Pielęgniarki: Zaproponowano trzy poziomy wykonywania praktyki: ogólny, specjalistyczny, zaawansowanej praktyki.

3 min czytania
Aktualności


Poniżej publikujemy zgłoszone przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie uwagi do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej: 

Towarzystwo wnioskuje o wprowadzenie przepisów umożliwiających pełne wdrożenie nowych samodzielnych kompetencji pielęgniarek w systemie opieki zdrowotnej poprzez ustawowe usankcjonowanie pielęgniarek o najwyższych kompetencjach klinicznych i zawodowych. Dotychczasowe przepisy zawarte w art. 15a ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej dotyczące samodzielnego ordynowania leków i wypisywania recept w celu kontynuacji leczenia są niepełne, ponieważ nie rozwiązują kwestii finansowania nowych zadań, statusu pielęgniarek w zespole terapeutycznym, czyli braku definicji nowego poziomu kompetencyjnego pielęgniarek. Sytuacja ta spowodowała symboliczne wykorzystanie nowych uprawnień przez pielęgniarki (kilkanaście tysięcy osób odbyło szkolenia, a pełne wykorzystanie uzyskanych uprawnień ogranicza się do bardzo wąskiej grupy).

Wykorzystując dorobek krajów o najwyższym poziomie rozwoju systemu opieki zdrowotnej, Towarzystwo wnioskuje o wprowadzenie nowego poziomu kompetencyjnego – pielęgniarki zaawansowanej praktyki. Zmiana ta pozwoli na wypełnienie rekomendacji europejskich w zakresie zdefiniowania ustawowego, trzech poziomów wykonywania praktyki:
1) pielęgniarki ogólnej;
2) pielęgniarki specjalistki;
3) pielęgniarki zawansowanej praktyki.

W związku z powyższym, Towarzystwo proponuje wprowadzenie zmiany w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, polegające na dodaniu po art. 15b nowego art. 15c w brzmieniu:

„Art. 15c. 1. Pielęgniarka posiadająca kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenie,
o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 3, może uzyskać tytuł pielęgniarki zawansowanej praktyki (APN-Advansed Practice Nurce) w określonej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

2. W ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych,
diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, pielęgniarka posiadająca tytuł
pielęgniarki zawansowanej praktyki ma prawo samodzielnie:
1) prowadzić proces diagnostyczny pacjentów;
2) prowadzić i monitorować terapię;
3) koordynować proces udzielania świadczeń zdrowotnych;
4) kierować pacjentów do innych rodzajów świadczeń.
1. 3. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych, określi w drodze rozporządzenia:
1) warunki uzyskiwania tytułu pielęgniarki zawansowanej praktyki, w tym wymagane
kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie;
2) wykaz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których można
wykonywać zaawansowaną praktykę pielęgniarską;
3) szczegółowe uprawnienia pielęgniarki zaawansowanej praktyki w
poszczególnych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których
można wykonywać zaawansowaną praktykę pielęgniarską;
4) system rejestracji i nadzoru nad wykonywaniem zawansowanej praktyki
pielęgniarskiej
– kierując się obowiązkiem zapewnienia właściwej jakości świadczeń udzielanych przez pielęgniarki posiadające tytuł pielęgniarki zaawansowanej praktyki.”. 

Proponowane zmiany niosą istotne korzyści dla systemu ochrony zdrowia, przede wszystkim zapewnienia i poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych w deficytowych kadrowo dziedzinach opieki zdrowotnej, np.: POZ, opieka hospicyjna, terapia bólu, leczenie i monitorowanie pacjentów przewlekle chorych. Proponowana zmiana nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa, ponieważ nie wprowadza nowych szkoleń, a jedynie pozwala na efektywne wykorzystanie kompetencji przez najlepsze pielęgniarki.

Proponowanym rozwiązaniem organizacyjnym, które pozwalałoby na potwierdzenie kwalifikacji APN mógłby być system oceny kompetencji przez komisję złożoną z ekspertów klinicznych na poziomie centralnym. Przyjęcie nowelizacji pozwoliłoby na budowanie ścieżki kariery i zatrzymanie w systemie najlepszych młodych pielęgniarek. 

źródło: ministerstwo zdrowia 

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


Zobacz także:

Raport – pielęgniarki sygnalizują wyczerpanie fizyczne i psychiczne.

30-50% pielęgniarek pracuje u kilku pracodawców.

Pielęgniarki to personel pomocniczy – mówi działacz izby lekarskiej.


Komentarze

Oceń artykuł

Średnia ocen: 0 / 5. Ilość głosów: 0

Bądź pierwszym, który oceni wpis

7243 artykułów

O autorze

Czynny zawodowo specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Były członek Okręgowej i Naczelnej Izby oraz delegat na Zjazd Krajowy samorządu zawodowego. Założyciel Ogólnopolskiego Portalu oraz Gazety Pielęgniarek i Położnych.
Artykuły
Zobacz także
AktualnościZakażone pielęgniarki

Zakażone pielęgniarki - najnowsze dane ministerstwa.

1 min czytania
Bieżące informacje o zakażonych pielęgniarkach Ministerstwo zdrowia udostępniło nowe dane dotyczące zakażeń koronawirusem personelu medycznego od początku pandemii do 6 grudnia 2021…
Aktualności

Zachęty dla pielęgniarek w wieku emerytalnym.

3 min czytania
Zespół Trójstronny o pielęgniarkach i położnych Jak zwiększyć wykorzystanie potencjału zawodowego pielęgniarek i położnych w obszarze obowiązujących rozwiązań prawnych – to główny przedmiot…
AktualnościDodatki

Niesprawiedliwe dodatki dla pielęgniarek.

2 min czytania
Dodatki covidowe dla personelu pielęgniarskiego Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie dodatku finansowego dla pracowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom chorującym…
Komentarze