Pielęgniarki - tysiące w tym roku zostanie specjalistkami! Zadziałała siatka płac?

Specjalizacje pielęgniarek i położnych.


Pielęgniarki uzyskują tytuł specjalisty

Zobacz także: Biegły: pielęgniarka podała lek nie do żołądka tylko do venflonu. 

Na przełomie 2018/2019r., w trakcie szkolenia specjalizacyjnego pozostawało 18.921 osób, w tym 16.069 pielęgniarek i 2.852 położne, we wszystkich obowiązujących dziedzinach specjalizacji.

Wśród osób uczestniczących w specjalizacji, najliczniejszą grupę stanowiły pielęgniarki biorące udział w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego (n=3.231), następnie pielęgniarstwa chirurgicznego (n=2.618) oraz pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki (n=2.594). Powyższa tendencja utrzymywała się także w 2017 r.

Tabela 8. Liczba uczestników szkoleń specjalizacyjnych realizowanych na przełomie 2018/2019r.

Prawie 10 tysięcy pielęgniarek przystąpi w 2019 roku do egzaminu w ramach specjalizacji

Z danych zawartych w sprawozdaniach z prowadzonej działalności w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w 2018r., wynika, że w specjalizacji na przełomie 2018/2019r. uczestniczyło łącznie 18.921 pielęgniarek i położnych, spośród których w ramach jednej sesji tj.: sesji jesiennej 2019r. do egzaminu państwowego przystąpi
dotychczas nie odnotowywana liczba pielęgniarek i położnych tj.: 9621, stanowiąc dla Centrum ogromne wyzwanie logistyczne. 
Szczegółowe dane zawiera tabela 9.

Tabela 9. Liczba pielęgniarek i położnych uczestniczących w szkoleniach specjalizacyjnych na  przełomie roku 2018/2019, z uwzględnieniem planowanego terminu zakończenia  specjalizacji 

Na przełomie 2018/2019r. w trakcie realizacji pozostawało 626 szkoleń specjalizacyjnych, spośród których 224 było dofinansowanych przez Ministra Zdrowia ze środków Funduszu Pracy, w tym 105 rozpoczęło się w 2017r., natomiast 119 - w 2018r., z łączną liczbą 5.398 pielęgniarek i położnych.

źródło: CKPPIP 

Zobacz także: Pielęgniarki i położne: wykaz 2425 miejsc na bezpłatnych specjalizacjach.