Pielęgniarka - 322 PLN dziennie za objęcie ograniczeniem.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Pielęgniarki - nakaz pracy w jednym miejscu

Rozporządzeniem ministra zdrowia dodatki dla pielęgniarek i położnych, za pracę w jednym miejscu wprowadzono 28 kwietnia 2020 roku. Należy je interpretować nie tylko jako rekompensatę za utracone dochody ale także jako "dodatkowe świadczenie z tytułu objęcia ograniczeniem". Dlatego nie ma wymogu posiadania dodatkowego zatrudnienia przez pielęgniarki i położne dla otrzymania przedmiotowego świadczenia. 

Dlatego są dwa przypadki, kiedy wypłacana jest rekompensata:

1. kiedy dana pielęgniarka lub położna "uzyskiwała wynagrodzenie poza miejscem, w którym po wprowadzeniu ograniczenia będzie udzielała świadczeń", albo

2. kiedy dana pielęgniarka lub położna "uzyskiwać będzie wynagrodzenie w miejscu, w którym po wprowadzeniu ograniczenia będzie udzielała świadczeń". 

Wniosek: dodatkowe świadczenie pieniężne jest dodatkiem dla pielęgniarek i położnych, które:

1. utraciły dochody z powodu zakazu wykonywania zawodu w więcej niż w jednym miejscu (miały i mają inne zatrudnienie)

2. oraz rekompensatą dla pielęgniarek i położnych, które nie wykonują zawodu więcej niż w jednym miejscu z "tytułu objęcia ograniczeniem" (nie mają dodatkowego zatrudnienia)! Ale mogłyby to dodatkowe zatrudnienie podjąć... a nie mogą z powodu zakazu.

Jaka jest wysokość rekompensaty w drugim przypadku?

Poniżej przedstawiam skan decyzji o przyznaniu rekompensaty dla pielęgniarki zatrudnionej w szpitalu jednoimiennym. Zatrudnionej na kontrakcie. Pielęgniarka ta nie posiada zatrudnienia innego niż praca w szpitalu jednoimiennym. Wysokość jej rekompensaty zgodnie z rozporządzeniem wynosi: 50% wartości wynagrodzenia uzyskiwanego w miejscu, w którym po wprowadzeniu ograniczenia dana osoba będzie udzielała świadczeń... ale nie więcej niż 10 tys. PLN. Wysokość jej rekompensaty obliczono na podstawie dochodu z marca 2020 roku. W marcu wprowadzono w szpitalu dodatki za COVID-19. Dlatego wysokość jej dochodu przy ponad 300 godzinach pracy wyniosła ponad 20 tys. złotych. Dlatego rekompensata za 21 dni objęcia ograniczeniem w maju 2020 wyniosła 6 774 PLN czyli 322 zł dziennie, co jest zgodne z rozporządzeniem. Kolejną rekompensatę NFZ wypłaci tej pielęgniarce za 30 dni czerwca 2020 roku. 

Mariusz Mielcarek