestes I stad nizsza pensja

Dodaj komentarz