Pielęgniarki: wzrost składki ściąganej przez izbę pielęgniarek.

Składki członkowskiej na izbę pielęgniarek.


Pielęgniarki - wzrost składki na izby pielęgniarskie

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYSOKOŚCI SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ NA RZECZ SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH  ORAZ INNYCH OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WPISAMI DO REJESTRÓW PROWADZONYCH PRZEZ OIPiP W ROKU 2020

Zgodnie z Uchwałą nr 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych nr 18 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału kwota składki członkowskiej na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych:

- dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego, a także nie prowadzących działalności gospodarczej a wykonujących zawód wyłącznie na podstawie umowy-zlecenia

wynosi 1 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego

- w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek (z wyłączeniem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego lub na podstawie umowy zlecenia), w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych
wynosi od dnia 01.01.2020r.

40,26 zł miesięcznie (dotychczas 38,03 PLN)

tj. 0,75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2019r. – Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 21.01.2020r.

Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki i położne:

- bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy),
- które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w okręgowej izbie której są członkiem,
- wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu,
- przebywające na urlopie macierzyńskim / tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim,
pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu.
- będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które nie wykonują zawodu,
- pobierających zasiłek chorobowy z ZUS – bez stosunku pracy,
- niepracujące, które: posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne.

Jednocześnie informuję, że zmianie ulegają opłaty związane z wpisem do rejestru OIPiP podmiotów zamierzających wykonywać działalność w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych i wynoszą od dnia 01.01.2020r. 311 zł  (tj. 6 % przeciętnego miesięcznego  wynagrodzenia w sektorze  przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, tj. 2019r. – Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 21.01.2020r.), oraz opłaty związane z wpisem do rejestru pielęgniarek i położnych zamierzających wykonywać zawód w ramach działalności gospodarczej i wynoszą od dnia 01.01.2020r. 104 zł (tj. 2 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze  przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, tj. 2019r. – Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 21.01.2020r.). Natomiast wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty tj. 52 zł.

Skarbnik ORPIP w Poznaniu

Wiesław Morek

źródło: OIPiP w Poznaniu


Zobacz także:

Praca dla pielęgniarki. 2 600 PLN + premia motywacyjna. Mile widziane doświadczenie, uprawnienia - kursy kwalifikacyjne.

Pielęgniarstwo - co powinna wiedzieć pielęgniarka  - koronawirus 2019-nCoV - zasady postępowania.

Pielęgniarki - kontrole bezpośrednio na oddziałach i sprawdzanie rzeczywistej liczby łóżek.