Ministerstwo o pielęgniarkach: porównywalne kwalifikacje to jednakowe wynagrodzenie.

Płace pielęgniarek i położnych.


Wynagrodzenia pielęgniarek wykonujących te same obowiązki

Poniżej publikujemy fragment odpowiedzi na interepelację poselską w sprawie wynagrodzeń pielęgniarek.

(...) Należy podkreślić, że ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. nie konstytuuje siatki płac w sektorze ochrony zdrowia - określa jedynie najniższe wysokości wynagrodzeń zasadniczych wskazanych grup pracowniczych – oraz nie wyłącza przepisów ogólnych Kodeksu pracy. Zatem w przypadku, gdy w danym podmiocie leczniczym zatrudnieni są pracownicy na jednakowych stanowiskach, którzy wykonują takie same obowiązki, lecz posiadają różne - choć porównywalne - kwalifikacje, zastosowanie w stosunku do nich znajdzie art. 183c Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.

Przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. mają charakter norm ochronnych, tj. gwarantują, że pracownicy objęci jej regulacjami nie będą mogli mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż określony na jej podstawie.

Celem ustawy nie jest natomiast ingerowanie w strukturę wynagrodzeń poszczególnych pracowników podmiotów leczniczych. Na pracodawcach (podmiotach leczniczych) w dalszym ciągu spoczywa obowiązek kształtowania wynagrodzeń z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 78 § 1 Kodeksu pracy. Wynagrodzenie za pracę powinno więc odpowiadać m.in. rodzajowi wykonywanej pracy, kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniać ilość i jakość świadczonej pracy. 

Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. również nie wyłącza w żadnym miejscu i nie pozwala w trakcie jej wykonywania pomijać innych niż określone w Kodeksie pracy regulacji powszechnie obowiązującego prawa oraz uregulowań wewnątrzzakładowych.

W związku z tym przypomnienia wymaga, że szczegółowe warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą w danym podmiocie leczniczym powinny być ustalane w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania. Uprawnienia zagwarantowane pracownikom w układach zbiorowych pracy i regulaminach wewnętrznych, a dotyczące np. zasad kształtowania wynagrodzeń zasadniczych i pozostałych składników wynagrodzeń, w przypadku gdy są korzystniejsze dla pracowników niż to wynika z przepisów ww. ustawy, zachowują swoją moc i powinny być realizowane.

Pracodawca określając w porozumieniu albo zarządzeniu poziomy wzrostów wynagrodzeń poszczególnych pracowników (grup pracowników) musi więc brać po uwagę faktyczną strukturę zatrudnienia na istniejących w podmiocie leczniczym stanowiskach pracy oraz wymogi stawiane zatrudnianym na nich pracownikom. (...) 

Czytaj więcej w sprawie w artykule pt: MZ o wynagrodzeniach pielęgniarek: równa praca równa płaca.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Józefa Szczurek-Żelazko
Sekretarz Stanu

Warszawa, 23 lipca 2020