Rekompensata dla pielęgniarek - jednorazowa czy comiesięczna?

Pielęgniarki w dobie pandemii.

NFZ publikuje kolejne komunikaty w sprawie wprowadzonych rozporządzeniem ministra zdrowia dodatków dla pielęgniarek i położnych, za pracę w jednym miejscu. Zapisy rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 2020 roku należy interpretować nie tylko jako rekompensatę za utracone dochody ale także jako "dodatkowe świadczenie z tytułu objęcia ograniczeniem". Z związku z licznymi zapytaniami czy rekompensata będzie wypłacona jednorazowo czy comiesięcznie wyjaśniamy tą kwestię.  


Pielęgniarka dodatkowe świadczenie - rekompensata

- Pielęgniarki i położne mają mieć wypłacone rekompensaty związane z nałożonym na nie ograniczeniem, dotyczącym pracy w jednym miejscu.  

- Z rozporządzenia ministra zdrowia nie wynika czy powyższe świadczenie będzie wypłacane jednorazowo czy comiesięcznie. 

  Wyjaśnienie powyższego zagadnienia znajdujemy w komunikacje Narodowego Funduszu Zdrowia. 

W dniu 17 maja 2020 roku na portalu pielęgniarek i położnych opublikowaliśmy informator dotyczący rekompensat za ograniczenie związane z jednym miejscem pracy. W podsumowaniu pierwszej części informatora podkreślono, że rekompensata zostanie wypłacona także pielęgniarkom i położnym, które nie posiadają dodatkowego zatrudnienia. Jest to swoiste odszkodowanie z tytułu "objęcia ograniczeniem". Bowiem osoby te mogłyby podjąć dodatkowe zatrudnienie... a nie mogą z powodu zakazu.

Zapoznaj się z treścią informatora w artykule pt. Pielęgniarki: rekompensata także bez posiadania dodatkowego zatrudnienia!

Natomiast odpowiedź na pytanie czy rekompensata będzie jednorazowa czy comiesięczna przynosi komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2020 roku. POniżej cytuję jego fragment:

Komunikat w sprawie dodatkowych środków dla osób udzielających świadczeń w podmiotach w związku z epidemią COVID-19

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny, które mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem, minister zdrowia polecił Narodowemu Funduszowi Zdrowia przekazanie podmiotom, o których mowa w § 1 rozporządzenia środków finansowych z przeznaczeniem na przyznanie osobom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, objętym ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia, z wyłączeniem osób, skierowanych do pracy w tych podmiotach na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, z późn.zm.), dodatkowego świadczenia pieniężnego, wypłacanego miesięcznie, przez okres objęcia ograniczeniem.(...)

Mariusz Mielcarek 

Zobacz także:

Pielęgniarki - praca w jednym miejscu

Rekompensaty dla pielęgniarekZobacz także:

Pielęgniarki: Śluzy to wydzielone folią malarską zasłony.

Pielęgniarki: rekompensata także bez posiadania dodatkowego zatrudnienia!

Pielęgniarka: w oczach dyrekcji, oddziałowych, wojewodów, jestem jak mięso armatnie.


Przeczytaj najnowszy numer Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych