Pielęgniarka - średnia rekompensata za maj to 2111,84 PLN.

Rekompensaty dla pielęgniarek.


Pielęgniarki - wysokość rekompensaty za objęcie ograniczeniem

W nawiązaniu do interpelacji zawierającej zapytania dotyczące wypłaty dodatku przyznanego pracownikom medycznym (ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarek) pracującym podczas epidemii koronavirusa Covid 19 wiceminister zdrowia udzieliła poniższej (fragment) odpowiedzi. 

W celu zmniejszenia ryzyka szerzenia się epidemii koronawirusa, przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz. U. poz. 775 z późn. zm.), zwane dalej „rozporządzenie w sprawie standardów”, wprowadzone zostały ograniczenia możliwości pracy w kilku miejscach w stosunku do osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 i 567) mających bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym uczestniczących w ich transporcie.

Jednocześnie na podstawie polecenia Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2020 r., znak: 2035887.AM ww. osobom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, objętym ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie standardów, przyznano dodatkowe świadczenie pieniężne, wypłacane miesięcznie, przez okres objęcia ograniczeniem.

Zgodnie z poleceniem wysokość dodatkowego świadczenia pieniężnego osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych, objętych ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie standardów wynosi:

- 80% wynagrodzenia brutto otrzymywanego przez pracownika medycznego w innych miejscach pracy (poza szpitalem jednoimiennym) za marzec 2020 r. albo miesiąc poprzedzający ten, w którym pracownik został objęty ograniczeniem, albo
- 50% wynagrodzenia zasadniczego pracownika medycznego w szpitalu, w którym będzie objęty ograniczeniem za marzec 2020 r. W przypadku, gdy pracownik ten nie był w tym czasie zatrudniony w danym szpitalu - 50% wysokości aktualnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tej osoby w szpitalu.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia dotyczące kwestii zasad ustalania i przekazywania dodatkowego wynagrodzenia dla personelu medycznego za pracę w jednym miejscu zostały opublikowane na stronie internetowej NFZ, w zakładce aktualności Centrali, pod adresem: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/dodatkowe-wynagrodzenie-dlapersonelu-medycznego-za-prace-w-jednymmiejscu,7721.html.

Wartość przekazanych świadczeniodawcom środków na wypłatę dodatkowych świadczeń pieniężnych z tytułu objęcia ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie standardów za maj 2020 r., wg stanu na 29.06.2020 r., wyniosła łącznie 30 871 860,41 zł.

Średnia wartość dodatkowego świadczenia pieniężnego w poszczególnych grupach kształtowała się następująco:

LEKARZE ŚREDNIA WARTOŚCI DODATKOWEGO ŚWIADCZENIA (BEZ KOSZTÓW SKŁADEK) W ZŁ 4 785,23 zł

PIELĘGNIARKI ŚREDNIA WARTOŚCI DODATKOWEGO ŚWIADCZENIA (BEZ KOSZTÓW SKŁADEK) W ZŁ 2 111,84 zł

RATOWNICY ŚREDNIA WARTOŚCI DODATKOWEGO ŚWIADCZENIA (BEZ KOSZTÓW SKŁADEK) W ZŁ 2 669,08 zł

POZOSTAŁE OSOBY ŚREDNIA WARTOŚCI DODATKOWEGO ŚWIADCZENIA (BEZ KOSZTÓW SKŁADEK) W ZŁ 1 643,23 zł (...)

Z poważaniem, Józefa Szczurek-ŻelazkoSekretarz Stanu

Warszawa, 21 lipca 2020 r

Wybrał: Mariusz Mielcarek