Dyrektor zakazał pracy pielęgniarkom. Co na to inni dyrektorzy?

Pielęgniarki - zakaz pracy w drugim miejscu.


Pielęgniarki - praca w jednym miejscu

Dyrektor jednego ze szpitali wprowadził zakaz pracy dla pielęgniarek. Zagroził także egzekwowaniem odszkodowania od pielęgniarek. Szczegóły w artykule pt. Dyrektor szpitala: pielęgniarka za transmisję wirusa zapłaci odszkodowanie.

Zakaz dotyczy "pracy w innym miejscu". Co na to dyrektor jednego ze szpitali, w którym pielęgniarki miały "dodatkowe" zatrudnienie? Tresć pisma publikujemy poniżej.

........, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku ze skierowanym do niektórych z Państwa przez ................. pismem z dnia 21.08.2020 r. informuję, iż zakaż udzielania świadczeń w związku z występowaniem epidemii może zostać nałożony na Państwa na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020r. W sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz.U. 2020 poz. 775 z późn. zm.).

Zgodnie z treścią powyższego Rozporządzenia tylko pracownicy, którzy zostali ujęci w Wykazie stanowisk pracy, na których osoby wykonujące zawód medyczny mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i zostali o tym fakcie wprost pisemnie powiadomieni przez podmiot leczniczy są objęci zakazem udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w szczególności w innych podmiotach leczniczych.

Podkreślić należy, że w związku z objęciem ww. zakazem podmiot leczniczy, który nakłada takie ograniczenie jest zobowiązany wypłacić pracownikowi stosowny dodatek do wynagrodzenia.

W związku z powyższym, przedmiotowe pismo wobec braku wskazania Rozporządzenia jako podstawy prawnej i braku informacji o objęciu Państwa ww. wykazem, nie może stanowić podstawy do wprowadzenia, uzasadnionego stanem epidemii, zakazu pracy w innych podmiotach leczniczych.

Nie jest również zrozumiałe powoływanie się przez ........ na zakaz konkurencji jako podstawy prawnej do ograniczania Państwo udzielania świadczeń w innych podmiotach leczniczych z powodu epidemii. Zaznaczyć należy, iż umowa o zakazie konkurencji ma na celu powstrzymanie kontrahenta/pracownika od działalności konkurencyjnej, zatem zasadniczo nie może regulować obowiązków stron na wypadek zagrożenia epidemicznego.

W przypadku wątpliwości w zakresie skuteczności pisma z dnia 21.08.2020 r. wobec szczegółowych postanowień zawartych przez Państwa z ........ umów o pracę, umów kontraktowych lub umów o zakazie konkurencji, proszę o indywidualny kontakt z działem kadr telefonicznie na nr ............. lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej ...........

W przypadku zaistnienia sankcji, spowodowanych świadczenie pracy na rzecz naszej placówki zapewnimy wsparcie prawne.

Z poważaniem
Dyrektor 

Apel Redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

Apelujemy do pielęgniarek i położnych o przekazywanie do redakcji Portalu informacji w sprawie bieżącej sytuacji w Waszych zakładach pracy, w kontekście wykonywania praktyki zawodowej. Informacje prosimy przekazywać na adres meilowy: [email protected]pielegniarki.info.pl. Wasze wiadomości będziemy publikować na Portalu. Jednocześnie informujemy, że dane osobowe, pozostaną do wiadomości redakcji.