Pielęgniarki: NFZ wydał instrukcje jak wypłacać dodatek podwyżkowy.

Dodatek 1200 do podstawy wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek.


NFZ - instrukcja w sprawie dodatku podwyżkowego dla pielęgniarek 

Zobacz także: Pielęgniarki - Radio Maryja: przedstawiciele tego zawodu naruszyli kluczowe standardy.

 

ZASADY ROZLICZENIA KWOT ZOBOWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANYMI PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

Świadczeniodawca dokonując wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych na podstawie Rozporządzenia MInistra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 14 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1628), z późniejszymi zmianami:

        ✓ Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 29 sierpnia 2018 r. (Dz.U.z 2018 r.poz. 1681)

przeznacza środki otrzymane na ten cel z Narodowego Funduszu Zdrowia na:

 1. PODWYŻKĘ WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - § 4a rozporządzenia 

o kwotę  co najmniej 1 200,00 zł miesięcznie (od dnia 1 lipca 2019 r.).

      II PODWYŻKĘ DODATKU ZA WYSŁUGĘ LAT/ STAŻOWEGO 

      do którego pracodawca jest obowiązany, do wysokości określonej w przepisach ustawowych . Jeżeli w danym podmiocie (publicznym lub niepublicznym), który ma zawartą umowę z NFZ istnieje ustawowy obowiązek wypłaty dodatku za wysługę lat, wynikającego wprost z przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z późn.zm), a także z regulaminu wynagradzania obowiązującego u danego świadczeniodawcy, wówczas taki dodatek może zostać sfinansowany z wykorzystaniem środków otrzymanych na podstawie rozporządzeń dotyczących OWU, ale tylko do wysokości określonej w ustawie tj. nie przekraczającej 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika. 

       III POCHODNE 

       wymienione expressis verbis - § 2 ust. 2 rozporządzenia: dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. 

Rozporządzenie  dnia 14 października 2015 r. i rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2018 r. nie regulują kwestii dotyczącej, które ze składników wynagrodzenia powinny być sfinansowane ze środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, a które ze środków na pokrycie pochodnych od wzrostu tych wynagrodzeń. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał Zarządzenie nr 99/2018/DSOZ z dnia 25 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów, dotyczące kwestii finansowania pochodnych od wzrostu wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych. W zarządzeniu tym przyjęto za podstawę kalkulacji koszty wzrostu wszystkich w.w wartości pochodnych wynikających z ustawy, które wzrosty z powodu zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1 200,00 zł brutto miesięcznie.

Ta część pochodnych od wynagrodzeń (w ramach umów o pracę), która nie zostanie objęta mechanizmem przekazywania środków finansowych na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych, która przekroczy kwotę 1 600,00 jest uwzględniona w kosztach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez NFZ. Skutki finansowe wynikające z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego oraz pozostałych składników wynagrodzenia i pochodnych od tych składników leżących po stronie pracodawcy są ponoszone przez tych pracodawców w ramach środków uzyskiwanych z realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z NFZ.

Jakie wypłaty można dokonywać pielęgniarkom z kwoty 1200 zł do podstawy, którą przekazuje świadczeniodawcom NFZ  

 

Dodatkowe środki za świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne na podstawie zapisów rozporządzenia MInistra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1628 z późn. zm.)

 

TAK

NIE

 

 • wynagrodzenie (umowy o pracę, umowy cywilno - prawne, umowy kontraktowe)

 • dodatek za pracę w porze nocnej i dodatek za pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy

 • dodatki stażowe nieprzekraczające 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika

 • składki na ubezpieczenie społeczne i Funduszy Pracy (rówież na Fundusz Emerytur Pomostowych) 

 • dodatki stażowe przekraczające 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika

 • wynagrodzenie za pracę w ramach dyżurów medycznych pielęgniarek i położnych

 • dodatki finansowe

 • premie i nagrody 

 • nadgodziny

 • ekwiwlent za urlopy 

 • odprawy emerytalne i rentowe

 • nagrody jubileuszowe 

 • odprawy z przyczyn  ekonomicznych 

 • inne

Opracowano na podstawie :

 1. pismo MInistra Zdrowia PP-WPS.0761.1.2019.ZD z dnia 05.03.2019 r.

 2. pismo Ministra Zdrowia UZ-PR.716.571.2018.KR z dnia 08.01.2019 r. 

 3. pismo MInisterstwa Zdrowia Departamentu Pielęgniarek i Położnych PPWA.024.32.2019 RJ z dnia 22.06.2019 r.

 

​źródło: ZOW NFZ

 

Śródtytuły pochodzą od redakcji portalu

Zobacz więcej: 1200 PLN do podstawy pielęgniarek


Pielęgniarki: dyrektorzy chcą sami dzielić 1200 PLN. Nasze stanowcze NIE!

Pielęgniarski live #18 - "Tak szpitale kantują pielęgniarki."

MZ: pewne kompetencje przekażemy, od lekarzy w kierunku pielęgniarek, od pielęgniarek - opiekunom medycznym.

Pielęgniarki: tak szpitale kantują nas na pensjach.


Komentarze użytkowników

#1  2019.09.29 05:49:03 ~Że jak

A skąd w tabelce na dole nagle wziął się fundusz emerytur pomostowych wyżej go nie ma

#2  2019.09.29 11:04:31 ~Piel

Czy może ktoś mi wytłumaczyć , jaką kwotę dodatku wyrownawczego powinna otrzymac pielegniarka zatrudniona w przychodni, gdzie nie wypłaca się również stażowego? Proszę o odp.

#3  2019.09.29 12:34:03 ~Piel

A idźcie w las z waszymi dodatkami. Pracodawca buja jak może. Ja dostałam umowę 3200zł, odliczając dodatek 1200 to pracować za mniej jak najniższa krajowa? Nieeee, za dużo mnie kosztowały kursy, specjalizację. Podziękowałam, idę do rodzinnego. Chcę być dumna i uśmiechnięta z swojej pracy a nie stałe wyliczać jałmużnę.

#4  2019.09.29 14:35:43 ~Pie.

Podpisanych ustaw, dziesiątki paragrafów, zmian w ustawach i co nam to dało? Dalej pracujemy za miskę opodatkowanego ryżu. A na dodatek dokładamy na nasze izby które te głupie ustawy wymyślają i po nocach, w tajemnicy podpisują.

#5  2019.09.29 16:19:31 ~Piel

Musimy zawalczyć o kontrole izb piel3gniarskich. Funduszy za nasze pieniądze niby pielęgniarki opływają w dobrobycie

#6  2019.09.29 16:20:55 ~Piel

Tak a mose podwyższyć składki na te Pańcie

#7  2019.09.29 21:46:28 ~Piel

A jak powinien być wypłacanych dodatek a umowie zlecenie? Ma być liczony od 1600 zł czy od ponad 2 200 zł?

#8  2019.09.29 22:21:00 ~Ojejku

Czy są jakieś informacje o pielęgniarkach z DPS?

#9  2019.09.29 22:39:43 ~Ala

Ile lat pracy takie stażowe a nie jakieś grosze byłoby sprawiedliwie

Dodaj komentarz