Czasowe zakwaterowanie pielęgniarek w szpitalach.

Pielęgniarki w okresie pandemii.


Rekomendacja 2/03/2020 Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Dotycząca zmiany organizacji pracy personelu pielęgniarskiego w podmiotach leczniczych oraz wprowadzenia rozwiązań w zakresie dojazdu personelu do jednostek, w których pracują i powrotu do miejsca zakwaterowania

Zobacz także: Pielęgniarki - priorytetowe testy COVID-19.

Mając na uwadze intensyfikację działań w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii SARS-CoV-2, zwracamy się do kadry kierowniczej podmiotów leczniczych oraz innych podmiotów zatrudniających pielęgniarki i położne o podejmowanie niezbędnych działań dotyczących wprowadzenia czasowej zmiany organizacji pracy zespołów medycznych.

Jeżeli jest to uzasadnione aktualną sytuacją epidemiologiczną lub kadrową, w stosunku do pracowników mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu pracy. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach pracodawca może również przedłużyć przyjęty okres rozliczeniowy.

Powyższe dotyczy również dyżurów medycznych - po wyrażeniu na to zgody przez pracowników na piśmie, możliwe jest zobowiązanie ich do pracy przekraczającej normy tygodniowe; w tym przypadku również możliwe jest przedłużenie okresu rozliczeniowego.
Należy pamiętać jednak o stosowaniu powyższych rozwiązań w granicach prawa – zgodnie z obowiązującymi w przedmiotowym zakresie przepisami, w szczególności zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej oraz Kodeksem pracy.

W celu ograniczenia ryzyka narażenia personelu medycznego w drodze do i z pracy rekomendujemy rozważenie przygotowania dla zainteresowanych pracowników miejsc do odpoczynku pomiędzy wykonywaną pracą/dyżurami lub zapewnienie czasowego zakwaterowania w bezpośredniej okolicy podmiotu leczniczego w celu ograniczenia przemieszczania się, co można zastosować pod warunkiem wyrażenia zgody przez personel, którego ta sytuacja dotyczy.

Dr n. o zdr. Grażyna Wójcik
Prezes ZG PTP

25 marca 2020 roku 

Do wiadomości:

Minister Zdrowia
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

Zobacz także:

MZ o pielęgniarkach w różnych miejscach pracy. 
Pielęgniarki - MZ komunikat nr 2 - kwestia miejsc pracy.Zobacz także:

Dodatki dla pielęgniarek w szpitalach jednoimiennych.

Pielęgniarki a pandemia: "przedziwne" dysproporcje w zarobkach.

Pielęgniarki - MZ komunikat nr 2 - kwestia miejsc pracy.