Niedobór 82 pielęgniarek. Tylko w 2 dziedzinach pielęgniarstwa. Tylko w jednym województwie.

Praca dla pielęgniarek.


Pielęgniarki chirurgiczne i operacyjne

Zobacz także: 

Pielęgniarki: Zaproponowano trzy poziomy wykonywania praktyki: ogólny, specjalistyczny, zaawansowanej praktyki.

Poniżej publikujemy raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwo chirurgiczne i operacyjne za 2018 rok 

Wnioski z całorocznej działalności Konsultanta

W województwie podlaskim baza szpitalna, gdzie realizowane są usługi medyczne w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego nie zmieniła się od ubiegłego roku, obejmuje 20 placówek ochrony zdrowia.

W dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego wykazano 1556 łóżek rzeczywistych w różnych specjalnościach zabiegowych. W oddziałach chirurgicznych i ambulatoriach pracuje 1028 pielęgniarek, liczba jest nieznacznie wyższa w stosunku do roku ubiegłego. Dominującą formą zatrudnienia pielęgniarek w oddziałach chirurgicznych i ambulatorium jest nadal umowa o pracę. Zwiększyła się jednak liczba pielęgniarek (89 osób) z inną formą zatrudnienia (niepełny etat, umowa cywilnoprawna). Wykształcenie pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarek chirurgicznego to 438 pielęgniarek dyplomowanych, a 586 posiadających licencjat pielęgniarstwa lub magistra pielęgniarstwa oraz 4 inne wyższe. Zwiększa się grupa pielęgniarek ze stażem pracy powyżej 30 lat.

W dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego szpitale zgłosiły niedobór 50 pielęgniarek. Wśród pielęgniarek pracujących w oddziałach chirurgicznych i ambulatorium chirurgicznym, specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego posiada 210 pielęgniarek (20,4%). Zapotrzebowanie na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego zgłosiło 80 (7,8%) pielęgniarek.

W województwie podlaskim funkcjonują 92 sale operacyjne. W dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego jest zatrudnionych 328 pielęgniarek, nieznacznie więcej niż w roku ubiegłym. Najczęstszą formą zatrudnienia jest umowa o pracę. Na podstawie umowy cywilno-prawnej lub niepełnym wymiarze godzin pracują 62 pielęgniarki. Wykształcenie pielęgniarek operacyjnych to 60 pielęgniarek dyplomowanych, 159 pielęgniarek posiadających licencjat, 107 magistrów pielęgniarstwa oraz 2 pielęgniarki z innym wyższym. Specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego posiada 155 pielęgniarek (47,2%).
Zapotrzebowanie na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego zgłosiło 68 (20,7%) pielęgniarek.

Placówki ochrony zdrowia zgłosiły niedobór 32 pielęgniarek operacyjnych.

Posługiwanie się e-dokumentacją w większości placówek jest zakończone lub w zaawansowanym etapie. W niektórych placówkach trwa proces szkoleń i weryfikacji. Dokumentacja jest prowadzona w wersji elektronicznej i papierowej. Nieliczne szpitale przyznały, że proces wdrażania dokumentacji jest na początkowym etapie pracy.

Potrzeby i problemy do rozwiązania:

- Uzupełnienie zasobów kadrowych zgłaszanych przez placówki ochrony zdrowia w województwie podlaskim: niedobór 50 pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego oraz niedobór 32 pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego. 
- Określenie priorytetowym kierunkiem szkoleń specjalizacyjnych dziedziny pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego.
- W związku z brakiem precyzyjnych zapisów dotyczących kwalifikacji zawodowych, jakie powinna posiadać pielęgniarka instrumentująca do zabiegów okulistycznych (zaćmy, witrektomii), co powoduje dezorganizację w pracy bloku operacyjnego, należy  dokonać analizy programów kształcenia podyplomowego w omawianym zakresie i umożliwić przygotowanie pielęgniarki do realizacji zadań zawodowych na bloku operacyjnym w zakresie instrumentowania do wybranych zabiegów okulistycznych (np. zaćmy) na poziomie kursu kwalifikacyjnego.

Osiągnięcia w reprezentowanej dziedzinie

- Zwiększenie liczby pielęgniarek posiadających licencjat pielęgniarstwa i magistra pielęgniarstwa: 586 osób w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego oraz 266 osób w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.
- Poprawa warunków pracy pielęgniarek operacyjnych w szpitalach powiatowych dzięki generalnym remontom bloków operacyjnych.

Wnioski dotyczące adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w województwie podlaskim, w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, w reprezentowanej dziedzinie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w województwie podlaskim, w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych w dziedzinach pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego jest realizowane na dostatecznym poziomie.
Prognozowanie potrzeb zdrowotnych populacji w województwie W dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego udzielanie świadczeń pielęgniarskich jest uwarunkowane ilością i rodzajem świadczeń zabiegowych.

Zapotrzebowanie na świadczenia medyczne i wysoką jakość opieki pielęgniarskiej w zakresie chirurgii różnych specjalności jest wysokie. Dlatego uzupełnienie kadry pielęgniarskiej w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego jest niezbędne.

Autorem powyższego raportu jest Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwo chirurgiczne i operacyjne pani Regina Sierżantowicz.

Wybrał: Mariusz Mielcarek