Izba pielęgniarek: są szczepienia! Zapomóg dla zakażonych nie będzie.

Zakażenia pielęgniarek.

Zapomogi dla zakażonych pielęgniarek

Uchwała nr 01/2021/VII

Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu
z dnia 20 stycznia 2021r.

W sprawie zaprzestania udzielania zapomóg specjalnych w sytuacji zakażenia wirusem SARS CoV-2 członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu.

Na podstawie: art. 31 pkt. 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011r. O samorządzie pielęgniarek i położnych (tj. Dz. U. 2018 poz. 916), uchwala się co następuje:

§1

1. Traci moc uchwała nr 50/2020/VII Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu z dnia 16 marca 2020r. W sprawie zapomogi specjalnej, finansowej w sytuacji zakażenia wirusem SARS CoV-2 członka Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu.

2. Wnioski o przyznanie zapomogi specjalnej na podstawie uchwały wskazanej w ust. 1 przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały tj. do 03 lutego 2021 r. O rozpatrzeniu wniosku decyduje data nadania e-maila, data stempla pocztowego lub data wpływu do sekretariatu Izby.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dolnośląska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu jako jedna z pierwszych w Polsce po ogłoszeniu przez Rząd RP stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń koronawirusem SARS CoV-2, brakiem dostatecznych ilości środków ochrony osobistej i narażeniem pielęgniarek i położnych na zakażenie i zachorowanie na COVID 19 podjęła decyzję o wypłacaniu dla wszystkich zakażonych członków naszej Izby zapomogi specjalnej w wysokości 1500,00 zł. Od marca 2020r do stycznia 2021r udzieliliśmy pomocy finansowej 2030 osobom na kwotę 3.045.000,00 zł (słownie: trzy miliony czterdzieści pięć tysięcy złotych).

Od 26 grudnia 2020r istnieje możliwość zaszczepienia się w pierwszej kolejności szczepionką przeciw COVID-19 personelu medycznego w tym pielęgniarek i położnych. Europejska Agencja Leków (EMA) oraz amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) dopuściły bezpiecznie i skutecznie szczepionki przeciwko COVID-19. Badania naukowe bezsprzecznie potwierdzają co najmniej 95% skuteczność szczepionki. Szczepienia są jedynym jak dotąd znanym sposobem walki z pandemią, są dobrowolne lecz wydaje się, że obowiązkiem personelu medycznego jest skorzystanie z tej metody uzyskania odporności dla dobra własnego i publicznego.

Dolnośląska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu w związku z powyższym oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa finansowego Izby uznaje za zasadne zaprzestanie udzielania zapomóg specjalnych pielęgniarkom i położnym członkom DOIPIP we Wrocławiu na zasadach określonych w uchwale nr 50/2020/VII Dolnośląska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu z dnia 16 marca 2020r. W sprawie zapomogi specjalnej, finansowej w sytuacji zakażenia wirusem SARS CoV-2 członka Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu.

Wybrał: Mariusz Mielcarek